asansör - asansör imalatı - asansör kabinleri - izmir - asansör fırması, asansör firmaları, yürüyen merdiven, yürüme bandı, yük asansörleri, şahıs asansörleri

Asansr Firması arrow AB Teknik Mevzuatı
AB Teknik Mevzuatı PDF Yazdr E-posta

AT (Avrupa Topluluu) Direktiflerinin genel içerii aaıdaki gibidir.

Kapsam  Kapsam, söz konusu direktifin kapsamına giren ürün gruplarını veya direktifle önüne geçilmek istenen tehlikelerin kapsamını tanımlar.

Ürünlerin piyasaya arzı ve hizmete sokulması  Üye devletler, yalnızca doru ekilde kurulup, bakımı yapılıp ve tasarlanan amaca uygun olarak kullanıldıında kiilerin emniyet ve salıı ile direktifin kapsamına giren kamu yararını ilgilendiren öteki konularda tehlike yaratmayan ürünlerin piyasaya arzı ve hizmete sokulmasını temin için gerekli her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. Bu üye devletlerde bir pazar gözetimi yükümlülüünü gerekli kılmaktadır.

Temel Gerekler  Temel gerekler direktifin eklerinde belirtilir ve direktifin amacına ulaabilmesi için gerekli olan her eyi kapsar. Sadece bu temel gereklerle uyumlu olan ürünler piyasaya sürülebilir ve hizmete sokulabilir.

Serbest dolaım  Üye Devletler, CE iareti taıyan ürünlerin uygulanan CE direktiflerinin bütün hükümleri ile uyumlu olduklarını kabul etmek zorundadırlar. Bu nedenle, Üye Devletler, CE iareti ile ilgili hükümler yanlı uygulanmadıkça, kendi sınırları içinde CE iareti taıyan ürünlerin piyasaya sürülmesini veya hizmete sokulmasını yasaklayamaz, kısıtlayamaz veya engelleyemezler.

Uygunluk varsayımı  Referans numaraları AT Resmi Gazetesinde yayımlanan harmonize standartları uyumlatıran ulusal standartlarla uyumlu olan ürünlerin bu standartlara edeer temel gereklerle uyumlu oldukları kabul edilir.

Korunma önlemleri  Üye Devletler, amaca uygun olarak kullanıldıklarında, kiilerin salık ve güvenliini veya direktifin kapsamına giren öteki kamu yararına ilikin hususları tehlikeye atma ihtimali ortaya çıktıında, CE iareti taıyan ürünlerin piyasaya arzının yasaklanması veya kısıtlanması veya piyasadan toplatılması ile ilgili bütün önlemleri almakla yükümlüdürler.

Uygunluk Deerlendirmesi  Bir ürünün Topluluk piyasasına sürülmesinden önce, üretici CE iareti ilitirmek maksadıyla, ürününü ilgili direktifte belirtilen uygunluk deerlendirme prosedürlerine tabi tutmak zorundadır.

Onaylanmı kurulular  Üçüncü taraf uygunluk deerlendirmesi, Üye devletlerin ilgili direktifte belirtilen gerekleri karılayan ve kendi sınırları içinde yerleik bulunan kurulular arasından atadıı onaylanmı kurulular tarafından gerçekletirilir.

CE iareti  İlgili CE direktifinin bütün hükümleri ile uyumlu olan ürünler CE iareti taımak zorundadırlar. Bu yüzden, CE iareti özellikle, ürünün ilgili direktifin gereklerine uygun olduunu ve ilgili direktifte öngörülen uygunluk deerlendirme prosedürlerinden geçtiini gösterir.

Uygulamada koordinasyonun salanması  Üye Devletlerden birisi veya Komisyon, bir uyumlatırılmı standardın direktifin temel gereklerini karılamadıını düündüklerinde, konu 98/34/EC sayılı direktif tarafından oluturulmu olan Teknik Standartlar ve Düzenlemeler Komitesinin gündemine getirilir. Komisyon Komitenin görüünü de göz önünde bulundurarak üye devletleri, standardın AT Resmi Gazetesinde yayımlanan listeden çıkartılıp çıkartılmayacaı konusunda bilgilendirir.

Uyum ve geçi dönemi ile ilgili hükümler 

Üye devletlerin direktif hükümlerini ulusal mevzuatlarına mal etmeleri gerekmektedir. Alınan önlemleri de Komisyona bildirmekle yükümlüdürler. Üye Devletler, söz konusu direktifin uygulandıı tarihte kendi ülkesinde yürürlükte olan mevzuatla uyumlu olan ürünlerin piyasaya sürülmesine söz konusu direktifin belirleyecei bir tarihe kadar izin vermekle yükümlüdür.

 

 

Üye Devletlerin asansörlerle ilgili kanunlarının yakınlatırılmasına dair
29 Haziran 1995 tarihli, 95/16/EC sayılı

AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY DİREKTİFİ
OJ No L213 s.1, 1995/09/07

AVRUPA PARLAMENTOSU VE AVRUPA BİRLİİ KONSEYİ,
Avrupa Topluluunu kuran Anlamayı ve özellikle onun Madde 100a’sını dikkate alarak,

Komisyon’un  teklifini dikkate alarak,

Ekonomik ve Sosyal Komite’nin görüünü dikkate alarak,

Uzlatırma Komitesi tarafından 17 Mayıs 1995’de onaylanan ortak metnin ııında, Anlamanın Madde 189b’de getirilen usule uygun davranarak,

Üye Devletlerin kendi topraklarında halklarının salıı ve emniyeti için sorumlu olması; 

Avrupa Konseyi tarafından Haziran 1985’de onaylanan, iç pazarın tamamlanmasına dair Beyaz Kitap’ın 65 ve 68. paragraflarının, kanunların yakınlatırılmasına yönelik yeni bir yaklaım getirmesi; 

Elektrikli, hidrolik veya ya elektrikli (oil-electrically) asansörlere ilikin Üye Devletlerin kanunlarının yakınlatırılmasına dair 17 Eylül 1984 tarihli 84/529/EEC sayılı Konsey Direktifinin her tipteki asansör hareketinin serbestliini salamaması, 84/529/EEC Direktifinin kapsamına almadıı asansör tiplerine yönelik çeitli ulusal sistemlerin balayıcı hükümleri arasındaki uyumsuzlukların, Topluluk içindeki ticarete engel oluturması; bu yüzden asansörlerle ilgili ulusal kuralların uyumlatırılması gerekmesi; 

Makinalarla ilgili Üye Devletlerin kanunlarının yakınlatırılmasına dair 89/392/EEC Direktifini tadil eden 20 Haziran 1991 tarihli 91/368/EEC sayılı Konsey Direktifi tarafından iptal edilen kaldırma ve mekanik taıma aletlerine yönelik ortak hükümlerle ilgili Üye Devletlerin kanunlarının uyumlatırılmasına dair 17 Eylül 1984 tarihli 84/528/EEC sayılı Konsey Direktifinin, 84/529/EEC Direktifi ve kendinden kuvvet alan sanayi kamyonları (self-propelled industrial trucks) ile ilgili Üye Devletlerin kanunlarının yakınlatırılmasına dair 22 Aralık 1986 tarihli, 86/663/EEC sayılı Konsey Direktifi için bir çerçeve Direktif olarak i görmesi;

Komisyonun 8 Haziran 1995 tarihinde, mevcut asansörlerin emniyetinin iyiletirilmesiyle ilgili Üye Devletlere yapılan 95/216/EEC sayılı tavsiyeyi benimsemesi;

Uygunluk deerlendirme ilemlerinin çeitli safhalarına yönelik modüllerle ilgili 22 Temmuz 1993 tarihli 93/465/EEC sayılı Konsey Kararının hükümleri ve teknik uyum direktiflerinde kullanılması amaçlanan, CE uygunluk iaretinin ilitirilmesi ve kullanımına yönelik kurallar arasından seçilen uygun uygunluk deerlendirme ilemleri, bununla uygunluk gösterdii taktirde, bu Direktifin temel gerekleri istenen düzeyde emniyeti garanti etmesi;

(1) OJ No C 62, 11.3.1992, s.4 ve OJ No C 180, 2.7.1993, s.11.
(2)
OJ No C 287, 4.11.1992, s.2.
(3)
Avrupa Parlamentosunun 29 Ekim 1992 tarihli Görüþü (OJ No C 305, 23.11.1992, s.114),
     Konseyin 16 Haziran 1994 tarihli ortak tutumu (OJ No C 232, 20.8.1994, s.1) ve
     Avrupa Parlamentosunun 28 Eylül 1994 tarihli Kararý (OJ No C 305, 31.10.1994, s.48).
(4)
90/486/EEC sayýlý Direktif (OJ No L 270, 2,10,1990,s.21) ile tadil edilen Direktif, OJ No L 300,
19.11.1984, s.86.

(5)
OJ No L 198, 22.7.1991, s.16.
(6)
88/665/EEC sayýlý Direktif (OJ No L 382, 31,12,1988,s.42) ile tadil edilen Direktif, OJ No L 300, 19.11.1984, s.72.
(7)
OJ No L 384, 31.12.1986, s.12.
(8)
OJ No L 134, 20.6.1995, s.37.
(9)
OJ No L 220, 30.8.1993, s.23.

Piyasaya sürülebilmelerini salamak için CE iaretinin, bu Direktifin temel salık ve emniyet gereklerini karılayan asansörlere veya asansörlerin belli emniyet aksamına görünecek ekilde takılması gerei;

Bu Direktifin sadece genel temel salık ve emniyet gereklerini tanımlaması; imalatçıların bu temel koullara uygunluu kanıtlamalarına yardımcı olmak ve ayrıca temel gereklere uygunluun dorulanmasını salamak için asansörlerin dizaynından ve montajından doan risklerin önlenmesiyle ilgili standartların Avrupa düzeyinde uyumlatırılmasının arzu edilmesi; bu tip standartların özel hukuk kurulularınca Avrupa düzeyinde oluturulması ve bunların balayıcı olmama statülerini korumaları gerei; bu amaçla, Avrupa Standardizasyon Komitesinin (CEN) ve Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesinin (Cenelec), 13 Kasım 1984 tarihinde Komisyon ile CEN ve Cenelec arasında imzalanan genel ibirlii ilkelerine uygun olarak, uyumlatırılmı standartları benimseme hususunda yetkili kurulular olarak kabul edilmesi; bu Direktif çerçevesinde uyumlatırılmı bir standartın, teknik standartlar ve regülasyonlar(1) alanında bilgi salamaya yönelik bir yöntem getiren 28 Mart 1983 tarihli 83/189/EEC Konsey Direktifine ve yukarıda belirtilen genel ilkelere uygun olarak Komisyonun emriyle CEN ve/veya Cenelec tarafından benimsenen teknik bir spesifikasyon olması;

Monte edenlerin, bu Direktifin uygulanma tarihinden önce üretilen asansörleri piyasaya sürebilmesi için geçi düzenlemelerine yönelik  hazırlık yapılabilmesi;

Bu Direktifin, asansörlerin oluturduu ve kullanıcılar ya da asansörün içindekiler tarafından kullanıldıında oluan tüm riskleri kapsayacak ekilde mlanması; bu yüzden bu Direktifin, inaat malzemeleriyle(2) ilgili Üye Devletlerin kanunlarının, regülasyonlarının ve idari hükümlerinin yakınlatırılmasına dair 21 Aralık 1988 tarihli 89/106/EEC sayılı Konsey Direktifinin Madde 2 (3)’ü çerçevesinde bir Direktif olarak deerlendirilmesi;

AT anlamasının Madde 189b’sinin getirdii usule uygun olarak benimsenen kanunları uygulayan önlemlerle ilgili, Avrupa Parlamentosu, Konsey ve Komisyon arasında geçici bir anlamanın 20 Aralık 1984 tarihinde yapılması ile ilgili olarak 

BU DİREKTİFİ BENİMSEMİŞTİR: 

BÖLÜM I
Kapsam, piyasaya sürme ve serbest dolaım
 

Madde 1 

1. Bu Direktif, sürekli olarak binalarda ve inaatlarda çalıan asansörlere uygulanır. Ayrıca Ek IV’de listelenen asansörlerde kullanılacak emniyet parçalarına da uygulanır. 

2. Bu Direktifin amaçlarına uygun olarak, “asansör”, belirli seviyelerde hizmet veren, esnek olmayan ve yatay düzleme 15°den fazla bir açı oluturan raylar boyunca hareket eden bir kabine sahip ve; 

- kiilerin,

- kiilerin ve malların,

- ve sadece malların, eer kabin müsaitse, yani bir kii kabine zorlanmadan girebiliyorsa, ve kabinin  içinde veya kabindeki kiinin rahatça ulaabilecei bir yerde kumanda cihazı bulunuyorsa, taınmasının amaçlandıı bir cihazdır. 

(1) 94/10/EEC sayýlý Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi (OJ No L 100, 19,4,1994,s.30) ile tadil edilen Direktif,
     OJ No L 109, 26.4.1983, s.8.
(2)
 OJ No L 40, 11.2.1989, s.12.

Esnek olmayan raylar üzerinde hareket etmese bile sabit bir hat üzerinde gidip gelen asansörler bu Direktif kapsamındadır. (örnein makas asansörleri-scissor lifts) 

3. Direktif: 

-kamu ya da özel insan taımacılıına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai  hatlara,

-askeri veya güvenlik amaçlı özel tasarlanmı ve ina edilmi asansörlere,

-madenocaı  vinçlerine,

-sahne asansörlerine,

- ulaım amaçlı asansörlere,

-makinaya balı ve sadece iyerine giri amaçlı asansörlere,

-dili rayda çalıan trenlere,

-insan veya insan ve eya taıma amaçlı asansörlere yönelik inaat alanında kullanılan yük asansörlerine, uygulanmaz. 

4. Bu Direktifin amaçlarına uygun olarak:

 -”asansör monte eden”, asansörün dizaynından, imalatından, montajından ve piyasaya sürülmesinden sorumlu olan ve CE iaretini ilitiren ve AT uygunluk beyanını düzenleyen özel veya tüzel kii anlamına gelir,

-”asansörü piyasaya sürmek”, monte eden firmanın asansörü kullanıcıya ilk hazır hale getiriinde olur,

-”emniyet aksamı”, Ek IV’de listelenen aksamlar anlamındadır.

-”emniyet aksamı imalatçısı”, emniyet aksamının dizaynından ve imalatından sorumlu olan ve CE iaretini ilitiren ve AT uygunluk beyanını düzenleyen özel veya tüzel kii anlamına gelir,

-”model asansör”, objektif parametreler tarafından tanımlanan model asansörlere uyan ve benzer emniyet aksamlarını kullanan asansörler için karılanacak emniyet gereklerini gösteren temsili bir asansör anlamındadır.

Model asansör ve model asansörden çıkarılan asansör parçalarını oluturan asansörler arasındaki izin verilen tüm varyasyonlar, teknik dosyada açıkça belirtilmelidir (maximum ve minimum deerlerle).

Hesaplar ve/veya dizayn planları bazında temel emniyet gereklerini karılamak için bir ekipman dizisinin benzerliini göstermeye izin verilmitir.

5. Asansörlere yönelik olarak, bu Direktifte atıfta bulunulan risklerin tamamı ya da bir bölümü belirli Direktiflerin kapsamına giriyorsa, bu Direktif bu tip asansörlere ve risklere o belirli Direktiflerin yürürlüe giri tarihinden itibaren uygulanmaz veya uygulanması durdurulur.

Madde 2

1. Üye Ülkeler: 

-amacına uygun olarak montajı, bakımı yapıldıında ve kullanıldıında insanların salık veya emniyetini, yerine göre malların emniyetini tehlikeye atmayacak, bu Direktif kapsamına giren asansörlerin piyasaya sürülebilmesini veya hizmete sokulabilmesini,

-amacına uygun olarak montajı, bakımı yapıldıında ve kullanıldıında insanların salık veya emniyetini veya yerine göre malların emniyetini tehlikeye atmayan asansörlere monte edilen bu Direktif kapsamındaki emniyet aksamının piyasaya sürülebilmesini ve hizmete sokulabilmesini salamak için gerekli tüm önlemleri alacaktır.

2. Üye Devletler, binadaki ya da imalattaki ilerden sorumlu kii ile asansörü monte eden kiinin bir yandan birbirlerine gerekli bilgiyi vermelerini dier yandan ise asansörün iyi çalımasını ve emniyetli kullanımını salamak için gerekli tüm önlemleri alacaktır.

3.Üye Devletler, asansör boluunun asansörün çalıması ve emniyeti için gerekenin dıında bir boru tertibatı, tel sistemi ya da donatım içermemesini salayacak gerekli tüm önlemleri alacaktır.

4. Paragraf 1, 2 ve 3 hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Direktif hükümleri, asansörlerin Direktifte belirlenmemi bir ekilde deitirilmesi anlamına gelmemesi artıyla, Üye Devletlerin sözkonusu asansörler hizmete girdiinde veya kullanıldıında kiilerin korunmasını salamak için gerekli gördükleri bu tip gerekleri Anlamaya uygun olarak koyma haklarını etkilemez.

5. Ticaret Fuarlarında, sergilerde veya gösterilerde, görünür bir iaretin, asansörlerin  ya da emniyet aksamlarının yürürlükte olan Topluluk hükümlerine uygun olmadıını ve asansörü monte eden firma, emniyet aksamlarının imalatçısı ya da imalatçının Toplulukta yerleik bulunan yetkili temsilcisi tarafından uygun hale getirilene kadar satıa çıkarılamayacaını açıkça göstermesi durumu haricinde, Üye Devletler, yürürlükteki Topluluk hükümlerine uymayan asansörlerin veya emniyet aksamlarının sergilenmesini engelleyemez. Gösteri sırasında, kiilerin korunması için yeterli emniyet önlemleri alınacaktır.

Madde 3

Bu Direktif kapsamındaki asansörler, Ek I’de getirilen temel salık ve emniyet gereklerini karılamalıdır.

Bu Direktif kapsamındaki emniyet aksamı Ek I’de getirilen temel salık ve emniyet gereklerini karılamalı veya monte edildikleri asansörün adı geçen temel gerekleri karılamasını salamalıdır.

Madde 4

1. Üye Devletler, bu Direktife uygun asansörlerin ve/veya emniyet aksamının kendi ülkelerinde piyasaya sürülmesini veya hizmete sokulmasını yasaklayamaz, sınırlayamaz veya engelleyemez.

2. Üye Devletler, imalatçının veya onun Toplulukta yerleik bulunan yetkili temsilcisinin beyanına dayanarak, bu Direktif kapsamındaki asansörlere takılması düünülen aksamların piyasaya sürülmesini yasaklayamaz, sınırlayamaz veya engelleyemez.

Madde 5

1. Üye Devletler Ek II’de adı geçen AT uygunluk beyanını ile birlikte CE iaretini taıyan asansörlerin ve emniyet gereklerinin , Bölüm II’de getirilen uygunluk deerlendirme ilemleri de dahil olmak üzere, bu Direktif hükümlerinin tümüne uyduunu kabul eder.

Uyumlatırılmı standart olmaması durumunda Üye Devletler, Ek I’deki temel salık ve emniyet gereklerinin doru uygulanması için önemli ya da ilgili gördükleri mevcut ulusal teknik standartları ve spesifikasyonları ilgili tarafların dikkatine sunmak için gerekli gördüü önlemleri alır.

2. Ulusal mevzuata aynen geçirilen referansı Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde yayınlanmı olan bir uyumlatırılmı standart, bir veya daha fazla temel salık ve emniyet gereini kapsadıında:

- o standarda uygun imal edilen asansörlerin ilgili temel gereklere uygun olduu varsayılır, ya da

- o standarda uygun imal edilen emniyet aksamının doru olarak monte edildikleri asansörlerin ilgili temel gereklere uymasını salamak için uygun olduu varsayılır.

Üye Devletler, ulusal mevzuata geçirilen uyumlatırılmı standartların referanslarını yayınlar.

3. Üye Devletler, uyumlatırılmı standartların hazırlanma ve izlenme ileminin üzerinde ulusal düzeyde sanayinin her iki tarafının da bir etkisi olabilmesi için uygun önlemler alınmasını salar.

Madde 6

1. Bir Üye Devlet veya Komisyon Madde 5(2)’de atıfta bulunulan uyumlatırılmı standartların Madde 3’de atıfta bulunulan temel gerekleri tamamen karılamadıını düünürse, ilgili Üye Devlet, konuyu nedenlerini de belirterek, 83/189/EEC Direktifi çerçevesinde kurulan Komiteye getirir. Komite gecikmeden bir görü sunar.

Komite’nin görüünün alınması üzerine, Komisyon, Üye Devleti, Madde 5 (2)’de sözedilen yayınlanmı bilgiden bu standartları çıkarmanın gerekip gerekmedii hususunda bilgilendirir.

2. Komisyon, paragraf 3’te belirtilen prosedüre uygun olarak bu Direktifin yeknesak bir ekilde pratik uygulanmasını salama görüüyle her tür uygun önlemi benimseyebilir.

3. Komisyona, bir Komisyon temsilcisinin bakanlık ettii ve Üye Devlet temsilcilerinden oluan bir Daimi Komite yardım eder.

Daimi Komite kendi usul kurallarını oluturur.

Komisyon temsilcisi, Daimi Komiteye alınacak önlemlerin bir taslaını sunar. Komite taslakla ilgili görüünü, konunun aciliyetine göre bakanın belirleyecei, gerekirse oylama ile belirlenen, bir zaman zarfında sunar.

Görü tutanaa kaydedilir, ayrıca her Üye Devletin kendi durumunu tutanaa kaydettirmeyi talep etme hakkı vardır.

Komisyon, Daimi Komitenin sunduu görüü, en ciddi biçimde dikkate alır. Komisyon, Komiteyi görüünün ne ekilde dikkate alındıından haberdar eder.

4. Daimi Komite, ayrıca bu Direktifin uygulanııyla ilgili olan ve bakan tarafından ya kendi inisiyatifiyle ya da bir Üye Devletin talebiyle ortaya atılan bir sorunu inceler.

Madde 7

1. Bir Üye Devlet, CE iareti taıyan ve amacına uygun olarak kullanılan bir asansörün veya emniyet aksamının kiilerin ve uygun olduunda malların emniyetini tehlikeye atabileceini dorularsa, onu piyasadan çekecek, piyasaya sürülmesini engelleyecek veya serbest dolaımını kısıtlayacak tüm önlemleri alır.

Üye Devlet, bu tip bir önlemi, kararının gerekçesiyle birlikte, özellikle de bu uymama durumunun

a) Madde 3’de sözedilen temel gerekleri karılayamama,

b) Madde 5 (2)’de sözedilen standartların yanlı uygulanması

c) Madde 5 (2)’de sözedilen standartlardaki eksiklik yüzünden olup olmadıını Komisyona derhal bildirir.

2. Komisyon, mümkün olduu kadar çabuk, ilgili taraflara danıır. Bundan sonra, eer Komisyon:

- önlemlerin haklılıı kabul edilirse, giriimde bulunan Üye Devlete ve dier Üye Devletlere durumu derhal bildirir; paragraf 1’de bahsedilen karar standartlardaki eksiklie dayandırılıyorsa, Komisyon ilgili taraflara danıtıktan sonra, konuyu Madde 6 (1)’de sözedilen Komiteye getirir, eer kararı alan Üye Devlet kararında ısrarlı ise Komisyon Madde 6 (1)’de bahsedilen ilemi uygular,

- önlemlerin haklılıı kabul edilmezse, giriimde bulunan Üye Devleti, asansörü monte eden firmayı, emniyet aksamlarının imalatçısını ya da onun Toplulukta yerleik bulunan yetkili temsilcisini derhal haberdar eder.

3. Uygun olmayan bir asansör ya da emniyet aksamı CE iareti taıyorsa, yetkili Üye Devlet iareti takana karı uygun ilemi yapar ve Komisyon ile dier Üye Devletleri bundan haberdar eder.

4. Komisyon, Üye Devletlerin ilemin gelimelerinden ve sonuçlarından haberdar edilmelerini salar.

BÖLÜM II
Uygunluk Deerlendirme Prosedürü

Madde 8

1. Ek IV’de listelenen emniyet aksamlarının piyasaya sürülmesinden önce, emniyet aksamı üreticisinin veya onun Toplulukta yerleik bulunan yetkili temsilcisinin:

a) i) ya emniyet aksamı modelini, Ek V’e göre AT tip-incelemesine ve Ek XI’e göre yetkilendirilmi bir kurulu tarafından yapılacak imalat denetimine sunması;

     ii) ya emniyet aksamı modelini Ek V’e göre AT tip-incelemesine ve imalat denetimine yönelik Ek VIII’e göre bir kalite güvence sistemini iletmesi;

      iii) ya da Ek IX’a göre tüm kalite güvence sistemini iletmesi;

b) Kullanılan Ek’te (duruma göre Ek VIII, IX veya XI) verilen spesifikasyonları dikkate alarak, her emniyet aksamına CE iaretini ilitirilmesi ve Ek II’de listelenen bilgiyi içeren uygunluk beyanı düzenlemesi;

c) uygunluk beyanının bir kopyasını emniyet aksamının son üretim tarihinden itibaren 10 yıl süreyle saklaması,  gerekmektedir.

2) Piyasaya sürülmeden önce, bir asansör aaıdaki ilemlerden birinden geçmesi gerekmektedir:

i) eer Ek V’de bahsedilen AT tip-incelemesi yapılan bir asansöre göre dizayn edilmise,

- Ek VI’da sözedilen son muayeneyi, veya

- Ek XII’de sözedilen kalite güvence sistemini, veya

- Ek XIV’de sözedilen kalite güvence sistemini uygulayarak kurulur, monte edilir, test edilir.

Bir taraftan dizayn ve kurma safhalarına yönelik ilemler dier taraftan monte ve test safhaları aynı asansör üzerinde yapılabilir.

ii) veya eer Ek V’de sözedilen AT tip-incelemesi yapılmı bir model asansöre göre tasarlanmı ise,  

- Ek VI’da sözedilen son muayeneyi veya

- Ek XII’de sözedilen kalite güvence sistemini veya

- Ek XIV’de sözedilen kalite güvence sistemini uygulayarak kurulur, monte ve test edilir.

iii) veya  uyumlatırılmı standartlara tam olarak uygun  tasarlanmamı ise dizaynın bir incelemesinin elik ettii  Ek XIII’e uygun bir kalite güvence sistemi uygulanan bir asansöre göre tasarlanmısa,

- Ek VI’da sözedilen son muayene; veya

- Ek XII’ye uygun olarak kalite güvence sistemi, veya

- Ek XIV’e uygun olarak kalite güvence sistemi uygulanarak monte edilir, kurulur ve test edilir.

iv) veya Ek X’da sözedilen bir onaylanmı kurulu tarafından birim dorulama ilemi yapılır.

v) veya Ek XIII’e göre kalite güvence sistemine tabi olur, eer bu, uyumlatırılmı standartlara tamamen uygun deilse, dizayn incelenir.

Yukarda bahsedilen (i), (ii) ve (iii) durumlarında dizayndan sorumlu kiinin kurmadan, monteden ve testten sorumlu kiiye mutlak emniyetle çalıabilmesi için gereken tüm belge ve bilgiyi salaması gerekir.

3. Paragraf 2’de sözedilen tüm durumlarda:

-monte eden kullanılan Ek’te (duruma göre Ek VI, X, XII, XIII ve XIV) verilen spesifikasyonları dikkate alarak asansöre CE iaretini ilitirir ve Ek II’de listelenen bilgiyi içeren bir uygunluk beyanı düzenler,

-monte eden, asansörün piyasaya sürülme tarihinden itibaren 10 yıl süreyle uygunluk beyanının bir kopyasını muhafaza eder,

- Komisyon, Üye Devletler ve dier onaylanmı kurulular, talep üzerine monte edenden uygunluk beyanının bir kopyasını, son muayenenin içerdii testlerin raporlarını temin eder.

4. (a) Asansörlerin veya emniyet aksamının dier konularla ilgili ve CE iareti ilitirilmesini salayan dier Direktiflere konu olması durumunda, CE iareti ilitirilmesi asansörün ve emniyet aksamının bu Direktiflere de uygun olduunu gösterir.

b) Bununla birlikte bu Direktiflerden birinin veya daha fazlasının imalatçıya geçi dönemi boyunca hangi düzenlemeyi uygulayacaını seçme izni vermesi durumunda, CE iareti, sadece asansörü monte eden firma veya emniyet aksamı imalatçısı tarafından uygulanacak Direktiflere uygunluu gösterir. Bu durumda uygulanan Direktiflerin maddeleri Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde yayınlandıı ekliyle Direktiflerce talep edilen ve asansör veya emniyet aksamına elik eden belge, bildiri veya talimatnamelerde yer almalıdır.

5. Asansörü monte edenin, veya emniyet aksamı imalatçısının veya onun Toplulkta yerleik bulunan yetkili temsilcisinin önceki paragrafların yükümlülüklerine uymaması durumunda, bu yükümlülükler asansörü veya emniyet aksamını Topluluk pazarına süren kiiye geçer. Aynı yükümlülükler, asansörü ya da emniyet aksamını kendi kullanımı için imal eden kiiye de uygulanır.

Madde 9

1. Üye Devletler, Komisyonu ve dier Üye Devletleri, Madde 8’de sözedilen ilemleri yapması için görevlendirdikleri kurululardan, bu kuruluların yerine getirdikleri belirli görevlerden, inceleme ilemlerinden, bunlara Komisyon tarafından önceden verilen kimlik numaralarından haberdar ederler.

Komisyon, onaylanmı kuruluların bir listesini, kimlik numaralarını ve yetkilendirildikleri görevleri Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde bilgi için yayınlar. Komisyon bu listenin güncelliini salar.

2. Üye Devletler, onaylanmı kuruluları deerlendirmede Ek VII ile getirilen kriteri uygular. İlgili uyumlatırılmı standartlarla getirilen deerlendirme kriterini karılayan kuruluların Ek VII ile getirilen kriteri yerine getirdii varsayılır.

3. Bir  kuruluu yetkilendiren bir Üye Devlet, eer bu  kuruluun Ek VII ile getirilen kriteri artık karılamadıını farkederse, verdii yetkiyi geri alır. Komisyonu ve dier Üye Devletleri derhal haberdar eder.

BÖLÜM III
CE İaretlemesi

Madde 10

1. CE iareti CE harflerinden oluur. Ek III kullanılacak modeli belirtir.

2. CE iareti, Ek I’in 5. Bölümüne uygun olarak her asansör kabinine açıkça ve görülebilir ekilde, Ek IV’de listelenen emniyet aksamının herbirine, eer mümkün deilse emniyet aksamına ayrılmayacak biçimde ilitirilen bir etiketin üzerine takılır.

3. Üçüncü tarafları CE iaretinin anlamı ve ekli açısından yanıltacak iaretlerin asansörlere veya emniyet aksamlarına takılması yasaktır. CE iaretinin görünebilirliini ve okunabilirliini azaltmaması artıyla dier herhangi bir iaret asansörlere veya emniyet aksamlarına ilitirilebilir.

4. Madde 7 hükmü saklı kalmak kaydıyla:

a) bir Üye Devletin, CE iaretinin düzensiz bir ekilde ilitirildiini düünmesi durumunda, asansörü monte eden, emniyet aksamının imalatçısı veya onun Toplulukta yerleik bulunan yetkili temsilcisi üretimin CE iaretiyle ilgili hükümlere uygun olmasını salamakla ve Üye Devletin koullarında yapılan ihlali sona erdirmekle yükümlüdür;

b) eer uygun olmama durumu devam ediyorsa, Üye Devlet sözkonusu emniyet aksamının piyasaya sürülmesini kısıtlayıcı veya yasaklayıcı, ya da Madde 7 (4) ile getirilen ilemlere uygun olarak asansörün piyasadan çekilmesini ve kullanımının yasaklanmasını ve bundan dier Üye Devletlerin haberdar edilmesini salayıcı tüm önlemleri almalıdır.

BÖLÜM IV
Nihai Hükümler

Madde 11

Bu Direktife uygun olarak:

-bir asansörün piyasaya sürülmesini ve/veya hizmete girmesini ve/veya kullanımını,

-bir emniyet aksamının piyasaya sürülmesini ve/veya hizmete girmesini

kısıtlayan bir karar, dayandıı temelleri de belirtmelidir. Bu tip bir karar, ilgili Üye Devlet’de yürürlükte olan kanunlar çerçevesinde bavurabilecei kanuni yollar ve bu tip kanuni yolların konu olduu zaman limitinin de bildirilecei ilgili tarafa mümkün olduunca çabuk bildirilecektir.

Madde 12

Komisyon, bu Direktifin uygulanmasıyla ilgili tüm kararlara ilikin bilgi edinmek için gerekli adımları atar.

Madde 13

84/528/EEC ve 84/529/EEC Direktifleri, bu vesileyle 1 Temmuz 1999 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılacaktır.

Madde 14

Asansörün montajıyla ilgili hususlar hakkında bu Direktif, 89/106/EEC Direktifinin Madde 2 (3)’ü anlamında bir Direktiftir.

Madde 15

1. Üye Devletler, 1 Ocak 1997’den önce bu Direktife uyması zorunlu olan kanunları, regülasyonları ve idari hükümleri benimseyip, yayınlayacaktır. Üye Devletler bu durumdan Komisyonu derhal haberdar ederler.

Üye Devletler bu önlemleri benimsediinde, önlemler bu Direktife yapılan bir referansı kapsarlar veya resmi yayınlanıı sırasında bu tip referanslar bu önlemlere elik ederler. Bu referansları yapma metodları, Üye Devletler tarafından belirlenir.

Üye Devletler bu önlemleri 1 Temmuz 1997’den itibaren yürürlüe koyar.

2. Üye Devletler 30 Haziran 1999’a kadar, bu Direktifin benimsenme tarihinde kendi ülkelerinde yürürlükte olan hükümlere uyan

- asansörlerin piyasaya sürülmesine ve hizmete girmesine,

- emniyet aksamlarının piyasaya sürülmesine ve hizmete girmesine izin verirler.

3. Üye Devletler, bu Direktifin kapsamındaki alanlarda benimseyecei ulusal kanun hükümlerinin metinlerini Komisyona bildirir.

Madde 16

30 Haziran 2002’den geç olmamak kaydıyla, Komisyon Madde 6 (3)’de sözedilen Komiteye danıarak ve üye Devletlerin verdii raporlara dayanarak, bu Direktifin getirdii prosedürlerin çalımasını  yeniden inceler ve gerekirse, uygun tadillere yönelik teklifler sunar.

Madde 17

Bu Direktif Üye Devletlere yöneliktir.

Brüksel’de, 29 Haziran 1995’de gerçekletirilmitir.

Avrupa Parlamentosu adına                                                                            Konsey adına
            Bakan                                                                                                  Bakan 
         K.HAENSCH                                                                                            M.BARNIER


EK I 

ASANSÖR VE EMNİYET AKSAMININ TASARIMI VE KURULMASI İLE İLGİLİ TEMEL SALIK VE EMNİYET GEREKLERİ 

ÖN SÖZ

1. Temel salık ve emniyet gerekleri altındaki zorunluluklar, ancak asansörü kuran veya emniyet aksamı üreten tarafından planlanan ekilde kullanıldıı takdirde asansör veya emniyet aksamın sözkonusu tehlikeye maruz kalacaı durumlarda uygulanır.

2. Direktifte kapsanan temel salık ve emniyet gerekleri zorunludur. Ancak, hali hazırda, bunların ortaya koyduu hedefler ulaılamayabilinir. Bu gibi durumlarda, mümkün olduu kadar geni ölçüde, asansör veya  emniyet aksamı bu hedeflere yakın bir ekilde tasarlanmalı ve ina edilmelidir. 

3. Emniyet aksam üreticisi ve asansörü monte eden kendi ürünlerine uygulanan bütün hereyi belirlemek amacıyla tehlikeleri deerlendirme zorunluluu altındadırlar; Bu deerlendirmeyi dikkate alarak bunları dizayn etmeli ve kurmalıdırlar.

4. Bu Direktifte kapsanmayan 89/106/EEC sayılı Direktifte belirtilen temel gerekler 14.Maddeye göre asansörlere yöneliktir.

1.GENEL

1.1. 91/368/EEC, 93/44/EEC ve 93/68/EEC sayılı Direktiflerce tadil edilen 89/392/EEC sayılı Direktifin uygulanması.

Muhtemel bir tehlike varsa ve bu Ek’de kapsanmıyorsa, 89/392/EEC sayılı Direktifin Ek I'indeki temel salık ve emniyet gerekleri uygulanır. 89/392/EEC sayılı Direktifin Ek I'inin Bölüm 1.1.2'indeki temel gerekleri her halükarda uygulanır.

1.2. Kabin

Kabin, azami kii sayısı ve monte eden tarafından tespit edilen asansörün hesaplanan yüküne karı gelen yer ve mukavemeti salayacak ekilde tasarlanmalı ve kurulmalıdır.

Kiilerin taınması için planlanan asansörler için, ve boyutları elverdii ölçüde, kabin, kendi yapısal özelliklerinin özürlü insanların ulaım ve kullanımını engellemeyecei veya kısıtlamayacaı ekilde ve bunların kullanımını salayacak ekilde planlanan deiikliklere izin verecek ekilde tasarlanmalı ve kurulmalıdır.

1.3. Asılma ekilleri ve destek ekilleri 

Kabinin asılma ve/veya destek ekilleri, bunların balantıları  ve dier uç parçaları, kullanım artlarını, kullanılan malzemeyi ve üretim artlarını dikkate almak suretiyle, yeterli bir seviyede toplam güvenlii temin etmek ve kabinin düme riskini asgariye indirmek üzere tasarlanmalı ve kurulmalıdır.

Kabini asmak için halatlar ve zincirler kullanıldıı takdirde, herbirinin ayrı tutturma noktası olan en azından iki baımsız kablo veya zincir bulunmalıdır. Bu gibi halat ve zincirlerin, sabitlemek veya çevrim oluturmak için gerekli olmadıı sürece, hiçbir balantı veya ek yerlerinin olmaması gerekir.

1.4. Yüklemenin kontrolü (Aırı hız dahil)

1.4.1. Asansörler, hesaplanan yük aıldıında normal ekilde çalımasını önleyecek ekilde tasarlanmalı, kurulmalı ve monte edilmelidir.

1.4.2. Asansörler bir aırı hız düzenleyicisi ile techiz edilmelidir.

Bu gerekler, hareket sistemlerinin dizaynlarının aırı hızı önledii asansörlere uygulanmazlar.

1.4.3. Hızlı asansörler bir hız-izleyici ve hız-sınırlayıcı gereç ile techiz edilmelidir.

1.4.4. Sürtünmeli makaralarla çalıan asansörler, çekme kablolarının makaralar üzerinde dengesini temin edecek ekilde tasarlanmalıdır.

1.5. Makina

1.5.1. Bütün yolcu asansörlerinin kendi asansör makinasının bulunması gerekir. Bu gerekler, denk aırlıkların baka bir ikinci kabinle dengelendii asansörler için uygulanmaz.

1.5.2. Asansörü monte eden, asansör makinaları ve asansörün dier ilgili cihazlarının bulunduu yerlere, acil durum ve bakım halleri dıında girilememesini temin eder. 

1.6. Kumanda cihazları

1.6.1. Yanında refakatçisi olmayan özürlü insanların kullanımı için planlanan asansörlerin kumanda cihazları buna göre dizayn etmeli ve kurmalıdır.

1.6.2. Kumanda cihazlarının ilevleri açıkça belirtilmelidir.

1.6.3. Bir grup asansör için olan çaırma devreleri ayrılmı veya birbirlerine balı olabilirler.

1.6.4. Elektrikli teçhizat aaıdaki artları yerine getirecek ekilde monte edilmeli ve balanmalıdır:

- Dorudan asansöre balantısı olmayan devreler hakkında hiç bir olası çeliki olamaz.

- Yüklü iken elektrik gücü kapatılabilir.

- Asansörün hareketleri ayrı bir elektrik emniyet devresinde bulunan elektrik emniyet cihazına baımlıdır.

- Elektrik tesisatındaki bir hata tehlikeli bir duruma sebebiyet vermez.

2. KABİN DIŞINDAKİ KİŞİLERE YÖNELİK TEHLİKELER

2.1. Asansör, kabinin hareket ettii bolua, acil durum ve bakım halleri dıında, ulaılamamasını temin edecek ekilde dizayn edilmeli ve kurulmalıdır. Bir kii bu bolua girmeden önce asansörün normal kullanımı imkansız hale getirilmelidir.

2.2. Asansör, kabin uç pozisyonlarından birindeyken ezilme (baskı) riskini önleyecek ekilde tasarlanmalı ve kurulmalıdır. Uç pozisyonların ötesine serbest bir boluk veya bir barınak ile bu hedef salanacaktır.

Ancak, belirli durumlarda, özellikle eski binalarda, bu çeit bir çözümün uygulanmasının mümkün olmadıı durumlarda, Üye Ülkelerin ilk onayı vermesi imkanını salamak için bu riski önlemek amacıyla baka uygun yollar önerilebilir.

2.3. Kabinin giri ve çıkılarındaki iskeleler, planlamı kullanım artları için yeterli mekanik dirence sahip iskele kapıları ile donatılmı olmalıdır.

Bir dahili kilit cihazı normal çalıma esnasında aaıdakileri önlemelidir:

- bütün iskele kapıları kapalı ve kilitli olmadıı takdirde, kasıtlı veya kasıtsız olarak çalıtırılsa dahi, kabinin hareketine balamasını,

- kabin hala hareket halindeyken ve önceden belirlenmi iskele bölgesi dıında iken iskele kapısının açılmasını. 

Ancak, hizalama hızının kumanda edilmesi artıyla belirli bölgelerde bütün iskele hareketlerine kapılar açıkken izin verilebilir.

3. KABİN İÇİNDEKİ KİŞİLERE YÖNELİK TEHLİKELER

3.1. Asansör kabinleri, havalandırma açıklıkları haricinde sabit tavan ve taban dahil olmak üzere tam-boy duvarlarla tamamen kapalı olmalı ve tam-boy kapıları olmalıdır. Bu kapılar, kapıların kapalı olmadıı sürece, Bölüm 2.3’ün üçüncü altparagrafında bahsi geçen iskele hareketleri dıında, kabinin hareket etmemesi ve eer kapılar açıksa durma konumuna gelmesini temin edecek ekilde tasarlanmalı ve monte edilmelidir.

Kabin ile asansör boluu arasına düme riski olduu durumlarda, asansör iki seviye arasında durursa veya asansör boluu yoksa kabinin kapıları kapalı kalmalı  ve dahili kilidi olmalıdır.

3.2. Elektrik kesintisi veya aksamın kırılması hallerinde, asansör, kabinin serbest dümesi veya kumanda edilemeyen yukarı doru hareketi engelleyen cihazlara sahip olmalıdır.

Kabinin serbest dümesini önleyen cihaz-kabinin askıda kalmasını salayanlardan baımsız  olmalıdır. Cihaz kabini hesaplanan yükü ile ve asansörü monte  eden tarafından öngörülen azami süratindeyken durdurulabilmelidir. Bu cihaz yardımıyla hasıl olan herhangi bir durdurma, yük artları ne olursa olsun içindekilere zarar verecek bir ters ivmeye sebebiyet vermemelidir.  

3.3. Tamponlar asansör boluunun dibi ile kabinin tabanı arasına monte edilmelidir.

Bu durumda, Bölüm 2.2’de bahsi geçen serbest boluk tamponlar tamamiyle sıkıtırılmı durumdayken ölçülmelidir. Bu gerek, hareket sistemlerinin diazynı sebebiyle Bölüm 2.2’de bahsi geçen serbest boluk içine kabinin giremedii asansörlerde uygulanmaz. 

3.4. Asansörler, Bölüm 3.2’de bahsi geçen cihaz çalıır durumda deilse, hareket için ayarlanma olasılıını ortadan kaldırır ekilde tasarlanmalı ve kurulmalıdır.  

4. DİER TEHLİKELER 

4.1. İskele kapıları ve kabin kapıları veya her iki kapı beraberce, motorla çalıtırılıyorsa, hareket ederlerken olabilecek ezilme riskini önleyici bir cihazla sabitlenmelidirler.

4.2. İskele kapıları, binayı yangından korumaya katkıda bulundukları takdirde, camlı kısımları olanlar da dahil olmak üzere, bütünlük açısından ve yalıtım (alevi kontrol altında tutması) açısından ve sıcaı iletmesi (ısıl yayılım) açısından atee karı uygun bir ekilde dirençli olmalıdır.  

4.3. Denk aırlıklar, kabinin üstüne düme veya kabinle arpıma risklerini ortadan kaldıracak ekilde monte edilmelidir.  

4.4. Asansörler, kabinin içinde kalmı olan kiilerin kurtarılması ve tahliyesine imkan salayacak ekilde donatılmalıdır. 

4.5. Kabin, kurtarma hizmeti ile kalıcı irtibatı salayan çift-yollu haberleme tertibatı ile donatılmalıdır.  

4.6. Asansörler, asansör makinalarının içerisindeki sıcaklık asansörü monte eden tarafından belirlenen azami seviyeyi geçtii durumda, hareketini tamamlayabilmesini salayacak ancak yeni komutları kabul etmeyecek ekilde tasarlanmalı ve kurulmalıdır.  

4.7. Kabinler, uzun süreli durma halinde bile, yolcular için yeterli havalandırmayı temin edecek ekilde tasarlanmalı ve kurulmalıdır.  

4.8. Kabin kullanım halinde veya kapısı açıldıında yeterli ekilde aydınlatılmalıdır; bir acil durum aydınlatması da ayrıca olmalıdır.  

4.9. Bölüm 4.5’te  bahsi geçen haberleme tertibatı ve Bölüm 4.8’de bahsi geçen acil durum aydınlatması, normal elektrik gücü olmadan da çalıacak ekilde tasarlanmalı ve kurulmalıdır. Bunların çalıması, kurtarma prosedürünün normal ileyiine izin verecek kadar uzun olmalıdır.

4.10. Yangın halinde kullanılabilecek olan asansörün kumanda devreleri, asansörün belirli seviyelerde durmasını önleyecek ve asansörün kurtarma ekipleri tarafından öncelikli kumandasına izin verebilecek ekilde tasarlanmalı ve üretilmelidir.  

5. İŞARETLEME 

5.1.  89/392/EEC  sayılı Direktifin Ek I’indeki Bölüm 1.7.3.’ü uyan herhangi bir makina için gerekli görülen asgari hususlara ek olarak, her kabin taınabilecek azami yolcu sayısı ile hesap edilen yükün kilogram deerini açıkça gösteren kolayca görülebilen bir plaka taımalıdır.  

5.2. Eer asansör, kabin içinde kalmı olan kiilerin dı yardım olmadan çıkmalarına izin verecek ekilde tasarlanmısa, ilgili talimat kabin içinde açık ve görülebilir olmalıdır.  

6. KULLANMA TALİMATI 

Ek IV’de bahsi geçen emniyet aksamı, asansörü monte edenin kendi Üye Ülkesinin resmi dillerinden birinde veya onun kabul ettii bir baka Topluluk dilinde çıkarılmı olan ve; 

- montaj

- balantı

- ayar, ve

- bakımın etkin ve tehlikesiz olarak yapılmasını mümkün kılan bir el kılavuzu ile beraber olmalıdır. 

6.2. Her bir asansör, asansörün monte edildii üye ülke tarafından Anlamaya uygun olarak belirlenmi olan, Topluluk resmi dil(ler)inde çıkarılmı bir döküman ile beraber olmalıdır. Bu döküman en az u bilgileri içermelidir: 

- Normal kullanım için gerekli olan plan ve emaları içeren ve bakım, muayene, tamir, periyodik kontroller ve Bölüm 4.4’te bahsi geçen kurtarma operasyonları ile ilgili bir el kılavuzu, 

- tamirlerin ve uygun görüldüünde, periyodik kontrollerin not edildii bir seyir defteri. 

EK II 

A. Emniyet aksamına yönelik AT uygunluk beyanının içerii(1)

AT uygunluk beyanı aaıdaki bilgileri içermelidirler:

- emniyet aksamının üreticisinin isim ve adresi(2) ,

- uygun görüldüü takdirde, Topluluk içinde yerleik bulunan yetkili temsilcisinin isim ve  adresi(2),

- emniyet aksamının açıklaması, tip veya seri detayları ve (eer varsa) seri numarası,

- açıklamadan anlaılmıyorsa, enmiyet aksamın emniyet ilevi,

- emniyet aksamın üretim tarihi,

- emniyet aksamın uyduu bütün ilgili hükümler,

- uygun görüldüü takdirde, kullanılan uyumlatırılmı standartlar,

- uygun görüldüü takdirde, Madde 8’in 1.a.i. ve ii’sine uygun olarak AT-tip-incelemesini yapan

  onaylanmı kuruluun isim, adres ve kimlik numarası,

- uygun görüldüü takdirde, bu onaylanmı kuruluun çıkardıı AT tip-inceleme sertifikasına atıf,

- uygun görüldüü takdirde, Madde 8’in 1.a.ii’sine uygun olarak üretim kontrollerini yapan

  onaylanmı kuruluun isim, adres ve kimlik numarası,

- uygun görüldüü takdirde, üretici tarafından uygulanmı olan kalite temin sistemini, Madde

  8.1.a.iii’üne uygun olarak kontrol eden onaylanmı kuruluun isim adres ve kimlik numarası,

- emniyet aksamın üreticisi adına hareket etmekle yetkilendirilmi imza sahibinin kimlii veya onun

  Topluluk içinde yerleik bulunan yetkili temsilcisinin kimlii.

B. Monte edilen asansörlere yönelik AT uygunluk beyanının içerii(1)

AT uygunluk beyanı aaıdaki bilgileri içermelidir:

- asansörü monte edenin isim ve adresi(2)

- asansörün tenımı, tip ve seri detayları, seri numarası ve asansörün balandıı adres

- asansörün montaj tarihi

- asansörün uyduu bütün ilgili hükümler

- uygun görüldüü takdirde, kullanılan uyumlatırılmı standartlara atıf,

- uygun görüldüü takdirde Madde 8’in 2.i  ve ii’sine uygun olarak asansörün modelinin

  AT tip-incelemesini yapan onaylanmı kuruluun isim, adres ve kimlik numarası

- uygun görüldüü takdirde, AT tip-inceleme sertifikasına atıf,

- uygun görüldüü takdirde, Madde 8’in 2.iv’üne uygun olarak asansörün dorulanmasını yapan

  onaylanmı kuruluun isim, adres ve kimlik numarası,

- uygun görüldüü takdirde, monte eden tarafından uygulanan kalite temin sisteminin, Madde 8.2.I,

  ii, iii ve v’inin 2. ve 3. bentlerine uygun olarak kontrol eden onaylanmı kuruluun isim, adres ve

  kimlik numarası,

- asansörü monte eden adına hareket etmekle yetkilendirilmi imza sahibinin kimlii.

EK III

(1)
Beyan, Ek I Madde 6.1’de bahsi geçen el kýlavuzu ile ayný dilde çýkarýlmalý ve daktilo ile yazýlmýþ ya da basýlmýþ olmalýdýr.
(2)
Bir yetkili temsilci için, mesleki ismi, açýk adresi, ayný zamanda, emniyet aksamýn üreticisinin mesleki ismini ve adresini de belirtir.

(1)
Bu beyan, Ek I Madde 6.2’de bahsi geçen el kýlavuzu ile ayný dilde çýkarýlmalý, ve daktilo ile yazýlmýþ ya da basýlmýþ olmalýdýr.
(2)
Mesleki ismi ve açýk adresi.

CE UYGUNLUK İŞARETİ

CE  uygunluk iareti aaıdaki ekile sahip olan ‘CE’ baharflerinden oluur:

Eer CE iareti küçültülür veya büyültülür ise yukarıdaki çizimde verilen oranlara sadık kalınmalıdır.

CE iaretinin deiik parçaları, gerçekte 5mm’den az olmayacak ekilde aynı boyut küçük-ölçekli aksam için terkedilebilir.

CE iareti, aaıdakilerle ilgilenen onaylanmı kuruluun kimlik numarası ile birlikte verilmelidir:

-   Madde 8.1a.ii veya iii’ünde bahsi geçen prosedürler,

- Madde 8.2’de bahsi geçen prosedürler.

EK IV

MADDE 1.1 ve MADDE 8.1’DE BAHSİ GEÇEN EMNİYET AKSAMININ LİSTESİ

1. İskele kapılarının kilitlenmeleri için olan cihazlar,

2. Ek I Bölüm 3.2’de bahsi geçen dümeleri önlemek ve kabinin düme veya kontrolsüz yukarı doru hareketini önlemek için olan cihazlar.

3. Aırı hız sınırlayıcı cihazlar.

4. (a) Enerji  - toplayan ok emiciler:

                    - hem dorusal olmayanlar,

                    - hem de geri hareketi azaltanlar

   (b) Enerji-daıtan ok emiciler.

5. Dümeleri önleyen cihazlar olarak kullanıldıı durumlarda, hidrolik elektrik devrelerin prizlerine balanmı olan emniyet cihazları. 

6. Elektronik aksam içeren emniyet alterleri eklindeki elektrikli emniyet cihazları.

EK V

AT TİP İNCELEMESİ (Modül B) 

A. Emniyet aksamının AT tip-incelemesi

1. AT tip-incelemesi, bir onaylanmı kuruluun bir emniyet aksamın temsili bir örnek numunesinin, takıldıı asansörün Direktifin gereklerini salamasına imkan vereceini dorulaması ve belgelemesi prosedürüdür. 

2. AT tip-incelemesi için bavurular, emniyet aksamın üreticisi veya onun Topluluk içinde yerleik yetkili temsilcisi tarafından, kendi seçtii bir onaylanmı kurulu kanalı ile yapılmalıdır. 

Bavuru aaıdakileri kapsamalıdır: 

- emniyet aksamı üreticisinin ismi ve adresi ve, eer bavuru yetkili temsilci tarafından yapılıyorsa,

  bunun ismi ve adresi, ve emniyet aksamının üretim yeri,

- aynı bavurunun baka herhangi bir onaylanmı kurulu kanalı ile yapılmadıına dair yazılı beyan

- bir teknik dosya

- emniyet aksamının temsili bir örnek numunesi veya bunun nerede inceleneceine dair detaylar.

Onaylanmı kurulu baka numuneler için gerekçeli talepte bulunabilir.

3. Teknik dosya emniyet aksamının uygunluunun ve doru ekilde takıldıı asansörün Direktifin hükümlerine uygun olacaını mümkün kılmaya yeterli olduunu deerlendirmeye imkan vermelidir.

Uygunluk deerlendirmesi amacıyla gerekli olduundan, teknik dosya aaıdakileri içermelidir:

- kullanım alanı (özellikle hız, yük ve elektrik için olan olası sınırlar) ve koulları (özellikle patlayıcı

  çevreler ve parçalara yönelik etkileri) da dahil olmak üzere, emniyet aksamının genel açıklaması

- dizayn ve üretim çizimleri ve emaları,

- dikkate alınan temel gerek(ler) ve bunu (bunları) salamak için kullanılan gereçler (örnein bir   uyumlatırılmı standart),

- üretici tarafından gerçekletirilen veya ihale edilen her türlü test ve hesap sonuçları,

- emniyet aksamına ait olan montaj talimatının bir kopyası

- seri-üretilen emniyet aksamının, incelenen emniyet aksamına uygun olmasını temin etmek için üretim

  aamasında alınan tedbirler.

4. Onaylanmı kurulu:

- istenen hedeflerin ne ölçüde karılandıını deerlendirmek için teknik dosyayı incelemeli,

- teknik dosya bazında, emniyet aksamının yeterliliini incelemeli,

- emniyet aksamın üreticisi tarafından uygulanan çözümlerin, emniyet aksamının, asansör üzerine   doru bir ekilde takıldıı zaman, ilevlerini yerine getirmesine izin verecek ekilde Direktifin   gereklerini saladıını kontrol etmek için gerekli olan uygun kontroller ve testleri yapar veya yaptırır.

5. Eer emniyet aksamının temsili bir örnek numunesi kendisine uygulanabilen Direktifin hükümlerini salıyorsa, onaylanmı kurulu, bavurana bir AT tip-inceleme sertifikası verir. Sertifika, emniyet aksamının üreticisinin isim ve adresini, kontrollerin sonuçlarını, sertifikanın gerçeliliinin bütün artlarını ve onaylanmı tipin tanımlanması için gerekli olan özellikleri içermelidir.

Komisyon, Üye Ülkeler ve dier onaylanmı kurulular bu sertifikanın bir kopyasını ve, gerekçeli bir taleple, teknik dosyanın bir kopyasını, gereçkletirilen incelemelerin, hesaplamaların ve testlerin raporlarını alabilirler. Eer onaylanmı kurulu üreticiye bir AT tip-inceleme sertifikası vermeyi reddederse, bu reddin detaylı sebeplerini belirtmelidir. Bir temyiz prosedürü için hüküm verilmelidir.

6. Emniyet aksamın üreticisi veya onun Topluluk içinde yerleik bulunan yetkili temsilcisi, orijinal teknik dosyada  (Bölüm 3’ün ilk bendine bakınız) belirtilmeyen yeni ekleme ve çeitlendirmeler de dahil olmak üzere, çok küçük olsalar bile, onaylanmı emniyet aksamında yapmı olduu veya yapmayı planladıı deiiklikleri onaylanmı kurulua bildirmelidirler. Onaylanmı kurulu deiiklikleri incelemeli ve AT tip-inceleme sertifikasının hala geçerli olup olmadıını bavurana bildirmelidir.(1)

7. Her onaylanmı kurulu Üye Ülkelere aaıdakiler hakkındaki ilgili bilgileri iletmelidir.

- verilen AT tip-inceleme sertifikaları,

- iptal edilen AT tip-inceleme sertifikalarını.

Her bir onaylanmı kurulu, dier onaylanmı kurululara da, iptal etmi olduu AT tip-inceleme sertifikaları hakkındaki ilgili bilgileri iletmelidir.

8. AT tip-inceleme sertifikaları ve dosyalar ve AT tip-inceleme prosedürleri ile ilgili yazımalar onaylanmı kuruluun bulunduu Üye Ülkenin resmi dilinde veya kabul edilebilecek bir dilde çıkarılmaldır.

9. Emniyet aksamının üreticisi veya onun yetkili temsilcisi AT tip-inceleme sertifikalarının teknik belgelerinin kopyalarını ve bunların eklerini en son emniyet aksamın üretildii tarihten itibaren 10 yıl süreyle muhafaza etmelidir.

Hem emniyet aksamının üreticisi ve hem de onun yetkili temsilcisi Topluluk içinde yerleik deilse, teknik belgeleri hazır bulundurma zorunluluu, bu emniyet aksamını Topluluk piyasasına arz eden kiiye düer.

B. Asansörler için AT tip-incelemesi

1. AT tip-incelemesi, bir onaylanmı kuruluun ekleme veya çeitlendirme yapılmasına ilikin hiç bir hüküm bulunmayan bir asansör veya asansör modelinin, Direktifin gereklerini saladıını dorulaması ve belgelemesi prosedürüdür.

2. AT tip-incelemesi için bavurular, asansörü monte eden tarafından, kendi seçtii bir onaylanmı kurulu kanalı ile yapılmalıdır.

Bavuru aaıdakileri kapsamalıdır:

- asansörü monte edenin isim ve adresi,

- aynı bavurunun baka herhangi bir onaylanmı kurulu kanalı ile yapılmadıına dair yazılı bir beyan,

- bir teknik dosya,

- asansör modelinin nerede inceleneceine dair detaylar. İncelenecek asansör modeli uç parçalara    sahip olmalı ve en azından üç seviyede (üst, orta ve alt) hizmet edebilecek ekilde olmalıdır.

3. Teknik dosya, asansörün Direktifin hükümlerine uygun olduunun deerlendirmesine ve asansörün dizaynına ve çalımasının anlaılmasına imkan vermelidir.

Uygunluk deerlendirmesi amacıyla gerekli olduundan, teknik dosya aaıdakileri içermelidir:

- asansörün temsili modelinin genel bir açıklaması. Teknik dosya, incelemede olan asansörün temsili modeline olabilecek bütün eklemeleri açıkça belirtmelidir. (Madde 1.4’e bakınız).

- dizayn ve üretim çizimleri ve emalarıiçin kullanılan gereçler (örnein bir uyumlatırılmı standart),

- asansörün el kılavuzunun bir kopyası

- seri-üretilen asansörlerin, Direktifin hükümlerine uygun olmasını temin etmek için üretim aamasında alınan tedbirler.

4. Onaylanmı kurulu:

- istenen hedeflerin ne ölçüde karılandıını deerlendirmek üzere teknik dosyayı incelemeli,

- teknik dosyaya uygun olarak üretilmi olduunun kontrolü amacıyla, asansörün temsili modelini   incelemeli,

- asansörü monte eden tarafından uygulanan çözümlerin Direktifin gereklerini saladıını ve asansörün bunlara uygun olduunu kontrol etmek için gerekli olan uygun kontroller ve testleri yapmalı veya yaptırmalıdır.

5. Eer asansörün modeli kendisine uygulanabilen Direktifin hükümlerini salıyorsa, onaylanmı kurulu, bavurana bir AT tip-inceleme sertifikası verir. Sertifika, asansörü monte edenin isim ve adresini, kontrollerin sonuçlarını, onaylanmı tipin tanımlanması için gerekli olan özellikleri içermelidir.

Komisyon, Üye Ülkeler ve dier onaylanmı kurulular bu sertifikanın bir kopyasını ve, gerekçeli bir taleple, teknik dosyanın bir kopyasını, gerçekletirilen incelemelerin, hesaplamaların ve testlerin raporlarını alabilirler.

Eer onaylanmı kurulu üreticiye bir AT tip-inceleme sertifikası vermeyi reddederse, bu reddin detaylı sebeplerini belirtmelidir. Bir temyiz prosedürü için hüküm verilmelidir.

6. Asansörü monte eden, orijinal teknik dosyada (Bölüm 3’ün ilk bendine bakınız) belirlenmeyen yeni ekleme ve çeitlendirmeler de dahil olmak üzere, çok küçük olsalar bile, yapmı olduu deiiklikleri veya onaylanmı asansör üzerinde yapılan planları onaylanmı kurulua bildirecektir. Onaylanmı kurulu deiiklikleri incelemeli ve AT tip-inceleme sertifikasının hala geçerli olup olmadıını bavurana bildirmelidir (1)

7. Her bir onaylanmı kurulu, Üye Ülkelere aaıdakiler hakkındaki ilgili bilgileri iletmelidir:

- çıkarılan AT tip-inceleme sertifikalarını,

- iptal edilen AT tip-inceleme sertifikalarını,

Her bir onaylanmı kurulu, dier onaylanmı kurululara da, iptal etmi olduu AT tip-inceleme prosedürleri ile ilgili yazımalar onaylanmı kuruluun bulunduu Üye Ülkenin resmi dilinde veya bu Üye devletin kabul ettii bir dilde çıkarmalıdır.

8. AT tip-inceleme sertifikaları ve dosyalar ve AT tip-inceleme prosedürleri ile ilgili yazımalar onaylanmı kuruluun bulunduu Üye Ülkenin resmi dillerinden birinde veya bu Üye Devletin kabul ettii bir dilde çıkarılmaldır.

9. Asansörü monte eden, AT tip-inceleme sertifikalarının teknik belgelerinin kopyalarını ve bunların eklerini en son asansörün, temsili modeline uygun olarak üretildii tarihten itibaren en az 10 yıl süreyle muhafaza etmelidir.

EK VI

SON MUAYENE

1. Son muayene, asansörü monte edenin Bölüm 2’de yer alan yükümlülüklerini yerine getirmesi ve piyasaya sürülen asansörün Direktifin gereklerini karıladıını beyan etme prosedüründen ibarettir. Monte eden, her asansör kabinine CE iaretini ilitirecek ve AT uygunluk  deklarasyon belgesi düzenleyecektir.

2. Monte eden, piyasaya sürülen asansörün AT Tip-İnceleme sertifikasında tarifi yapılan model asansöre uymasını ve uygulanması gereken tüm salık ve güvenlik gereklerini salayacak tüm tedbirleri alacaktır.

3. Monte eden, AT uygunluk beyanının bir nüshası ile Bölüm 6’da atıfta bulunulan son muayene belgesini asansörün piyasaya sürüldüü tarihten itibaren 10 yıl süreyle muhafaza edecektir.

4. Asansörün son muayenesi monte edenin seçtii onaylanmı kurulu tarafından yerine getirilecek veya getirtilecektir. Madde 5 de atıfta bulunulan uygulanabilir standartlarda tanımlanan uygun test ve kontroller veya muadili testler, asansörün Direktifin ilgili gereklerini karılamasını salamak amacıyla yerine getirilecektir.

(1) Eðer onaylanmýþ kuruluþ gerekli görürse, ya orijinal AT tip-inceleme sertifikasýna bir ek yayýnlar ya da yeni bir baþvuru yapýlmasýný ister.

Bu kontrol ve testler özellikle : 

(a) Asansörün Ek V.B’e göre onaylanan model asansöre uygun olup olmadıını kontrol etmek amacıyla dökümanların incelenmesini.

(b) Asansörün gerek boken ve gerekse maksimum yüklü iken çalıtırılarak güvenlik cihazlarının çalımasının ve montajının doru yapıldıını salamayı (end stops, kilit mekanizması gibi) 

- Asansörün gerek boken ve gerekse maksimum yüklü iken çalıtırılarak güvenlik cihazlarının ilevini yerine getirip getirmediinin kontrolünü salamayı,

- Nominal yükün 1,25 katına eit miktardaki yük ile yapılan statik testini kapsar.

Nominal yük Ek 1 Bölüm 5’de atıfta bulunulduu gibi olacaktır.

Tüm bu testlerden sonra, onaylanmı kurulu asansörün kullanımı nedeniyle zarar verebilecek herhangi bir deiim ve bozulma olup olmadıını kontrol edecektir.

5. Onaylanmı kurulua aaıda yeralan belgeler ibraz edilmelidir:

-Asansörün tam planı,

-Son muayene için gerekli olan devre ve emalar, özellikle, kontrol devre eması,

-Ek I, Bölüm 6.2 de atıfta bulunulan kullanma kılavuzunun bir nüshası.

Onaylanmı kurulu , ayrıntılı asansör planlarını veya piyasaya sürülen asansörün AT Tip- İnceleme Beyanında tarifi yapılan model asansör ile uygunluunu dorulayan kesin bir açıklama talep etmeyebilir.

6. Asansör Direktif hükümlerini karılıyorsa, onaylanmı kurulu EK III gereince CE iaretinin yanına kendi ayırdedici numarasını ilitirecek ve kontrol ve testlerin yapıldıını ifade eden son muayene sertifikasını düzenleyecektir. Onaylanmı kurulu, bunu EK I Bölüm 6.2 de atıfta bulunulduu gibi kayıt defterinin ilgili sayfasına ileyecektir.

Onaylanmı kurulu, son muayene sertifikası düzenlemeyi reddederse red nedenlerini ayrıntıları ile belirtmesi ve kabul ileminin  yaptırılacaı araçları göstermesi gereklidir. Asansörü  monte eden son muayene için tekraren bavurduunda aynı onaylanmı kurulua bavurmalıdır.

7. Son muayene sertifikası , dosya ve kabul prosedürüne ilikin yazımalar, onaylanmı kuruluun bulunduu Üye Devletin resmi dilinde veya bu Üye Devletin kabul ettii dillerden birinde düzenlenecektir.

EK VII

ÜYE DEVLETLER TARAFINDAN KURULUŞLARIN BİLDİRİLMESİNDE DİKKATE ALINACAK ASGARİ KRİTERLER

1. Dorulama ilemlerini yürütmekle sorumlu kurulu, yöneticisi ve personeli; emniyet aksamı tasarımcısı, tesisatcısı, tedarikçisi veya imalatçısı veya muayene edecekleri asansörün montajcısı veya bu taraflardan herhangibirinin yetkili temsilcisi olamazlar.

Benzer ekilde, Direktifin 8. maddesinde atıfta bulunulan kalite güvence sistemlerinin denetiminden sorumlu kurulu, yöneticisi ve personeli, emniyet aksamın tasarımcısı, tesisatçısı, tedarikçisi veya  üreticisi veya muayene ettikleri asansörün montajcısı veya bunların yetkili temsilcileri olamazlar. Ayrıca, emniyet aksamlarının dizayn, ina, pazarlama ve bakımı veya asansörlerin montajı ile dorudan veya yetkili temsilcisi olarak uraamazlar. Ancak bu, emniyet aksamı imalatçıları ve asansör montajcıları ile kurulu arasındaki enformasyon alıveriine engel tekil etmez.

2. Kurulu ve personeli  muayene ve denetim ilemlerini en üst derecede profesyonel bütünlük ve teknik yeterlikte yürütmeli ve muayenenin sonucunu ve kararlarını etkileyici tüm baskı ve özellikle muayene ve denetim sonuçlarından yarar elde edecek olan kii ve grupların mali teviklerinden baımsız olmalıdırlar.

3. Kuruluda, muayene ve denetim ileri ile ilgili teknik ve idari ilerin düzenli yürütülebilmesini salayacak gerekli personel ve teknik donanımın bulunması gereklidir, aynı zamanda belirli dorulama için gerekli özel teçhizat da bulunacaktır.

4. Muayeneden sorumlu personel,

-İyi seviyede teknik ve mesleki eitim almı,

-Yaptıkları testler hakkında gerekli bilgiye sahip ve bu tür testlerde yeterince deneyimli,

-Testlerin performansını tevsik etmek için gereken sertifika, evrak ve rapor düzenleme ehliyetine sahip olmalıdır.

5. Personelin tarafsızlıı garanti edilmelidir. Ödüllendirme ise ne yaptıkları testlerin sayısına ne de bu testlerin sonuçlarına göre yapılmamalıdır.

6. Ulusal mevzuat gerei Devlet sorumluluu olmadıkça, veya Üye Devletin kendisi testlerden dorudan sorumlu olmadıkça, kurulu sorumluluk sigortasını üstlenecektir.

7. Kurulu personeli bu Direktif veya ulusal mevzuatın ilgili hükümleri gerei, görevlerini üstlenecektir yürütürken profesyonel gizlilik ilkesine riayet edecektir. (Üye Devletin rakip idari yetkililerilerinin yürütülen faaliyetler hakkında karılıklı görü teatisi hariç)

EK VIII

ÜRÜN KALİTE GÜVENCESİ (Modül E)

1. Ürün kalite güvencesi, Bölüm 2’de yeralan gerekleri karılayan emniyet aksamı imalatçısının, emniyet aksamının AT Tip-İnceleme Belgesinde tarifi yapılan tiptekine uygun olduunu ve kendilerine uygulanan Direktif gereklerini karıladıını temin ve beyan etmesi ve emniyet aksamının asansöre doru bir ekilde yerletirildiinde asansörün bu Direktifin gereklerini karıladıını temin ve beyan etmesi prosedürüdür.

Emniyet aksamının imalatçısı veya Topluluk içinde yerleik yetkili temsilcisi her emniyet aksamına CE iaretini ilitirecek ve AT uygunluk belgesi düzenleyecektir. CE iaretin Bölüm 4’de izah edilen gözetim ileminden sorumlu onaylanmı kuruluun kimlik numarası ile birlikte olacaktır.

2. İmalatçı,  emniyet  aksamının  son  muayenesi  için  onaylanmı  kalite güvence sistemini ve Bölüm 3’de izah edildii gibi  testleri uygulamalı, ve Bölüm 4’de belirtildii gibi gözetime tabi olmalıdır.

3. Kalite Güvence Sistemi

3.1. Emniyet aksamı imalatçısı, kalite güvence sisteminin deerlendirilmesi için, kendisinin belirleyecei emniyet aksamları ile ilgili bir onaylanmı kurulua bavuruda bulunur.

Bavuruda :

-İncelenecek emniyet aksamı ile ilgili bütün bilgiler.

-Kalite güvence sistemine ait dokümanlar.

-Onaylanmı emniyet aksamlarının teknik dokümanları ile AT Tip-İnceleme belgelerinin bir nüshası bulunacaktır.

3.2. Kalite güvence sistemi altında her emniyet aksamının incelenmesi ve 5. Maddede  anılan ilgili standartlarda belirlenen uygun testlerin veya mudaili testlerin Direktifin bu konuya ilikin gereklerine uygunluunun salanması için yapılması gereklidir.

Emniyet aksamı imalatçısı tarafından kabul edilen bütün esaslar, gerekler ve hükümler, yazılı tedbirler, prosedürler ve talimatlar halinde sistematik olarak ve düzenli bir ekilde dökümante edilmelidir. Bu kalite güvence sistem dökümanları; kalite programlarında, planlarında, kılavuzlarında ve kayıtlarında ortak bir anlayı salamaldır.

Özellikle,

- Kalite amaçları;

- Emniyet aksamı kalitesiyle ilgili kurulu yapısı, sorumluluk ve yönetim gücü;

- İmal tarihinden sonra yapılması gereken inceleme ve testler;

- Kalite güvencesinin verimli ilemesinin dorulamasını yapan  araçlar

- Muayene raporları,  test ve kalibrasyon verileri ile bu ile ilgili personelin nitelikleri gibi kalite   kayıtlarının tariflerini içermelidir.

3.3. Onaylanmı kurulu, Bölüm 3.2’de anılan gerekleri karılayıp karılamadıını tesbit etmek için kalite güvence sistemini, deerlendirmelidir. Kurulu, ilgili uyumlatırılmı standardın(1) uygulandıı kalite güvence sistemleri dorultusunda bu gereklere uygunluu kabul edecektir. 

Denetleme ekibinde, ilgili asansör teknolojisini deerlendirme konusunda tecrübeli en az bir kii  bulunmalıdır. Deerlendirme prosedüründe, emniyet aksamı imalatçısının imalathanesine ziyaretlerin de yer alması gereklidir. 

Karar, emniyet aksamının imalatçısına bildirilecektir. Bildirimde inceleme sonuçları ve gerekçeli deerlendirme kararı bulunacaktır.

3.4. Emniyet aksamı imalatçısının kalite güvence sisteminden kaynaklanan yükümlülükleri onaylandıı gibi yerine getirmeyi taahüt etmesi ve bunu uygun ve verimli bir ekilde sürdürmeyi salaması gereklidir.

Emniyet aksamları imalatçısı veya Topluluk içinde yerleik bulunan yetkili temsilcisi, kalite güvence sistemini onaylamı olan onaylanmı kurulua kalite güvence sisteminde yapılması düünülen her güncelletirme hakkında bilgi verecektir. 

Onaylanmı kuruluun önerilen deiiklikleri deerlendirmeli ve deitirilen kalite güvence sisteminin Bölüm 3.2. de anılan gerekleri hala karılayıp karılamadıı veya tekrar deerlendirmenin gerekip gerekmedii hakkında karar vermelidir. 

Kurulu, kararını imalatçıya bildirmelidir. Bildirimde incelemenin sonuçları ile gerekçeli deerlendirme kararı bulunmalıdır. 


(1)
Bu uyumlaþtýrýlmýþ standart EN 29003 olup, emniyet aksamýnýn spesifik özelliklerinin dikkate alýnmasý gereken yere iliþtirilecektir.

4.
Onaylanmı kuruluun sorumluluunda gözetim

4.1. Gözetim ileminin amacı emniyet aksamı imalatçısının onaylanmı kalite güvence sisteminin gerei olan yükümlülüünü harfiyen yerine getirmesinin salanmasıdır.

4.2. İmalatçı onaylanmı kuruluun muayene amacıyla muayene, test etme ve depolama yerlerine girebilmesine izin verecek ve kurulua özellikle aaıda belirtilenler olmak üzere gereken her türlü bilgiyi verecektir:

- Kalite güvence sistemi dokümanları;

- Teknik dokümanlar;

- Muayene raporları, ve test verileri, kalibrasyon verileri ile bu ile ilgili personelin nitelikleri

  hakkındaki raporlar gibi kalite kayıtları.

4.3. Onaylanmı kurulu emniyet aksamı imalatçısının kalite güvence sistemini muhafaza attii ve uyguladıından emin olmak amacıyla denetimlerini periyodik olarak sürdürmeli ve emniyet aksamı imalatçısına bir denetim raporu vermelidir.

4.4. İlaveten, onaylanmı kurulu, emniyet aksamı imalatçısına ani ziyaretlerde bulunabilir. Bu ziyaretler esnasında onaylanmı kurulu, gerekirse, kalite güvence sisteminin ilevini doru olarak yerine getirip getirmediini kontrol etmek amacıyla testler yapar veya yaptırır. Kurulu emniyet aksamı imalatçısına ziyaret raporunu ve eer test yapılmısa test raporunu vermelidir.

5. İmalatçı, imal edilen son emniyet aksamının imal tarihinden itibaren 10 yıl süreyle:

-Bölüm 3.1in ikinci paragrafının üçüncü bendinde anılan dokümanları,

-Bölüm 3.4. de anılan güncelletirmeleri,

-Bölüm 3.4 ün son paragrafı ile Bölüm 4.3. ve 4.4. atıfta bulunulan onaylanmı kuruludan alınan

 karar ve raporları  milli otoritelerin tasarrufunda bulundurmalıdır.

6. Her onaylanmı kurulu bir dier onaylanmı kurulua, düzenlenen ve iptal edilen kalite güvence sistem onayları konularında ilgili bilgiyi vermelidir.

EK IX

TAM KALİTE GÜVENCESİ (ModülH)

1. Tam kalite güvencesi, Bölüm 2’deki yükümlülükleri karılayan emniyet aksamı imalatçısının, emniyet aksamının kendisine uygulanan Direktif gereklerini karıladıını ve emniyet aksamının asansöre doru bir ekilde yerletirildiinde asansörün bu Direktifin gereklerini karıladıını temin ve beyan etmesi prosedürüdür.

İmalatçı veya Topluluk içinde yerleik yetkili temsilcisi her emniyet aksamına CE iaretini ilitirecek ve AT uygunluk belgesi düzenleyecektir. CE iaretin Bölüm 4’de izah edilen gözetim ileminden sorumlu onaylanmı kuruluun kimlik numarası ile birlikte olacaktır.

2. İmalatçı,  emniyet  aksamının  dizayn, imalat ve son  muayenesi  için  onaylanmı  kalite güvence sistemini ve Bölüm 3’de izah edildii gibi testleri uygulamalı, ve Bölüm 4’de belirtildii gibi gözetime tabi olmalıdır.

3. Kalite güvence sistemi

3.1. İmalatçının, kalite güvence sisteminin deerlendirilmesi için bir onaylanmı kurulua bavuruda bulunması gerekir. 

Bavuruda: 

- Emniyet aksamı ile ilgili bütün bilgiler;

- Kalite güvence sistemine ait dokümanların bulunması gereklidir

3.2. Kalite güvence sistemi, emniyet aksamının kendisine uygulanan Direktif gereklerini karıladıını ve emniyet aksamının asansöre doru bir ekilde yerletirildiinde asansörün bu Direktifin gereklerini karıladıını temin etmelidir.

İmalatçı tarafından kabul edilen bütün esaslar, gerekler ve hükümler, yazılı tedbirler, prosedürler ve talimatlar halinde sistematik olarak ve düzenli bir ekilde dökümante edilmelidir. Bu kalite güvence sistem dökümanları; kalite programları, planları, kılavuzları ve kayıtları gibi kalite politikalarında ve prosedürlerinde ortak bir anlayı salamaldır.

Belgelerde:

-Kalite amaçları ve emniyet aksamı dizaynı ve kalitesi ile ilgili kurulu yapısı, sorumluluk ve yönetim  gücü;

-Standartlar dahil olmak üzere uygulanacak teknik dizayn özellikleri ve 5.Maddede anılan standartlar  uygulanmadıında emniyet aksamlarına uygulanan Direktifin temel gereklerini karılamak üzere  kullanılacak araçlar,

-Emniyet aksamlarının dizaynında kullanılacak olan dizayn kontrol ve dizayn dorulama teknikleri,  ilemler ve sistematik uygulamalar,

-Kullanılacak olan benzer imalat, kalite kontrol ve kalite güvence teknikleri, ilemler ve sistematik  uygulamalar,

-İmalat öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak muayene ve testler ve bunların yapılma sıklıı,

- Muayene raporları, test ve kalibrasyon verileri ile bu ile ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayıtları,

-Gereken dizayn ve ürün kalitesine ulaılmasını ve kalite güvence sisteminin verimli çalımasını   gözetleyecek araçlar hakkında yeterli açıklama bulunmalıdır.

3.3. Onaylanmı kurulu, Bölüm 3.2’de anılan gerekleri karılayıp karılamadıını tesbit etmek için kalite güvence sistemini, deerlendirmelidir. Kurulu, ilgili uyumlatırılmı standardın(1) uygulandıı kalite güvence sistemleri dorultusunda bu gereklere uygunluu kabul edecektir.

Denetleme ekibinde, ilgili asansör teknolojisini deerlendirme konusunda tecrübeli en az bir kii  bulunmalıdır. Deerlendirme prosedüründe, imalatçının imalathanesine ziyaretlerin de yer alması gereklidir.

Karar, emniyet aksamının imalatçısına bildirilecektir. Bildirimde inceleme sonuçları ve gerekçeli deerlendirme kararı bulunacaktır.

3.4. Emniyet aksamı imalatçısının kalite güvence sisteminden kaynaklanan yükümlülükleri onaylandıı gibi yerine getirmeyi taahüt etmesi ve bunu uygun ve verimli bir ekilde sürdürmeyi salaması gereklidir. 

İmalatçı veya Topluluk içinde yerleik bulunan yetkili temsilcisi, kalite güvence sistemini onaylamı olan onaylanmı kurulua kalite güvence sisteminde yapılması düünülen her güncelletirme hakkında bilgi verecektir.

Onaylanmı kuruluun önerilen deiiklikleri deerlendirmeli ve deitirilen kalite güvence sisteminin Bölüm 3.2. de anılan gerekleri hala karılayıp karılamadıı veya tekrar deerlendirmenin gerekip gerekmedii hakkında karar vermelidir. Kurulu, kararını imalatçıya bildirmelidir. Bildirimde incelemenin sonuçları ile gerekçeli deerlendirme kararı bulunmalıdır.

4. Onaylanmı kuruluun sorumluluunda gözetim

4.1. Gözetim ileminin amacı emniyet aksamı imalatçısının onaylanmı kalite güvence sisteminin gerei olan yükümlülüünü harfiyen yerine getirmesinin salanmasıdır.

4.2. Emniyet aksamın imalatçısı onaylanmı kuruluun muayene amacıyla dizayn, imalat, muayene ve test etme ve depolama yerlerine girebilmesine izin verecek ve kurulua özellikle aaıda belirtilenler olmak üzere gereken her türlü bilgiyi verecektir:

- Kalite güvence sistemi dokümanları;

- Analiz sonuçları, hesaplamalar ve testler gibi kalite güvence sisteminin dizayn ile ilgili bölümünde

  verilen kalite kayıtları;

- Muayene raporları, ve test verileri, kalibrasyon verileri ile bu ile ilgili personelin nitelikleri hakkındaki raporlar gibi kalite güvence sisteminin imalat ile ilgili bölümünde verilen kalite kayıtları.

4.3. Onaylanmı kurulu emniyet aksamı imalatçısının kalite güvence sistemini muhafaza attii ve uyguladıından emin olmak amacıyla denetimlerini periyodik olarak sürdürmeli ve emniyet aksamı imalatçısına bir denetim raporu vermelidir. 

4.4. İlaveten, onaylanmı kurulu, emniyet aksamı imalatçısına ani ziyaretlerde bulunabilir. Bu ziyaretler esnasında onaylanmı kurulu, gerekirse, kalite güvence sisteminin ilevini doru olarak yerine getirip getirmediini kontrol etmek amacıyla testler yapar veya yaptırır. Kurulu emniyet aksamı imalatçısına ziyaret raporunu ve eer test yapılmısa test raporunu vermelidir. 

5. Emniyet aksamı imalatçısı veya yetkili temsilcisi, imal edilen son emniyet aksamının imal tarihinden itibaren 10 yıl süreyle:

-Bölüm 3.1in ikinci paragrafının ikinci bendinde anılan dokümanları,

-Bölüm 3.4. de anılan güncelletirmeleri,

-Bölüm 3.4 ün son paragrafı ile Bölüm 4.3. ve 4.4. atıfta bulunulan onaylanmı kuruludan alınan karar ve raporları  milli otoritelerin tasarrufunda bulundurmalıdır.

Emniyet aksamının imalatçısı veya  yetkili temsilcisinin Topluluk içinde yerleik olmadıı durumlarda hazırdaki teknik dokümanları elinde tutma yükümlülüü emniyet aksamını Topluluk piyasasına süren kiide olacaktır.

6. Her onaylanmı kurulu bir dier onaylanmı kurulua, düzenlenen ve iptal edilen kalite güvence sistem onayları konularında ilgili bilgiyi vermelidir

7. Tam kalite güvencesi prosedürüne ilikin yazımalar ve dosyalar, onaylanmı kuruluun bulunduu Üye Devletin resmi dillerinden birinde veya bu Üye Devletin kabul ettii bir dilde düzenlenecektir.

EK X

BİRİM DORULAMASI (Modül G)

1. Birim dorulaması asansör montajcısının, piyasaya sürülen, ve Bölüm 4. de anılan uygunluk belgesine haiz asansörün Direktifin gereklerini karıladıını temin ve beyan etmesi prosedürüdür. Asansör montajcısı asansörün kabinine  CE iaretini ilitirmeli ve AT uygunluk belgesi düzenlemelidir. 

2. Asansör montajcısı birim dorulaması için kendi seçtii bir onaylanmı kurulua bavuruda bulunacaktır.

Bavuruda:

-Asansör montajcısının adı ve adresi ile asansörün monte edildii yer,

-Benzer bir bavurunun bir baka onaylanmı kurulua yapılmadıının yazılı olarak beyanı;

-Bir teknik dosya bulunacaktır.

3. Teknik dosyanın amacı, asansörün Direktifin gereklerini karılayabilmesini teminen, dizayn, montaj ve ilemesi bakımından deerlendirilmesidir.

Uygunluk deerlendirilmesinde olduu gibi, teknik dosyada:

-Asansörün genel olarak tarifi,

- dizayn ve imalat çizim ve emaları,

-sözkonusu temel gerekler ve bunları karılamak için benimsenen çözümler, (örn. uyumlatırılmı standartlar),

-Yapılan veya yaptırılan test ve hesaplamalar,

-Asansörü kullanma talimatının bir nüshası,

-Kullanılan emniyet aksamının  AT Tip-İnceleme belgesinin bir nüshası.

4. Onaylanmı kurulu teknik dosyayı ve asansörü incelemeli ve asansörün bu Direktifin ilgili hükümlerini karılamasını temin amacıyla, Direktifin 5. maddesinde anılan ilgili satandartlarda belirtildii üzere uygun testleri veya muadili testleri yapmalıdır.

Eer asansör bu Direktifin gereklerini karılıyorsa, onaylanmı kurulu, EK III’e göre kendi kimlik numarasını CE iaretinin yanına ilitirecek veya ilitirilmesini salayacak ve yapılan testler ile ilgili olarak uygunluk belgesi düzenleyecektir. 

Onaylanmı kurulu, EK I Bölüm 6.2’de anılan kayıt defterinin ilgili sayfasını dolduracaktır.

Onaylanmı kurulu, uygunluk belgesi düzenlemeyi reddederse bunun nedenlerini ayrıntıları ile belirtmeli ve uygunluun nasıl salanabileceini vermelidir. Asansörün  montajcısı dorulama için tekrar bavururduunda aynı onaylanmı kurulua bavurmalıdır.

5. Uygunluk belgesi, dosya ve birim dorulama prosedürüne ilikin yazımalar, onaylanmı kuruluun bulunduu Üye Devletin resmi dilinde veya kabul ettii dillerden birinde düzenlenecektir.

6. Asansör montajcısı teknik dosya ile birlikte uygunluk belgesinin bir nüshasını asansörün piyasaya sürülmesi tarihinden itibaren 10 yıl süreyle muhafaza edecektir.

EK XI

DÜZENSİZ ARALIKLARLA YAPILAN KONTROLLER ARACILII İLE

TİP UYGUNLUU (Modül C)

1. Tip uygunluu, emniyet aksamı imalatçısı veya onun Topluluk içinde yerleik yetkili temsilcisinin emniyet aksamlarının AT tip sertifikasında tarif edilen tip ile uyum içinde olduunu  ve emniyet aksamının, emniyet aksamlarına uygulanan Direktifin gereklerini karıladıını ve emniyet aksamlarının doru olarak  monte edildii takdirde asansörün Direktifin temel salık ve emniyet gereklerini karıladıını temin etmesi ve beyan etmesi prosedürüdür.

Emniyet aksamı imalatçısı veya onun Topluluk içinde yerleik yetkili temsilcisi, her emniyet aksamınına CE iaretini ilitirecek ve AT uygunluk beyanı düzenleyecektir.

2. Emniyet aksamı imalatçısı imalat prosedürünün imal edilen emniyet aksamlarının AT tip-inceleme belgesine uyduu ve onlara uygulanan Direktifin gereklerini karıladıı güvencesini vereceini temin için gereken tüm tedbirleri almalıdır.

3. Emniyet aksamı imalatçısı veya yetkili temsilcisi AT uygunluk beyanının bir nüshasını imal edilen son emniyet aksamının imal terihinden itibaren 10 yıl süreyle muhafaza etmelidir.

İmalatçı veya  yetkili temsilcisinin Topluluk içinde bulunmadıı durumlarda teknik dokümanları elinde tutma yükümlülüü emniyet aksamını Topluluk pazarına süren kiide olacaktır.

4. İmalatçı tarafından seçilen onaylanmı kurulu, emniyet aksamlarının düzenli olamayan aralıklarla kontrolünü yapmalı veya yaptırmalıdır. İmalatı tamamlanmı emniyet aksamlarından, onaylanmı kurulu tarafından alınan yeterli miktarda numuneler incelenmeli ve üretimin Direktifin ilgili gereklerini  karılayıp karılamadıını kontrol etmek için, 5. Maddede anılan ilgili standartlarda belirtilen uygun testler veya muadili testler yapılmalıdır. Kontrol edilen emniyet aksamlarından birinin veya daha fazlasının uygun olmadıı durumlarda, onaylanmı kurulu gereken önlemleri almalıdır.

Emniyet aksamının kontrolü esnasında dikkate alınacak noktalar,4. EK.de deinilen emniyet aksamlarının temel özelliklerigözönünde bulundurularak, bu ilemden sorumlu tüm onaylanmı kurulular arasındaki ortak bir anlama ile tanımlanacaktır.

Onaylanmı kuruluun sorumluluu dorultusunda, imalatçı imalat prosesi sırasında bu kuruluun  kimlik numarasını ilitirecektir.

5. Dosya ve Bölüm 4’te anılan düzenli olmayan aralıklarla yapılan kontroller prosedürüne ilikin yazımalar onaylanmı kuruluun bulunduu Üye Devletin resmi dillerinden birinde veya bu Üye Devletin kabul ettii dillerden birinde düzenlenecektir.

EK XII

ASANSÖRLER İÇİN ÜRÜN KALİTE GÜVENCESİ (modül E)

1. Ürün Kalite güvencesi, Bölüm 2’deki koulları  salayan asansör montajcısının, monte edilen asansörlerin uygulanan Direktifin gereklerini karıladıını ve AT Tip-İnceleme belgesinde tanımlanan tipe uygun olduunu temin etmesi ve beyan etmesi prosedürdür.

Asansör montajcısı CE iaretini her asansöre ilitirmeli ve AT uygunluk beyanını düzenlemelidir. CE iareti, Bölüm 4’de tanımlanan gözetimden sorumlu onaylanmı kuruluun kimlik numarası ile birlikte kullanılmalıdır.

2. Asansör montajcısı, asansörün son muayenesi için onaylanmı bir kalite güvence sistemini ve Bölüm 3’de tanımlanan tesleri uygulamalı ve Bölüm 4’ de tanımlanan gözetime tabi olmalıdır.

3. Kalite güvence Sistemi

3.1. Asansör montajcısı kendi seçtii bir onaylanmı kurulua ilgili asansörler hakkında, kalite güvence sisteminin deerlendirilmesi üzere bavurmalıdır.

Bu bavuru aaıdakileri içermelidir:

-asansörlerle ilgili bütün bilgiler,

-kalite güvence sistemi hakkındaki döküman,

-onaylanmı asansörler hakkındaki teknik döküman  ve AT Tip-İnceleme belgesinin bir kopyası. 

3.2. Kalite Güvence Sistemi altında, her asansör incelenmeli ve Direktifin ilgili gereklerine uygunluun salanması için Madde 5’de belirtilen ilgili standartlara uygun testlerin veya edeer testlerin yürütülmesi gerekmektedir.

Asansör montajcısı tarafından kabul edilen bütün unsurlar, gerekler ve hükümler yazılı tedbirler, prosedürler ve talimatlar eklinde sistematik ve düzenli olarak belgelenmelidir.  Söz konusu kalite güvence sistemi belgesi kalite programları, planları, kullanım kılavuzları ve kalite kayıtlarında ortak bir anlayı salanmalıdır.

Belge özellikle aaıdakilerin yeterli tanımlarını içermelidir:

- kalite amaçları,

- asansör kalitesi ile ilgili kurulu yapısı, sorumluluk ve yönetim gücü,

- en azından Ek VI 4 (b)’de belirtilen testleride içeren, piyasaya sunulmadan önce yürütülecek olan  inceleme ve testler,

- kalite güvencesinin etkin ileyiini gerçekletirecek amaçlar,

- Muayene raporları, test verileri ve kalibrasyon verileri ile bu ile ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayıtları.

3.3. Onaylanmı kurulu, kalite güvence sisteminin Bölüm 3.2’de belirtilen gerekleri salayıp salamadıını deerlendirmelidir.  İlgili uyumlatırılmı standardı(1) uygulayan kalite güvence sistemi dorultusunda bu gereklere uygunluu kabul edilmelidir. 

Denetleme ekibinde, ilgili asansör teknolojilerinde deerlendirme tecrübesine sahip en azından bir kii bulunmalıdır. Deerlendirme süreci montaj alanına ve montajcının çalıma merkezine bir ziyaretide içermelidir. 

Karar montajcıya bildirilmelidir. Bildirim, incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli deerlendirme kararını içermelidir. 

3.4. Asansör montajcısı, onaylanan kalite güvence sisteminden doan yükümlülüklerini yerine getirmeli ve bu durumun etkin ve uygun  bir biçimde sürdürüleceini temin etmelidir. 

Asansör montajcısı, kalite güvence sistemini onaylayan onaylanmı kurulua, kalite güvence sisteminde yapılması düünülen güncelletirmeler hakkında bilgi vermelidir. 

Onaylanmı kurulu önerilen güncelletirmeleri deerlendirmeli ve güncelletirilmi kalite güvence sisteminin Bölüm 3.2.’deki gerekleri hala salayıp salamadıı veya yeni bir deerlendirmenin gerekli olup olmadıı konusunda karar vermelidir. 

Kararını asansör montajcısına bildirmelidir. Bildirim incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli deerlendirme kararını içermelidir. 

4. Onaylanmı Kurulu Sorumluluunda Gözetim

4.1. Gözetimin amacı, asansör montajcısının, onaylanmı kalite güvence sistemi dıındaki yükümlülüklerinin tam anlamıyla yerine getirip getirmedii konusunda emin olabilmektedir.

4.2. Asansör montajcısı, onaylanmı kuruluun muayene ve test alanlarına, muayene amacıyla katılmalarına izin vermeli ve bu izin ile birlikte özellikle aaıda belirtilen hususlar hakkında mevcut tüm bilgileri salamalıdır: 

-kalite güvence sistemi dökümanı,

-teknik döküman,

-muayene raporları, test ve kalibrasyon verileri ile bu ile ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayıtları.

(1) Bu uyumlaþtýrýlmýþ standart EN 29003 olacaktýr ve asansörlerin ayýrdedici özelliklerinin dikkate alýnmasýnýn mümkün olduðu durumlarda eklenmelidir.

4.3.
Onaylanmı kurulu, asansör montajcısının kalite güvence sistemini sürdürmekte olduunu ve uyguladıını garanti etmek amacıyla periodik denetlemeler yapmalı ve asansör montajcısına bir denetim raporu vermelidir.

4.4. Bunların yanında, onaylanmı kurulu asansör montaj alanına beklenmedik ziyaretler yapabilir.

Böylesi ziyaretler esnasında  onaylanmı kurulu, gerektii takdirde kalite güvence sisteminin ve asansörün uygun ileyiini kontrol için testler yapabilir veya yapılmasını salayabilir; asansör montajcısı için bu ziyaret ve eer test yapılmısa test raporlarını salamalıdır.

5. Asansör montajcısı, son asansörün üretim tarihinden itibaren on yıl süreyle aaıdaki belgeleri ulusal makamların tasarrufu altında bulundurmalıdır

-Bölüm 3.1, 2. paragraf 3.satır baında belirtilen döküman,

-Bölüm 3.4, 2. paragrafta belirtilen güncelletirmeler,

-Bölüm 4.3 ve 4.4 ve Bölüm 3.4 son paragrafta belirtilen onaylanmı kuruluun rapor ve kararları.

6. Her onaylanmı kurulu, geri çekilen ve yayımlanan kalite güvence sistemi onaylarına ilikin her türlü bilgiyi dier onaylanmı kurululara iletmelidir. 

EK XIII 

ASANSÖRLER İÇİN TAM KALİTE GÜVENCESİ (modül H)

1. Tam Kalite güvencesi, Bölüm 2’de belirtilen yükümlülükleri yerine getiren bir asansör montajcısının, asansörlerin, uygulanan Direktifin gereklerini saladıını temin etmesi ve beyan etmesi prosedürüdür.

Asansör montajcısı CE iaretini her asansöre ilitirmeli ve AT uygunluk beyanı düzenlemelidir. CE iareti, Bölüm 4’de tanımlanan gözetimden sorumlu onaylanmı kuruluun kimlik numarası ile birlikte kullanılmalıdır.

2. Asansör montajcısı, asansörlerin dizayn, imalat, birletirme, montaj ve son muayenelerinde onaylanmı kalite güvence sistemini iletmeli ve Bölüm 3’de belirtilen testleri uygulamalı ve Bölüm 4’de belirtilen gözetime tabi olmalıdır.

3. Kalite güvence Sistemi

3.1. Asansör montajcısı, bir onaylanmı kurulua kendi kalite güvence sisteminin deerlendirmesine ilikin bavurmalıdır.

Bu bavuru aaıdakileri içermelidir:

-asansörlere ilikin tüm bilgiler, özellikle m ve asansörün ileyii arasında ilikinin anlaılabilir

 olmasına yönelik olan ve uygulanacak olan Direktifin gerekleri ile uygunluk içerisinde olmasını salayan bilgiler,

-kalite güvence sistemi hakkında döküman.

3.2. Kalite güvence sistemi, asansörlerin uygulanan Direktifin gereklerine uygunluunu temin etmelidir.

Asansör montajcısı tarafından benimsenen tüm unsurlar, gerekler ve hükümler, yazılı önlemler, talimatlar ve prosedürler eklinde sistematik ve düzenli olarak belgelenmelidir. Bu kalite güvence sistemi dökümanları programlar, planlar, el kılavuzları ve kalite raporları gibi prosedürlerin ortak bir anlayıını salamalıdır.

Döküman özellikle aaıdakilerin yeterli tanımlarını içermelidir:

-kalite amaçları ve asansörlerin kalite ve dizaynları hakkında kurulu yapısı, sorumlulukları ve yönetim gücü,

- uygulanacak standartlarıda içeren teknik dizayn spesifikasyonları ve Direktifin Madde 5’de belirtilen standartların tam olarak uygulanamaması halinde asansörlere uygulanan Direktif gereklerinin karılandıının salaması için kullanılacak araçlar,

-asansörlerin dizaynı esnasında kullanılacak olan dizayn kontrol ve dizayn dorulama teknikleri prosedürleri ve sistematik hareketler,

- malzemenin, aksamın ve alt parçalarının arzının kabulü halinde yürütülecek olan inceleme ve testler,

- kullanılacak olan ilgili birletirme, montaj ve kalite kontrol teknikleri, süreçleri ve sistematik hareketler,

-montaj (en azından Ek VI, Bölüm 4(b)’de belirtilen testleri de içeren) öncesinde (montaj koullarının muayenesi: asansör boluu, makina dairesi, vb.) esnasında ve sonrasında yürütülecek test ve incelemeler,

- muayene raporları, test ve kalibrasyon verileri ile bu ile ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayıtları.

- kalite güvence sisteminin etkin ileyii ve montaj kalitesi ve gerekli m ulama faaliyetlerinin izlenmesinin amaçları.

3.3. Dizayn Muayenesi

Dizaynın uyumlatırılmı standartlara tam olarak uyumlu olmadıı durumlarda onaylanmı kurulu, dizaynın Direktifin hükümlerine uyup uymadıını incelemeli ve eer uyuyorsa montajcı için onaylanmı dizaynın ayırdedilmesi için gerekli detayları içeren ve sertifikanın geçerlik sınırlarını belirten bir ‘AT dizayn inceleme sertifikası’ çıkarmalıdır.

3.4. Kalite güvence Sisteminin Deerlendirilmesi

Onaylanmı kurulu, kalite güvence sisteminin Bölüm 3.2’de belirtilen gerekleri salayıp salamadıını deerlendirmelidir.  İlgili uyumlatırılmı standardı(1) uygulayan kalite güvence sistemi dorultusunda bu gereklere uygunluu kabul edilmelidir.

Denetleme ekibinde, ilgili asansör teknolojilerinde deerlendirme tecrübesine sahip en azından bir kii bulunmalıdır. Deerlendirme süreci montaj alanına ve montajcının çalıma merkezine bir ziyaretide içermelidir.

Karar montajcıya bildirilmelidir. Bildirim, incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli deerlendirme kararını içermelidir.

3.4. Asansör montajcısı, onaylanan kalite güvence sisteminden doan yükümlülüklerini yerine getirmeli ve bu durumun etkin ve uygun  bir biçimde sürdürüleceini temin etmelidir.

Asansör montajcısı, kalite güvence sistemini onaylayan onaylanmı kurulua, kalite güvence sisteminde yapılması düünülen güncelletirmeler hakkında bilgi vermelidir.

Onaylanmı kurulu önerilen güncelletirmeleri deerlendirmeli ve güncelletirilmi kalite güvence sisteminin Bölüm 3.2.’deki gerekleri hala salayıp salamadıı veya yeni bir deerlendirmenin gerekli olup olmadıı konusunda karar vermelidir.

Kararını asansör montajcısına bildirmelidir. Bildirim incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli deerlendirme kararını içermelidir.

(1)
Bu uyumlaþtýrýlmýþ standart EN 29001 olacaktýr ve asansörlerin ayýrdedici özelliklerinin dikkate alýnmasýnýn mümkün olduðu durumlarda eklenmelidir.

4. Onaylanmı Kurulu Sorumluluunda Gözetim

4.1. Gözetimin amacı, asansör montajcısının, onaylanmı kalite güvence sisteminden kaynaklanan yükümlülüklerinin tam anlamıyla yerine getirip getirmedii konusunda emin olabilmektedir.

4.2. Asansör montajcısı, onaylanmı kuruluun muayene amacıyla dizayn, imalat, birletirme, montaj, muayene ve test ve depolama alanlarına girmesine izin vermeli ve bunu özellikle aaıdakileri içeren, tüm mevcut bilgi ile salamalıdır: 

- kalite güvence sistemi dökümanları,

- analiz, hesaplama, test sonuçları gibi kalite güvence sisteminin dizayn aamasında hazırlanan kalite kayıtları,

-muayene raporları ve test verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin niteliklerine ilikin raporlar, gibi montaj ve stokların kabulü ile ilgili kalite güvence sistemi bölümü için hazırlanan kalite kayıtları.

4.3. Onaylanmı kurulu, asansör montajcısının kalite güvence sistemini bulundurduunu ve uyguladıını temin etmek amacıyla periodik denetlemeler yapmalı ve asansör montajcısı için bir denetim raporu hazırlamalıdır.

4.4. Ayrıca, onaylanmı kurulu asansörün birletirme alanına veya asaonsör montajcısının binasına beklenmedik ziyaretler gerçekletirebilir. Bu ziyaretler sırasında onaylanmı kurulu, gerekirse kalite güvence sisteminin ve asansörün uygun ileyiini kontrol için testler yapabilir veya yapılmasını isteyebilir; asansör montajcısına ziyaret raporunu ve eer test yapılmısa test raporlarını vermelidir.

5. Asansör montajcısı, asansörün piyasaya sunulduu tarihten itibaren on yıl süreyle aaıdaki belgeleri ulusal makamların tasarrufu altında tutmalıdır:

- Bölüm 3.1, 2. paragraf 2.satır baında belirtilen döküman,

- Bölüm 3.5, 2.paragrafta belirtilen güncelletirmeler,

- Bölüm 4.3 ve 4.4, ve Bölüm 3.5 son paragrafında belirtilen onaylanmı kurulu rapor ve  kayıtları. 

Montajcının Topluluk içinde yerleik olmadıı durumlarda bu yükümlülük onaylanmı kurulua kalır.

6. Her onaylanmı kurulu, geri çekilen ve yayımlanan kalite güvence sistemi onaylarına ilikin her türlü bilgiyi dier onaylanmı kurululara iletmelidir.

7. Tam Kalite güvencesi prosedürlerine ilikin dosya ve yazımalar, onaylanmı kuruluun bulunduu Üye Devletin resmi dillerinden birinde veya bu Üye Devletin kabul ettii bir dilde düzenlenmelidir.

EK XIV

İMALAT KALİTE GÜVENCESİ (modül D)

1. İmalat Kalite güvencesi, Bölüm 2’deki yükümlülükleri yerine getiren asansör montajcısının, asansörlere uygulanan Direktifin koullarını salamakta olduunu temin etmesi ve beyan etmesi prosedürüdür.

Asansör montajcısı CE iaretini her asansöre ilitirmeli ve yazılı birer uygunluk bildirimi hazırlamalıdır.  CE iareti, Bölüm 4’de belirtilen gözetimden sorumlu onaylanmı kuruluun kimlik numarası ile birlikte kullanılmalıdır.

2. Asansör montajcısı, asansörün imalat, montaj, son muayenesi için onaylanmı kalite güvence sistemini iletmeli ve Bölüm 3’de tanımlanan testleri uygulamalıdır ve Bölüm 4’de belirtilen gözetime tabi olamlıdır. 

3. Kalite Güvence Sistemi

3.1. Asansör montajcısı, bir onaylanmı kurulua kendi kalite güvence sisteminin deerlendirilmesi üzere bavurmalıdır.

Bu bavuru aaıdakileri içermelidir:

- asansörlere ilikin tüm bilgiler,

- kalite güvence sistemine ilikin döküman,

- onaylanmı tipin teknik dökümanı ve AT Tip-İnceleme sertifikasının bir kopyası.

3.2. Kalite güvence sistemi, asansörlerin, uygulanan Direktifin gerekleri ile uygunluunu temin etmelidir.

Asansör montajcısı tarafından kabul edilen bütün unsurlar, gerekler ve hükümler yazılı politikalar, prosedürler ve talimatlar eklinde sistematik ve düzenli olarak belgelenmelidir. Kalite güvence sistemi dökümanı kalite programlarının, planlarının, el kılavuzlarının ve kalite kayıtlarının tutarlı yorumlarına izin vermelidir.

Döküman, özellikle aaıdakilerin yeterli tanımlarını içermelidir:

-kalite amaçları ve asansörlerin kalitesine balı olarak kurulu yapısı, sorumluluklar ve yönetim gücü,

-kullanılacak olan imalat, kalite kontrol ve kalite güvence teknikleri, süreçleri ve sistematik hareketler,

-montaj öncesinde, sonrasında ve esnasında yürütülecek olan test ve incelemeler(1) ,

-muayene raporları ve test verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin niteliklerine  ilikin raporlar gibi kalite kayıtları,

-gerekli asansör kalitesinin salanmasının izlenmesinin amaçları ve kalite güvence sisteminin etkin  ileyii.

3.3. Onaylanmı kurulu, kalite güvence sisteminin Bölüm 3.2.’deki gerekleri salayıp salamadıını belirleyebilmek amacıyla deerlendirmelidir. İlgili uyumlatırılmı standardı(2) uygulayan kalite güvence sisteminin söz konusu gerekleri karıladıı kabul edilmelidir.

Denetleme ekibinde, ilgili asansör teknolojilerinde deerlendirme tecrübesine sahip en az bir kii bulunmalıdır. Deerlendirme prosedürü montajcının binasına bir ziyaretide içermelidir.

Karar montajcıya bildirilmelidir. Bildirim incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli deerlendirme kararını içermelidir.

3.4. Asansör montajcısı, onaylanan kalite güvence sisteminden doan yükümlülüklerini yerine getirmeli ve bu durumun etkin ve uygun  bir biçimde sürdürüleceini temin etmelidir.

Asansör montajcısı, kalite güvence sistemini onaylayan onaylanmı kurulua, kalite güvence sisteminde yapılması düünülen güncelletirmeleri bildirmelidir.

Onaylanmı kurulu öngörülen güncelletirmeleri deerlendirmeli ve güncelletirilmi kalite güvence sisteminin Bölüm 3.2.’deki gerekleri hala salayıp salamadıı veya yeni bir deerlendirmenin gerekli olup olmadıı konusunda karar vermelidir.

Kararını asansör montajcısına bildirmelidir. Bildirim incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli deerlendirme kararını içermelidir.

(1)
Bu testler en azýndan EK VI, Bölüm 4(b)’de belirtilen testleri içermelidir.
(2)
Bu uyumlaþtýrýlmýþ standart EN 29002 olacaktýr ve asansörlerin ayýrdedici özelliklerinin dikkate   alýnmasýnýn mümkün olduðu durumlarda eklenmelidir.

4.
Onaylanmı Kurulu Sorumluluunda Gözetim

4.1. Gözetimin amacı, asansör montajcısının, onaylanmı kalite güvence sisteminden kaynaklanan yükümlülüklerinin tam anlamıyla yerine getirip getirmedii konusunda emin olabilmektedir.

4.2. Asansör montajcısı, onaylanmı kuruluun muayene amacıyla imalat, muayene, birletirme, montaj, test ve depolama bölgelerine girmesine izin vermeli ve özellikle aaıdakileri içeren konular hakkında  mevcut tüm bilgileri salamalıdır:

- kalite güvence sistemi dökümanı,

- muayene raporları ve test verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin niteliklerine ilikin raporlar gibi kalite kayıtları.

4.3. Onaylanmı kurulu, montajcının kalite güvence sistemini sürdürmekte olduunu ve uyguladıından emin olabilmek amacıyla periodik denetimler yapmalı ve montajcıya bir denetim raporunu vermelidir.

4.4. Ek olarak onaylanmı kurulu montajcıya beklenmedik ziyaretler gerçekletirebilir.

Böylesi ziyaretler esnasında  onaylanmı kurulu, gerektii takdirde,kalite güvence sisteminin uygun ileyip ilemediini dorulamak amacıyla   testler yapabilir veya yapılmasını isteyebilir. Onaylanmı kurulu montajcıya bir  ziyaret raporu ve eer test yapılmısa test raporlarını vermelidir.

5. Asansör montajcısı, asansörün son üretim tarihinden itibaren 10 yıl süreyle aaıdaki belgeleri ulusal makamların tasarrufu altında tutmalıdır:

- Bölüm 3.1, 2.satır baında belirtilen döküman,

- Bölüm 3.4, 2.paragrafta belirtilen güncelletirmeler,

- Bölüm 4.3 ve 4.4, ve Bölüm 3.4 son paragrafında belirtilen onaylanmı kurulu rapor ve kayıtları.

6. Her onaylanmı kurulu, geri çekilen ve yayımlanan kalite güvence sistemi onaylarına ilikin her türlü bilgiyi dier onaylanmı kurululara iletmelidir.

7. Ürün kalite güvencesi prosedürlerine ilikin belge ve yazımalar, onaylanmı kuruluun kurulu olduu Üye Devletin resmi dilinde veya bu Üye Devletin kabul ettii bir baka dilde düzenlenmelidir.

 
Advertisement

Sponsor

Destekleyenler

Web Tasarım
Partner

Rss Kaynakları

web tasarım
DigiPara Liftdesigner We use DigiPara Liftdesigner for elevator drawings