asansör - asansör imalatı - asansör kabinleri - izmir - asansör fırması, asansör firmaları, yürüyen merdiven, yürüme bandı, yük asansörleri, şahıs asansörleri

Asansr Firması arrow CE İareti
CE İareti PDF Yazdr E-postaCE İŞARETİ NEDİR?

• Bugün hemen hemen kullanmakta olduumuz birçok ürünün üstünde CE iaretini görmekteyiz. Bu iaretin anlamı nedir? Neyi ifade eder?
• Avrupa Konseyi bütün üyelerce uyulması zorunlu olan Direktifler yayınlamaktadır.
 
Üretilmekte olan birçok ürün için de direktifler bulunmaktadır.Bu direktiflerde, üretilen ürünlerin Avrupa Birlii üyesi ...ülkelerde serbestçe dolaabilmesi için uyulması gerekli temel artlar anlatılmaktadır. 
• Herhangi bir ürün üzerine ilitirilen CE iareti,o ürünün ilgili Avrupa Konseyi Direktiflerine ve ilgili Avrupa
• Standartlarına uygun olarak tasarlanıp üretildiini gösterir.Özellikle CE iaretinin haksız kullanımıyla ilgili birçok Avrupa Konseyi Direktiflerinde böyle bir durum karısında izlenecek prosedür izah ...edilmektedir.
• CE iaretini kısaca AVRUPAYA UYGUNLUK MARKASI olarak tanımlıyoruz.
• Günümüzde bu iaret İhracatta Pasaport tanımlamasıyla da ifade edilmektedir.
• Avrupa Birlii, Konsey Direktifleriyle beraber Birlik üyesi ülkelerde mal ve hizmetlerin dolaımını düzenlemitir.
• CE iaretinin ayni zamanda bir TEKNİK BARİYER taıdıına dikkat edilmelidir.Bu teknik bariyer Harmonize EN standartlarıdır.
• CE iareti, üreticinin genelde beyanına balı olarak ürünün üzerine ilitirilir.Burada bu iaretin kullanımıyla ilgili bütün sorumluluk üreticiye aittir.CE iareti taıyan herhangi bir üründe,üretici hiçbir ekilde ...sorumluluktan kaçamaz,sorumluluunu bakalarına devredemez.
• O halde üreticilerin,ürettikleri ürünlerin Avrupa Birlii üyesi ülkelerde serbestçe dolaabilmesi için CE iaretinin doru kullanımı büyük önem taımaktadır.

CE IŞARETIYLE ILGILI EN ÇOK SORULAN SORULAR

• Ce iareti nedir? Hangi kurulular CE iareti vermek için yetkilidir?
• Ce iaretinin endüstrimize ve di ticaretimize olan etkileri nelerdir?
• Ürün sorumluluu kimdedir?
• Yetkilendirilmi kurulu veya onaylanmi kurulularin CEiaretine rolleri nelerdir? Uygunluk deerlendirilmesini nasıl yürütürler?
• Üreticilerin,ab yeni yaklaim direktiflerinde belirtilen zorunlu artlara uygunluk yolunda izlemeleri gereken yol nedir?
• Standartlara uymak mecburimidir?
• Hangi ürünlerle ilgili olarak yeni yaklaim direktifleri vardir?
• Yan sanayi üreticilerinin ce iareti konusunda yapmalari gerekenler nelerdir?
• Üretilen ürünlerin hangi yeni yaklaim direktifi kapsaminda olduu,ilgili harmonize standartlar ve bunlara uygunluun nasil salanacai konusunda en salikli ve güncel bilgiler nerden temin edilebilir?
• Ce iaretinin iso kalite güvence sistemleriyle ilikisi nedir?
• Ce iaretiyle ilgili danimanlik hizmetleri

1-CE İŞARETİ NEDİR?HANGİ KURULUŞLAR CE İŞARETİ VERMEK İÇİN YETKİLİDİR?

• Avrupa Konseyi tarafından yayınlanan YENİ YAKLAŞIM DİREKTİFLERİ birçok ürün için salık,güvenlik,çevre-tüketiciyi koruma ve mümkün olduu durumlarda evcil hayvanların korunması yönünde zorunlu artları içermektedir.Söz konusu direktifler kapsamında birçok ürünün Avrupa Birlii üyesi ülkelerde serbestçe dolaabilmesi için CE iaretini taıması mecburidir.
• CE iareti balangıçta Fransızca 'CONFORMITE EUROPEENNE' daha sonra da İngilizce 'CONFORMITY EUROPE' olarak kullanılmıtır.Biz Türkçe olarak CE iaretine 'AVRUPAYA UYGUNLUK MARKASI' diyoruz
• CE iaretini taımayan ürünler,AB'de pazarlanamaz ve hatta AB dıında üretilen ve CE iareti taımayan ürünlerin bu ülkelere girmesi mümkün deildir.Bu nedenle,CE iareti,AB dıında kalan ülkelerden ihraç edilen ürünler için pasaport görevi görmektedir.
• CE iaretini veren yetkili bir kurulu,ne Avrupa Birlii üyesi ülkelerde ne de AB dıındaki ülkelerde yoktur.Ancak,bu kurulular,Yeni Yaklaım Direktiflerinde belirtilen durumlarda,yüksek riskli ürünler için Uygunluk deerlendirmesi ilemlerini yürütürler.

2-CE İŞARETİNİN ENDÜSTRİMİZE VE DIŞ TİCARETİMİZE OLAN ETKİLERİ NELERDİR?

• CE iaretini,ürün grupları için deerlendirdiimizde,bazı ürün grupları için iaretleme çalımalarının kolay yöntemlerle olabilecei gibi,bazı ürün grupları için üçüncü kuruluların devreye girmesi ve ürün testinin yapılması ve hatta çok riskli ürünler için kalite güvence sistemlerinin üreticilerce kullanılması gerekebilir.
• Hızla küreselleen ve ekonomik i birliklerin ortaya çıktıı dünyamızda,üreticilerimiz tasarım,üretim ve servis anlayılarını deitirmek zorundadır.Bu deiimin sonuçlarını,iç pazarda yaam standardının yükselmesi olarak görmek mümkündür.
• Dier tarafta, AB' ye aday üye konumundaki ülkemizde üreticilerin süratle CE iaretlemesi çalımalarına hız vermesi,özellikle ürün tasarımlarını gözden geçirmesi ,ilgili Avrupa Yeni Yaklaım Direktifleri ve EN standartlarına uygunluun salanması için ürünlerde gerekli modifikasyonların yapılması gerekmektedir.
• Ülkemizdeki üreticiler CE iaretlemesi çalımalarıyla beraber,hem ürettikleri ürünlerini Avrupalı ürünler konumuna getirebilecekler ve hem de dı pazarda rekabet ansını kazanmı olacaklardır.Bu bakımdan CE iaretinin ülkemiz ekonomisine olan etkisi büyüktür.

3-ÜRÜN SORUMLULUU KİMDEDİR?

• Daha önceden,ürünlerle ilgili herhangi bir riskli durum olutuunda tüketici bunu ispatlamak zorundaydı.Ancak,Yeni Ürün Sorumluluu Yasası'na göre,ilgili üründen dolayı bir kaza olursa veya AB ülkelerinden biri,ürünün,CE iaretinin gereklerine uymadıını,yani yeterince güvenli olmadıını iddia ederse üretici kendisinin bütün önlemleri aldıını ispatlamak zorundadır.
• Yanlı veya eksik yapılan CE iaretlemesi çalımalarının üreticilere büyük zararlar verebilecei unutulmamalıdır.Üretici, ürettii üründen sorumludur.

4-YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞ VEYA ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN CE İŞARETİNE ROLLERİ NELERDİR?

• Avrupa Birlii üyesi ülkelerde,her üye devlet Yetkilendirilmi veya Onaylanmı Kuruluunu kendisi belirler.Yetkilendirilmi Kurulu veya Onaylanmı Kurulular karılıklı olarak birbirlerini tanırlar.
• Avrupa Konseyi'nin yayınlamı olduu direktiflerin bazılarında,CE iaretlemesi için Yetkilendirilmi Kurulu onayı gerekmektedir.Yetkilendirilmi Kurulu onayı gerektiren bazı AB direktifleri:1-Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi(EMC),2-Gaz Yakan Aletler Direktifi,3-Makine Direktifi(EK-4),4-Basit Basınçlı Kaplar Direktifi

5-ÜRETİCİLERİN,AB YENİ YAKLAŞIM DİREKTİFLERİNDE BELİRTİLEN ZORUNLU ŞARTLARA UYGUNLUK YOLUNDA İZLEMELERİ GEREKEN YOL NEDİR?

• CE iareti,sadece direktiflerde belirtilen artlara uygunluk salandıında ürünler üzerinde kullanılabilir.Bu nedenle,ürünün teknik özelliklerine göre mevcut direktifler incelenmeli ve hangi direktif veya direktiflerin geçerli olacaına yanlısız karar verilmelidir.Ürün üzerinde yer alan CE iareti,ilgili bütün direktiflere uygunluu gösterir.
• Bir çok ürün,güvenlik açısından düük riskli ürünler grubunda yer almaktadır.İlgili direktif ve Harmonize EN standartları doru uygulanarak,üreticinin Uygunluk Beyanıyla ürünün üzerine CE iareti ilitirilebilir.

6-STANDARTLARA UYMAK MECBURİ MİDİR?

• CE iaretlemesi çalımalarının özünde iyi mühendislik ilkeleri ve tasarım vardır.Standartların mecburiyeti konusunda deiik yorumlar yapılmaktadır.Yapılan bütün CE iaretlemesi çalımalarında AB Konsey Direktifleri dikkate alındıından ve de ilgili Harmonize EN standartları uygulandıından bu standartlara uymak mecburi olmamakla beraber en salıklı yöntemdir.
• Üreticinin ürettii ürünü direktifler kapsamında incelemesi ve direktiflere balı olan EN standartlarını tespit etmesi gerekmektedir.
• Bugün ülkemizde EN standartları ayni zamanda Türk Standardı( TS-EN) olarak da yayınlanmaktadır.

7-HANGİ ÜRÜNLERLE İLGİLİ OLARAK YENİ YAKLAŞIM DİREKTİFLERİ VARDIR?

• Hemen hemen birçok ürün için AB Konsey direktifi bulunmaktadır.Elektrikli aletler,gaz yakan aletler,basınçlı kaplar,oyuncaklar,inaat malzemeleri,makineler,ahsi koruma teçhizatları,otomatik olmayan tartı aletleri,tıbbi aletler,sıcak su kazanları,sivil amaçlı patla yıcı maddeler,gezi yatları,asansörler,soutma cihazları,basınçlı cihazlar,paketleme elemanları,gemi cihazları vb.
• Halen yayın aamasında olan birçok AB direktifi mevcuttur.AB'de yaam seviyesindeki gelimelere paralel olarak direktifler ve buna balı olarak EN standartları hazırlanmaktadır.

8-YAN SANAYİ ÜRETİCİLERİNİN CE İŞARETİ KONUSUNDA YAPMALARI GEREKENLER NELERDİR?

• CE iareti, nihai ürün üzerine ilitirilmektedir.Fakat nihai üründe kullanılan birçok bileenler için de CE iareti zorunlu olabilir.Bu durumda Yan Sanayi üreticilerinin de ürettikleri ürünleri, Avrupa Konseyi Yeni Yaklaım Direktifleri ve EN standartları kapsamında incelemesi ilgili direktif ve EN standartlarını uyguladıktan sonra Uygunluk beyanında bulunarak CE iaretini kullanması zorunludur.
• Ürününde CE iaretli bileen kullanan firmanın ürününün CE' li olacaı gibi bir düünce yanlıtır.Yine de üreticiler ürününde kullandıı yan sanayi bileenleri için CE uygunluk beyanı talep etmelidir.

9-CE İŞARETLEMESİ ÇALIŞMALARINDA EN SALIKLI VE GÜNCEL BİLGİLER NASIL VE NEREDEN TEMİN EDİLEBİLİR?
 

• CE iaretlemesi çalımalarında literatür bilgileri yanında uygulama çok önemlidir.Uygulamanın doru olabilmesi için ilgili Yeni Yaklaım Direktifleri ve EN standartlarının iyice anlaılması gerekmektedir.
• Firmamız CE iaretlemesi ve Makine Tasarımı konusunda 1994 yılından beridir ülkemizde faaliyet göstermektedir.En salıklı ve güncel bilgileri,uygulamaları firmamızdan isteyebilirsiniz.Konuyla ilgili Web-sitemizden de istifade edebilirsiniz.

10-CE İŞARETİNİN ISO KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİYLE İLİŞKİSİ NEDİR?

• CE iaretinin ISO Kalite Güvence Sistemleriyle olan ilikisi sürekli sorulan sorulardan bir tanesidir.
• CE iaretinin ISO Kalite Güvence Sistemleriyle dorudan bir ilikisi yoktur.CE iareti herhangi bir ürünün Avrupa Konseyi Yeni Yaklaım Direktiflerine,Avrupa Standartlarına(EN) uygun olarak tasarlanıp,üretildiini simgeler.ISO 9000 serisi ise bir Kalite Güvence Sistemini temsil eder.
• Modüler sistemde,modülleri incelediimizde bazı ürün grupları için ISO9000 Kalite sisteminin art olduunu görmekteyiz

AVRUPA KONSEYİ YENİ YAKLAŞIM DİREKTİFLERİ

• 1-ALÇAK GERİLİM DİREKTİFİ(73/23/EEC,93/68/EEC)
• 2-BASİT BASINÇLI KAPLAR DİREKTİFİ(87/404/EEC,90/488/EEC,93/68/EEC)
• 3-OYUNCAKLAR DİREKTİFİ(88/378/EEC,93/68/EEC)
• 4 -İNŞAAT MALZEMELERİ DİREKTİFİ(89/106/EEC,93/68/EEC)
• 5-ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK DİREKTİFİ(89/336/EEC,92/31/EEC ,93/68/EEC)
• 6-MAKİNA DİREKTİFİ(98/37/EC,98/79/EC)
• 7-ŞAHSİ KORUMA TEÇHİZATI DİREKTİFİ(89/686/EEC,93/68/EEC,93/95/EEC,96/58/EEC)
• 8-OTOMATİK OLMAYAN TARTI ALETLERİ DİREKTİFİ(90/384/EEC,93/68/EEC)
• 9-VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLEN AKTİF TIBBİ CİHAZLAR DİREKTİFİ(90/385/EEC,93/42/EEC,93/68/EEC)
• 10-GAZ YAKAN ALETLER DİREKTİFİ(90/396/EEC,93/68/EEC)
• 11-SICAK SU KAZANLARI DİREKTİFİ(92/42/EEC,93/68/EEC)
• 12-SİVİL AMAÇLI PATLAYICI MADDELER DİREKTİFİ(93/15/EEC)
• 13-TIBBİ-CİHAZLAR DİREKTİFİ(93/42/EEC,98/79/EEC)
• 14-PATLAYICI ORTAMLARDA KULLANILAN EKİPMANLAR DİREKTİFİ(94/09/EC)
• 15-GEZİ YATLARI DİREKTİFİ(94/25/EC)
• 16-ASANSÖRLER DİREKTİFİ(95/16/EC)
• 17-SOUTMA CİHAZLARI DİREKTİFİ(96/57/EC)
• 18-BASINÇLI CİHAZLAR DİREKTİFİ(97/23/EEC)
• 19-TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI DİREKTİFİ(98/13/EC)
• 20-TIBBİ TEŞHİS CİHAZLARI DİREKTİFİ(98/79/EC)
• 21-RADYO-TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI DİREKTİFİ(99/05/EC)
• 22-PAKETLEME ELEMANLARI DİREKTİFİ(94/62/EC)
• 23-YÜKSEK HIZLI TREN SİSTEMLERİ DİREKTİFİ(96/48/EC)
• 24-GEMİ CİHAZLARI DİREKTİFİ(96/98/EC9

AVRUPA KONSEYİ YENİ YAKLAŞIM DİREKTİFLERİ KAPSAMLARI ALÇAK GERİLİM DİREKTİFİ(LVD)

• ALÇAK GERİLİM DİREKTİFİ AB ÜYESİ ÜLKELERDEKİ,BELİRLİ GERİLİMLERDE ÇALIŞAN ELEKTRİKLİ ALETLERLE İLGİLİ YASALARIN UYUMLAŞTIRILMASI İÇİN HAZIRLANMIŞTIR.19 ŞUBAT 1973'DE KONSEY TARAFINDAN YAYINLANMIŞ OLAN BU DİREKTİF, 73/23/EEC NUMARASIYLA BİLİNMEKTEDİR.1993 YILINDA LVD DİREKTİFİ 93/68/EEC DİREKTİFİYLE TADİL EDİLMİŞTİR.1 OCAK 1997 YILINDAN İTİBAREN ALÇAK GERİLİM DİREKTİFİNE UYMAK MECBURİDİR.
• ALÇAK GERİLİM DİREKTİFİ(LVD) 50İLE 1000 VOLT ALTERNATİF AKIM VE 75 İLE 1500 VOLT DORU AKIM DA ÇALIŞMASI TASARLANAN BÜTÜN ELEKTRİKLİ CİHAZLARI KAPSAR.YUKARIDA BAHSEDİLEN GERİLİMLER CİHAZLARIN BESLEME GERİLİMLERİDİR.CİHAZLARIN İÇİNDE BAŞKA GERİLİMLER SÖZKONUSU OLABİLİR.BU VOLTAJ GERİLİMLERİ DIŞINDAKİ AKÜYLE ÇALIŞMASI TASARLANAN CİHAZLAR LVD DİREKTİFİ KAPSAMINA GİRMEZLER.
• PİLLE ÇALIŞAN VE BELİRTİLEN BESLEME GERİLİMİ DIŞINDA ÇALIŞAN CİHAZLAR LVD DİREKTİFİ KAPSAMINDA DEİLDİR.FAKAT LVD DİREKTİFİNDE BELİRTİLEN BESLEME GERİLİMLERİ ARASINDA ÇALIŞAN PİL ŞARJ CİHAZLARI VE GÜÇ KAYNAKLARI LVD DİREKTİFİ KAPSAMINDADIR.ÖRNEİN TAŞINABİLİR BİLGİSAYARLAR(NOTEBOOKLAR) BU DİREKTİF KAPSAMINDADIRLAR.

ALÇAK GERİLİM DİREKTİFİ KAPSAMI DIŞINDAKİ ÜRÜNLER

• AŞAIDA BAHSEDİLEN ÜRÜNLER LVD DİREKTİFİ KAPSAMINDA DEERLENDİRİLMEZLER
• 1-PATLAYICI ORTAMLARDA ÇALIŞMASI TASARLANAN CİHAZLAR
• 2-RADYOLOJİ VE TIBBİ AMAÇLI ELEKTRİKLİ CİHAZLAR
• 3-ASANSÖRLERİN ELEKTRİKLİ PARÇALARI
• 4-ELEKTRİK SAYAÇLARI
• 5-DOMESTİK AMAÇLI FİŞ VE PRİZLER
• 6-ELEKTRİKLİ PANJUR SİSTEMLERİ
• 7-GEMİ,UÇAK VEYA TRENLERDE KULLANILAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR
• Genel olarak LVD Direktifi ,belirlenen gerilim aralıklarındaki birçok elektrikli cihaz veya aleti kapsamaktadır.Fakat bazı elektrikli cihazlar için baka direktifler bulunmaktadır.Bazı aletler veya cihazlar için de hiçbir AB Konsey Direktifi yoktur.Bu durumda hiçbir direktif kapsamına girmeyen ürünlere CE iareti ilitirilmez.

ELEKTRİKLİ KOMPONENTLER LVD DİREKTİFİ KAPSAMINDA MIDIR?

• ELEKTRİKLİ CİHAZLARDA KULLANILAN BİRÇOK KOMPONENT VARDIR.BU KOMPONENTLER BİR ELEKTRİKLİ NİHAİ ÜRÜNÜN PARÇALARI KONUMUNDADIRLAR.ÖRNEİN ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI.
• HANGİ KOMPONENTLERE CE İŞARETİNİN İLİŞTİRİLMESİ KONUSU LVD DİREKTİFİNDE AÇIK DEİLDİR.ANCAK LVD DİREKTİFİNİN AMAÇLARI DİKKATE ALINDIINDA, NİHAİ ÜRÜNDE BÜYÜK ÖNEME HAİZ KOMPONENTLER DIŞINDAKİLERE CE İŞARETİ İLİŞTİRİLMEZ.ANCAK BU ÜRÜNLERDE ÜRETİCİ BEYANINA GEREK VARDIR.

ALÇAK GERİLİM DİREKTİFİNDE HANGİ EMNİYET KONULARI DÜŞÜNÜLMÜŞTÜR?

• ALÇAK GERİLİM DİREKTİFİNDE YALNIZCA ELEKTRİKSEL PROBLEMLERDEN OLUŞACAK RİSKLER DÜŞÜNÜLMEMİŞ,AYNİ ZAMANDA ELEKTRİKLİ CİHAZDA MEKANİK,KİMYASAL VE DİER PROBLEMLERDEN KAYNAKLANABİLECEK BÜTÜN RİSKLER DİKKATE ALINMIŞTIR.
• LVD DİREKTİFİNDE SALIK KONULARI DA DİKKATE ALINMIŞTIR.SES,GÜRÜLTÜ,ERGONOMİK KONULAR BELİRTİLMİŞTİR.
• ELEKTRİKLİ CİHAZLAR ÇALIŞTIKLARI ORTAMLARDA ELEKTOMANYETİK DALGA ÜRETTİKLERİNDEN BAŞKA CİHAZLARIN PERFORMANSLARINI BOZABİLİRLER.YA DA BAŞKA CİHAZLARIN ÜRETTİKLERİ ELEKTROMANYETİK GÜRÜLTÜLERDEN ETKİLENEBİLİRLER.ELEKTRİKLİ CİHAZLARIN BİRÇOU AYNİ ZAMANDA EMC DİREKTİFİ KAPSAMINDADIRLAR.BU DURUMDA,HEM LVD VE HEMDE EMC DİREKTİFİNE UYMA ZORUNLULUU VARDIR.

ALÇAK GERİLİM DİREKTİFİ KAPSAMINDAKİ BİR ÜRÜNDE UYGUNLUK DEERLENDİRMESİ

• LVD DİREKTİFİ KAPSAMINDAKİ BİR ÜRÜNÜ AB ÜYESİ ÜLKELERDE PAZARLAYABİLMEK İÇİN AŞAIDAKİLERE DİKKAT EDİLMELİDİR.
• 1-TEKNİK DOSYA
• 2-UYGUNLUK BEYANI
• 3-CE İŞARETİ
• Herhangi bir elektrikli cihazı AB üyesi ülkelerde pazarlayabilmemiz için önce ürünle ilgili bütün dokümantasyonun herhangi bir AB üyesi ülkenin lisanında hazır olması gerekmektedir.
• Teknik Dosyadaki dokümantasyon, uygunluk çalımalarında büyük önem taımaktadır.Bu dosyanın amacına uygun olarak hazırlanması ve talep edildiinde ibraz edilmesi gerekmektedir.
• Üretici, ürettii ürün için Avrupa'ya Uygunluk Beyanında bulunmalıdır.
• En son olarak da ürüne CE iareti ilitirilmelidir.
• Bunlar dikkate alınmadan ürünün üzerine CE iaretinin ilitirilmesi suçtur.

LVD DİREKTİFİNE GÖRE TEKNİK DOSYADA NELER OLMALIDIR?

• Teknik dosyada temel olarak elektrikli bir cihaz için ,tasarım bilgileri,üretim ve çalıma detayları yer almalıdır.
• Teknik dosyada bunun yanında aaıdakiler bulunmalıdır.
• 1-Elektrikli cihaz veya aletin genel tanımı
• 2-Tasarım ve üretim projeleri
• 3-Komponent, devre di yagramları
• 4-Elektrikli cihazın devre ve projelerinin kolaylıkla anlaılmasını temin edecek,cihazın çalımasını anlatan yardımcı bilgiler.
• 5-Tasarımda kullanılan EN standartlarının listesi.Elektrikli cihazla ilgili herhangi bir harmonize standart mevcut deilse,üründe emniyet ve güvenlik için alınan önlemler.
• 6-Tasarım Hesaplamaları,bunların test neticeleri ve yapılan kontroller.
• 7-Test Raporları(Bunlar üretici tarafından hazırlanamıyorsa,üçüncü tarafın onayı yeterli olabilmektedir.)

LVD DİREKTİFİNE GÖRE TEKNİK DOSYAYI KİM VE NEREDE MUHAFAZA ETMELİDİR?
• Herhangi bir elektrikli cihaza ait Teknik Dosyayı Üretici veya AB üyesi ülkedeki Yetkili Satıcısı o ürünün en son üretildii tarihten itibaren en az 10 yıl süreyle muhafaza etmek,herhangi bir ülkenin yerel otoritesi talep ettiinde kontrol için göstermek zorundadır.Teknik Dosya bir elektronik ortamda da muhafaza edilebilir,fakat bu ortamda da talep edildiinde kolaylıkla ibraz edilmelidir.
• Şayet,üreticinin AB üyesi ülkede Yetkili Temsilcisi yoksa bu durumda Teknik Dosyayı,elektrikli cihazı ülkeye sokan ithalatçı muhafaza etmek zorundadır.

ELEKTRİKLİ CİHAZLARDA, CE İŞARETİ ÜRÜN ÜZERİNE NEREYE KONULMALIDIR?

• Üretici veya AB üyesi ülkedeki Yetkili Temsilci,CE iaretini dorudan elektrikli cihazın üzerine koyabilecei gibi,elektrikli cihazın ambalajına,kullanma kitabına veya garanti belgesinin üzerine de koyabilir.
• CE iaretinin ürün üzerine konulmasıyla ilgili deiik uygulamalar görülmektedir.Burada bizim için doru olan Alçak Gerilim Direktifinde belirtilen gereklerdir.
• Elektrikli cihaz üzerine konulacak CE iareti kolaylıkla görülebilecek konumda bulunmalı ve CE iareti yazısı silinebilir olmamalıdır.

CE UYGUNLUK BEYANINDA NELER BULUNMALIDIR?

• Alçak Gerilim Direktifi Ek III.B' ye göre elektrikli bir cihazın CE uygunluk beyanında aaıdakiler bulunmalıdır.
• 1-Üretici veya AB üyesi ülkedeki Yetkili Temsilcinin ismi,adresi.
• 2-Elektrikli cihazın tanımı,modeli veya tipi.
• 3-Kullanılan EN standartları
• 4-İmza ve imza sahibinin ismi,unvanı
• CE uygunluk beyanı en az AB üyesi bir ülkenin lisanında hazırlanmalıdır.

LVD DİREKTİFİNE GÖRE ONAYLANMIŞ VEYA YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞLARIN ÖNEMİ

• LVD DİREKTİFİNE GÖRE ,ÜRETİCİ BU DİREKTİF KAPSAMINA GİREN ÜRÜNÜ İÇİN DİREKTİF VE HARMONİZE STANDARTLARIN GEREKLERİNİ YERİNE GETİREBİLİYORSA,GEREKLİ TESTLERİ YAPABİLİYORSA BU DURUMDA YETKİLENDİRİLMİŞ VEYA ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN ONAYINA GEREK YOKTUR.DİREKTİF KAPSAMINDA OLUP DA HERHANGİ BİR HARMONİZE STANDARTI OLMAYAN ÜRÜN İÇİNSE YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞ ONAYINA BAŞVURMAK EN DORU YOLDUR.
• ÜRETİCİLERİN BÜYÜK BIR KISMI ÇOU ZAMAN BU DİREKTİF KAPSAMINA GİREN ÜRÜNLERİNİ HARMONİZE EN STANDARTLARINA GÖRE TASARLAYIP,ÜRETEBİLMEKTE VE TEST EDEBİLMEKTEDİR.BURADA ÖNEMLİ OLAN LVD DİREKTİFİ KAPSAMINDAKİ HARMONİZE STANDARTLARIN DORU TESBİTİDİR.LVD DİREKTİFİNE GÖRE HİÇBİR AB ÜYESİ ÜLKE CE UYGUNLUK ÇALIŞMASI DORU YAPILAN LVD DİREKTİFİ KAPSAMINDAKİ ELEKTRİKLİ CİHAZIN ÜYE ÜLKELER İÇİNDE SERBESTÇE DOLAŞIMINI ENGELLEYEMZ.
• BUNUN YANINDA HERHANGİ BİR AB ÜYESİ ÜLKE,ÜLKESİ İÇİNDE SATILMAKTA ,DOLAŞMAKTA OLAN HERHANGİ BİR ELEKTRİKLİ CİHAZDA İNSAN SALIINI,İŞ GÜVENLİİNİ,ÇEVREYİ VE EVCİL HAYVANLARIN SALIINI TEHDİT EDEN BİR HUSUS TESBİT EDER VE BUNU İSPATLARSA BU DURUMDA ÜRÜNÜN AYNİ ANDA O ÜLKEDE VE AB'DE SERBEST DOLAŞIMI YASAKLANIR.HATTA AB'DEKİ DAHA ÖNCE SATILAN ÜRÜNLER TOPLATILIR VE ÜRETİCİYE,MALI AB'NE İTHAL
• EDEN İTHALATÇIYA MADDİ VE MANEVİ CEZALAR VERİLİR.LVD DİREKTİFİNE GÖRE ÜRETİCİ CE UYGUNLUK ÇALIŞMASINI İSTER KENDİSİ YAPSIN VEYA İSTERSE BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN ONAYINA BAŞVURSUN,HER İKİ ŞEKİLDE DE ÜRÜNÜNDEN KENDİSİ SORUMLUDUR.BAZI ÜRETİCİLER CE UYGUNLUK ÇALIŞMALARINI BİR PROSEDÜRÜN YERİNE GETİRİLMESİ VE BİR YERLERDEN BELGE TEMİN EDİLMESİ GİBİ BASİTE ALMAK İSTEMEKTEDİRLER.
• BU YAKLAŞIM OLDUKÇA YANLIŞTIR VE GÜNÜMÜZ KOŞULLARINA GÖRE DE İLKELDİR.BÜTÜN DİREKTİFLERDE OLDUU GİBİ LVD DİREKTİFİNDE DE UYGULAMA BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR.
• LVD DİREKTİFİ AYNİ ZAMANDA YATAY BİR DİREKTİF OLDUUNDAN DOLAYI BİRÇOK DİREKTİFLE DE İÇ-İÇEDİR.BURADA DİREKTİFLER ARASINDAKİ KARŞILIKLI İLİŞKİLERİN İYİ BİLİNMESİ GEREKMEKTEDİR.

ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK DİREKTİFİ(EMC)

• Elektromanyetik Uyumluluk direktifi ilk olarak 89/336/EEC numarasıyla yayınlanmı daha sonra 91/263/EEC ,92/31/EEC,93/68/EEC,93/97/EEC direktifleriyle tadil edilmi EMC Direktifi olarak adlandırdıımız bir direktiftir.1 ocak 1996 yılından beridir EMC direktifine uymak mecburidir.EMC direktifine uymayan hiçbir elektrikli cihaz veya alet AB üyesi ülkelerde dolaamaz,satılamaz.
• EMC direktifinin temel amacı,Avrupa Birliinde dolaacak elektrikli cihazların serbest dolaımı için kabul edilebilir bir
• Elektromanyetik ortamın olumasına katkıda bulunmaktır.Bunu salamak için Avrupa Birliini kuran anlamanın 100a maddesinde belirtildii gibi,Avrupa ortak pazarında yasaların uyumlatırılması kapsamında ,EMC direktifinde harmonizasyon ve koruma artları anlatılmaktadır.
• EMC direktifinin ana gayesi aaıdaki 2 temel esası salamaktır.
• 1-madde1.1'de belirtildii gibi elektrikli veya elektronik cihazlar ,çalımaları sırasında ürettikleri elektromanyetik gürültü veya darbelerle,dier elektrikli veya elektronik
• Cihazların fonksiyonlarını veya performanslarını etkilememelidir.Radyo,haberleme aları,ve elektrik daıtım ebekeleri de ayni ekilde etkilenmemelidir.
• 2-Herhangi bir elektrikli cihaz, çalıması sırasında ortamdan gelebilecek elektromanyetik etkilere karı baııklık sistemine sahip olmalıdır.
• Dikkat edilirse bu iki unsur birbirini tamamlayan unsurlardır ve EMC direktifinin özünü ortaya koymaktadır.
• Yukarıda bahsedilen temel gerekleri salamak için EMC direktifi üreticilerin neler yapması gerektiini anlatmaktadır.
• EMC direktifinin uygulanıından,dorudan üreticiler,AB üyesi ülkedeki yetkili temsilciler veya dier satıcılar sorumludur.EMC direktifi kapsamındaki bütün elektrikli aletler bu direktif ve ilgili harmonize standartlar gerekleri yerine getirilerek CE iareti ilitirildikten sonra ortak pazarda serbestçe dolaabilirler.
• Hemen hemen elektrikli cihazların çou EMC direktifi kapsamındadır.Kapsam dıında kalan ürün grupları bu direktifte belirtilmektedir.

EMC DİREKTİFİ KAPSAMINDAKİ BAZI ÜRÜN GRUBLARI

• 1-Elektrikli ev aletleri,taınabilir aletler,ve benzeri cihazlar
• 2-Starterle donatılmı flüoresan aydınlatma düzenleri
• 3-Flüoresan lambalar
• 4-Endüstriyel imalat cihazları
• 5-Enformasyon teknolojisi cihazları
• 6-Domestik radyo ve televizyon alıcıları
• 7-Radyo ve televizyon yayını vericileri
• 8-Havacılık veya denizcilikte kullanılan radyo cihazları
• 9-Eitim amaçlı elektronik cihazlar

EMC DİREKTİFİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN BAZI ÜRÜN GRUBLARI

• 1-Amatör radyocuların kullanmakta olduu radyo cihazları
• 2-72/245/EEC direktifine giren motorlu araçlar
• 3-90/385/EEC direktifine giren, vücuda yerletirilebilen aktif tıbbi-cihazlar
• 4-93/42/EEC kapsamında olan tıbbi-cihazlar
• 5-Tıbbi tehis ve tedavi cihazları
• 6-Uçaklarda ,uçu sırasında kullanılan cihazlar
• 7-96/98/EC direktifi kapsamındaki gemi cihazları
• 8-Otomatik olmayan tartı aletleri

EMC TESTLERİ

• EMC testlerinden amaç,direktif kapsamındaki herhangi bir elektrikli cihazın dier elektrikli cihazlara olan elektromanyetik etkileimini harmonize standartlar kapsamında ölçmek ayni ekilde baka elektrikli cihazlardan kaynaklanacak elektromanyetik bozucu etkilere göre cihazımızın baııklık sistemini denemektir.
• EMC testleri birçok ürün grubu için aaıdaki harmonize EN standartları kapsamında yapılmaktadır.
• 1-EN55011-LIMITS AND METHODS OF MEASUREMENT OF RADIO DISTURBANCE CHARACTERISTICS OF INDUSTRIAL,SCIENTIFIC
• AND MEDICAL(ISM) RADIO-FREQUENCY EQUIPMENT
• 2-EN61000-4-2:ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY(EMC) PART4:TESTING AND MEASURING TECHNIQUES-SECTION2-ELECTROSTATIC DISCHARGE IMMUNITY TEST
• 3-EN61000-4-4:ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY(EMC) PART4:TESTING AND MEASURING TECHNIQUES-SECTION4-ELECTRICAL FAST TRANSIENT/BURST IMMUNITY TEST
• 4-EN61000-4-5:ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY(EMC) PART4:TESTING AND MEASURING TECHNIQUES SECTION5:SURGE IMMUNITY TEST
• 5-EN61000-4-11:ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY(EMC) PART4:TESTING AND MEASURING TECHNIQUES SECTION11:VOLTAGE DIPS,SHORT INTERRUPTIONS AND VOLTAGE
VARIATIONS IMMUNITY TESTS
• 6-EN61000-3-2:ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY PART3:LIMITS SECTION2:LIMITS
• FOR HARMONIC CURRENT EMISSIONS(EQUIPMENT INPUT CURRENT 16A PER PHASE)
• 7-EN61000-3-3:ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY(EMC) PART3:LIMITS-SECTION3:LIMITATION OF VOLTAGE FLUCTUATIONS AND FLICKER IN LOW-VOLTAGE SUPPLY SYSTEMS FOR EQUIPMENT WITH RATED CURRENT 16A
• BU STANDART OPERATÖRLERDEN DORUDAN TEMASLA VEYA YAKININDA BULUNAN CİSİMLERE STATİK ELEKTRİK BOŞALMALARINA MARUZ KALAN ELEKTRİK VE ELEKTRONİK CİHAZLAR İÇİN BAIŞIKLIK KURALLARINI VE DENEY METOTLARINI BELİRLEYEN BİR STANDARTTIR.ELEKTROSTATİK BOŞALMA DENEYLERİ İKİ TÜRLÜ TEMAS DİKKATE ALINARAK YAPILMAKTADIR.BUNLAR SIRASIYLA
• 1-TEMASLA BOŞALMA
• 2-HAVADA BOŞALMA
• ELEKTROSTATİK BOŞALMA DENEYLERİNDE SEVİYELER 1,2,3,4,ÖZEL OLARAK BELİRLENMİŞTİR.TEMASLA BOŞALMA DENEYLERİNDE SEVİYELER İÇİN UYGULANAN DENEY GERİLİMLERİ AŞAIDAKİ GİBİDİR.
• SEVİYE DENEY GERİLİMİ(KV)
• 1 2
• 2 4
• 3 6
• 4 8
• HAVADA BOŞALMA DENEYLERİNDE SEVİYELERE GÖRE UYGULANAN DENEY GERLİMLERİYSE
• SEVİYE DENEY GERİLİMİ(KV)
• 1 2
• 2 4
• 3 8
• 4 15
• BİR ELEKTRİKLİ CİHAZI,STATİK ELEKTRİK BOŞALMALARINA KARŞI KORUMA PROBLEMİ İMALATÇILAR VE KULLANICILAR İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR.
• KİŞİ ÜZERİNDEN BOŞALMANIN ETKİSİYLE ELEKTRİKLİ CİHAZLAR ARIZALANABİLMEKTE VEYA ELEKTRONİK BİLEŞENLER HASAR GÖREBİLMEKTEDİR.DOLAYISIYLA ELEKTROSTATİK BOŞALMA DENEYİ,EMC DİREKTİFİNE BALI OLAN BU STANDARTLA TARİF EDİLMİŞTİR.

EN61000-4-5:ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK-BÖLÜM4-KISIM5:ANİ YÜKSELMELERE KARŞI BAIŞIKLIK DENEYİ(SURGE IMMUNITY)

• BU STANDART,ANAHTARLAMA VE YILDIRIM GEÇİCİ REJİMLERİ ESNASINDA MEYDANA GELEN AŞIRI GERİLİMLERİN SEBEP OLDUU TEK YÖNLÜ ANİ YÜKSELMELERE MARUZ KALAN CİHAZLARLA İLGİLİ BAIŞIKLIK ÖZELLİKLERİNİ,DENEY METOTLARINI VE TAVSİYE EDİLEN DENEY SEVİYELERİNİ KAPSAR.BURADA ANİ GERİLİM YÜKSELMESİ SIRASINDA ELEKTRİKLİ CİHAZIN DAVRANIŞI BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR.

EN61000-4-11:ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK-BÖLÜM4-KISIM11-GERİLİM ÇUKURLARI,KISA KESİNTİLER VE GERİLİM DEİŞMELERİ BAIŞIKLIK DENEYLERİ(VOLTAGE DIPS,SHORT INTERRUPTIONS

• ELEKTRİKSEL VE ELEKTRONİK CİHAZLAR,GÜÇ KAYNAINDAKİ GERİLİM ÇUKURLARI,KISA KESİNTİLER VE GERİLİM DEİŞMELERİNDEN ETKİLENEBİLİR.
• GERİLİM ÇUKURLARI VE KISA KESİNTİLER,ŞEBEKE VE TESİSLERDEKİ ARIZALARDAN VEYA YÜKTEKİ ANİ,BÜYÜK BİR DEİŞMEDEN KAYNAKLANIR.BELİRLİ DURUMLARDA ART ARDA İKİ VEYA DAHA FAZLA ÇUKUR VEYA KESİNTİ MEYDANA GELEBİLİR.GERİLİM DEİŞMELERİ,ŞEBEKEYE
• Üretici veya AB üyesi ülkedeki yetkili temsilci,bir bavuruyla tip-testi için ilgili yetkilendirilmi kurulua bavurur.Üretici herhangi bir yetkili kurulua bavurduunda,bavuruda aaıdakileri belirtmelidir.
• 1-Üretici veya yetkili temsilcinin adı ve adresi
• 2-Teknik Dokümanlar
• Teknik Dokümanlar arasında direktifin istedii tasarım,imalat ve ürünün kullanılmasıyla ilgili bilgiler yer almalıdır.

MAKİNA DİREKTİFİ

• Makine Direktifi kapsamı itibarıyla birçok ürünü kapsayan çok yönlü bir AB Konsey direktifidir.Son haliyle 98/37/EC olarak bilinir.Son tadili 98/79/EC dir.İlk makine direktifi numarasıysa 89/392/EEC dir.
• Makine direktifinin iyice anlaılabilmesi için,önce makinenin tanımını yapmamız gerekmektedir.Makine nedir?
• Makine direktifine göre,bünyesinde herhangi bir döner eleman bulunan her türlü alet,cihaz birer makinedir.89/392/EEC makine direktifinden balayıp günümüz makine direktifine yani 98/79/EC ye kadar
• Geçen dönemde,deien teknoloji ve ürün grupları dikkate alınarak düzenlemeler yapılmıtır.Makine direktifinde esas olarak 2 ürün ailesi dikkate alınmı ve kapsamı buna balı olarak gelitirilmitir.
Dikkate alınan ürün aileleri unlardır
• 1-Makine ve Benzeri Cihazlar
• 2-Emniyet Parçaları
• Bu direktifte birçok direktifte olduu gibi ,özellikle makine kullanan operatör veya makine bölgesinde bulunan herhangi bir kiinin insan salıı,can güvenlii açısından makinede bulunması gerekli temel gereksinimler detaylı olarak anlatılmaktadır.
• Özel bir uygulama için,örnein bir proses,hareket gibi,iler için tasarlanan,en az bir komponenti hareket edebilen,uygun bir kontrol ve güç devresi desteiyle çalıtırılabilen bileen veya parçalar da makine tanımı içinde kabul edilirler.
• Bir makinenin fonksiyonunu belirleyen,birbirine ilave edildiinde veya baka bir makineye takılabilen deitirilebilir alet ve ekipmanlar yine makine direktifi kapsamındadır.
• Emniyet parçaları veya bileenleri nelerdir ?
• Üretici veya Avrupa Birlii üyesi ülkelerdeki yetkili temsilcisi tarafından,ürün pazara sürüldüünde hatalı veya yanlı kullanımdan kaynaklanabilecek ve tehlikeye maruz kiilerin salık ve can güvenliini tehdit edebilecek bütün risklerin ortadan kaldırıldıı,deitirilemeyen parçalardır.Bu parçalar da makine direktifi kapsamındadır.

HANGİ ÜRÜNLER MAKİNA DİREKTİFİ KAPSAMINDA DEİLDİR?

• Aaıdaki ürünler Makine Direktifi kapsamında deildir.
• 1-Güç kaynaı sadece el gücü olan ve yükleri kaldırıp indirmeye yarayan makineler dıındaki herhangi bir makine
• 2-Hastalara tedavi amacıyla dorudan temas edebilen tıbbi amaçlı makineler.
• 3-Elence yerlerinde veya elence parklarında kullanılan özel ekipmanlar.
• 4-Buhar kazanları,tanklar veya basınçlı kaplar.
• 5-Herhangi bir kaza anında radyoaktif sızıntıya sebebiyet verebilecek nükleer amaçlı herhangi bir özel makine
• 6-Bünyesinde radyoaktif kaynak bulunduran makine
• 7-Petrol,d izel veya yanıcı sıvı ve tehlikeli madde ihtiva eden depolama tankları veya boru hatları
• 8-Yolcu ve eya taıyabilen hava ,kara,tren veya raylı sistem ve deniz araçları
• 9-Toplu ve özel taımacılık ilerinde kullanılan kablolu raylı araçlar
• 10-Ziraat veya o rmancılıkta kullanılan traktörler.
• 11-Askeri amaçlı özel makineler
• 12-Bina veya inaatlarda sabit olarak monte edilmi ,insan veya eya taıyan asansörler
• 13-Raylar üzerine monte edilen ve insan taıyan araçlar
• 14-Madencilikte kullanılan asansörler
• 15-Tiyatro asansörleri
• 16-İnaat alanlarında eya veya insan taıma amacıyla kullanılan asansörler

YÜKSEK RİSKLİ ÜRÜNLER NELERDİR? EK4

• Makine direktifi Ek 4 'te yüksek riskli ürünler belirtilmitir.Yüksek riskli ürünlerin CE iaretlemesi çalımalarında Yetkilendirilmi Kurulu onayı gerekmektedir.Yetkilendirilmi Kurulular bu tür ürünleri ilgili Direktif,Harmonize standartlar kapsamında inceleyip gerekli tip testlerinden sonra Teknik Dosyayı onaylamak suretiyle kendileri de üreticiye ilaveten beyanda bulunarak onaylarlar.
• Yüksek riskli ürün grupları aaıdaki gibidir.

A-MAKİNALAR
• 1-Aaç veya benzeri malzemeleri veya et ve bunun gibi malzemeleri ilemede kullanılan tek veya çok bıçaklı dairesel testereler
• 1-1-Manuel veya Otomatik beslemeli,çalıması sırasında sabit takıma sahip,Sabit gövdeli testere makineleri
• 1-2-Çalıması sırasında sabit takıma sahip,i parçalarını yüklemek için mekanik besleme cihazıyla donatılmı,manuel besleme veya boaltma yapılabilen testere makineleri
• 1-3-Çalıması sırasında takım ilerlemesi olan,mekanik besleme teçhizatıyla donatılmı,manuel yükleme veya boaltma yapabilen testere makineleri
• 2-Aaç ileme ilerinde kullanılan el destekli yüzey planya makineleri
• 3-Aaç ileme ilerinde kullanılan manuel yükleme veya boaltmalı bir taraflı kalınlık ileme makineleri
• 4-Sabit veya Hareketli gövdeye sahip,hareketli bir taıyıcıya sahip,aaç veya et ve buna benzer malzemeleri ilemekte kullanılan testere makineleri
• 5-Aaç veya benzeri malzemeleri ilemekte kullanılan,madde 1 ile madde 4 arasında belirtilenlerle madde 7'de belirtilenleri kapsayan bileik makineler
• 6-Aaç ilemede kullanılan,çoklu takım tutucusuna sahip zıvana makineleri
• 7-Aaç ve benzeri malzemeleri ilemede kullanılan el destekli dik freze makineleri
• 8-Aaç ileme ilerinde kullanılan taınabilir,zincirli testereler
• 9-Souk metalleri ilemede kullanılan ,manuel yükleme veya boaltmalı,hareketli çalıan parçaları
• 6 mm' den fazla hareket edebilen,ilerleme hızı 30mm/sn 'den fazla olan Abkant veya press makineleri
• 10-Manuel besle me veya boaltmalı enjeksiyon veya sıkıtırmalı plastik ekil verme makineleri
• 11-Manuel besleme veya boaltmalı enjeksiyon veya sıkıtırmalı lastik ekil verme makineleri
• 12-Yeraltı çalımalarında kullanılan aaıdaki makineler
• 12-1-Raylar üzerinde çalıa n lokomotif ve buna benzer makineler
• 12-2-Hidrolik tavan takviyeleri
• 13-Bir sıkıtırma düzenine sahip evsel atıkların toplanmasında kullanılan çöp toplama kamyonları
• 14-Bölüm 3.4.7'de bahsedilen üniversal kaynaklı sökülebilir transmisyon milleri ve muhafazalar
• 15-Servis asansörleri ekipmanları.
• 16-3 metre dikey yükseklikten,kiilerin düme riski bulunan,dikey çalıan ve insan taıyan kaldırma-indirme makineleri
• 17-Isı teknii üretiminde kullanılan makineler

B-EMNİYET PARÇALARI:

• 1-İnsanların güvenliini salamak amacıyla üretilen,yaklaım detektörleri veya algılama elemanları
• 2-Çoklu kontrolların emniyetini salamak için tasarlanmı lojik üniteler
• 3-Madde 9,10 ve 11'de bahsedilen Presslerde kullanılan otomatik hareket edebilir koruma perdeleri
• 4-Devrilmeyi önleyen koruyucu gövdeler
• 5-Düen cisimlerden korunmak için tasarlanan gövdeler

MAKİNA DİREKTİFİ VE UYGULAMALARI

• Makine Direktifinin uygulanmasıyla ilgili konular,bu bölümde AB yayınlarından da istifade edilerek anlatılmaktadır.Makine Direktifi uygulamalarının daha iyi anlaılabilmesi için konular soru-cevap eklinde açıklanmaktadır.
• 1-Makine Direktifi EK4 kapsamında olmayıp da edeer risk ihtiva eden bir makine için Yetkilendirilmi Kurulu onayına ihtiyaç yok mudur?
• Hayır.EK4 kapsamına girmeyen makineler için Yetkilendirilmi Kurulu onayına gerek yoktur.Bu konuda, direktifin herhangi bir zorlayıcı yönü mevcut deildir.
• 2-EK4'ün kapsamı neye göre belirlenmektedir?Komisyon EK4'ün kapsamını geniletecekse bunun için hangi prosedürleri takip edecektir?
• EK4,Makine Direktifinin önemli bir kısmıdır.Ancak Avrupa Konseyi tarafından yine bir direktifle tadil edilebilir.Avrupa Komisyonu üye ülkelerden gelebilecek öneriler dorultusunda (örnein i kazası istatistikleri gibi)
• EK4'ün kapsamıyla ilgili Avrupa Konseyine öneride bulunabilir.
• 3-Bazı üreticiler, ürünlerinin üzerine 'Made in Europe' ibaresi koymaktadır.Bu uygulama dorumu,karııklıa sebebiyet vermiyor mu?
• Direktifte,bunun önlenmesi için ilgili madde bulunmamaktadır.Topluluk yasalarında da üye ülkelerin bu ibareyi kısıtlayan herhangi bir yasal mevzuat yoktur.
• 4-Direktiflerin geçi dönemlerinde,eski milli standartlara uygun olarak üretilen makinelere CE iareti ilitirilebilir mi?
• Hayır.Fakat geçi dönemi sonunda CE iaretinin ilitirilmesi mecburidir.
• 5-CE iaretinin makine ambalajına veya makine dokümanlarına ilitirilmesi yeterlimidir?
• Hayır.CE iareti dorudan makine üzerine ilitirilmelidir.Direktif,yalnızca teknik olarak makine üzerine ilitirilmesinin mümkün olmadıı durumlarda,ambalaj üzerine ilitirilmesine imkan tanımaktadır.
• 6-Konveyörler direktif kapsamında olmakla beraber,konveyör bantları niye bu direktif kapsamında deildir?
• Direktifte yapılan makine tanımına göre konveyörler Makine Direktifi kapsamındadır.Fakat konveyör bantları bu direktif kapsamına girmezler.Benzer ekilde,ta motorları direktif kapsamında iken ta motorlarının taları direktif kapsamına girmezler.
• 7-CE Uygunluk Beyanını kim imzalar?Teknik Dosyayı kim muhafaza etmelidir?
• CE Uygunluk Beyanını, yalnızca üretici veya üreticinin Avrupa Birliinde yerleik temsilcisi imzalayabilir.Teknik Dosyanın nerede muhafaza edilmesiyle ilgili Makine Direktifinde bir hüküm yoktur.Fakat genel uygulamada,üreticiler tarafından muhafaza edilmektedir.
• 8-Bazı makinelerde,sürekli bakım gerekmektedir.Bu dorultuda makinede bozulan,aınan parçalar deitirilmektedir.Çou zaman kullanıcılar üretici servisleri dıında,baka yerlerden parçalar temin etmektedirler.
• Yada kullanılmı parçaları yeniden kullanabilmektedirler.Bir kaza veya hasar durumunda üreticiyi kim koruyacaktır?
• Kullanılmı, hasarlı veya orijinal olmayan parçalardan kaynaklanabilecek hasar veya kazalar Makine Direktifi kapsamında olmayıp,85/374/EEC Kusurlu Ürünler direktifi kapsamındadır.Böyle bir durumda üreticinin bir sorumluluu yoktur.
• 9-Makas ve kemirme makineleri EK4 kapsamında mıdır?
• Hayır.Giyotin Makas veya Kemirme Makineleri EK4 kapsamında deildir.Fakat örnein Pressler EK4 kapsamında olduu gibi Abkant lar da ayni kapsama girmektedir.
• 10-Seri bir imalatta CE Uygunluk Beyanları tek tek elle mi imzalanmalıdır?
• Direktifte imzanın el yazısıyla atılması zorunluluu yoktur.Önemli olan CE Uygunluk Beyanlarının üretici veya topluluk içindeki yetkili temsilcisi tarafından imzalanmı olmasıdır.
• 11-CE iareti taıyan bir makinanın Avrupa'daki bütün iklim artlarına(örnein kuzeyde dondurucu souklar,güneyde ise aırı sıcaklar söz konusudur) uygun olması zorunlumudur?
• Üretici Kullanma Talimatlarında,makinanın kullanma artlarını açık ve net bir ekilde belirtmelidir.Eer makina yukarıda bahsedilen artlara uygun olarak üretilip,satılıyorsa bu durumda üretici sözkonusu iklim artlarının gereini yerine getirmelidir.Fakat CE iareti taıyan bir makinanın bütün iklim koullarına uygun olması zorunluluu yoktur.Üretici,deiik iklim koullarını dılayabilir,yada makinanın hangi iklim artları için tasarlandıını belirtebilir.Bu durum muhakkak surette Kullanma Kitabı ve ilgili dökümanlarda belirtilmelidir.
• 12-Kullanma kitabında makinanın tesisi,montajı ve de montajıyla ilgili bilgi vermek zorunlumudur?Yoksa bu ilemlerin üretici tarafından yerine getirilecei ibaresi yeterlimidir?
• Bu sorunun cevabı duruma balıdır.Makinanın de montaj durumunu dikkate alırsak,bir makinanın de montajında her zaman için büyük riskler meydana gelebilir.Bu nedenle,de montajla ilgili bilgiler muhakkak surette kullanma kitabında belirtilmelidir.Tesis,montaj ve devreye alma ilemlerine geldiimizde,eer makinada büyük riskler söz konusu ise vede üreticiye ait bir know-how var ise,bu durumda üreticinin tesis,montaj ve devreye alma konularıyla ilgili detaylı bilgi veya doküman verme zorunluluu yoktur.Üreticiler hiçbir ekilde kullanıcılarla olan iletiimlerini sözlü olarak yapmamalıdır.Çünkü,sözlü olarak makinayla ilgili yapılan görümelerden,yanlı anlamalarla i kazaları meydana gelebilmektedir.Böyle durumlarda,resmi yazımalar yapılmalıdır.
• 13-Makina Direktifi 2.el makinalar için geçerlimidir?
• Makina Direktifi,Avrupa Ekonomi Bölgesinde ilk defa kullanılacak makinalar için geçerlidir.Fakat Avrupa Birlii üyesi dıındaki herhangi bir ülkeden ithal edilen 2.el makina,direktif kapsamına girmektedir.
• Örnein,İsviçre'den AB üyesi herhangi bir ülkeye ithal edilen 2.el bir makina Makina Direktifine uymak zorundadır.
• 14-Bazı üreticiler,dı tedarikçilerden temin ettikleri ürünlere kendi ticari markalarını vurarak kendi ürünleri gibi satmaktadırlar.Bu durumda,üründen sorumlu kimdir?
• Üründen tamamıyla nihai üretici sorumludur.Taeron firmanın hiçbir sorumluluu yoktur.Makinaya,ticari markasını koyan kii yani üretici CE iaretinin bütün sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır.Bu sorumlulukların hiçbirisini taeron firmaya devredemez,sorumluluktan kaçamaz.
• 15-Üreticiyle kullanıcı karılıklı olarak anlatıkları takdirde,kullanma kitabını üreticinin kendi dilinde hazırlatabilir mi?
• Bu konuda,kiilerin anlaması yasa yerine geçemez.Böyle bir anlamanın yasal dayanaı olmadıı gibi,bunu yapmak suçtur.
• 16-Üretici,CE iaretini taıyan ürünleri için malını o ülkeye satmayacaı halde bütün dokümanlarını bütün AB dillerinde hazır tutmak zorunda mıdır?
• Hayır,öyle bir zorunluluk söz konusu deildir.Fakat burada dikkat edilmesi gereken husus udur ki, makinanın bütün dokümanları en az AB dillerinden bir tanesiyle hazırlanmalıdır.Makinanın gönderilecei ülkeye göre daha sonra mal sevk edilirken,dokümanlar ya AB'de firmanın yetkili temsilcisi veya malı ithal eden kii tarafından tercüme ettirilmelidir.
• 17-Yan sanayi mallarını dikkate alırsak, bu tür ürünler bir nihai ürün üzerine takılmaktadır ve ambardan sevk edildiinde nereye satılacaı da belli deildir.Şimdi bu durumda parçanın kullanma talimatları hangi dilde olmalıdır.
• Karmaık bir makinada kullanılan parçalar bir makine tanımı içine girmezler.Bu durumda bu tür parçalar için iaretleme gerei yoktur.Nihai ürünü üreten kendi kullanma talimatında gerekirse ürünle ilgili bilgiler verecektir.

ASANSÖRLER DİREKTİFİ

• 25 Haziran 1995 tarihinde yayınlanan 95/16/EC No'lu Avrupa Birlii Yeni Yaklaım direktifiyle ,Avrupa Birliindeki mevcut asansörlerin iyiletirilmesi ve güvenlik seviyelerinin yükseltilmesi amaçlanmıtır.
• 01 Temmuz 1997 yılında yürürlüe giren asansörler direktifinde geçi dönemi olarak son tarih 30 Haziran 1999 yılıdır.Bu tarihten itibaren AB'de üretilen bütün asansörler bu direktife uygun olarak tasarlanmalı,üretilmeli ve kontrol edilmelidir.
• Asansörler konusunda ülkemizde uygulamayla ilgili bir hayli eletiriler yapabiliriz.Dier tarafta Avrupa Birlii
• Üyesi ülkelerdeki uygulamalar da hiçbir zaman mükemmel deildir.O nedenle AB ,Avrupa Birlii üyesi ülkelerin vatandalarının yaam standardını,salıını,güvenliini korumak için sürekli ekilde aratırma gelitirme projelerine büyük destek vermektedir.
• Avrupa Birlii İçi Salıı ve İ Güvenlii Dairesinin istatistiklerine göre heryıl Avrupa Birliinde ortalama 5100 kii i kazalarından dolayı hayatını kaybetmektedir.Ayni ekilde Avrupa Birliinde yılda ortalama 1.600.000 i kazası meydana gelmektedir.
• Asansörler Direktifi 95/16/EC'ye göre:
• 1-Asansör:Bir kabini olan belirli yüksekliklerde kayıtlar içinde hareket eden,sabit veya enine eksene 15 dereceden fazla açısı olan yolcu,yolcu ve eya veya eya taımakta kullanılan bir alettir.
• 2-Asansörü tesis eden:Asansörün tasarımından,imalatından,tesis edilmesinden,CE Uygunluk Çalımasından,CE Uygunluk Beyanını yayınlamasından ve Avrupa Birlii Ortak pazarına sunulmasından sorumlu kii veya kurulutur.
• 3-Emniyet Komponenti:Ek 4'de belirtilen aaıdaki ürünler Emniyet Komponenti tanımına girerler.
• 3-1-Kapı kilitleme cihazları
• 3-2-Kabinin dümesini engelleyen cihazlar
• 3-3-Aırı hız sınırlama cihazları
• 3-4-Enerji depolama ok söndürücüleri
• 3-5-Hidrolik güç devrelerinde kullanılan ve daha fazla asansörün dümesini engelleyen emniyet cihazları
• 3-6-Elektronik komponent ihtiva eden elektrikli emniyet cihazları
• 4-Emniyet Komponentlerini üreten:Ek4'de bahsedilen ve daha fazla asansörün emniyetini salamak için üretilen bu emniyet komponentlerini tasarlayan,üreten ,CE iaretini ilitiren ve CE Uygunluk Beyanını yayınlayan kii veya kurulutur.
• Aaıdaki ürünler asansör direktifi kapsamına girmezler:
• -Polis ve askeri amaçlar için imal edilen özel asansörler
• -Madencilikte kullanılan asansörler
• -Tiyatro elevatörleri
• -Taımacılıkta kullanılan asansörler
• -Harici olarak makinelere takılan asansörler
• Asansörler direktifine göre,direktif kapsamındaki asansörler ,insan salıına ve güvenliine,mal güvenliine uygun olduunda AB üyesi ülkelerde tesis edilebilir ve devreye alınabilir.
• Ayni ekilde,direktif kapsamındaki emniyet komponentleri ,insan salıına,insan güvenliine ve mal güvenliine uygun olduunda AB üyesi ülkelerde tesis edilip çalıtırılabilirler.
• AB üyesi ülkeler,asansörü tesis eden kii veya kuruluları denetlemekle yükümlüdürler.
• AB üyesi ülkelerdeki resmi makamlar bir binaya asansör monte edilirken,tesis eden kii ve irketleri denetleyecekler ve gerekli uyarıları yapacaklardır.
• AB üyesi ülkelerdeki fuar otoriteleri CE iaretine uygun olmayan herhangi bir asansörün veya emniyet komponentinin sergilenmesini aaıdaki artlar yerine getirildiinde engellemeyeceklerdir.
• Sergilenecek asansör veya emniyet komponentinin üzerine bu asansör veya emniyet komponentinin AB Teknik Mevzuatına uygun olmadıı,uygunluk çalımaları tamamlanıncaya kadar satılmayacaı açıkça görülür bir uyarı yazısı konulacaktır.
• AB üyesi ülkeler bu Asansörler direktifinin bütün gereklerini yerine getiren üzerinde CE iareti bulunan,CE uygunluk Beyanı bulunan direktif kapsamındaki hiçbir ürüne engel çıkarmayacaktır.
• Asansörlerle ilgili Harmonize EN standartlarının yokluunda milli standartlarda belirtilen gerekler yerine getirilecektir.
• AB üyesi ülkeler ,AB Teknik Mevzuatına uymayan fakat üzerinde CE iareti bulunan herhangi bir asansör veya emniyet komponenti tespit ettiinde,derhal tedbir alacak,söz konusu ürünü piyasadan toplatacak ve bu ürünün
• Avrupa Birlii üyesi ülkelerde satıını yasaklayacaktır.Bu tedbiri alan üye ülke derhal Avrupa Komisyonunu resmi olarak bilgilendirecek ve yasaklama nedenlerini ortaya koyacaktır.
• Bugünlerde Avrupa Birlii içerisinde dorudan AB Teknik Mevzuatına uymadıı halde,üzerinde CE iareti bulunan özellikle Çin malı ürünler tespit edilmektedir.Söz konusu ürünleri Avrupa Birliine ithal edenlere mahkemeler hapis cezası vermeye balamıtır.
• Asansörler direktifi Yetkilendirilmi Kurulu onayı ve AB Tip testi gerei olan bir direktiftir.
• 95/16/EC Asansörler direktifine göre asansörü tesis eden,emniyet komponentini üreten firmalar Yetkilendirilmi Kurululardan onay almak zorundadır.
• Bu direktife göre Yetkilendirilmi Kurulu onayı olmayan direktif kapsamındaki ürünlerin üzerine CE iareti yasal olarak ilitirilemez. İlitirildiinde AB Teknik Mevzuatı İHLAL edilmi olur.Cezalarının neler olduu yukarıda bahsedilmitir.

ASANSÖR ÜRETİCİLERİNİN CE UYGUNLUK ÇALIŞMALARINDA İZLEMESİ GEREKEN YOL NEDİR?

• Asansör üreticileri Asansörler direktifine göre CE Uygunluk çalımalarında üç ana yol izleyebilirler.
• 1-Yetkilendirilmi Kurulu ürünü test eder,belgelendirir ve ürünün direktiflere uygunluunu teyid eder,üretici CE uygunluk Beyanında bulunur.(Modül G)
• 2-Ürünü üreten firma tam bir Kalite Gü vence Sistemi çalıtırıyorsa,Yetkilendirilmi Kurulu Kalite Güvence Sistemini denetler,üretici CE Uygunluk Beyanında bulunur,Ürünün tasarımı kontrol edilir.(Modül H)
• 3-Asansör tasarımında,aaıdakileri uygulayabilir
• 3-1-Asansör Avrupa Birlii tip testi onayı için hazır hale getirilir
• 3-2-Avrupa Birlii tip-testinde kullanılmak için bir model asansör tasarlanır
• 3-3-Harmonize standartı bulunmayan asansör için,üreticinin Kalite Güvence sistemi tetkik edilmise,asansörün tasarımı yapılır.
• 4-Her üç yöntem için de belgelendirme için Yetkilendirilmi Kurulu onayına gerek vardır.

EMNİYET KOMPONENTİ ÜRETİCİLERİNİN CE UYGUNLUK ÇALIŞMALARINDA İZLEYEBİLECEKLERİ YOLLAR NELERDİR?

• Emniyet komponenti üreticileri Asansörler direktifine göre aaıdaki tarif edilen 3 yolu seçebilirler.
• 1-Emniyet Komponenti üreticisi firmasında bir Kalite Güvence Sistemini tam olarak çalıtırıyorsa,Yetkilendirilmi Kurulu firmanın KGS'ni inceler,direktife uygun hale getirir,ve denetler.Üretici CE Uygunluk Beyanında bulunur ve CE iaretini bu komponentler üzerine ilitirebilir(MODÜL H)
• 2-Üretici sadece ürettii ürünle ilgili Kalite Güvence Sistemi iletiyorsa Yetkilendirilmi Kurulu bu Kalite Güvence sistemini inceler,direktife uygun hale getirir ve denetler
• Üretici CE Uygunluk beyanı yayınlar,CE iaretini ürünün üzerine ilitirir(MODÜL E)
• 3-Üretici CE Uygunluk Beyanı yayınlar,CE iaretini ürünün üzerine ilitirir,Yetkilendirilmi Kurulu belirli peryotlarla ürünü örnekleme usulü yerinde denetler(MODUL C)
• Asansörler direktifinde Yetkilendiril mi Kuruluların büyük rolleri vardır.Burada önemli olan CE Uygunluk çalımalarının asansörler direktifinin özüne uygun olarak yasal bir ekilde yapılmasıdır.
• Asansör veya Emniyet Komponenti CE Uygunluk çalımalarında seçilen yolla projenin tamamlanma süresi ve maliyeti de seçilmi olur.Burada önemli olan proje süresi daha az ve proje maliyeti daha düük iaretleme yollarının seçimidir.
• Asansörler direktifinde Yetkilendirilmi Kurulu onayı veya denetimi olduundan bavurulacak Yetkilendirilmi Kuruluun da doru seçimi büyük önem taımaktadır.
• Yetkilendirilmi Kurulularda yapılan AB Tip testinde veya Yetkilendirilmi Kurulu tetkiklerinde bazı Yetkilendirilmi Kurulular üreticilere yardımcı olurlarken,bazılarıysa daha katı davranabilmektedirler.
• Durum böyle olduu zaman da projenin süresi uzamakta ve proje maliyeti sürekli artmaktadır.Netice olarak Asansörler direktifine göre Yetkilendirilmi Kuruluların doru seçimi ve bunlarla koordinasyon önemlidir.

CE İŞARETLEMESİ ÇALIŞMALARINDA KULLANILAN MODÜLLER

• CE iaretlemesi çalımalarında kullanılan modüller Avrupa Konseyinin 22 Temmuz 1993 tarih ve 93/465/EEC nolu direktifiyle belirlenmitir.
• 93/465/EEC direktifine göre aaıdaki modüller belirlenmitir.
1-Modül A:
• Bu modülde üretici veya Avrupa Birlii üyesi ülkedeki yetkili temsilci bir üretici beyanı yayınlayıp,ürününü ilgili direktif ve harmonize standarta uygun olarak ürettiini beyan ederse,ürüne CE iaretini koymak suretiyle ürünü
• Rahatlıkla pazarlayabilir,satabilir.
• Modül A 'nın kolay bir modül olduu düünülebilir.Halbuki,her modülde olduu gibi bu modülde de herzaman üretici,ürettii ve beyanda bulunduu üründen sorumludur.
• Teknik Dosya bu modül için de arttır.Ürünle ilgili bir Teknik Dosya hazırlanmalı ve bu Teknik Dosya ,en son ürün üretildikten en az 10 yıl için muhafaza edilmelidir.Burada Teknik Dosyanın hazırlanmasına büyük önem verilmelidir.Çünkü ürünün,herhangi bir problem halinde nasıl tasarlanıp,üretildii bu dosyadan belirlenecektir.

2-MODUL Aa:

• Bu modül,Modül A' ya ilaveten aaıdakileri de ihtiva eder.Üretici ürettii ürünü için kendisi veya kendisi adına bir yetkili kurulua testler yaptırır.Yetkilendirilmi Kurulu belirli dönemlerde ürünü kontrol eder.Nihai üründen belirlenen sayıdaki ürün rastgele seçilip kontrol edilir.Ürün Yetkilendirilmi Kuruluun da onayıyla CE iaretine sahip olur.

3-MODÜL B:
 
• Bu modülde Avrupa Birlii Tip Testi uygulanır.Avrupa Birlii Tip-testi bir yetkilendirilmi kuruluta yapılır.
• Üretici veya AB üyesi ülkedeki yetkili temsilci,bir bavuruyla tip-testi için ilgili yetkilendirilmi kurulua bavurur.Üretici herhangi bir yetkili kurulua bavurduunda,bavuruda aaıdakileri belirtmelidir.
• 1-Üretici veya yetkili temsilcinin adı ve adresi
• 2-Teknik Dokümanlar
• Teknik Dokümanlar arasında direktifin istedii tasarım,imalat ve ürünün kullanılmasıyla ilgili bilgiler yer almalıdır.

4-MODÜLC:

• Bu modülde,üretici veya AB üyesi ülkedeki yetkili temsilci Yetkilendirilmi kuruluta yaptırdıı testlere istinaden yetkilendirilmi kurulu sertifikasını temin ettikten sonra bir üretici beyanında bulunarak ürünün ilgili direktif ve standartlara uygun olarak üretildiini beyan eder.Bu durumda herbir ürün için CE iaretini uygunluk beyanıyla birlikte kullanır.Üretici tip testi sertifikasında belirtilen hususlara uyar,bunu proje ,imalat ve kontrol aamasında uygunluunu kontrol eder.
• Teknik dosya son ürün üretildikten sonra en az 10 yıl süreyle muhafaza edilir.

5-MODÜL D:

• Bu modülde üretici ,üretim,nihai ürün kontrolü için bir Kalite Güvence Sistemine sahip olmalıdır.
• Kalite Güvence sistemi için üretilen ürün dikkate alınaraktan bir yetkilendirilmi kurulua aaıdakilerle beraber bavurulmalıdır.
• A-Ürünle ilgili bilgiler
• B- Kalite sistemiyle ilgili dokümanlar
• C- AB tip testi sertifikası ve teknik dokümanları
• Burada üretici söz konusu ürünün üretimiyle ilgili her türlü talimatı sistematik olarak yazılı hale getirecek,kalite politikası belirleyecek,prosedür ve talimatlar hazırlayacaktır.Kalite sistemi dokümanlarında aaıdakiler bulunacaktır.
• 1-Kalite hedefleri,organizasyon yapısı,sorumluluklar,yönetimin ürün kalitesine katkısı
• 2-Üretim,kalite kontrol ve kalite güvence teknikleri,proses ve sistematik kontroller
• 3-Kalite kayıtları,rapor,test ve kalibrasyon bilgileri

6-MODÜL E:

• Bu modülde de bir kalite güvence sistemi çalıtırılmakta,AB tip testi sertifikasını veren kurulula yıllık periyodik olarak yapılan anlamalarla ,yetkilendirilmi kurulu periyodik olarak üretilen ürünle ilgili kalite güvence sistemini denetler,sistemle ilgili uygunsuzluk varsa tespit eder ve düzeltilmesi için firmayı uyarır.CE iaretinin yanına bu modül gerei ilgili yetkili kuruluun tanıtım numarası konulur,örnein CE0063 gibi.Bu modülde yetkilendirilmi kurulula yapılan anlama gerei herhangi bir major hatanın devamı halinde,yetkilendirilmi kurulu CE iaretini iptal edebilir.

YETKİLENDİRİLMİŞ/ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR

• Yetkilendirilmi Kurulu ve Onaylanmı Kurulular ilgili AB üyesi ülkenin AB Konseyine bildirdii ve AB Konseyinin kabul edip yayınladıı kurululardır.Her sene AB Konseyi Yetkilendirilmi ve Onaylanmı Kuruluların listesini yayınlar.Birçok direktif kapsamında Yetkilendirilmi ve Onaylanmı kurulular vardır.Bu kurulular genelde Avrupa Birlii üyesi ülkelerin kurulularıdırlar.Onaylanmı Kurulular AB tip testi Sertifikası hazırlayabilirler,Yetkilendirilmi Kurulular ise bir bütün olarak ürün dosyasını inceleyip onay verebilirler.Söz konusu konuyla ilgili kimin Onaylanmı Kurulu,kimin yetkilendirilmi kurulu
• Olduunu en doru bir ekilde AB yayınlarından takip edebiliriz.EMC,LVD,MAKİNA DİREKTİFİ,PED,SPV,GAD,ASANSÖRLER vb. Konularda Avrupa Konseyinin yayınladıı Yetkilendirilmi ve Onaylanmı Kurulu listeleri vardır.Yetkilendirilmi ve Onaylanmı Kurulular birbirlerini karılıklı tanırlar.Faaliyetlerinden birbirlerini haberdar ederler.Örnein herhangi bir AB üyesi ülkedeki Yetkilendirilmi Kuruluun almı olduu bir karara bütün Yetkilendirilmi Kurulular uymak zorundadır.

ÜRÜN EMNİYETİ DİREKTİFİ VE UYGULAMALARI

• Ürün Emniyeti Direktifi(GPSD),92/59/EEC nolu AB Konsey direktifidir.2 9 Haziran 1992 de yayınlanmı olup 29 Haziran 1994 tarihinden sonra bu direktife uymak mecburidir.
• GPSD direktifi,AB de serbestçe dolaabilecek tüketim mallarının emniyetiyle ilgili artları ortaya koymakta,piyasaya sunulan ürünün, emniyetini denetleme imkanı vermektedir.Tüketim malları daha çok tüketici için tasarlanan ve tüketicinin kullandıı mallardır.Bu mallar yeni,ikinci el veya revize ürünler de olabilir.
• Bu direktifin toplam amacı, AB üyesi ülkelerde vatandaların salıına ve emniyetine zarar veremeyecek emniyetli ürünlerin serbestçe dolaımıdır.Burada AB üyesi ülkeler bunu salamak amacıyla ülkelerinde gerekli mecburi mevzuatları uygulayacak ve denetleyeceklerdir.
• 92/59/EEC direktifine göre üreticilerin aaıdaki artlara uyması mecburidir.
• 1-Pazar a emniyetli ürünler sunmak zorundadırlar.
• 2-Ürünle ilgili giderilemeyen riskleri kullanıcıya yazılı olarak belirtmek zorundadır.
• 3-Ürünle ilgili risklerin kullanıcıya bildirilmesiyle ilgili konuları takip etmeli , risklerin giderilmesiyle ilgili çalımalara devam etmeli ve gerektiinde ürünü piyasadan geri çekmelidir.
• Distribütörlerin de aaıdaki sorumlulukları vardır.
• 1-Tehlikeli olduunu bildii ürünleri AB üyesi ülkeye sokmamalıdır.
• 2-Daıtımını yaptıı ürünlerin emniyet koullarını sürekli izlemeli ve kullanıcının emniyetini salayacak riskleri ortadan kaldırmak için kullanıcıya destek verecektir.

EMNİYETİN GPSD DİREKTFİNE GÖRE TANIMI

• Ürün emniyeti için bir kriterin belirlenmesi gerekmektedir.GPSD direktifine göre ,bu kriter aaıdaki gibidir.
• 1-AB üyesi ülkenin milli standartlarına göre üretilen,topluluk mevzuatına uyan ve GSPD direktifinin emniyet koullarını salayan ürünler,emniyetlidir.
• 2-Avrupa Standartlarına,Topluluk Teknik Özelliklerine,güvenilir deneyler ,iyi mühendislik ilkelerine ve müteri taleplerine uygun olarak üretilen ürünler emniyetlidir.
• AB üyesi ülkeler,emniyet kriterlerini salamak için aaıdakileri yerine getirmekle yükümlüdürler.
• 1-Üreticilerin veya distribütörlerin yasal sorumluluklarını denetlemelidirler.Direktifin uygulanması için üretici veya daıtıcılara düzenli ve periyodik kontroller gerçekletirilmelidir.
• 2-Piyasadan direktife uymayan ürünlerin yasaklanmasıyla ilgili durumu AB Komisyonuna bildirmek zorundadırlar.
• 3-İlgili bütün taraflardan, ürünün emniyetiyle ilgili bilgi ve belgeleri toplamakla yükümlüdür.
• 4-Ürünün üretildii imalat hatlarından numuneler alıp,emniyet kontrolların için ilgili mercilere bavurmalıdırlar.
• 5-Ürünün pazarlanma eklini kontrol edip,ürün üzerinde gerekli uyarı iareti ve etiketlerin varlıını kontrol etmelidir.
• 6-Tehlikeli olduu sonucuna varılan ürelerin AB'ne pazarlanması geçici olarak yasaklanmalıdır.
• 7-Tehlikeli olduu sonucuna varılan ürünler,derhal pazardan geri çekilmeli ve bu ürünlere el konulmalıdır.
• 8-Böyle bir durumda,tehlikeli ürünü üreten,daıtan veya AB üyesi ülkeye ithal eden kiilere ürününün GSPD direktifine aykırı olduu,tehlikeli olduu ve bu tehlikelerin ortadan kaldırılması için neler yapılması gerektii resmi olarak bildirilmelidir.

7-MODÜL F:

• Üretici AB tip testi sertifikası dorultusunda ürünün üretimiyle ilgili aamaları kontrol eder,ürünün ilgili direktif ve standartlara uygunluunu denetler.

8-MODÜL G:

• Modül F'ye benzer bir modüldür.

9-MODÜL H:

• Bu modülde komple bir kalite güvence sistemi çalıtırılır.CE iaretinin yanına ilgili yetkilendirilmi kuruluun tanıtım numarası ilave edilir.

 
Advertisement

Sponsor

Destekleyenler

Web Tasarım
Partner

Rss Kaynakları

web tasarım
DigiPara Liftdesigner We use DigiPara Liftdesigner for elevator drawings