asansör - asansör imalatı - asansör kabinleri - izmir - asansör fırması, asansör firmaları, yürüyen merdiven, yürüme bandı, yük asansörleri, şahıs asansörleri

Asansr Firması arrow Makina Emniyet Ynetmelii
Makina Emniyet Ynetmelii PDF Yazdr E-posta

30.12.2006 tarih ve 26392 sayılı R.G.

Sanayi ve Ticaret Bakanlıından :

MAKİNA EMNİYETİ YÖNETMELİİ
(98/37/AT)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliin amacı, makinaların , gerektii gibi kurulduunda, bakımı yapıldıında ve kendinden beklenen amaçlar dorultusunda kullanıldıında, sadece insan salıına ve güvenliine ve söz konusu ise, evcil hayvanlara ve mallara zarar vermemeleri halinde piyasaya arz edilmelerini ve hizmete sokulmalarını teminen , Ek I'de belirtildii gibi tasarım ve imalat aamasında uyulması gereken temel emniyet artları ile takip edilmesi gereken uygunluk deerlendirme prosedürlerini ve uygunluk deerlendirmesi yapacak onaylanmı kuruluların görevlendirilmesinde dikkate alınacak asgari kriterleri belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, aaıda belirtilenler hariç, makinaları kapsar. Ayrıca bu Yönetmelik, makinaların arıza veya kötü çalıma durumlarında, bunların etkisine maruz kalan insanların güvenliine ve salıına yönelik riskleri bertaraf etmeye yönelik bir güvenlik fonksiyonunu yerine getirmek üzere piyasaya arz edilen emniyet parçalarını da kapsar.

(2) Kapsam dıı olan makinalar ve emniyet parçaları aaıda belirtilmitir.

a) Yüklerin kaldırılması ve indirilmesi için kullanılan makinalar hariç, güç kaynaı sadece dorudan uygulanan kol gücü ile çalıan makinalar ,

b) Tıbbi cihazlar,

c) Fuar alanlarında ve/veya elence parklarında kullanılan özel makinalar ,

ç) Buhar kazanları, tanklar ve basınçlı kaplar,

d) Özellikle nükleer amaçlar için tasarımlanmı veya hizmete konulmu ve bozulmaları halinde radyoaktivite yayan makinalar,

e) Bir makinanın parçasını tekil eden radyoaktif kaynaklar,

f) Ateli silahlar,

g) Benzin, mazot, parlayıcı sıvılar ve tehlikeli maddeler için depolama tankları ve boru hatları,

) Sadece yolcuların hava veya karayolu, demiryolu veya su yolu ebekeleriyle taınmasına mahsus araçlar ve bunların römorkları ile eyanın hava ve kara yolu veya demiryolları ve su yolları ebekeleriyle taınması için tasarlanmı araçlar ve bunların römorkları. (Maden çıkarma sanayinde kullanılan araçlar kapsam dıı deildir),

h) Denizde hareket eden vasıtalar ve seyyar açık deniz tertibatları ile bunların üzerindeki teçhizatlar,

ı) Teleferikler dahil kiilerin kamuya açık veya özel taınmalarına mahsus kablolu taıma hatları,

i) Tarım veya orman traktörleri (74/150/AT - Tekerlekli Tarım ve Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliinde tanımlanan),

j) Askeri amaçlarla veya emniyeti salamak amacıyla özel olarak tasarlanmı ve ina edilmi makinalar ,

k) 15 dereceden daha fazla bir eimle yerletirilmi sabit raylar arasında hareket eden bir kabine sahip insan ve eyaların taınmasına mahsus asansörler ile madenlerde kullanılan cevher asansörleri, tiyatro asansörleri ve insan ve/veya yük kaldırmak için kullanılan antiye asansörleri,

l) Üzerlerinde küçük dililerin hareket ettii ray kullanan insan taıyıcı araçlar.

(3) Makinalar veya emniyet parçaları için, bu Yönetmelikte atıfta bulunulan risklerin kısmen veya tamamen özel yönetmelikler kapsamında yer alması halinde, bu Yönetmelik, bu tür makinalar veya emniyet parçaları ve bu tür riskler için, bu özel yönetmeliklerin uygulanması için geçerli deildir.

(4) Makinalar için, risklerin esas itibariyle elektrikten kaynaklandıı durumlarda, bu tür makinalar , münhasıran Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmı Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik (73/23/AT) kapsamına girer.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik;

a) 4703 sayılı Ürünlere İlikin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak ve

b) Avrupa Birliinin 98/37/EC direktifine paralel olarak

hazırlanmıtır.

Tanımlar
MADDE 4-
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlıını,

b) Emniyet Parçaları: Deitirilebilir teçhizat olmamak kaydıyla, bir güvenlik fonksiyonu gerçekletirmek üzere piyasaya arz edilen ve arızalanması veya hatalı çalıması durumunda, maruz kalan ahısların salık ve emniyetinin tehlikeye girdii parçayı,

c) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

ç) Makina : En az bir parçası, uygun çalıtırıcı, kumanda ve güç devreleri vasıtasıyla hareket eden muhtelif parça ve gruplardan oluan, malzemeyi ilemeye, taımaya veya ambalajlamaya yarayan gereçleri; tek baına kullanıldıında ulaılan amacı salamak için, tek bir bütünmü gibi çalımak üzere düzenlenen ve kontrol edilen makinalar grubunu, yedek parça veya gereç olmamak kaydıyla, bir makinaya veya muhtelif makinalar grubuna veya bir traktöre kullanıcı tarafından monte edilmek üzere piyasaya arz edilen ve bir makinanın fonksiyonunu deitiren deitirilebilir teçhizatı,

d) Müstearlık: Dı Ticaret Müstearlıını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Temel Güvenlik Kuralları ve Standardlar

Temel güvenlik kuralları
MADDE 5 –
(1) Bu Yönetmeliin kapsamına giren makinalar ve emniyet parçaları Ek I'de belirtilen temel salık ve emniyet kurallarını yerine getirmek zorundadır.

Standardlara uygunluk
MADDE 6 –
(1) Standardlara ilikin hükümler aaıda belirtilmitir.

a) Uyumlatırılmı ulusal bir standardın temel güvenlik kurallarından bir veya birden fazlasını kapsaması durumunda, bu standarda uygun olarak imal edilmi makinaların veya emniyet parçalarının ilgili temel kurallara uygun oldukları kabul edilir. Uyumlatırılmı ulusal standardların isimleri ve numaraları Bakanlık tarafından Resmî Gazete'de yayımlanır. Bakanlık bu bilgileri Komisyona iletmek üzere Müstearlıa bildirir.

b) Bakanlık, uyumlatırılmı Avrupa standardının bulunmadıı durumlarda, Ek I'de yer alan asgari güvenlik ve salık kurallarının gerektii ekilde uygulanması için önemli ve uygulanmasıyla ilgili olduu kabul edilen mevcut ulusal standardlar ve teknik artnameler hakkında ilgili taraflara bilgi vermek için gerekli tedbirleri alır.

c) Bakanlık, bu maddenin (a) bendinde belirtilen uyumlatırılmı Avrupa standardlarının 5 inci maddede belirtilen güvenlik kurallarını tamamen salamadıını tespit etmesi durumunda, konuyu Müstearlık aracılıı ile Komisyona bildirir. Komisyonun konu üzerinde yapacaı deerlendirmeyi müteakip, Komisyon söz konusu uyumlatırılmı Avrupa standardının veya bunu uyumlatıran uyumlatırılmı ulusal standardın yayından çekilmesi gerektiini bildirmesi halinde, Bakanlık söz konusu uyumlatırılmı ulusal standardı Resmî Gazete yayımlanan listeden çıkarır.

ç) Bakanlık uyumlatırılmı standardların hazırlanması ve izlenmesi ileminde ulusal seviyede sosyal tarafların katılımını salayacak gerekli tedbirleri alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygunluk Deerlendirme Prosedürleri ve CE Uygunluk İareti

Uygunluk deerlendirme prosedürleri
MADDE 7 –
(1) İmalatçı veya Türkiye'de yerleik yetkili temsilcisi , imal edilen makinaların ve emniyet parçalarının bu Yönetmelie uygun olduunu belgelemek üzere, Ek II(A) veya Ek II(C)'ye göre AT Uygunluk Beyanı düzenler. İlaveten, sadece makinalar için geçerli olmak üzere, İmalatçı veya Türkiye'de yerleik yetkili temsilcisi makinaların üzerine 8 inci maddede belirtilen CE uygunluk iaretini ilitirir.

(2) İmalatçı veya Türkiye'de yerleik yetkili temsilcisi , makinaları piyasaya arz etmeden önce aaıdaki hususları yerine getirmek zorundadır;

a) Makinaların Ek IV'de verilen listede yer almaması halinde, Ek V'de belirtilen AT Uygunluk Beyanı düzenler.

b) Makinaların EK IV'de verilen listede yer alması ve imalatçının 6 ncı Maddede belirtilen standardlarla uymaması veya kısmen uyması veya böyle bir standardın mevcut olmaması halinde, Ek VI'da belirtilen AT Tip İncelemesi prosedürü için makinanın bir örneini verir.

c) Makinaların Ek IV'te verilen listede yer alması ve 6 ncı maddede belirtilen standardlara göre imal edilmi olması halinde;

1) Ek VI'da belirtilen dosyayı düzenleyerek onaylanmı kurulua sunar ve onaylanmı kurulu dosyanın alındıını en kısa zamanda yazılı olarak teyit eder ve dosyayı muhafaza eder veya

2) Ek VI'da belirtilen dosyayı onaylanmı kurulua sunar ve onaylanmı kurulu sadece 6 ncı maddede atıfta bulunulan standardların doru uygulanıp uygulanmadıını belirleyerek, bu bendin (1) numaralı alt bendinde belirtilen dosyanın yeterliliini kanıtlayan bir belge düzenler veya

3) Ek VI'da belirtilen AT Tip İncelemesi için makinanın bir örneini verir.

ç) Bu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendinin geçerli olduu durumlarda, Ek VI'nın 5 ve 7 numaralı paragraflarının ilk cümlelerindeki hükümler, (2) numaralı alt bendinin geçerli söz konusu olduu durumlarda ise, Ek VI'nın 5 , 6 ve 7 numaralı paragraflarının hükümleri de uygulanır.

d) Bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile (c) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinin geçerli olduu durumlarda, AT Uygunluk Beyanı sadece bu Yönetmeliin temel güvenlik kurallarına uygunluu belirtir, (b) bendi ile (c) bendinin (3) numaralı alt bendinin geçerli olduu durumlarda ise, AT Uygunluk Beyanı AT Tip İncelemesine tabi tutulan numuneye uygunluu belirtir.

e) Emniyet parçaları da bu maddenin (b), (c) ve (ç) bendlerinde belirtilen makinalara uygulanan belgelendirme prosedürlerine tabidirler. Ayrıca, AT Tip İncelemesinde, onaylanmı kurulu, emniyet parçasının imalatçı tarafından beyan edilen güvenlik fonksiyonlarını gerçekletirmeye uygun olup olmadıını dorular.

CE uygunluk iareti
MADDE 8 -
(1) CE uygunluk iareti CE harflerinden ibarettir. Kullanılacak iaretin ekli Ek III'te verilmitir. CE uygunluk İaretinin ilitirilmesinde ve kullanılmasında bu Yönetmeliin Ek I'inin 1.7.3 numaralı paragrafının ve 2001/3530 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüe konulan "CE” Uygunluk İaretinin Ürüne İlitirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmeliin 5 inci maddesinin hükümleri geçerlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Onaylanmı Kurulu

Onaylanmı kurulular
MADDE 9 –
(1) Bakanlık tarafından görevlendirilecek onaylanmı kurulular, Ek VII'de belirtilen asgari kriterleri salamak zorundadır. Bakanlık, bu Yönetmeliin 7 nci maddesinde belirtilen uygunluk deerlendirme ilemlerinde faaliyet gösterecek onaylanmı kuruluların tespitini, tayinini, bildirimini ve statülerinin kaldırılmasını 2001/3531 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüe konulan Uygunluk Deerlendirme Kuruluları ile Onaylanmı Kurululara Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekletirir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Piyasaya Arz ve Pazarda Serbest Dolaım, Tedbirler

Yükümlülük ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi
Piyasaya arz ve serbest dolaım

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelie uygun olarak imal edilmi makinaların veya emniyet parçalarının serbest dolaımına ilikin esaslar aaıda belirtilmitir.

a) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun makinaların veya emniyet parçalarının piyasaya arz edilmesi veya hizmete sokulması yasaklanamaz, sınırlanamaz ve engellenemez.

b) Bu Yönetmelik kapsamındaki makina ve emniyet parçaları, usulüne uygun olarak kurulduklarında, bakımları yapıldıında ve uygun ekilde kullanıldıklarında insanların ve uygun olduunda evcil hayvanların veya malların salık ve emniyetini tehlikeye düürmüyorlarsa piyasaya arz edilebilir ve hizmete alınabilir.

c) Bu Yönetmelikte yer alan hükümlere uygun ve beraberinde Ek II (C)'de belirtilen içerie göre imalatçı veya Türkiye'de yerleik yetkili temsilcisi tarafından düzenlenmi bir AT Uygunluk Beyanı bulunan, 4 üncü maddenin (b) bendinde tanımı yapılmı emniyet parçalarının piyasaya arz edilmeleri yasaklanmaz, sınırlanmaz ve engellenmez.

ç) Ticaret fuarlarında, gösterilerde ve benzeri durumlarda; bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan makinaların veya emniyet parçalarının, üzerlerinde uygun olmadıklarına ve imalatçı veya Türkiye'de yerleik yetkili temsilcisi tarafından uygun duruma getirilinceye kadar satılık olmadıklarına dair görülebilir bir iaret olması kaydıyla, sergilenmelerine mani olunmaz. Gösteriler sırasında ahısların emniyetini salayacak yeterli emniyet tedbirleri alınır.

d) İmalatçının veya Türkiye'de yerleik yetkili temsilcisinin Ek II (B) bendine göre, bir makinanın , baımsız olarak ilev gösterebildii durum haricinde, baka bir makinaya dahil edileceini ya da baka bir makina ile birlikte monte edileceini beyan etmesi halinde, söz konusu makinanın piyasaya arz edilmesi yasaklanmaz, sınırlanmaz ve engellenmez. Her halükârda, 4 üncü maddenin (ç) bendinde tanımı yapılmı deitirilebilir teçhizat, CE uygunluk iareti taır ve beraberinde Ek II'nin (A) bendinde belirtilen AT Uygunluk Beyanı bulunur.

Tedbirler
MADDE 11 -
(1) Makinalar veya emniyet parçalarının temel salık ve güvenlik kurallarını yerine getirmeleri ile ilgili artlar ve usulsüz iaret kullanımına karı alınan tedbirler aaıda belirtilmitir.

a) Bakanlık; bu Yönetmelik kapsamındaki makinaların veya emniyet parçalarının, usulüne uygun ekilde kurulup, bakımları yapıldıında ve amaçları dorultusunda kullanıldıklarında insanların ve uygun olduunda, evcil hayvanların ve malların salık ve emniyetini tehlikeye düürdüünün tespit edilmesi halinde, söz konusu makinaların veya emniyet parçalarının piyasaya arzını, hizmete alınmasını, kullanılmasını ve serbest dolaımını yasaklamak için uygun tüm tedbirleri alır.

b) Bu Yönetmelie uygun olmayan makinaların CE uygunluk iareti taıdıklarının veya AT Uygunluk Beyanını haiz olmadıklarının yahut CE uygunluk İaretinin usulsüz bir ekilde konulmu olduunun tespit edilmesi halinde; makinaların veya emniyet parçalarının imalatçısı veya Türkiye'de yerleik yetkili temsilcisi, Bakanlıkça belirlenen kurallar çerçevesinde bu uygunsuzlua son vermek zorundadır. Bakanlık, bu uygunsuzluun devamı halinde, ürünün piyasaya arzını kısıtlayıcı veya yasaklayıcı yahut ürünün piyasadan çekilmesini salayacak gerekli bütün tedbirleri alır. Bakanlık alınan tedbirleri, kararların gerekçelerini ve aaıdaki hususlardan kaynaklanan uygunsuzluklarla ilgili görülerini Müstearlık aracılıı ile Komisyona ve Avrupa Birlii üyesi ülkelere bildirir.

1) Uygunsuzluun bu Yönetmelikte yer alan temel salık ve güvenlik artlarının yerine getirilmemesinden kaynaklanıp kaynaklanmadıı,

2) Uygunsuzluun bu Yönetmelikte atıf yapılan standardların yanlı uygulanmasından kaynaklanıp kaynaklanmadıı,

3) Uygunsuzluun bu Yönetmelikte atıf yapılan standardlardaki eksikliklerden kaynaklanıp kaynaklanmadıı.

c) Bu Yönetmelik, Yönetmelikte belirtilmeyen ekilde tadil edilmemeleri kaydıyla, ahısların ve özellikle de çalıanların makinaları veya emniyet parçalarını kullanırken korunmalarını salamaya yönelik kuralları etkilemez.

Yükümlülük
MADDE 12 –
(1) Yükümlülük esasları aaıda belirtilmitir.

a) İmalatçı veya Türkiye'de yerleik yetkili temsilcisi, uygunluk deerlendirme prosedürlerine riayet etmekle yükümlüdür. İmalatçının veya Türkiye'de yerleik yetkili temsilcisinin bu yükümlülüü yerine getirmemesi halinde, yükümlülük makinayı veya emniyet parçasını piyasaya arz eden kiiye aittir. Aynı yükümlülük, kendi kullanımına mahsus olmak üzere muhtelif meneli makinaları veya bunun parçalarını veya emniyet parçalarını monte eden veya makina veya emniyet parçaları imal eden ahıslar için de geçerlidir.

b) Parçaların uyumlu ve monte edilmi makinayı oluturan parçalarının CE uygunluk iareti taıması ve beraberinde AT Uygunluk Beyanı bulunması kaydıyla, deitirilebilir teçhizatı bir makinaya veya traktöre monte eden kiiler için bu yükümlülükler geçerli deildir.

Piyasa gözetimi ve denetimi
MADDE 13 –
(1) Bakanlık makinaların ve emniyet parçalarının piyasa gözetimi ve denetimini 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ile 9/5/2003 tarihli ve 25103 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlıı Tarafından Gerçekletirilecek Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlikin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Bakanlık tarafından yapılır. Denetim sonuçlarının olumsuz olması halinde, bu Yönetmeliin 17 nci maddesi hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeitli ve Son Hükümler

Bildirimler
MADDE 14
– (1) Bildirimlere ilikin hususlar aaıda belirtilmitir.

a) Bakanlıkça, bu Yönetmeliin uygulamaya konulduu Müstearlık aracılıı ile Komisyona ve Avrupa Birlii üyesi ülkelere bildirilir.

b) Bu Yönetmelik hükümleri gereince, herhangi bir makinaya veya emniyet parçasına 11 inci maddeyle getirilen her türlü sınırlama, yasaklama ve tedbirlerin alınmasını gerektiren sebepler belirtilerek, Bakanlıkça en kısa süre içinde ilgili taraflara Müstearlık aracılıı ile Komisyona ve Avrupa Birlii üyesi ülkelere bildirilir.

Avrupa Birlii daimi komitesi
MADDE 15 -
(1) Bu Yönetmeliin uygulaması ve ileyii hususunda bu Yönetmelikle ilgili Avrupa Birlii Daimi Komitesinin çalımalarına itirak edilir.

Ulusal daimi komite
MADDE 16 -
(1) Bu Yönetmeliin uygulanması ve ilerliinin salanması amacıyla, gerektiinde, Bakanlık koordinasyonunda ilgili kamu ve özel kurum ve kurulularının temsilcilerinden oluan daimi komite kurulabilir. Bu komiteye itirak edecek kurum ve kurulular ve komitenin çalıma usul ve esasları yayımlanacak tebli ile belirlenir.

Aykırı davranılarda uygulanacak hükümler
MADDE 17 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranıta bulunanlara 4703 sayılı Ürünlere İlikin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.

Düzenlemeler
MADDE 18 -
(1) Bakanlık, bu Yönetmeliin uygulanması ile ilgili ulusal mevzuat düzenlemelerini yapmaya yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 19 -
(1) 5/6/2002 tarihli ve 24776 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Makina Emniyeti Yönetmelii (98/37/AT) yürürlükten kaldırılmıtır. Daha önce dier düzenlemelerde söz konusu Yönetmelie yapılan atıflar, bu Yönetmelie yapılmı kabul edilir.

Yürürlük
MADDE 20 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüe girer.

Yürütme
MADDE 21 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Ek I

MAKİNALARIN VE EMNİYET PARÇALARININ TASARIMI VE İMALİ İLE İLGİLİ
TEMEL SALIK VE GÜVENLİK KURALLARI

Bu Ekin amacı bakımından " makina " terimi, bu Yönetmeliin 4 üncü maddesinde belirtildii gibi makina veya emniyet parçaları anlamına gelir.

ÖN GÖZLEMLER

1 - Temel salık ve güvenlik kuralları ile konulan mecburiyetler, söz konusu makina için imalatçısı tarafından belirtilen kurallar altında kullanıldıında sadece ortaya çıkan tehlikeler için uygulanır. Her durumda, bu Ekin 1.1.2, 1.7.3 ve 1.7.4 numaralı paragrafları bu Yönetmeliin kapsadıı bütün makinalara uygulanır.

2 - Bu Yönetmelikte yer alan temel salık ve güvenlik kurallarına riayet edilmesi mecburidir. Bununla beraber, teknolojinin seviyesi itibariyle, belirledikleri amaçlara ulamanın mümkün olmayabilecei düünülmelidir. Bu durumda, makinalar olabildiince bu amaçlara eriilmesini salayacak ekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir.

3 - Temel salık ve güvenlik kuralları kapsadıkları tehlikelere göre gruplandırılır. Makinalar , bu Ek içinde birden fazla balıkta belirtilen bir seri tehlike arz eder. İmalatçı, bunlardan makinasına uygulanabilecek olanların tamamının tanıtılması amacıyla, bu tehlikeleri deerlendirmekle yükümlüdür ve makinayı tasarımlarken ve imal ederken yaptıı bu deerlendirmeyi mutlaka göz önüne almalıdır.

1 - TEMEL SALIK VE GÜVENLİK KURALLARI

1.1 - GENEL DÜŞÜNCELER

1.1.1 - Tarifler

Bu Yönetmeliin amacı bakımından;

1 - "Tehlike bölgesi": Bir kiinin salıına zararlı olma veya yaralanma riskine maruz kaldıı makina içinde ve/veya civarındaki herhangi bir alanı,

2 - "Maruz kalmı kimse": Bir tehlike bölgesinde kısmen veya tamamen kalmı bir kimseyi,

3 - "Operatör": Bir makinanın yerletirme, çalıtırma, ayarlama, bakım, temizleme, onarım veya taıma görevi verilen kii veya kiileri,

ifade eder.

1.1.2. Güvenlik bütünlüü prensipleri

a) Makina, fonksiyona göre yapılmı olmalı ve imalatçı tarafından önceden tahmin edilen kullanma kuralları altında, bu ilemler yapıldıında, hiçbir kimsenin risk altında kalmayacaı ekilde ayarlanabilmeli ve kullanılabilmelidir.

Alınacak tedbirlerin amacı, makinanın tahmin edilebilir bütün ömrü boyunca, montaj ve sökülme aamaları dahil, hatta tahmin edilebilir anormal durumlardan kaynaklanan kaza riskleri durumunda da her türlü kaza riskinin ortadan kaldırılması olmalıdır.

b) En uygun metotların seçiminde imalatçı aaıda belirtilen ilkeleri verili sırasıyla uygulamak mecburiyetindedir:

- Riskleri olabildiince ortadan kaldırmak veya azaltmak (güvenlikli makina tasarımı ve imali),

- Giderilemeyen risklere karı gerekli koruma önlemlerini almak,

- İlgili koruma tedbirlerinin herhangi bir arızasının sebep olduu bakiye riskler hakkında kullanıcı bilgilendirilmeli, herhangi bir özel eitim gerekip gerekmedii ve kiisel korunma gereçlerin teminine olan ihtiyaç belirtilmelidir.

c) Makinanın tasarımı ve yapımı ve de talimatların hazırlanması esnasında imalatçı sadece makinanın normal kullanımının deil, aynı zamanda beklenen makul kullanılmasını da dikkate almalıdır.

Makinalar, bir risk dourabilmelerinin mümkün olduu durumlarda anormal kullanımı önleyebilecek ekilde tasarımlanmalıdır. Dier durumlarda, talimatlar kullanıcının dikkatini tecrübe ile elde edilebilen makinanın kullanılmaması gerektii yönünde çekilmelidir.

d) Amaçlanan kullanma koulları altında, operatörün maruz kalacaı rahatsızlık, yorgunluk ve psikolojik stres ergonomik ilkeler dikkate alınarak mümkün olan en alt seviyeye indirilmelidir.

e) Makina tasarım ve yapımı sırasında imalatçı kullanılması tahmin edilen kiisel korunma malzemesi (ayakkabı kundura ve eldiven gibi) ihtiyacının bir sonucu olarak, operatöre getirecei kısıtlamaları dikkate almalıdır.

f) Makinalar herhangi bir risk söz konusu olmaksızın ayarlanmaları, bakımlarının yapılmaları ve çalıtırılmaları için gereken bütün önemli özel teçhizat ve aksesuarlarıyla birlikte verilmelidir.

1.1.3 - Malzeme ve mamuller

Makinanın yapımında kullanılan malzemeler veya makinanın çalıması esnasında kullanılan ve ortaya çıkan mamuller, "maruz kalmı" kiilerin salıını veya güvenliini tehlikeye sokmamalıdır.

Özellikle de sıvıların kullanıldıı yerlerde makinalar , doldurma, kullanım, geri kazanma ve boaltma sırasında risk meydana getirmeyecek ekilde tasarımlanmalı ve yapılmalıdır.

1.1.4 - Aydınlatma

İmalatçı, normal younluktaki ortam aydınlatması olsa bile, muhtemel bir riske sebep olabilecek bir aydınlatma yetersizlii olduu yerlerde ilgili ilemler için, uygun entegre edilmi aydınlatma salamalıdır.

İmalatçı, ne sorun yaratabilecek gölgeli bir alan, ne de rahatsız edecek parlamalar bulunmamasını ve salanan aydınlatma olanaklarının tehlikeli etki meydana getirmemesini salamalıdır.

Sık aralıklarla muayene gerektiren iç parçalar ile ayarlama ve bakım alanları uygun ııklandırma olanaklarıyla donatılmalıdır.

1.1.5 - Makinaların kullanmayı kolaylatıracak biçimde tasarımlanması

Makina veya her bileeni;

- Emniyetle kullanılabilir olmalıdır,

- Ambalajlanabilmeli veya emniyetle ve hasara uramadan depolanabilecek ekilde tasarımlanmalı veya ambalajlanmı olmalıdır (örnein, yeterli kararlılık, özel destekler vesaire).

Makinaların veya deiik parçalarının aırlıı, büyüklüü veya eklinin el ile taınmasına müsaade etmedii durumlarda, makina veya her elemanı;

- Yük kaldırma tertibatı tarafından kaldırmak için bir ataman taımalı veya

- Böyle bir atamanın tutturulacaı ekilde tasarımlanmalı (örn. taıma delikleri olacak), veya

- Mutat bir kaldırma tertibatına kolayca balanabilecek bir ekle sahip olmalıdır.

Makinaların veya parçalarının elle taınmalarının söz konusu olduu durumlarda bu makinalar veya parçaları;

- Kolaylıkla taınabilir olmalı veya

- Tamamen emniyetli bir tarzda kaldırmak ve taımak için donatılmalı (el tutamaı vesaire).

Tehlikeli olabilecek (ekil, malzeme vb.) aletlerin ve/veya makina parçalarının, hatta hafif aırlıkta bile olsalar, el ile taınması için özel tertibatlar yapılmalıdır.

1.2 - KUMANDALAR (Kontroller)

1.2.1 - Kumanda sistemlerinin güvenlii ve güvenirlii

Kumanda sistemleri emin ve istenilen fonksiyonları yerine getirirken hiçbir tehlikeli duruma sebep olmayacak ekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir. Bu hususlara ilaveten, kontrol sistemlerinin;

- Normal kullanıma ve dı faktörlere dayanacak ve

- Kendi mantıında hatalar tehlikeli bir duruma sebep olmayı önleyecek biçimde tasarlanmaları ve imal edilmeleri gereklidir.

1.2.2- Kumanda tertibatları

Kumanda tertibatları;

- Açıkça görülebilmeli, tanınabilmeli ve gerektiinde amacına uygun bir ekilde iaretlenmeli,

- Tereddüde mahal bırakmadan veya zaman kaybı olmadan ve bir karııklıa sebep olmadan, emin bir iletme için konumlanmalı,

- Kumanda hareketi yapacaı tesir ile tutarlı olacak ekilde tasarımlanmalı,

- Acil durum durdurması, seyyar kumanda tablosu gibi gerekli bazı kumandalar istisna olmak üzere, tehlike bölgesi dıına yerletirilmeli,

- Çalımasının ilave bir risk meydana getirmeyecei konuma yerletirilmi olmalı,

- Bir riskin söz konusu olduu hallerde, bilerek çalıtırma haricinde söz konusu etki meydana çıkmasını engelleyecek tasarım ve koruma yapılmalı,

- Tahmin edilebilir zorlamalara dayanabilecek ekilde yapılmalı, makul zorlamalara maruz kalması muhtemel acil durum durdurma tertibatına özel önem verilmelidir.

Bir kontrol gerecinin birkaç deiik görevi yerine getirmesi istendii durumlarda, yani birebir iliki bulunmayan hallerde (klavye gibi) gerçekletirilecek faaliyet açıkça belirlenmi olmalı ve gerekli hallerde dorulama teyidi alınmalıdır.

Kumandalar, ergonomik prensiplerin dikkate alınmasıyla yerletirilmesi, hareket dorultuları ve iletmeye dayanıklılıı, ifa edecekleri hareket ile tutarlı olacak ekilde tertip edilmelidir. Gerekli veya gerekli olabilecek koruma ekipmanının (ayakkabı, eldiven v.s. gibi ) sebep olacaı kısıtlamalar mutlaka dikkate alınmalıdır.

Makinalar, emniyetli kullanımları için gerekli göstergelerle (kadranlar, sinyal lambaları ve benzerleri) donatılmalıdır. Operatör bu göstergeleri kumanda yerinden kolaylıkla okuyabilmelidir.

Operatör, bulunduu kontrol noktasından, tehlike bölgelerinde tehlikeye maruz kimsenin olmadıından emin olabilmelidir.

Eer bu mümkün deilse, kontrol sistemi bir makinanın çalımaya balaması anında sesli ve/veya ııklı bir sinyal verecek ekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir. Riske maruz ahıslar, makinanın çalımaya balamasını önlemek için hızla gerekli tedbirleri alabilmelidirler.

1.2.3 - Çalımaya balama

Makinanın çalımaya balaması, ancak bu amaç için salanan kumandaların kasıtlı olarak, bilerek isteyerek tahrik edilmesi ile mümkün olmalıdır.

Aynı kural;

- Her ne sebeple olursa olsun, makinanın bir durmasını müteakip çalımaya balaması,

- Çalıma kurallarını etkileyen önemli deiiklikler olması (hız, basınç vesaire.)

durumlarında da geçerlidir. Ancak, bu tekrar çalımaya balama veya çalıma artlarındaki deiikler, kiilerin tehlikeye maruz kalma riskini meydana getirmemelidir. Bu ana kurallar, makinanın tekrar çalımaya balamasına veya bir otomatik çevrimin normal kumanda sırasıyla yapılan ilemler sonucu ortaya çıkan iletme artlarındaki deiikliklere uygulanmaz.

Makinaların birden çok çalımaya balama kumandalarına sahip olduu durumlarda ve bu yüzden operatörler tehlikeye girdiklerinde, bu gibi riskleri bertaraf etmek gayesiyle, ilave tertibatlar (mesela takviyeli kumanda tertibatı veya bir anda balama mekanizmasını sadece bir kısmının tahrik edilmesine izin veren seçme anahtarları) mevcut olmalıdır.

Otomatik tesislerde bir durdurmayı müteakip kolayca tekrar çalımaya balatılması (yol verilmesi) güvenlik kurallarının yerine getirilmesinden sonra ancak mümkün olmalıdır.

1.2.4 – Durdurma tertibatı

Normal durdurma

Her makina , tam olarak emniyetli bir ekilde durdurulabilmesi için, bir kumanda ile mutlaka donatılmalıdır.

Her i yerinde makinaların hareketli parçalarının tamamını veya bir kısmını, tehlikenin cinsine balı olarak, durduracak bir durdurma kumandası bulundurulmalıdır. Makinanın durdurma kumandası, balama kumandasına göre öncelie sahip olmalıdır.

Makina veya tehlikeli parçaları durdurulduunda, ilgili tahrik edicilerin enerji beslemesi mutlaka kesilmelidir.

Acil durum durdurması

Aaıda verilenler istisna olmak üzere, her makina üzerine, gerçek veya vukuu bulması beklenen tehlikeli durumlardan kaçınmayı salamak maksadıyla bir veya birkaç acil durum durdurma tertibatı takılmalıdır.

Bunlar;

-Durdurma zamanının azaltamadıından ya da, risk ile ilgili alınması gereken özel tedbirleri alamadıından, acil durum durdurma tertibatı ile riski azaltamayacak,

- Elde tutularak kullanılan taınabilir makinalar ve el ile yönlendirilen,

makinalardır .

Bu tertibatlar;

- Açıkça tarif edilmeli, net olarak görülebilmeli ve süratle ulaılabilen el kumandasına sahip olmalı (tahrik ediciler),

- Mümkün olduu kadar çabuk olarak, ilave bir tehlike meydana getirmeden makinayı durdurmalı,

- Gerektii yerlerde, bazı güvenlik koruyucularının hareketini tetiklemeli veya tetiklemeye izin vermelidir.

Bir durdurma komutunu müteakiben acil durum durdurma tertibatının faaliyeti kesildiinde, tertibatın megul durumu, hususi olarak devre dıı edilinceye kadar; acil durum durdurma tertibatının meguliyeti ile bu durdurma komutu devam ettirilmelidir. Tertibatı, megul duruma getirmek, bir durdurma komutunun tetiklenmesi olmaksızın mümkün olmamalıdır. Bu tertibatı devre dıı etmek, sadece uygun bir ilem ile mümkün olmalıdır. Devre dıı etme ilemi, makinanın yeniden kendiliinden çalımasına sebep olmamalı, ancak sadece yeniden çalıtırılmasına engel olmalıdır.

Karmaık tesisler

Makina veya makina parçalarının beraber çalımak üzere tasarımlandıı durumda, onun sürekli çalıması tehlike meydana getirebildii takdirde, imalatçı makinanın , durdurma kumandalarını, acil durum durdurma tertibatı dahil, makinanın sadece kendisini deil, aynı zamanda makinanın çalımasından önce ve çalıma sonrasında devreye girecek olan bütün donanımı da durduracak ekilde makinayı tasarımlamalı ve imal etmelidir.

1.2.5 - İletme tarzı ( modu ) seçimi

Seçilmi kumanda tarzı, acil durum durdurma tertibatı istisna olmak üzere, bütün dier kumanda sistemlerine göre önceliklidir.

Makina, deiik güvenlik seviyelerini temsil eden birden çok kumanda veya çalıma tarzlarında kullanılmaya izin verecek ekilde tasarımlanmı ve imal edilmi ise (mesela, ayar, bakım, muayene vb. için izin vermek), her konuma kilitlenen bir tarz ( mod ) seçim anahtarı ile teçhiz edilmelidir. Seçim anahtarının her konumu sadece tek bir iletme veya kumanda tarzına karılık gelmelidir.

Bu anahtar, operatörün belli sınıflar için (mesela, belli nümerik kontrollu fonksiyonların ulama kotları vesaire için) makinanın bazı fonksiyonlarının kullanılmasını kısıtlayan baka bir anahtar tertibatı ile deitirilebilir.

Belirli çalımalar için, makinanın çalıması, koruma tertibatlarının nötr hale getirilmesi ile mümkün oluyorsa, çalıtırma tarzı ( mod ) seçim anahtarı e zamanlı olarak;

- Otomatik kumanda modunu kesmeli,

- Ancak, desteklemi hareketi gerektiren kumandalar tarafından olan hareketlere izin vermeli,

- Birbirine balı sıralı ilemlerden kaynaklanan tehlikeler önlenmise, tehlikeli hareketli parçaların çalımasına, ancak gelimi güvenlik kurallarında (azaltılmı hız, azaltılmı güç, kademe- kademe iletme veya yeterli tedbirler) izin vermeli,

- Makinanın dahili aygılayıcılarında kasti veya kasti olmayan hareket tarafından herhangi bir tehlikeye maruz hareketi önlenmelidir.

İlave olarak, operatör ayarlama noktasında çalıırken, çalıtıı kısımların iletmesine kumanda edebilmelidir.

1.2.6 - Güç beslemesinin rızası

Makinanın güç beslemesinde her ne suretle olursa olsun meydana gelen kesilme, bir kesilmeden sonra tekrar enerji beslemesinin kurulması veya dalgalanmalar bir tehlikeli duruma yol açmamalıdır.

Özelikle;

- Makina beklenmedik ekilde çalımamalı,

- Komut verilmi ise durmaktan alıkonulamamalı,

- Makinanın hiçbir hareketli parçası veya makina tarafından tutulan hiçbir parça dümemeli veya fırlamamalı,

- Hareket eden parçalar, her ne olursa olsun, otomatik veya elle durdurulmaları engellenmemeli,

- Koruma tertibatları tam faal kalmalıdır.

1.2.7 - Kumanda devrelerinin arızası

Kumanda devre mantıında bir hata veya kumanda devresinde bir arıza veya hasar tehlikeli bir duruma yol açmamalıdır.

Özellikle;

- Makina beklenmeyen ekilde çalımamalı,

- Emir verilmi ise durmaktan alıkonulamamalı,

- Makina tarafından tutulan, makina veya bölümünün hiç bir hareketli parçası dümemeli veya fırlamamalı,

- Hareket eden parçalar, her ne olursa olsun, otomatik veya elle durdurulmaları engellenmemeli,

- Koruma tertibatları tam faal olarak kalmalıdır.

1.2.8 - Yazılım

Operatör ile bir makinanın kumanda veya kumanda ve ayar sistemleri arasındaki diyaloga ait yazılım, mutlaka kullanıcı için kolay ve kullanılı olmalıdır.

1.3 - MEKANİK TEHLİKELERE KARŞI KORUMA

1.3.1- Kararlılık

Makina , parçaları ve ekleme parçaları tahmin edilen çalıma artları altında (gerekirse iklim artları da nazarı dikkate alınarak), devrilme, düme veya beklenmeyen hareket riski olmaksızın kullanma için kararlı olacak ekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir.

Makinanın kendisini ekli veya amaçlanan tesisi yeterli derecede kararlılıı salamıyorsa, uygun ankraj vasıtaları beraber verilmeli ve bunlar talimatta açıklanmalıdır.

1.3.2 - Çalıma esnasında kırılma riski

Makinanın çeitli parçaları veya birbiriyle ilgili balantıları, imalatçı tarafından belirtildii gibi kullanıldıında maruz kalacaı zorlamalara dayanabilmelidir.

Kullanılan malzemenin dayanıklılıı iyerinin imalatçı tarafından öngörülen yapısı, özellikle de yorulma, eskime, yalanma, korozyon ve aınma olayları konusunda yeterli olmalıdır.

İmalatçı, güvenlik sebebiyle gereken muayenenin tipini ve sıklıını ve bakımını talimatta belirtmelidir.

Uygun olan yerlerde, aınmaya maruz kalan parçalar ve parça deitirme kriterleri belirtilmelidir.

Alınmı tedbirlere ramen, patlama veya daılma risklerinin (mesela, talama taı) olduu yerlerde, hareketli parçalar, patlama veya daılma durumunda kırıkların tutulup yakalanabilecei bir ekilde tasarımlanmalı ve yerletirilmelidir.

Akıkan taıyan, özellikle yüksek basınç altında olan, rijit ve esnek borular, önceden tespit edilen dahili ve harici zorlamalara dayanabilmeli ve/veya dahili gerilme ve zorlamaların her durumuna karı korunmalı; bir patlamaya (mesela, ani hareketler, yüksek basınç) maruz kalındıında bir risk olmamasını salayacak tedbirler alınmı olmalıdır.

İlenecek malzemenin takıma otomatik olarak verildii durumlarda, kiileri maruz kalacaı risklerden (mesela, aletin kırılması) sakındırmak amacıyla;

- İ parçasının takım ile temasa girdii zaman, bir sonraki i parçası normal artlar altında ulamı olmalı,

- Takım çalımaya baladıı ve/veya durduunda (isteyerek veya istemeyerek) besleme hareketi ve takım hareketi koordineli olmalıdır.

1.3.3 - Düen ve fırlayan nesnelerin sebep olduu riskler

Düen veya fırlayan nesnelerin sebep olduu riskleri önleyecek tedbirler alınmalıdır (i parçası, kesici takımlar aletler, kesiciler, cisim kırıkları, atıklar vesaire).

1.3.4 - Yüzeyler, kenarlar veya köelerin sebep olduu riskler

Amacı izin verdii sürece, makinanın ulaılabilen parçaları herhangi bir yaralanmaya sebep olabilecek keskin kenara, keskin köelere ve kaba yüzeylere sahip olmamalıdır.

1.3.5 - Kombine edilmi birden çok makinalarla ilgili riskler

Her ilem arasında parçaların elle alındıı birden çok farklı ilem amacıyla yapılmı makinalarda (kombine makinalarda ), dier elemanlar bir tehlike meydana getirmeksizin veya maruz kalmı personel riski olmaksızın her elemanın ayrı ayrı kullanılmasını mümkün kılacak bir tarzda makinalar tasarımlanmı ve imal edilmi olmalıdır.

Bu amaçla, korunmamı her elemanı ayrı ayrı çalımaya balatmak ve durdurmak mümkün olmalıdır.

1.3.6 - Aletlerin dönme hızlarındaki deiiklikler ile ilgili riskler

Makinaların deiik kullanma kuralları (mesela, farklı hız, veya enerji beslemesi vesaire.) altında ilem ifa etmek üzere tasarımlandıı durumda, bu kuralların seçim ve ayarları güvenli ve güvenilir bir ekilde makina tasarımlanmı ve imal edilmi olmalıdır.

1.3.7 - Hareketli parçalarla ilgili risklerin önlenmesi

Makinaların hareketli parçaları, tehlikeden kaçınmak amacıyla tasarımlanmı, imal edilmi veya tehlikenin sürekli mevcut olduu durumlarda, kazaya yol açan bütün temas etme risklerini önleyecek ekilde koruyucular veya koruyucu tertibatlarla donatılmı olmalıdır.

Hareketli i parçalarının istenmeyen bloklanmasını (tıkanmasını) önlemek amacıyla gerekli bütün tedbirler alınmalıdır. Alınan tedbirlere ramen, bir tıkanmanın muhtemel olduu durumlarda, donanımın tıkanıklılıın emniyetli bir biçimde giderilmesini salamak amacıyla özel koruma tertibatları salamalı ve bu durum talimat el kitabında ve makina üzerinde bir etiket halinde verilmelidir.

1.3.8 - Hareketli parçalarla ilgili risklere karı koruyucuların seçimi

Hareketli parçalar ile ilgili risklere karı korunmayı salamak amacıyla kullanılan koruyucu veya koruma tertibatları, mutlaka riskin tipini esas alarak seçilmelidir. Aaıdaki kılavuz, bu seçimin yapılmasında yardımcı olmak üzere verilmitir.

A. Hareketli aktarma parçaları

Hareketli aktarma parçaları (makaralar, kayılar, kasnaklar, kramer dililer, dililer, aftlar vb.) ile ilgili risklere maruz personelinin korunması amacıyla tasarımlanmı koruyucular;

- Bu Ekin 1.4.1 ve 1.4.2.1 numaralı paragraflara uygun sabit veya

- Bu Ekin 1.4.1 ve 1.4.2.2.A numaralı paragraflara uygun, hareketli tipte koruyucu

olmalıdır.

Hareketli koruyucular sık ulama olmasının tahmin edildii yerlerde kullanılmalıdır.

B. İlem içinde yer alan hareketli parçalar

İlem içinde yer alan hareketli parçalarla (mesela, i parçalarını ilemesinde kullanılan takımlar, preslerin hareketli parçaları, silindirler, makina ile ilem gören parçalar vb.) ilgili olan risklere karı tehlikeye maruz kalmı personeli korumak amacıyla tasarımlanmı olan koruma tertibatları veya koruyucular;

- Bu Ekin 1.4.1 ve 1.4.2.1 numaralı paragraflarında verilen kurallara uygun sabit koruyucular olmalı,

- Bu mümkün deilse, hareketli koruyucular veya hassas algılama tertibatı (mesela, metal olmayan tamponlar, algılayıcı keçeler) gibi koruma tertibatları, uzak tutma koruma tertibatlar (mesela, iki el kumanda tertibatı) veya bu Ekin 1.4.1 ve 1.4.3 numaralı paragraflarına uygun olarak tehlike bölgesi içerisine giren operatörün bir uzvunun veya tamamını otomatik olarak korumayı amaçlayan, bu Ekin 1.4.1 numaralı paragrafı ve 1.4.2. numaralı paragrafının (B) bendinde verilen kurallara uygun koruyucu tertibatlarla,

Bununla beraber, operatörün yakın müdahalesini gerektiren ilem içinde yer alan, iletme esnasında kısmen veya tamamen ulaılmaz olmayan ve operatörün yakın müdahalesini gerektiren belirli hareketli parçalar teknik olarak mümkün olan durumlarda;

- İlem içinde kullanılmayan hareketli parçaların ulaılmayı önleyen bu Ekin 1.4.1 ve 1.4.2.1 numaralı paragraflarında verilen kurallara uygun olan sabit koruyucular ile,

- İlem için gereken hareketli parçaların bu bölümlerine ulamayı kısıtlayan bu Ekin 1.4.1 ve 1.4.2.3 numaralı paragraflarına uygun olan hareketli tipte koruyucuyla,

teçhiz edilmelidir.

1.4 - KORUYUCULARIN VE KORUMA TERTİBATLARININ GEREKLİ OLAN ÖZELLİKLERİ

1.4.1 - Genel kurallar

Koruyucuların ve koruma tertibatları;

- Salam ve kararlı yapıda olmalı,

- İlave bir riski ortaya çıkarmamalı,

- Kolayca yan geçit durumuna ( by - pass ) getirilememeli, devre dıı edilmemeli veya ilemez duruma getirilmemeli,

- Tehlike bölgesinden yeterli uzaa yerletirilmeli,

- Üretim ilemlerini gözlenmesi için en az mania tekil etmeli,

- Sadece yapılması gereken iin olduu alana ulamayı sınırlayarak yürütülmesi gereken tesis etme, ve/veya aletlerin deitirme ve bakım ilemlerinin esas ilerini, mümkünse koruyucu veya koruma tertibatları sökülmeden yapabilmelidir.

1.4.2 - Koruyucular için özel kurallar

1.4.2.1 - Sabit koruyucular

Sabit koruyucular, yerinde güvenli olarak tutturulmalıdır. Sabit koruyucular, sadece alet kullanılarak sökülebilecek sistemler ile sabitlenmelidir. Mümkün olduu durumlarda, sabitlemeleri olmaksızın koruyucular yerinde kalmamalıdır.

1.4.2.2 - Hareketli koruyucular

A. A tipi hareketli koruyucular:

- Açık olduunda, mümkün olduu kadar makinaya sabit kalmalı ve

- Hareketli parçalara eriebildii sürece bu parçaların hareketini engelleyen ve kapalı kalmadıı her an için durdurma talimatı veren kilitleme tertibatlı olmalıdır.

B. B tipi hareketli koruyucu:

- Hareketli parçalar, operatörün çalıma alanı içerisinde iken hareketli parçaların çalıamayacaı,

- Maruz kalmı personelin çalımaya balamı olan hareketli parçalara erimeyecei,

- Parçalarından birinin yokluunun veya arızasının hareketli parçaların çalımaya balamasını önleyecek veya durmasını salayacak,

- Fıkırma/fırlama risklerine karı uygun bir engelle korumanın salanacaı,

ekilde tasarımlanmı ve kumanda sistemi içine dahil edilmi olmalıdır.

1.4.2.3 - Ulamayı kısıtlayan ayarlanabilir koruyucular

Ulamayı kısıtlayan ayarlanabilir koruyucular, i için kısıtlayıcı olan hareketli parçaların bu bölümlerine ulamayı kısıtlayan ayarlanabilir koruyucu;

- İlgili iin tipine göre otomatik olarak veya el ile ayarlanabilmeli,

- Alet kullanmaksızın kolayca ayarlanabilmeli,

- Fırlama / fıkırma riski mümkün olduu nispetle azaltılmalıdır.

1.4.3 - Koruyucu tertibatları için özel kurallar

Koruyucu tertibatlar;

- Hareketli parçalar operatörün çalıma alanı içerisinde iken hareketli parçaların çalıamayacaı,

- Maruz kalmı personelin çalımaya balamı olan hareketli parçalara erimeyecei,

- Parçalarından birinin yokluunun veya arızasının hareketli parçaların çalımaya balamasını veya durdurmasını önleyecei ekilde tasarımlanmı ve kumanda sistemi içine dahil edilmi,

ekilde olmalıdır.

1.5 - DİER TEHLİKELERE KARŞI KORUMA

1.5.1 - Elektrik beslemesi

Elektrik beslemesinin bulunduu makinalarda , elektriin tabiatından kaynaklanan bütün tehlikelere karı korunmu veya korunabilecek ekilde tasarımlanmı, imal edilmi ve donatılmı olmalıdır.

Bazı gerilim sınırları dahilinde kullanmalar için tasarımlanmı elektrik donanımları ile ilgili yürürlükteki özel besleme kuralları, bu sınırlara maruz makinalara mutlaka uygulanmalıdır.

1.5.2 - Statik elektrik

Makinalar birikmi potansiyel ve elektrostatik elektrik yüklerini önlemek veya sınırlamak amacıyla ve/veya bir boaltma sistemi ile donatılmı olarak tasarımlanmalı ve imal edilmelidir.

1.5.3 - Elektrik kaynaından baka çeit enerji beslemesi

Elektrikten baka enerji beslemesi (hidrolik, pnomatik veya termal enerji vesaire) olan makinalarda , makinalar bu tip enerji kullanılması ile ortaya çıkan bütün potansiyel tehlikelerden kaçınacak ekilde tasarımlanmı, imal edilmi ve donatılmı olmalıdır.

1.5.4 - Takılma hataları

Takıldıında veya çıkartılıp tekrar takıldıında risk kaynaı olabilen bazı parçaların olması muhtemel hataları, bu parçaların tasarımı yoluyla giderilmelidir. Ancak, bu mümkün olmuyorsa, parçaların kendisi ve/veya koruyucuları (yuva) üzerinde bilgi verilerek, bu hatalardan sakınılmalıdır. Bir riskden kaçınmak amacıyla hareket dorultusunun bilinmesi gereken yerlerde, hareketli parçaları ve/veya yuvaları üzerinde aynı bilgilendirme verilmelidir. Gerekli olduunda ilave bilgilendirme, talimatta mutlaka verilmelidir.

Bir hatalı balantının balantıların risk kaynaı olduu yerlerde, elektrik iletkenleri dahil, akıkanın yanlı balantısı, tasarım yoluyla imkansız hale getirilmelidir. Ancak, bunu yapmak mümkün deilse, boru, kablo, vb. üzerinde ve/veya balantı üzerinde mutlaka açıklayıcı bilgiler verilmelidir.

1.5.5 - Aırı sıcaklık

Yüksek veya düük sıcaklıktaki makina parçaları veya malzemeleri ile temas etmenin veya yaklamanın sebep olduu yaralanma risklerini bertaraf etmek için tedbirler alınmalıdır.

Fırlayan çok souk veya kızgın malzemenin sebep olacaı riskler, mutlaka deerlendirilmelidir. Bu gibi riskin mevcut olduu durumlarda, onu önleyici tedbirler mutlaka alınmalı veya bu teknik olarak mümkün deilse, o tehlikeli olmayan duruma çevrilmelidir.

1.5.6 - Yangın

Makinalar, kendisinin veya makina tarafından üretilen veya kullanılan gazlar, tozlar, sıvılar, buhar veya dier maddelerin sebep olduu yangın veya aırı ısınma risklerinden kaçınmak amacıyla tasarımlanmı ve imal edilmi olmalıdır.

1.5.7 - Patlama

Makinalar, kendisinin veya makina tarafından üretilen veya kullanılan gazlar, tozlar, sıvılar, buhar veya dier maddelerin sebep olduu patlama risklerinden kaçınmak amacıyla tasarımlanmı ve imal edilmi olmalıdır.

Bunlara ek olarak imalatçı aaıda verilen gayeleri salamak amacıyla;

- Ürünlerin tehlikeli konsantrasyonundan kaçınmak,

- Potansiyel olarak patlayıcı atmosferin yanmasını önlemek,

- Çevreyi tehlikeye sokmamak için patlamaları olabildiince en aza indirmek,

için gerekli tedbirler uygulanmalıdır.

İmalatçı, makinanın potansiyel patlayıcı atmosfer içerisinde kullanılmasını belirtmi ise aynı önleyici tedbirler alınmalıdır.

Bu makinanın kısımlarını tekil eden elektrik donanımları, patlama riski bakımından geçerli özel direktiflerdeki tedbirlere uygun olmalıdır.

1.5.8 - Gürültü

Makinalar, havada yayılan gürültü emisyonundan kaynaklanan riskleri, teknik gelimeleri ve mevcut vasıtaların mevcudiyetini nazarı dikkate alarak, gürültüyü bilhassa kaynaında en az seviyeye indirecek ekilde, tasarımlanmı ve imal edilmi olmalıdır.

1.5.9 - Titreim

Makinalar, havada yayılan titreim emisyonundan kaynaklanan riskleri teknik gelimeleri ve mevcut vasıtaların mevcudiyetini nazarı dikkate alarak titreimi bilhassa kaynaında en az seviyeye indirecek ekilde, tasarımlanmı ve imal edilmi olmalıdır.

1.5.10 - Radyasyon

Makinalar, fonksiyonlarının gerektirdii ölçüde, radyasyonun yayılmasını sınırlayacak veya maruz personel üzerindeki etkisinin olmayacaı veya tehlikesiz oranlara düürecei ekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir.

1.5.11 - Harici radyasyon

Makinalar, hariçten gelecek bir radyasyon ile çalımasının bozulmayacaı ekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir.

1.5.12 - Lazer donanımları

Lazer donanımlarının kullanıldıı yerlerde, aaıdaki tedbirler nazarı dikkate alınmalıdır;

- Makina üzerindeki lazer donanımları, kazaen olabilecek radyasyonu önleyecek ekilde tasarımlanmı ve imal edilmi olmalı,

- Makina üzerindeki lazer donanımları, etkili radyasyon, yansıma veya difüzyon ile üretilen radyasyonun ve sekonder radyasyonun salıa zararlı olmayacaı ekilde siperlenmeli,

- Makina üzerindeki lazer donanımlarının ayar veya gözlemlenmesi için kullanılan optik donanımlar, lazer ıınlarının salıa zararlı bir risk meydana getirmeyecei özellikte olmalıdır.

1.5.13 - Tozların, gazların ve benzerlerinin emisyonları

Makinalar, ürettikleri gazlar, sıvılar, tozlar, buharlar ve dier atık malzemelere balı olan risklerin önlenecei ekilde tasarımlanmalı, imal edilmeli ve/veya donatılmalıdır.

Bir tehlikenin mevcut olduu durumlarda, makina , yukarıda bahsedilen maddeleri tutabilecek/ yakalayabilecek ve/veya tahliye edecek ekilde donatılmalıdır.

Normal çalıma sırasında makina kapatılmadıında, yakalama/tutma veya tahliye tertibatları, emisyon kaynaına mümkün olduu kadar yakın yere yerletirilmelidir.

1.5.14 - Bir makina içinde tutulma/yakalanma riski

Makinalar, yakalanma tehlikesine maruz kalan kiinin içinde mahsur kalmasını önleyecek ekilde tasarımlanmalı ve imal edilmeli; bunu yapmak mümkün deilse, imdat vasıtası ile teçhiz edilmelidir.

1.5.15 - Kayma, tökezleme veya düme riski

Kiilerin etrafında hareket edecei veya ayakta duracaı makina bölümleri, bu bölümlerin üzerine veya dıına kaymaları, tökezlemeleri veya dümelerini önleyecek ekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir.

1.6 - BAKIM

1.6.1 - Makinanın bakımı

Ayarlama, bakım ve yalama noktaları, tehlike bölgesini dıına yerletirilmelidir. Makina durur iken ayar, bakım, onarım, temizlik ve hizmet ilemlerini ifa etmek mümkün olmalıdır.

Teknik sebeplerle yukarıdaki kuralların en azından birisi, uygun olarak gerçeklemiyorsa, bu ilemler tehlikesiz olarak yapılmalıdır (bu Ekin 1.2.5 numaralı paragrafına bakınız).

Otomatik makinaların olduu durumlarda ve gerektiinde, dier makinalarda , imalatçı hata bulma tehi donanımı için bir balantı tertibatı salamalıdır.

Özellikle imalattaki deiiklikler veya aınmaya maruz veya bir kazayı takip eden muhtemel tahribat olduu durumda, sık sık deimesi gereken otomatik makina parçaları, güvenlik içerisinde kolayca sökülüp deitirilebilmelidir.

Bu makina parçalarına ulama, imalatçı tarafından tespit edilmi iletme artları ile uyum halinde gerekli aletlerle (aletler, ölçme cihazları vb.) ile ifa edilecek ekilde tasarımlanmalıdır.

1.6.2 - İletme noktalarına ve servis noktalarına ulama

Üretim, ayar ve bakım ilemleri için kullanılan bütün alanlara emniyet içerisinde ulamak için ulama vasıtaları (sabit merdivenler, taınabilir basamaklar, çalıma platformları vb.), imalatçı tarafından salanmalıdır.

1.6.3 - Enerji kaynaının ayrılması

Bütün makinalar , kendi enerji kaynaklarından ayrılabilecek bir tertibatla donatılmalıdır. Bu gibi ayırıcı tertibatlar açıkça tanınabilmelidir. Devrenin tekrar kurulması kiilerin hayatını tehlikeye soktuunda bu ayırma tertibatı kilitlenebilmelidir. Devreye balı prize sokulan bir fi vasıtasıyla elektrik enerjisi ile beslenen makinalar , fiin prizden çekilmesi suretiyle devre dıı edilebilmelidir.

Bir operatörün enerjinin kesik olup olmadıını ulaabilecei herhangi bir noktadan kontrol etmesinin mümkün olmadıı durumlarda, ayırma tertibatı mutlaka kilitlenebilmelidir.

Enerjinin kesilmesinden sonra makinanın devreleri içerisinde kalan veya depolanmı enerjinin normal ekilde personelin bir riske maruz kalmaksızın sönümlenmesi mümkün olmalıdır.

Yukarıdaki kurallar istisna olmak üzere, bazı enerji devrelerinin; mesela, bazı parçaları tutmak, bilgileri muhafaza etmek ve iç parçaların aydınlatılmasını salamak amacıyla enerji kaynaı ile balantısı devam edebilir. Bu durumda operatörün güvenliini salamak amacıyla özel tedbirler alınmalıdır.

1.6.4 - Operatör müdahalesi

Makinalar, operatör müdahalesine olan ihtiyacın sınırlandırılacaı ekilde tasarımlanmalı, imal edilmeli ve donatılmalıdır.

Operatörün müdahalesinden kaçınılmaz ise, bu ilem kolay ve emniyetli olarak yürütülmelidir.

1.6.5 - İç parçaların temizlenmesi

Makinalar, tehlikeli maddeleri veya hazırlanan malzemeleri tutabilen ve içine girilmeksizin temizlenemeyen iç parçaların temizlenmesini mümkün kılacak ekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir. Ayrıca, dıarıdan gereken boaltmaların yapılması mümkün olmalıdır.

Makinanın içerisine girmekten kaçınmak mutlak surette imkansız ise, imalatçı temizlemenin en az tehlike ile ifa edilmesine izin verecek tedbirleri imalat safhasında mutlaka almalıdır.

1.7 - GÖSTERGELER

1.7.0 - Bilgilendirme tertibatları

Makinaların kontrol edilmesi için ihtiyaç duyulan bilgilendirme, bir yanlı anlamaya imkan vermeyecek ekilde tek anlamlı ve kolay anlaılır olmalıdır.

Operatörün bilgi yükünün aırı derecede aırlatırılmamasına da dikkat edilmelidir.

İletilmesi kontrol edilemeyen makinanın çalımasındaki bir hata sebebiyle tehlikeye maruz kalmı bir personelin güvenliine ve salıına halel gelebilecek durumlarda, makinalar, ikaz mahiyetinde uygun sesli veya ııklı bir sinyal verecek ekilde donatılmalıdır.

1.7.1 - İkaz tertibatları

Makinaların ikaz tertibatları (sinyaller gibi) ile donatıldıı durumlarda, bunlar bir yanlı anlamaya meydan vermeyecek ekilde tek anlamlı ve kolayca idrak edilebilecek ekilde olmalıdır.

Operatör, bu ikaz tertibatlarının çalımasını her zaman kontrol edebilecek imkanlara sahip olmalıdır.

Emniyet sinyalleri ve emniyet renkleri, alakalı özel direktiflerdeki kurallara uygun olmalıdır.

1.7.2 - Bakiye riskler hakkında ikaz

Bütün alınan tedbirlere ramen, bakiye risklerin olduu durumlarda veya herhangi bir emare göstermeyen potansiyel risklerin (elektrik tablosu, radyoaktif kaynaklar, hidrolik devrelerin boalması, görünmeyen alandaki tehlikeler vb.) olduu durumda, imalatçı gereken ikazları salamalıdır.

1.7.3 - İaretleme

Bütün makinalar, açıkça ve en az aaıdaki bilgileri ihtiva edecek ekilde iaretlenmelidir;

- İmalatçının adı ve adresi,

- CE iareti ( Ek III'e bakınız),

- Serisinin veya tipinin kısa gösterilii,

- Varsa seri numarası,

- Yapım yılı.

Ayrıca, imalatçının makinayı potansiyel patlayıcı ortamda kullanılmasının amaçlandıı durumlarda, bu durum, makina üzerinde mutlaka belirtilmelidir.

Makinalar, ayrıca tipine ait ve emniyetli kullanılması için esas olan bilgileri (mesela, bazı dönen parçaların en yüksek devir hızları, balanan aletlerin en büyük çapları, kütle vb.) taımalıdır.

Bir makinanın , kaldırma makinaları kullanılarak taınmasının gerektii durumlarda, makinanın kütlesi açıkça okunur ve bir yanlı anlamaya mahal vermeyecek ekilde belirtilmelidir.

Bu Yönetmeliin 4 üncü maddesinin (ç) bendinde atıf yapılan deitirilebilir parçalar aynı bilgiyi taımalıdır.

1.7.4 - İletme talimatları

a) Her makinada en azından aaıdaki bilgileri ihtiva eden iletme talimatı bulundurulmalıdır:

- Makinanın bakım imkanlarına (ithalatçının, tamircinin vs. adresleri) ait uygun ilave bilgiler ile beraber makina üzerinde iaretlenmi bilgilerin (bu Ekin 1.7.3 numaralı paragrafına bakınız) tekrarı,

- Bu Ekin 1.1.2 numaralı paragrafının (c) bendi anlamı dahilinde makinanın öngörülen kullanımı,

- Operatörler tarafından kullanılabilecek çalıma yerleri,

- Güvenlii salamak amacıyla aaıdaki talimatlar bulundurulmalıdır;

- İletmeye alma,

- Kullanma,

- Makinanın ve ayrı ayrı taınacak çeitli parçalarının kütlesinin verilmesiyle elle taıma,

- Takma ve sökme,

- Ayar,

- İdame ettirme, bakım (servis ve onarım),

- Gerekli olduu yerlerde, eitim talimatları,

- Gerekli olduu durumlarda makinaya balanabilen takımların temel karakteristikleri.

Gerekli olduu durumlarda, talimatlar makinanın kullanma güçlüklerine de dikkati çekmelidir.

b) Talimatlar, imalatçı veya Türkiye'de yerleik yetkili temsilcisi tarafından, Avrupa Birliinin resmi dillerinden birisi ile hazırlanmalıdır. Bütün makinalar , servise alındıklarında, orijinal dilindeki bir talimat veya bu talimatın makinanın kullanılacaı ülkenin dili veya dillerindeki bir tercümesi ile verilmelidir. Bu talimatlar, imalatçı veya Türkiye'de yerleik yetkili temsilcisi tarafından veya makinayı söz konusu dil bölgesine getiren kii tarafından mahalli dile tercüme edilmelidir. Bu arttan farklı olarak, imalatçı veya Türkiye'de yerleik yetkili temsilcisi tarafından istihdam edilen uzman personel tarafından kullanılacak bakım talimatları, bu kiilerin anladıı Avrupa Birliinin resmi dillerinin birisinde hazırlanabilir.

c) Talimatlar, hizmeti alma, bakım, muayene, düzgün çalııp çalımadıının kontrolü ve uygun olduu durumlarda, makinanın onarımı ile ilgili teknik resimleri ve diyagramları ve özelikle güvenlikle ilgili olan faydalı talimatları ihtiva etmelidir.

d) Makinayı tarif eden herhangi bir doküman, güvenlik bakımından, talimatlarla ters dümemelidir. Makinayı tarif eden teknik dokümanlar, bu paragrafın (f) bendinde verilen havada yayılan gürültü emisyonlarına ve elde tutulan ve/veya el ile yönlendirilen makinalar olması durumunda, bu Ekin 2.2 numaralı paragrafında verildii gibi titreimle ilgili bilgiler vermelidir.

e) Gerekli olduu durumlarda talimat, titreim ve gürültüyü azaltmak için gereken tesisat ve montajla ilgili kuralları salamalıdır (titreim sönümleyicilerinin, gürültü sourucularının kullanılması, temel blokların tipi ve kütlesi vb.).

f) Talimatlar, makinanın çıkardıı havada yayılan gürültü ile ilgili olarak, gerçek deer ya da e deer makina üzerinde yapılan ölçmelere dayandırılmı bir deer olarak aaıdaki bilgileri vermelidir;

- İ yerlerindeki e deer sürekli A aırlıklı esas basınç seviyesi, (70 dB (A)‘ yı aan durumlarda). Bu deer 70 dB (A)' yı amıyorsa bu husus belirtilmeli,

- İ yerlerindeki C aırlıklı sürekli ses basıncı tepe deeri, [63 Pa (20 µ Pa göre 130 dB ) ulaıldıı durumlarda],

- Makinadan yayılan ses basınç seviyesidir (i yerlerindeki e deer sürekli A aırlıklı bu basınç seviyesinin 85 dB (A)' yı atıı durumlarda ).

Çok büyük makinalarda sesin güç seviyesi yerine makina etrafındaki belirli bir konumdaki e deer sürekli A aırlıklı ses basınç seviyesini verebilir.

Harmonize edilmi standardların uygulanmadıı yerlerde, ses seviyesi, makina için en uygun metot kullanılarak ölçülmelidir.

İmalatçı, ölçme sırasındaki makinanın çalıma kurallarını ve ölçme için hangi metodun kullanılacaını belirtmelidir.

Çalıma yerinin belirtilmedii veya tarif edilemedii durumlara da, ses basınç seviyesi makinanın yüzeyinden 1 metre uzakta, döemeden veya ulama platformundan 1,60 metre yukarıda ölçülmelidir. Maksimum ses basınç seviyesi ve ölçme noktalarının konumu belirtilmelidir.

g) İmalatçı, makinayı muhtemel patlayıcı ortamda kullanılmasını amaçladıı durumlarda, talimatlarda gerekli bilgiler verilmelidir.

h) Makinaların meslekten olmayan kiilerce kullanılmasının önceden tahmin edildii durumlarda, yukarıda verilen dier ana kurallara uyularak, kullanma için talimatların yerletirilmesi ve ifade edilmesindeki kelime seçilmesi bu gibi operatörlerden beklenen makul anlama ve genel eitim seviyesi dikkate alınmalıdır.

2 - BELİRLİ MAKİNA SINIFLARI İÇİN İLAVE TEMEL GÜVENLİK VE SALIK KURALLARI

2.1 - ZİRAİ GIDA MAKİNALARI

Makinaların gıda hazırlamak, ilemek (piirme, soutma, dondurma, yıkama, elle ileme, paketleme, depolama, nakliye veya daıtım) için kullanılmasının amaçlandıı durumlarda, bu makinalar , herhangi bir enfeksiyon, hastalık veya bulaıcı hastalıktan kaçınacak ekilde tasarımlanmı ve imal edilmi olmalı ve ayrıca aaıda verilen hijyen kurallarına mutlaka uyulmalıdır:

a) Gıda maddeleriyle temas eden veya temas etmesi amaçlanan malzemeler, ilgili direktiflerde verilen kuralları salamalıdır. Makinalar, her kullanmadan önce bu malzemelerin temizlenebilecei ekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir.

b) Bütün yüzeyler, balantılar dahil olacak ekilde, düzgün olmalı ve organik malzemelere yataklık yapacak herhangi bir girinti çıkıntı bulundurmamalıdır.

c) Montaj, çıkıntıları, kenarları ve girintileri en aza indirecek ekilde tasarımlanmalıdır. Bunların kaynakla veya derzsiz sürekli balantılı olarak imal edilmeleri tercih edilmelidir. Teknik olarak kaçınılamayan yerler hariç olmak üzere, vida veya vida baı ve perçinleri kullanılmamalıdır.

d) Kolayca ayrılabilen parçaların sökülmesinden sonra gıda maddeleri ile temas eden bütün yüzeyler, kolayca temizlenebilmeli ve dezenfekte edilebilmelidir. İç yüzeylerin tam olarak temizlenebilmesi için, köeler, yeterli yarıçapta yuvarlatılmalıdır.

e) Gıdalardan kaynaklanan sıvılar ve temizlik dezenfekte edilme ve durulama sıvıları engellenmeden dıarı atılmalıdır (mümkünse temiz bir durumda).

f) Makinalar, herhangi bir sıvı veya canlı yaratıkların, özellikle böceklerin, temizlenemeyen alanlara girilerini veya herhangi bir organik maddenin burada birikmelerini önleyecek ekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir (mesela, ayakları veya tekerlekleri üzerine monte edilmemi makinalar için makina ile tabanı arasına sızdırmazlık malzemeleri yerletirerek, sızdırmazlık birimlerini kullanarak vesaire).

g) Makina, iletme ile ilgili maddenin (yalama yalarının vesaire) gıdalarla temas etmesini önleyecek ekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir. Gerektii yerlerde, bu kurala devamlı olarak uyulup uyulmadıının kontrolü yapılacak ekilde makina tasarımlanmalı ve imal edilmelidir.

Talimatlar

Bölüm 1'de (bu Ekin 1 numaralı paragrafı) verilen bilgilere ilave olarak, talimatlarda tavsiye edilen temizleme, dezenfekte etme ve durulama metotları ve maddeleri yer almalıdır (Sadece kolayca ulaılabilen alanlar deil aynı zamanda ulaılması imkansız veya tavsiye edilmeyen boru tesisatı gibi yerler de temizlenmelidir).

2.2 - ELDE TAŞINAN VE/VEYA ELLE YÖNLENDİRİLEN MAKİNALAR

Elde taınan ve/veya elle yönlendirilen makinalar, aaıda verilen salık ve güvenlik kurallarına uygun olmalıdır;

- İmalatçı tarafından belirtilen iletme artları altında, makinanın tipine balı olarak yeterli bir boyutta destek yüzeyine sahip olmalı ve yeterli sayıda kolları ve makinanın kararlılıını salayacak ekilde uygun boyutta destekleri olmalı,

- Teknik olarak imkansız olan yerler veya baımsız bir kontrolün olduu yerler hariç, güvenlik açısından serbest bırakılmayan kolların olması durumunda, operatörün makinayı kolları bırakarak çalıtırmasının mümkün olamayacaı bir ekilde tertip edilmi olan çalıtırma ve durdurma kumandaları ile makina donatılmalı,

- Makina, operatörün kolları bırakmasından sonra istenmeyen çalıma ve/veya çalımaya devam etme risklerinin bertaraf edecek ekilde tasarımlanmı, imal edilmi ve donatılmı olmalıdır. Bu kural teknik olarak yapılamıyorsa e deer tedbirler alınmalı,

- Elde taınan ve/veya elle yönlendirelen makinalar , gerektii durumlarda, ilenen malzemenin alet ile temasının gözle kontrolünün yapılmasına izin verecek ekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir.

Talimatlar

Elde taınan ve/veya elle yönlendirilen makinalar tarafından nakledilen titreimle ilgili aaıdaki bilgiler iletme talimatlarında verilmelidir:

- Uygun deney ile tayin edilen deer, 2,5 m/s 2 yi geçtiinde elin maruz kaldıı aırlıklı ivme ortalama karekök (k.o.k.) deeri. İvmenin k.o.k deeri 2,5 m/s 2 yi geçmedii durumlarda, buna dikkat edilmelidir.

Uygulanacak deney kodunun olmadıı durumlarda, imalatçı ölçme metotları ve ölçmenin hangi artlar altında yapılacaı belirtmelidir.

2.3 - AAÇ VE BENZERİ MALZEMELERİ İŞLEME MAKİNALARI

Aaç ileme makinaları ve fiziki ve kimyevi karakterleri aaca benzeyen mantar, kemik, sertletirilmi lastik, sertletirilmi plastik ve benzeri dier katı, sert malzemeleri ileyen makinalar , aaıda verilen temel salık ve güvenlik kurallarına da uygun olmalıdır:

a) Makinalar, ilenen i parçalarının emniyetli bir ekilde yerletirilecei ve sürülecei ekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir. İ parçasının el ile tezgaha konduu durumlarda, tezgah i esnasında kararlı olmalı ve i parçasının herhangi bir hareketini engellememelidir.

b) Aaç parçalarının fırlama riskin bulunduu artlarda kullanılması muhtemel olan makinalar, bu fırlamanın bertaraf edilmesini salayacak ekilde tasarımlanmalı ve imal edilmeli veya bu durum gerçeklemez ise, operatörün ve/veya tehlikeye maruz personelin fırlamadan zarar görmeyecei ekilde tedbirler alınmalıdır.

c) Kesici takımlar, dönmekte iken temas etme, dokunma riskinin olduu durumlarda, makinalar kesici takımı yeterli kısa bir zaman içinde durduracak otomatik fren ile donatılmalıdır.

d) Kesici takımlar, tam otomatik olmayan makina içinde bulunduunda, bu makinalar ciddi yaralanmalara sebep olabilecek riskleri; mesela, silindirik kesici bloklar, kesme derinliini kısıtlayarak ve benzeri yollarla azaltacak veya bertaraf edecek ekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir.

3 - MAKİNALARIN HAREKETİ SEBEBİYLE MEYDANA GELEN BELİRLİ TEHLİKELERİ ÖNLEMEK İÇİN TEMEL SALIK VE GÜVENLİK KURALLARI

Hareketi sebebiyle tehlike arz eden makinalar, aaıda verilen kurallara uygun olarak tasarımlanmalı ve imal edilmelidir:

Kendinden tahrikli makinaların, dier makina veya traktörler tarafından çekilen, itilen veya taınan makinaların , i alanlarında çalıması durumunda ve çalıması pe pee gelen konumlar arasında sürekli veya kesintili olarak hareketlilii gerektirmesi durumunda, hareketlilik sebebiyle daima riskler mevcuttur.

Hareket etmeyen, ancak bir yerden baka bir yere kolayca hareket ettirilebilmeyi mümkün kılacak ekilde (tekerlekler, makaralar, vb. takılmı veya gezer ayaklar, vargel üzerine yerletirilmi) donatılmı makinaların mevcut olması durumunda da, hareketi sebebiyle daima riskler mevcuttur.

Döner tırmık (kültivatör) ve güçle çalıtırılan tırmıkların, maruz kalmı kiilere bir risk getirmediinden emin olmak için, imalatçı, söz konusu makinanın her tipi için, uygun deneyleri yapmalı veya bu gibi deneyleri yaptırmı olmalıdır.

3.1 - GENEL

3.1.1 - Tarifler

"Sürücü" terimi makinanın hareketinden sorumlu olan bir makinayı çalıtıran ve süren bir kimseyi ifade eder. Sürücü, makina ile taındıı gibi, makinaya elik ederek yaya gider veya makinayı uzaktan kumanda ederek (kablo, telsiz vb. ile) yönlendirir.

3.1.2 - Aydınlatma

Kendinden tahrikli bir makinanın karanlık yerlerde kullanılması imalatçısı tarafından amaçlanmı ise, bu cins makinalar , uygulanan dier kurallara (yol trafik kuralları, seyrüsefer talimatları vb.) aykırı olmaksızın, yapılacak ie uygun bir aydınlatma tertibatı ile donatılmalıdır.

3.1.3 - Elle ilem yapılması için makinanın tasarımlanması

Makinanın ve/veya bölümlerinin elle taınması esnasında, makina ve/veya bölümlerinin, imalatçısının talimatlarına uygun olarak elle ilem yapıldıı sürece, kararsızlıı sebebiyle hiçbir tehlike veya ani hareketlerin meydana gelmesi mümkün olmamalıdır.

3.2 - İŞ MAHALLERİ

3.2.1 - Sürü konumları

Sürü konumları, ergonomi prensipleri dikkate alarak tasarımlanmalıdır. İki veya daha çok sürü konumları olabilir; bu gibi durumlarda, her bir sürü konumu, zaruri olan bütün kumandalar ile donatılmalıdır. Birden daha fazla sürü yerinin olduu durumlarda, acil kumandalar dıında, bunlardan ancak birisinin dierine göre, kullanma öncelii olacak ekilde makinalar tasarımlanmalıdır. Sürü konumundan olan görü, sürücünün kendisini ve tehlikeye maruz kalan kiileri, makinanın ve takımlarının amaçlanan kullanma artlarında çalıtırılmasını tam güvenli biçimde salayacak ekilde olmalıdır. Gerektiinde, direkt görüün yetersiz olması sebebiyle ortaya çıkan tehlikeleri giderecek uygun tertibatlar salanmalıdır.

Makinalar, makina üzerinde bulunan sürücü ve operatörlerin, tekerlek veya paletlere kazaen temas etme riskinin bulunmayacaı ekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir.

Sürücü konumları, atık gazlar ve/veya oksijen noksanlıı sebebiyle herhangi bir salık riskinden kaçınacak ekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir.

Binen sürücünün sürü konumu, yer olduu sürece, kapalı bir sürücü mahallinin takılabilecei ekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir. Bu durumda, bu sürücü mahallerinde, sürücü veya operatörleri bilgilendirmek için talimatların asılacaı uygun bir yer bulunmalıdır. Tehlikeli çevreden kaynaklanan bir tehlikenin mevcut olması durumunda ise, sürü konumuna uygun kapalı bir mahal mutlaka takılmalıdır.

Makinaların kapalı bir sürücü mahalli ile donatıldıı durumda, bu mahal, sürücüye rahat bir çalıma ortamı salayacak ve mevcut olabilecek herhangi bir tehlikeye (misal olarak, yetersiz ısıtma ve havalandırma, yetersiz görü, aırı gürültü ve titreim, düen cisimler, cisimlerin içeri geçmesi , yuvarlanma vb.) karı onu koruyacak eklide tasarımlanmalı ve imal edilmeli ve/veya donatılmalıdır. Mahallin çıkıı, hızlı ekilde tahliyeyi imkan verecek yapı ve özellikte olmalıdır. Ayrıca, alımı çıkı yönünden farklı yönde, bir acil çıkı salanmalıdır.

Sürücü mahalli ve ekleme parçaları, yangına dayanıklı malzemeden yapılmalıdır.

3.2.2 - Oturma yerleri

Herhangi bir makinanın sürücüye ait oturma yeri, sürücüye kararlı bir oturma konumu salamalı ve ergonomik prensipler dikkate alınarak tasarımlanmı olmalıdır.

Oturma yerleri, sürücüye iletilen titreimi, elde edilebilecek makul en düük seviyeye indirecek ekilde tasarımlanmamalıdır. Oturma yerlerinin düzeni ve yapısı, bilhassa devrilme gibi olaylar karısında, maruz kalacakları bütün zorlamalara dayanabilmelidir. Sürücünün ayakları altında bir döeme olmaması durumunda, sürücü kaymaya dirençli malzeme kaplanmı ayak koyulacak ayaklıa sahip olmalıdır.

Makina devrilmeye karı operatörü koruyucu yapıya sahip olduunda, sürü esnasında gerekli olan hareketleri kısıtlamaksızın ve asılı kalmanın sebep olduu hareketler olmaksızın, sürücüyü oturma yerinde tutan emniyet kemerleri veya e deer tertibatla donatılmalıdır.

3.2.3 - Dier yerler

Sürücüden baka operatörlerin bazen veya düzenli olarak makina ile taındıı veya makina üzerinde çalıtıı kullanma artları olduunda, operatörlerin herhangi bir risk, bilhassa düme riski olmadan taınmasını veya üzerinde çalımasını salayacak uygun mahaller temin edilmelidir. Çalıma artları izin verdiinde, bu çalıma mahalleri oturma yerleri ile donatılmalıdır.

Sürücü konumunun, kapalı bir sürücü mahalli olması mecburi ise, dier yerler de sürücü konumunun korunduu tehlikelere karı korunmalıdır.

3.3 - KUMANDALAR

3.3.1 - Kumanda tertibatları

Sürücü, makinaları çalıtırmak için gereken, kumanda tertibatlarını sürü konumundan tahrik edebilmelidir. Ancak, sadece sürme konumundan uzaa yerletirilmi kumanda tertibatları kullanılarak emniyetli olarak faaliyete geçirebilecek olan fonksiyonlar, bu kuralın dıındadır. Bu kural, manevrayı emniyet içinde yapmak için, sürücüden baka operatörlerin sorumlu olduu veya sürücünün konumunu terk etmek mecburiyetinde olduu sürücü konumunun dıındaki çalıma konumları ile ilgilidir.

Pedalların mevcut olması durumunda, bunlar sürücünün emniyetli olarak, en az birbirleriyle karıtırılma riski ile çalıtıracaı ekilde tasarımlanmalı, imal edilmeli ve balanmalıdır; yüzeyleri kaymaya dirençli olmalı ve kolayca temizlenebilmelidir.

Çalımalarının, tehlikelere (bilhassa tehlikeli hareketlere), yol açtıı durumlarda, makinanın kumandaları operatörü tarafından bırakılır bırakılmaz nötr konumuna dönmelidir. Bu kumandaların ön ayar konumları bu kuralın dıındadır.

Tekerlekli makinaların olduu durumlarda, direksiyon sevk sistemi, kılavuz (yön) tekerleklerine gelen darbelerin sebep olduu direksiyon simidinin veya levyelerinin ani hareket kuvvetlerini azaltacak ekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir.

Diferansiyeli kilitleyen herhangi bir kumanda tertibatı, makina hareket ettii zaman, diferansiyel kilidinin açılmasına izin verecek ekilde tasarımlanmalı ve tertiplenmelidir.

Bu Ekin 1.2.2 numaralı paragrafının son cümlesi, hareketli fonksiyonlara uygulanmaz.

3.3.2 - Çalıtırma / Hareket etme

Binilerek sürülen kendinden tahrikli makinalar, yetkisiz kiilerce çalıtırılmasını engelleyecek ekilde donatılmalıdır.

Binilerek sürülen kendinden tahrikli makinaların hareketi, ancak sürücünün kumandaların yanında bulunması ile mümkün olmalıdır.

Makinalar, normalden fazla geni olan bazı tertibatların ( stablizatör , jib vb.) iletilmesi gayesiyle makinalara takıldıında, makinanın hareket etmesinden evvel, bu gibi tertibatların güvenli ekilde hareket etmesine izin verecek; muayyen konumlarda olup olmadıının sürücü tarafından kolayca kontrol edilmesini salayacak vasıtalarla donatılmalıdır.

Bu kural, güvenli hareket etmeyi salamak gayesiyle, muayyen konumlarda bulunması ve gerektiinde kilitli olması lazım gelen dier bütün bölümlere de uygulanır.

Teknik ve ekonomik olarak yapılabilir olduu durumlarda, makinaların hareketi, yukarıda dikkat çekilen bölümlerin emniyetli konumuna balı olmalıdır.

Motor çalımaya baladıı zaman, makinanın hareketi, mümkün olmamalıdır.

3.3.3 - Durua geçme

Kendinden hareketli makinalar ve ona balı treylerler, normal olarak kullanılması esnasında karılaılacak artlara uygun olan ve imalatçı tarafından müsaade edilen, bütün çalıma, yükleme, hız, zemin ve çevre artları altında güvenlii salama amacıyla, yavalama, durma, frenleme ve hareketsiz kalma ile ilgili kurallara, karayolu trafik düzenlemelerine aykırı olmaksızın, uygun olmalıdır.

Sürücü, kendinden hareketli makinanın yavalaması ve durmasını bir ana tertibat vasıtası ile salayabilmelidir. Ana tertibatın arızalanması veya ana tertibatı harekete geçirecek enerji beslemesinin mevcut olmaması halinde, güvenliin salanmasının lazım olduu yerlerde, makinanın yavalatılması ve durdurulması gayesiyle, tam baımsız ve eriilmesi kolay kumandaya sahip olan bir acil durum tertibatı mevcut olmalıdır.

Güvenliin salanmasının lazım olduu yerlerde, makinayı hareketsiz sabit bir duruma getiren, park etme tertibatı mevcut olmalıdır. Bu tertibat, ikinci fıkrada bahsedilen tertibatlardan birisi ile, ancak o tertibatın tamamen mekanik olması artlıyla birletirilebilir.

Uzaktan kumandalı makinalar, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi durumunda, otomatik olarak duracak ekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir.

Bu Ekin 1.2.4 numaralı paragrafı, bu durdurma fonksiyonuna uygulanmaz.

3.3.4 - Yürüyerek kumanda edilen makinaların hareketi

Yürüyerek kumanda edilen kendinden tahrikli makinaların hareketi, sadece sürücü tarafından kumanda edilen ilgili kumandaların faaliyetini devam etmesi ile mümkün olmalıdır. Özellikle, motoru çalımaya baladıı zaman, makinanın hareketi mümkün olmamalıdır.

Yürüyerek kumanda edilen makinaların kumanda sistemleri, makinanın sürücüye doru olan kazaen hareketinden kaynaklanan tehlikeleri, özellikle;

a) Ezilme,

b) Döner aletlerden kaynaklanan yaralanma,

tehlikelerini en aza indirecek ekilde tasarımlanmalıdır.

Makinanın normal ilerleme hızı da, onu yaya olarak kontrol eden sürücünün hızına uygun olmalıdır.

Üzerine döner bir takım yerletirilen makinalarda geri hareket kumandası verilirken kesici takım çalıtırılmamalıdır. Şu kadar ki, makinanın hareketinin, takımın hareketinden kaynaklandıı durumlar bunun istisnasıdır. Ancak bu durumda geri hareket bunun istisnasıdır. Ancak bu durumda geri hareket hızı sürücüyü tehlikeye atmamalıdır.

3.3.5 - Kumanda devresi arızası

Takılmı ise, güç yardımıyla çalıan (mesela, hidrolik) yönlendirme sisteminin güç beslemesinde meydana gelen bir arıza, durdurulması için lazım gelen süre içinde makinanın yönlendirilmesini önlememelidir.

3.4 - MEKANİK TEHLİKELERE KARŞI KORUMA

3.4.1 - Kontrol edilemeyen tehlikeler

Bir makina bölümü durdurulduunda, kumandaların faaliyeti dıında her ne sebeple olursa olsun, makinanın durma konumundan kayması, kiileri tehlikeye maruz bırakmayacak ölçüde olmalıdır.

Makinalar, hareket ettiinde, aırlık merkezinin kontrol edilemeyen salınımları , makinanın kararlılıını bozmayacaı veya yapısı üzerinde aırı zorlamalar meydana getirmeyecei ekilde tasarımlanmalı, imal edilmeli ve uygun olan yerlerde hareketli desteklerinin üzerine yerletirilmelidir.

3.4.2 - Çalıma esnasında kırılma riski

Alınan tedbirlere ramen, kırılabilen veya daılabilen yüksek devirde dönen makina parçalarının kırılması durumunda, parçaların bir mahal içinde tutulacaı, bu mümkün deilse, sürücü ve/veya çalıma konumlarına doru fırlayamayacaı ekilde monte edilmeli ve korunmalıdır.

3.4.3 - Devrilme

Binilerek sürülen ve muhtemelen binen operatörlerin de bulunduu kendinden tahrikli makinaların olması durumunda, devrilme riskinin mevcut olduu yerlerde, makinalar , devrilmede operatörü koruyucu yapı (ROPS) takılmasına izin veren ankraj noktaları ile teçhiz edilmeli ve buna göre tasarımlanmalıdır.

Bu yapı, devrilme olması durumunda, binen sürücüye ve uygun olan yerlerde binen operatörlere yeterli deformasyon sınır hacmi (DLV) salayabilmelidir.

Yapının, ikinci paragrafta yer alan kurallara uygun olduunun dorulanması amacıyla, imalatçı veya Türkiye'de yerleik yetkili temsilcisi ilgili yapının her tipi için, uygun deneyler yerine getirmeli veya bu gibi deneyleri yapmı olmalıdır.

İlave olarak, aaıda dökümü verilmi, kapasitesi 15 kW ' ı geçmeyen inaat ve kazı makinaları , devrilmede operatörü koruyucu yapı ile donatılmalıdır:

- Tekerlekli veya paletli yükleyici,

- Kazıcı yükleyici ( Beko ),

- Kendinden yüklenen ya da yüklenmeyen kazıyıcı,

- Paletli veya tekerlekli traktör,

- Greyder,(yol düzler),

- Belden kırmalı damperli kamyonlar.

3.4.4 - Düen maddeler

Binilerek sürülen ve muhtemelen operatörün de bindii makinalarda , madde, cisim veya malzemelerin dümesi ile ilgili riskin mevcut olması durumunda, bu makinalar , boyutları uygun ise, düen maddelere karı operatörü koruyucu (FOPS) takılmasına izin veren ankraj noktaları ile teçhiz edilmeli ve buna göre tasarımlanmalıdır.

Bu yapı, düen malzemelerin veya cisimlerin mevcut olması durumunda, binen sürücüye yeterli "deformasyon sehim hacmi "(DLV) salayabilmelidir.

Yapının, ikinci paragrafta yer alan kurallara uygun olduunun dorulanması amacıyla imalatçı veya Türkiye'de yerleik yetkili temsilcisi, ilgili yapının her tipi için, uygun deneyler yerine getirmeli veya bu gibi deneyleri yapmı olmalıdır.

3.4.5 - Ulama vasıtaları

Tutamaklar ve basamaklar, operatörün tabii olarak kullanılacaı ve bu amaçla kumanda tertibatlarının kullanılamayacaı ekilde tasarımlanmalı ve imal edilmeli ve tertiplenmelidir.

3.4.6 - Çekilen tertibatlar

Çekilmek veya çekmek için kullanılan bütün makinalar , kolay ve emin surette balanması ve çözülmesini salamak ve kullanma esnasında kazara olan çözülmelerini önlemek için tasarımlanmı, imal edilmi ve tertiplenmi olan çekme tertibatları ile donatılmalıdır.

Çeki demirine yükün binmesi gerektiinden, bu gibi makinalar yüke ve zemine uygun bir taıma yüzeyine haiz bir taıyıcı destekle donatılmalıdır.

3.4.7 - Kendinden tahrikli makinalar (veya traktörler) ve tahrik edilen makinalar arasındaki güç aktarması

Kendinden tahrikli makinadan üniversal mafsal ile tahrik edilen makinanın ilk sabit yataına balanan kardan mafsallı mili, milin ve üniversal mafsalın bütün uzunluu boyunca devam eden koruyucu ile korunmalıdır.

Kendinden tahrikli makina (veya traktör) tarafındaki, kardan mafsallı milinin güç aldıı yer, kendinden tahrikli makinaya tespit edilmi bir siper veya e deer bir koruma salayan dier tertibatlar ile korunmalıdır.

Çekilen makinanın tahrik edilen giri mili, makinaya sabitlenmi bir koruyucu kasa içinde korunmalıdır.

Tork sınırlayıcısı veya serbest teker (avara kasnaı), sadece tahrik edilen makina tarafında üniversal mafsallı mile takılabilir. Üniversal mafsallı mil, uygun olarak iaretlenmelidir.

Çalıtırılması kardan milinin kendinden hareketli makinaya veya bir traktöre balanmasını icap ettiren bütün çekilen makinalar , kardan mafsallı milinin takılması için uygun bir sisteme sahip olmalıdır. Bu sistem, makinanın çözülmesi esnasında, kardan mafsallı milinin ve koruyucusunun zemin ve makina bölümleri ile temas etmesi neticesinde zarar görmesini önlemelidir.

Koruyucunun dı bölümleri, kardan mafsallı mili ile beraber dönmeyecek ekilde tasarımlanmalı, imal ve tertip edilmelidir. Bu koruyucu, basit üniversal mafsal olması durumunda kardan mafsallı milinin içteki dilerine kadar olan kısmını, üniversal mafsalın "geni açılı" olması durumunda ise, en dıtaki balantının veya balantıların en azından merkezine kadar olan kısmını örtmelidir.

İmalatçılar, üniversal mafsal yakınına kadar olan çalıma konumlarına ulama salayan vasıtaları salayarak kardan mafsallı milini, altıncı fıkrada tarifi yapıldıı gibi milin koruyucusunu, bu amaçla tasarımlanmadıı ve imal edilmedii takdirde, basamak olarak kullanılamayacaı ekilde salamalıdır.

3.4.8- Hareketli kardan parçaları

İçten yanmalı motor olması durumunda, bu Ekin 1.3.8 numaralı paragrafının (A) bendinde verilenleri ihlal ederek, motor bölümündeki hareketli parçalara ulamayı önleyen hareketli koruyucuların, bir kilit tertibatına sahip olması gerekmez. Ancak, bu koruyucular, bir alet veya anahtar kullanılarak veya sürücü mahalline yerletirilmi bir kumanda ile açılabilmelidir. Bu kumandanın kapalı bir sürücü mahalli içinde olması durumunda, bu mahal kumandanın yetkisiz kiilerin ulamasını engelleyen bir kilide sahip ve tam kapalı olması lazımdır.

3.5 - DİER TEHLİKELERE KARŞI KORUMA

3.5.1 - Bataryalar

Bir yuvarlanma /devrilme durumunda elektrolitin operatöre dökülmesi ihtimalinden ve/veya operatör tarafından kullanılan mahallerin elektrolit buharıyla dolmasından kaçınmayı salayacak ekilde, batarya yuvaları tasarımlanmalı ve imal edilmeli ve bataryalar yerletirilmelidir.

Makinalar, bataryaların bu gaye ile salanmı kolayca ulaılabilen araçlar yardımı ile sökülebilecek ekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir.

3.5.2 - Yangın

Kullanma sırasında, imalatçının meydana geleceini tahmin ettii tehlikelere balı olarak, boyutunun müsaade ettii yerlerde makinalar ;

- Kolayca ulaabilen yangın söndürücülerinin takılmasına müsaade etmeli veya

- Makina ile birlikte yapılmı bir yangın söndürme sistemi bulundurmalıdır.

3.5.3 - Toz, gaz ve benzerlerinin emisyonu

İlgili tehlikelerin mevcut olduu yerlerde, bu Ekin 1.5.13 numaralı paragrafına göre tedarik edilmi tutma /yakalama donanımı; mesela, su püskürtme ile çökeltme gibi dier vasıtalar ile deitirilebilir.

Bu Ekin 1.5.13 numaralı paragrafının ikinci ve üçüncü paragraflarında verilen kurallar, ana fonksiyonu ürünleri püskürtme olan makinalara uygulanmaz.

3.6 - GÖSTERGELER (Müirler)

3.6.1 - İaretler ve ikazlar

Makinalar, maruz kalan kiilerin salık ve güvenliini muhafaza etmek için, gereken her yerde, kullanma, ayar ve bakımla ilgili sinyal ve/veya talimat plakaları bulundurmalıdır. Bunlar, açıkça görülebilir ve silinmez olacak ekilde seçilmeli, tasarımlanmalı ve imal edilmelidir.

Binilerek sürülen makinalar, kamuya açık yollardaki trafik düzenlemelerini ihlal etmeksizin, aaıda verilen donatılarla teçhiz edilmelidir:

- Maruz kalan kiileri ikaz etmek amacıyla bir sesli (iitilebilir) ikaz tertibatı,

- Amaçlanan kullanma artları ile ilgili olarak, mesela; stop lambaları, arka lambalar ve döner tepe lambaları gibi ııklı sinyal sistemi. Bu son söylenen kural, sadece yeraltında çalıması amaçlanmı ve elektrik gücüne sahip olmayan makinalara uygulanmaz.

Normal kullanma artları altında kiileri darbe veya ezilme tehlikelerine maruz bırakan uzaktan kumandalı makinalar , hareketlerini bildirecek uygun vasıtalarla veya maruz kalmı kiileri bu gibi tehlikelere karı koruyacak vasıtalarla donatılmalıdır.

Aynı kural, arka tarafının sürücü tarafından dorudan doruya görülemedii yerlerde, tek bir eksen üzerinde ileri ve geri yönlerde sabit bir hareketi tekrarlayan makinalara , kullanıldıklarında, uygulanır.

Makinalar , sinyal ve ikaz tertibatlarının kendiliinden kazaen sökülmeyecek ekilde imal edilmelidir. Güvenlik için esas olduu yerlerde, bu gibi tertibatlar, makinanın istenen vazifeyi bihakkın ifa edecek durumda olduunu ve varsa, arızasını operatöre bildirecek vasıtalarla teçhiz edilmelidir.

Makinanın veya onun takımlarının hareketinin özellikle tehlikeli olduu durumlarda, çalıması esnasında, makinaya yaklaanları ikaz eden iaretler makina üzerinde bulunmalıdır. Bu iaretler, civarda bulunmak zorunda olan kiilerin güvenliini temin edecek ekilde yeterli mesafeden okunabilmelidir.

3.6.2 - İaretleme

Bu Ekin 1.7.3 numaralı paragrafında verilen kurallar, en azından aaıdakiler ile tamamlanmalıdır:

- Anma gücü, kW cinsinden,

- En genel iletme tertibi ile kütlesi, kg cinsinden, ve uygun olan yerlerde :

- Çeki kancasında, imalatçısının tasarımladıı, N cinsinden maksimum çeki kuvveti,

- Çeki kancasında, imalatçısının tasarımladıı, N cinsinden maksimum basma (düey) kuvveti.

3.6.3 - Talimat el kitabı

Bu Ekin 1.7.4 numaralı paragrafında verilen en az kurallardan farklı olarak, talimat el kitabı aaıda verilen bilgileri ihtiva etmelidir:

a) Makinadan yayılan titreimler hususunda, e deer makina üzerinde yapılan ölçmelerden hesaplanan ekil veya gerçek deer;

- Kolların maruz kaldıı ivmenin k.o.k deeri; 2,5 m/s 2 deerini geçer ise. Ancak 2,5 m/s 2 deerini geçmez ise, bu durum belirtilmelidir.

- Gövdenin maruz kaldıı ivmenin k.o.k deeri; 0,5 m/s 2 deerini geçer ise. Ancak 0,5 m/s 2 deerini geçmez ise, bu durum belirtilmelidir.

Harmonize edilmi standardların uygulandıı yerlerde, söz konusu makina için en uygun metot kullanılarak titreim ölçülmelidir.

İmalatçı, makinanın ölçülmesi sırasındaki çalıma artlarını ve ölçmede hangi metodun kullandıını belirtmelidir.

b) Makinanın , kullanılan donanıma balı olarak bir çok kullanmalara müsaade ettii durumlarda, üzerine deitirilebilir donanım takılabilen esas makinanın ve deitirilebilir donanımın imalatçısı, donanımın takılması ve güvenlik içinde kullanılması ile ilgili gerekli bilgileri salamalıdır.

4 - KALDIRMA İŞLEMİ SEBEBİYLE MEYDANA GELEN BELİRLİ TEHLİKELERİ ÖNLEMEK İÇİN TEMEL SALIK VE GÜVENLİK KURALLARI

Kaldırma ilemi sebebiyle tehlikeler - esaslı tehlikeler veya yükün dümesi ve çarpıması veya bir kaldırma ileminin sebep olduu tehlikeler veya yana yatma - arz eden makinalar, aaıda verilen kuralları salayacak ekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir.

Kaldırma ilemi sebebiyle, özellikle hareketi esnasında seviyesinde bir deiik olan bir birim yükün hareket ettirilmesi için tasarımlanmı makinalar olması durumunda, riskler mevcuttur. Yük, cisim, malzeme veya donanımlar olabilir.

4.1 - GENEL DÜŞÜNCELER

4.1.1 - Tarifer

a) Kaldırma donatıları

"Kaldırma donatıları" makinaya tutturulmamı, ancak makina ile yük arasına veya yüke tutturulmak için yükün üzerine konulan eleman veya donanımı ifade eder.

b) Ayrı kaldırma donatıları

Ayrı kaldırma donatıları, bir sapan tertibatında veya yapılmasında yardımcı olarak kullanılan kulaklı çengel, kilitli zincir, kelepçe, halka, kulaklı cıvata ve benzerleri gibi donatılardır.

c) Kılavuzlu yük

Kılavuzlu yük, hareketinin bütününün konumu sabit noktalarla belirlenen bir rijit veya fleksibil kılavuz boyunca yapıldıı yüklerdir.

d) İletme faktörü

"İletme faktörü", imalatçı tarafından garanti edilen yükü aan ve yük kaldırma donanımı veya donatı veyahut makinasının artık tutamayacaı, yük ile sırasıyla donanım veya donatı veyahut makina üzerinde iaretlenmi en yüksek çalıma yükü arasındaki aritmetik oranı ifade eder.

e) Deney faktörü

"Deney faktörü", makina , donatı veya donanım üzerinde yapılan statik veya dinamik deneylerde kullanılan yük ile makina , donatı veya donanım üzerinde iaretlenmi en büyük iletme yükü arasındaki aritmetik oranı ifade eder.

f) Statik deney

"Statik deney", makina veya kaldırma donanımının aaıda açıklandıı gibi yapılan deneyidir:

İlk önce muayene yapılır. Daha sonra en büyük iletme yükünün uygun statik deney faktörü ile çarpılarak tespit edilen miktarına karılık gelen bir kuvvete maruz bırakılır. Daha sonra hasar meydana gelip gelmediini kontrol etmek için yük serbestçe bırakılır ve yeniden muayene edilir.

g) Dinamik deney

"Dinamik deney" makinanın ve güvenlik tertibatlarının fonksiyonlarına uygun olarak çalııp çalımadıını kontrol etmek amacıyla, makinanın dinamik davranıını dikkate alarak, makinanın mümkün olabilen bütün iletme durumlarında ve en büyük iletme kuvvetinde iletildii deneyleri ifade eder.

4.1.2 - Mekanik Tehlikelere Karı Koruma

4.1.2.1 - Kararsızlık sebebiyle olan riskler

Makinalar , nakliye, montaj ve sökme ileminin bütün safhaları dahil, hizmet esnasında ve hizmet dıında, elemanların tahmin edilebilir arızaları ve talimat el kitabına uygun olarak yapılan deneyler sırasında bu Ekin 1.3.1 numaralı paragrafında istenen kararlılıın devam edecei ekilde makina tasarımlanmalı ve imal edilmelidir.

İmalatçı veya Türkiye'de yerleik yetkili temsilcisi bu gaye için uygun dorulama metotları kullanmalıdır; bilhassa, kaldırma yükseklii 1,80 m'yi geçen kendinden hareketli kamyonlar için, imalatçı veya Türkiye'de yerleik yetkili temsilcisi zikredilen sanayi kamyonlarının her bir tipi için, bir platform üzerinde kararlılık deneyini veya benzeri deneyleri yapmalı veya bu gibi deneyler yapılmı olmalıdır.

4.1.2.2 - Kılavuz raylar ve demir yolu

Makinalar , raydan çıkmayı engellemek amacıyla, kılavuz raylar veya demir yolları üzerinde çalıan tertibatlarla donatılmalıdır.

Bununla birlikte, bu gibi tertibatlara ramen, raydan çıkma olayı meydana gelirse veya rayda veya yürüyen elemanlarda bir arızası olması durumunda, donanım, eleman veya yükün dümesini veya makinanın devrilmesini önleyen tertibatlar mevcut olmalıdır.

4.1.2.3 - Mekanik dayanım

Makinalar, kaldırma donanımları ve sökülebilir elemanları, hem kullanma esnasında ve uygulanabilirse, hem de kullanma haricinde, imalatçısının tasarladıı tesis etme ve çalıma artları altında ve bütün iletme tertibinde, uyumlu olduunda, atmosferik artları ve kiilerin sarf ettii kuvvetleri dikkate alarak, maruz kalacakları zorlamalara dayanabilmelidir. Bu kural, ayrıca nakliye, tesis etme ve sökülme esnasında da tatminkar biçimde salanmalıdır.

Makina ve kaldırma donanımları, makinanın amaçlanan kullanılmasını dikkate alarak, yorulma veya aınma sebebiyle olan arızaları engelleyecek ekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir.

Kullanılan malzemeler, korozyon, aınma, darbe, souk kırılma ve eskime bakımından, imalatçının esas aldıı çevre artlarına göre seçilmelidir.

Makina ve kaldırma donanımları, statik deneylerde, kalıcı deformasyon veya açıkça görülebilir kusur olmaksızın aırı yüklere dayanabilecek ekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir. Hesaplamada makul güvenlik seviyesini garanti etmek için seçilen statik deney faktörü deeri göz önüne alınmalı; bu faktör ise, genel bir kural olarak, aaıdaki deer olmalıdır:

a) Elle çalıtırılan makinalar ve kaldırma donatıları için: 1,5,

b) Dier makinalar için : 1,25.

Makinalar, en büyük iletme yükünün dinamik deney faktörü ile çarpılarak tespit edilen miktarı kullanarak yapılan dinamik deneye, arıza olmaksızın, dayanabilecek ekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir. Bu dinamik deney faktörü, makul bir güvenlik seviyesini garanti edebilmek için seçilmeli; bu faktör genel bir kural olarak, 1,1 olmalıdır.

Dinamik deneyler normal kullanma artları altında hizmete hazır makinalara uygulanmalıdır. Genel bir kural olarak, bu deneyler imalatçı tarafından belirtilen anma hızında yerine getirilmelidir. Makinanın kumanda devreleri birden çok simültane hareketlerin (mesela, yükün dönmesi ve yer deitirmesi gibi) yapılmasına imkan veriyorsa, bu deneyler en kötü artlar (bir baka ifade ile, genel bir kural olarak, söz konusu hareketlerin birletirilmesi suretiyle) altında yapılmalıdır.

4.1.2.4 - Makaralar, tamburlar, zincir veya halatlar

Makaralar, tamburlar ve kasnaklar, kendilerine takılan halat veya zincirlerin boyutları ile münasip çapta olmalıdır.

Tambur ve kasnaklar, üzerine sarılacak halat veya zincirlerin dümesini engelleyecek ekilde tasarımlanmalı, imal ve tesis edilmelidir.

Yükü kaldırmak veya desteklemek amacı ile dorudan doruya kullanılan halatlar, uç kısımlarında olanlardan baka yerlerde (kullanma ihtiyaçlarına göre düzenli olarak deitirilmek üzere tasarımı yapılmı olan tesislerde eklemelere tolerans tanınır) herhangi bir ek ihtiva etmemelidir. Komple halatlar ve uçları, makul bir güvenlik seviyesini garanti edecek bir iletme faktörüne sahip olmalı; bu faktör, genel bir kural olarak, 5 olmalıdır.

Kaldırma zincirleri, makul bir güvenlik seviyesini garanti edecek bir iletme faktörüne sahip olmalı; bu faktör, genel bir kural olarak, 4 olmalıdır.

Makul bir iletme faktörüne ulaıldıını dorulamak amacıyla, imalatçı veya Türkiye'de yerleik yetkili temsilcisi yükü kaldırmak için dorudan doruya kullanılan halat veya zincirin her tipi için ve halat uçları için uygun deneyleri yerine getirmeli veya bu gibi deneyleri ifa etmi olmalıdır.

4.1.2.5 - Ayrı kaldırma donatıları

Kaldırma donatıları, verilen bir uygulama için belirtilen iletme artlarına göre tasarlanmı olarak, beklenen ömrüne uygun sayıda olan iletme çevrimi için yorulma ve eskime olayları göz önüne alınarak boyutlandırılmalıdır.

Bununla birlikte;

a) Metal halat/ halat ucu birleimine ait iletme faktörü, makul güvenlik seviyesini garanti edecek ekilde seçilmelidir; bu faktör genel bir kural olarak, 5' e eit olmalıdır. Halatlar uçlarından baka yerde herhangi bir ek veya düüm ihtiva etmemelidir.

b) Kaynaklı halkalardan meydana gelen zincirlerin kullanıldıı yerlerde, bunlar küçük baklalı tipte olmalıdır. Zincirlerin iletme faktörü makul güvenlik seviyesini garanti edecek ekilde seçilmelidir; bu faktör, genel bir kural olarak, 4'e eit olmalıdır.

c) Tekstil liflerinden dokuma halat veya kayıların iletme faktörü malzemeye, imal usulüne, boyuta ve kullanma amacına balıdır. Bu iletme faktörü, makul güvenlik seviyesini garanti edecek ekilde seçilmelidir; bu faktör, kullanılan malzemenin çok iyi kalitede ve imal usulünün kullanma amacına uygun olması artıyla, genel bir kural olarak, 7'ye eit olmalıdır. Bu salanmazsa, faktör, e deer bir emniyet seviyesine ulaılması için, genel bir kural olarak, daha yüksek olmalıdır.

Tekstil liflerinden dokuma halat veya kayı, sonsuz kayı olduu durum hariç, kolanların uçlarından baka yerlerinde herhangi bir düüm, ek veya diki ihtiva etmemelidir.

d) Bir kayıın yapımında, kayı ile kullanılan bütün metal elemanların, makul güvenlik seviyesini garanti edecek ekilde seçilen bir iletme faktörü bulunmalıdır; bu faktör genel bir kural olarak, 4'e eit olmalıdır.

e) Çok kolanlı bir kayıın en büyük iletme faktörü, en zayıf kolanın iletme faktörü, kolan sayıları ve kolanın tertibine balı olan bir azalma faktörü esas alınarak tayin edilmelidir.

f) Yeterli iletme faktörüne ulaıldıını dorulanması amacıyla, imalatçı veya Türkiye'de yerleik yetkili temsilcisi (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde bahsedilen malzemelerin her tipi için, uygun deneyler yapmalı veya bu gibi deneyler yapılmı olmalıdır.

4.1.2 6 - Hareketlerin kumandası

Hareketlere kumanda eden tertibatlar, tesis edildikleri makinanın güvenlik içinde olmalarını salayacak ekilde faaliyette bulunmalıdır:

a) Makinalar , elemanlarının hareket büyüklükleri (genlikleri) belirlenmi sınırlar içinde kalmasını salayacak ekilde tasarımlanmalı veya bunu salayan tertibatlar takılmalıdır. Bu gibi tertibatların çalıması, uygun olduu yerlerde, bir ikaz ile balamalıdır.

b) Sabit veya raya monte edilmi muhtelif makinaların, çarpıma riski taıyarak, aynı yerde hemzaman olarak manevra yapabildikleri yerlerde, bu gibi makinalar, bu risklerden kaçınılmasını mümkün kılan sistemlerin balanmasına imkan verecek ekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir.

c) Makinaların mekanizmaları, güç beslemesinde kısmi veya tam bir arızanın olması veya operatörün makinanın çalımasını durdurması durumunda dahi, yüklerin tehlikeli olarak sürünmeyecei, kaymayacaı veya serbestçe ve beklenmedik ekilde dümeyecei ekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir.

d) Normal iletme artlarında, yükün sadece sürtünmeli bir frenleme sistemi ile indirilmesi mümkün olmamalıdır. Ancak, makinanın fonksiyonunun bu ekilde çalımasının gerekli olduu durumlar bundan istisnadır.

e) Tutma tertibatları, yükün kazaen dümesini önleyecek ekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir.

4.1.2.7 – Yüklerin maniplasyonu

Makinaların sürü konumları, kiiler veya donanım veya aynı zamanda manevra yapan ve tehlikeli bir mahiyet arz eden makinalarla çarpıma ihtimalinden kaçınmak amacıyla, hareketli bölümlerin yörüngelerini en geni biçimde görebilmesini salayacak ekilde düzenlenmelidir.

Bir yere tespit edilmi kılavuzlu yük taıyan makinalar , yük veya karı aırlık sebebiyle kiilerin tehlikeye maruz kalmasını önleyecek ekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir.

4.1.2.8 -Yıldırım

Kullanılması esnasında, yıldırımın etkisine karı korunmaya ihtiyaç gösteren makinalar, hasıl olan elektrik arjının topraa iletilmesini salayacak bir sistem ile donatılmalıdır.

4.2 - KAS GÜCÜNDEN BAŞKA GÜÇ KAYNAI BULUNAN MAKINALAR İÇİN ÖZEL KURALLAR

4.2.1 - Kumandalar

4.2.1.1 - Sürü konumları

Bu Ekin 3.2.1 numaralı paragrafında verilen kurallar, hareketli olmayan makinalara de uygulanır.

4.2.1.2 - Oturma yerleri

Bu Ekin 3.2.2 numaralı paragrafının birinci ve üçüncü fıkralarında ve bu Ekin 3.2.3 numaralı paragrafında verilen kurallar, hareketli olmayan makinalara da uygulanır.

4.2.1.3 - Kumanda tertibatları

Makinaya veya donanımlarına kumanda eden tertibatlar, operatör tarafından bırakılır bırakılmaz kendi nötr konumlarına dönmelidir. Bununla birlikte, yükün veya makinanın çarpıma riskinin olmadıı kısmi veya tam hareketlerde, bahis konusu tertibatlar, "kendiliinden eski konumunu alan" kumanda tertibatı olmaksızın önceden belirlenmi seviyelerde yetki sahibi olan durdurma kumandaları ile deitirilebilir.

4.2.1.4 - Yükleme kontrolü

En büyük çalıma yükü en az 1 000 kg veya devrilme momenti en az 40 000 Nm olan makinalar , sürücüyü ikaz eden ve aaıda verilen hallerde, yükün tehlikeye sebep olacak hareketlerini önleyecek tertibatlarla donatılmalıdır:

- En büyük çalıma yükünün aılması veya

- Aırı yük sebebiyle izin verilen devrilme momentinin aılmasının meydana getirdii, makinanın aırı yüklenmesi veya

- Yükün kaldırılmasının bir sonucu olarak, devrilme momentinin aılması.

4.2.2 - Kılavuz halatlı tesisler

Halat (kablo) taıyıcıları, traktör veya traktör taıyıcıları, karı aırlıkla veya gerilmenin devamlı kontrolünü salayan tertibatlarla gergin tutulmalıdır.

4.2.3 - Kiilerin maruz kalacaı risklere karı sürü konumlarına ve müdahale noktalarına ulama vasıtaları

Kılavuzlu yüklü makinalar ve yük desteklerinin açıkça belirlenmi bir yolu takip eden makinalar, kiilerin tehlikeye maruz kalma risklerini önleyici tertibatlarla donatılmalıdır.

Yükün istiflenmesi veya tespitinin salanması amacıyla operatöre yükün bulunduu platforma ulama imkanı salayan, özel hizmet seviyeleri, yük platformunun bilhassa yüklenirken veya yük indirilirken meydana gelen kontrol edilmeyen hareketlerini önleyecek ekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir.

4.2.4 - Amaca uygunluk

Makina satı yerine yerletirildiinde veya ilk defa hizmete alınırken, imalatçı veya Türkiye'de yerleik yetkili temsilcisi – ister elle, ister güç kullanılarak çalıtırılsın – kullanıma hazır olan makina ve kaldırma donanımlarının belirlenen fonksiyonlarını emniyet içinde yapabilmesini, uygun güvenlik tedbirlerini alarak veya almı olarak salamalıdır. Bahsedilen bu tedbirlerde, makinanın dinamik ve statik özellikleri göz önüne alınmalıdır.

Makinaların imalatçısının i yerinde monte edilmiyorsa, kullanma yerinde uygun tedbirler alınmalıdır. Aksi takdirde, tedbirler imalatçının veya Türkiye'de yerleik yetkili temsilcisinin iyerinde ya da kullanma yerinde alınabilir.

4.3 - İŞARETLEME

4.3.1 - Zincir ve halatlar

Komple bir makinanın bir bölümünü tekil etmeyen kaldırma zincirleri, halat, örgülü kuaklarının her birinin uzunluu, bir iaret taımalıdır. Bu mümkün olmaz ise, imalatçının veya Türkiye'de yerleik yetkili temsilcisinin adının ve adresinin yazılı olduu ve ilgili sertifikanın tarif edildii bir plaka veya sabit bir halkayı taımalıdır.

Bu sertifika, harmonize edilmi standardlarca istenen bilgileri veya bunun mevcut olmaması durumunda ise, en azından aaıdaki bilgileri göstermelidir:

- İmalatçının veya Türkiye'de yerleik yetkili temsilcisinin adı,

- İmalatçının veya Türkiye'de yerleik yetkili temsilcisinin adresi,

- Aaıda verilenler ihtiva ederek zincir veya halatın tarifi,

- Anma boyutu,

- Yapısı,

- Yapıldıı malzeme,

- Malzemeye uygulanan herhangi bir metalurjik ilem,

- Deney yapılacaksa, kullanılan standard ,

- Zincir veya halatın hizmet esnasında maruz kaldıı maksimum yük.

Belirtilen uygulamalar için bir deerler aralıı verilmelidir.

4.3.2 - Kaldırma donatıları

Bütün kaldırma donatıları bilhassa aaıda verilenleri göstermelidir;

- İmalatçısının tanıtımı,

- Boyut uyumluluu için bilgiye ihtiyaç duyulduu yerlerde, malzemenin tanıtımı (mesela, milletlerarası sınıflandırma),

- En büyük çalıma yükünün tanıtımı,

- CE uygunluk iareti.

Üzerine iaret konulması mümkün olmayan kablo veya halatların elemanları gibi donatılarının olması durumunda, birinci paragrafta atıf yapılan özellikler, plaka veya dier vasıtalarla gösterilmeli ve donatıya emniyetli olarak tutturulmalıdır.

Bu özellikler, okunaklı olmalı ve aınma, makina ile ilenme neticesinde kaybolmayacak veya donatının dayanımını tehlikeye atmayacak yere yerletirilmelidir.

4.3.3 - Makinalar

Bu Ekin 1.7.3 numaralı paragrafında verilmesi istenen asgari bilgilere ilave olarak, her makina okunaklı ve silinmez ekilde anma yükü ile ilgili olarak aaıdaki bilgileri taımalıdır;

i) sadece bir deere sahip olan makinalar olması durumunda, donanım üzerinde belirgin ve kotlanmamı ekilde gösterilmeli,

ii ) anma yükünün makinanın tertibine balı olduu durumlarda, her sürücü konumu, her tertip biçimi için anma yükünü, tercihen diyagram eklinde veya çizelge halinde belirten bir plaka ile donatılmalıdır.

Kiilerin ulamalarını temin eden ve düme riskinin bulunduu yük destekleri ile donatılmı makinalar , kiilerin kaldırılmasını yasaklayan açık ve silinmez bir ikaz yazısı taımalıdır. Bu ikaz yazısı ulamanın olduu her taraftan görülmelidir.

4.4 - TALİMAT EL KİTABI

4.4.1 - Kaldırma donatıları

Her kaldırma donanımı veya kaldırma donatılarının ticari olarak bölünmeyen her partisi en azından aaıdaki özelliklere sahip bir talimat el kitabı ile birlikte teslim edilmelidir;

- Normal kullanma artları,

- Kullanma, montaj ve bakım talimatları,

- Kullanma sınırları (bilhassa bu Ekin 4.1.2.6 numaralı paragrafının (e) bendinin kurallara uygun olmayan donatılar için).

4.4.2 - Makinalar

Bu Ekin 1.7.4 numaralı paragrafında verilenlere ilave olarak, talimat el kitabı aaıdaki bilgileri ihtiva etmelidir;

a) Makinanın teknik karakteristikleri ve bilhassa,

- Uygun olduunda, bu Ekin 4.3.3 numaralı paragrafının ( ii ) bendinde tarif edilen yük çizelgesinin bir kopyası,

- Ankraj veya desteklerdeki reaksiyonlar ve ray ( track ) karakteristikleri,

- Uygun olduu yerlerde, travers tesisatı ve araçlarına ait tarifler,

b) Kayıt kütüünün muhteviyatı, daha sonraki makina ile verilmez ise,

c) Kullanma ile ilgili, bilhassa yükün operatör tarafından dorudan doruya görülme azlıını gidermeye mahsus talimatlar,

d) Kullanılmasına uygun olacak tarzda imalatçının i yerinde monte edilmemi makinaların ilk defa hizmete alınmasından evvel yapılacak deneyler için gereken talimatlar.

5 - YER ALTI İŞLERİ İÇİN TASARIMLANMIŞ MAKİNALAR İÇİN TEMEL SALIK VE GÜVENLİK KURALLARI

Yer altında çalıtırılması amaçlanan makinalar , aaıda verilen kurallara uygun olarak tasarımlanmalı ve imal edilmelidir.

5.1 - KARARLILIK NOKSANLII SEBEBİYLE OLAN RİSKLER

Güçle çalıan yürüyen tahkimatlar, hareket ettirildiinde verildii dorultuyu muhafaza edecek ve yük altına girmeden evvel ve girmesi esnasında ve yükün kaldırılmasından sonra kaymayacak ekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir. Bunlar münferit hidrolik direklerin tepe tablalarına ankrajlanmalıdır .

5.2 - HAREKET

Güçle çalıan yürüyen tahkimatlar, tehlikeye maruz kalmı kiilerin hareketine mani olmamalıdır.

5.3 - AYDINLATMA

Bu Ekin 1.1.4 numaralı paragrafının birinci fıkrasında verilen kurallar uygulanmaz.

5.4 - KUMANDA TERTİBATLARI

Ray üzerinde hareket ettirilen makinanın hız ve fren kumandaları elle çalıtırılmalıdır. Bununla birlikte, ölü adam (kendiliinden eski konumunu alan) kumanda ayakla çalıtırılabilir.

Güçle çalıan yürüyen tahkimatların kumanda tahrik tertibatları, yer deitirme operasyonları sırasında, yerine konan bir destekle kalkan altına alınmalıdır. Bu kumanda tertibatları, kazaen serbest bırakmalara karı korunmalıdır.

5.5 - DURDURMA

Yer altına çalıan ray üzerinde hareket eden kendinden tahrikli makinalar , makinanın hareketine kumanda eden devre üzerinde faaliyet gösteren bir ölü adam (kendiliinden eski konumunu alan) kumanda ile donatılmalıdır.

5.6 - YANGIN

Önemli ölçüde büyük ve aniden alev alabilen bölümleri ihtiva eden makinalar için, bu Ekin 3.5.2 numaralı paragrafında ikinci fıkranın ikinci satırında verilen kural, mecburi olarak uygulanmalıdır.

Yeraltında çalıma için kullanılan ısıtıcı motorlu makina kıvılcım üretmeyecek veya yangına sebebiyet vermeyecek ekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir.

Isıtıcı motoru olan yer altı makinalarında sadece düük buharlama basınçlı ve elektrik meneli kıvılcımlar gerektirmeyen içten patlamalı motorlar kullanılacaktır.

5.7 - TOZ, GAZ VE BENZERLERİNİN EMİSYONU

İçten patlamalı motorlardan çıkan atık gazlar yukarı doru boaltılmamalıdır.

6 - KİŞİLERİN KALDIRILMASI VEYA TAŞINMASI SEBEBİYLE MEYDANA GELEN TEHLİKELERİN ÖNLENMESİ İÇİN TEMEL SALIK VE GÜVENLİK KURALLARI

Kiilerin kaldırılması ve taınması sebebiyle tehlike arz eden makinalar , aaıda verilen kurallara uygun olarak tasarımlanmalı ve imal edilmelidir.

6.1- GENEL

6.1.1 - Tarifler

Bu bölümün amacı bakımından "taıyıcı" terimi kiileri yüksee çıkartma (bindirme), indirme veya taıma amacıyla kullanılan tertibatları ifade eder.

6.1.2 - Mekanik dayanım

Bu Ekin 4 numaralı paragrafında tarif edilen iletme faktörü, kiilerin yüksee çıkartılması (bindirilmesi), indirilmesi veya taınması için amaçlanmı makinalar için yetersiz kalmaktadır. Bu faktör, genel bir kural olarak, iki misli olmalıdır. Taıyıcının tabanı, maksimum kii sayısına ve imalatçı tarafından tayin edilen en büyük yüke tekabül eden hacim ve dayanımı salayacak ekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir.

6.1.3 - İnsan gücünden baka güçle hareket ettirilen tertibatlar için yükleme kumandası

En büyük çalıma yükü rakamları dikkate alınmaksızın, bu Ekin 4.2.1.1 numaralı paragrafında verilen kurallar uygulanmalıdır. Bu kural, imalatçısının aırı yükleme ve/veya devrilme riskinin olmadıının gösterildii makinalara uygulanmaz.

6.2 - KUMANDALAR

6.2.1 - Güvenlik kurallarının baka çözümleri mecburi kılmadıı durumlar:

Genel bir kural olarak taıyıcı, içindeki kiinin yukarı ve aaı doru ve uygunsa, taıyıcının makinaya göre yatay hareketine kumanda edecek tertibatlara sahip olacaı ekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir.

Bu kumandalar, çalıma esnasında, aynı hareketlere kumanda eden, acil durum durdurma tertibatları haricindeki dier kumandaları devre dıı edebilmelidir.

Bu harekete ait kumandalar, özel seviyeler için çalıtırılan makina durumu hariç olmak üzere, sürekli komut tipinde olmalıdır.

6.2.2 - Kiileri yüksee çıkartma (kaldırma), indirme veya taıma amacıyla kullanılan makinalar , bir konumdan dinlenme konumundan farklı dier bir konuma taıyıcı ile hareket edebiliyorsa, bu makinalar , taıyıcı içindeki kii veya kiilerin makinanın hareketinin sebep olduu tehlikeleri önleyecek vasıtalara sahip olacaı ekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir.

6.2.3 - Kiileri taıyan veya kaldıran makinalar , taıyıcının aırı hızının bir tehlikeye sebep olmayacaı ekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir.

6.3 - KİŞİLERİN TAŞIYICIDAN DÜŞME RİSKLERİ

6.3.1 - Bu Ekin 1.5.15 numaralı paragrafında verilen kurallar yetersiz olduunda, taıyıcılar, taıyıcı kullanan kiilerin sayısına göre yeterli sayıda olan ve düme tehlikesine karı ahsi koruyucu donanımın tutturulması için yeterli dayanıklılıa sahip ankraj donatılarıyla donatılmalıdır.

6.3.2 - Döeme veya tavandaki emniyet kapıları veya yan kapılar, beklenmedik açılmaları halinde herhangi bir düme riskini meydana getirmeyecek bir yönde açılmalıdır.

6.3.3 - Kiileri taıyan veya kaldıran makinalar , taıyıcının tabanını hareket durumu dahil, içindekileri düürecek derecede sarsmamasını salayacak ekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir.

Taıyıcının tabanı kaymaya dirençli olmalıdır.

6.4 - TAŞIYICININ DÜŞME VEYA DEVRİLME RİSKLERİ

6.4.1 - Kiileri taıyan veya kaldıran makinalar, taıyıcının düme veya devrilme riskini önleyecek ekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir.

6.4.2 - Operatörün kumandası altında veya bir güvenlik tertibatının tetiklenmesi ile ve imalatçı tarafından verilen en büyük yük ve hız artları altında, taıyıcı veya taıyıcı tertibatını aracının frenlemesi ve hızlanması, buna maruz kalan kiiler üzerine de bir tehlike meydana getirmemelidir.

6.5 – İŞARETLEME

Güvenliin salanmasının gerektii yerlerde, taıyıcı ilgili temel bilgileri taımalıdır.

Ek II

A - Makinalarda AT Uygunluk Beyanının (1) içerii

AT Uygunluk Beyanı aaıdaki hususları içermelidir;

- İmalatçının veya Türkiye'de yerleik yetkili temsilcisinin adı ve adresi (2),

- Makinanın tarifi (3),

- Makinanın tabi olduu ilgili hükümler, makinayla ilgili yerine getirilmi tüm hükümler,

- Varsa, onaylanmı kurulu adı ve adresi ile AT Tip İnceleme Belgesinin numarası,

- Varsa, bu Yönetmeliin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin 1 numaralı alt bendine uygun olarak, dosyanın tevdi edildii onaylanmı kuruluun adı ve adresi,

- Varsa, bu Yönetmeliin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin 2 numaralı alt bendinde atıfta bulunulan, dorulamayı yapmı olan onaylanmı kuruluun adı ve adresi,

- Varsa, uyumlatırılmı standardlara atıf,

- Varsa, kullanılan ulusal teknik standardlar ve spesifikasyonlar ,

- İmalatçı veya Türkiye'de yerleik yetkili temsilcisi adına imzaya yetkili ahsın kimlii.

B- İmalatçının veya Türkiye'de yerleik yetkili temsilcisinin beyanının içerii

Bu Yönetmeliin 10 uncu maddenin (d) bendine atıfta bulunulan imalatçı beyanı aaıdaki noktaları içerecektir;

- İmalatçının veya Türkiye'de yerleik yetkili temsilcisinin adı ve adresi,

- Makinanın veya makina parçalarının tarifi,

- Varsa, onaylanmı kuruluunun adı ve adresi ve AT Tip İnceleme Belgesinin numarası,

- Varsa, bu Yönetmeliin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin 1 numaralı alt bendine uygun olarak dosyanın iletildii onaylanmı kuruluun adı ve adresi,

- Varsa, bu Yönetmeliin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin 2 numaralı alt bendinde atıfta bulunulan, dorulamayı yapmı olan onaylanmı kuruluun adı ve adresi,

Varsa, uyumlatırılmı standardlara atıf,

- Makinanın , yapısına girecei makinanın bu Yönetmelik hükümlerine uygunluu beyan edilinceye kadar hizmete alınmaması gerektii eklinde bir beyan,

- İmzalayan ahsın hüviyeti.

C- Piyasaya ayrı olarak arz edilen emniyet parçalarına ilikin AT Uygunluk Beyanının (1) içerii

AT uygunluk beyanında aaıdaki hususlar yer alacaktır;

- İmalatçının veya Türkiye'de yerleik yetkili temsilcisinin adı ve adresi,

- Emniyet parçalarının tarifi (4),

- Verilen tariften açıkça anlaılmıyorsa, emniyet parçalarının yerine getirdii emniyet fonksiyonu,

- Varsa, onaylanmı kuruluun adı ve adresi ile AT Tip İnceleme Belgesinin numarası,

- Varsa, Bu Yönetmeliin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin 1 numaralı alt bendine uygun olarak dosyanın iletildii onaylanmı kuruluun adı ve adresi,

- Varsa, Bu Yönetmeliin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin 2 numaralı alt bendinde atıfta bulunulan incelemeyi yapan onaylanmı kuruluun adı ve adresi,

- Varsa, uyumlatırılmı standardlara atıf,

- Varsa, kullanılan ulusal standardlar ve spesifikasyonlar ,

- İmalatçı veya Türkiye'de yerleik yetkili temsilcisi adına imzaya yetkili ahsın adı.

———————————————————

(1) Bu beyan (deklarasyon), orijinal talimatın yazıldıı dilde (Ek I'in 1.7.4 numaralı paragrafın (b) bendine bakınız) olmalı ve daktilo makinesi veya büyük harflerle el yazısı ile hazırlanmalıdır. Beyan ile birlikte makinenin kullanıldıı ülkenin resmi dillerinden birine yapılmı bir çevirisi verilmelidir. Çeviri talimatın çevirisine esas olan artlara göre yapılmı olmalıdır.

(2) Firma adı ve açık adresi; yetkili temsilci, imalatçının firma adını ve adresini de vermelidir.

(3) Makinanın tarifi ( Marka, tip ve varsa seri numarası vesaire)

(4) Emniyet parçasının tarifi ( Marka, tip ve varsa seri numarası vesaire)

Ek III

CE UYGUNLUK İŞARETİ

- CE uygunluk iareti aaıdaki formdaki "CE" harflerinden oluur ve aaıda verilen formda kullanılır.

- İaret küçültülür veya büyütülürse yukarıda verilen çizimdeki oranlara itibar edilir.

- CE uygunluk iaretinin muhtelif kısımları maddi olarak aynı dikey boyutlara sahip olmalı, ancak bu boyutlar 5 milimetrenin altında olmamalıdır.

- Bu minimum boyut küçük ölçekli makina ve emniyet parçaları için göz ardı edilebilir.

Ek IV

BU YÖNETMELİİN 7 NCİ MADDESİNİN (b) VE (c) BENTLERİNDE BELİRTİLEN
ESASLARIN UYGULANACAI MAKİNA TİPLERİ VE EMNİYET PARÇALARI

A. Makinalar

1. Ahap ve benzeri malzemeler veya et ve benzeri malzemeler için kullanılan tek ya da çok bıçaklı daire testereler,

1.1. Sabit gövdeli, i parçası elle veya sökülebilir bir güç sürücüsü ile beslenebilen, çalıma sırasında takım ilerlemesi olmayan testere tezgahları,

1.2. Kesme sırasında takım ilerlemesi olmayan, testere taıyıcı gövde veya arabası el ile idare edilen testere tezgahları,

1.3. İ parçasının beslenmesi için mekanik aksamı olan, kesme sırasında takım ilerlemesi olmayan, yüklemesi ve/veya boaltması el ile yapılan testere tezgahları,

1.4. İ parçasının beslenmesi için mekanik aksamı olan ve kesme sırasında takım ilerlemesi olan, yüklemesi ve/veya boaltması el ile yapılan testere tezgahları,

2. Ahap ileri için, el ile beslemeli, yüzey ileme makinaları ,

3. Ahap ileri için, tek yüzeyden alarak ayarlayan, el ile yükleme ve/veya boaltmalı makinalar ,

4. Ahap ve benzeri malzemeler veya et ve benzeri malzemeleri ilemek için, el ile yüklemeli ve/veya boaltmalı, sabit veya hareketli yataklı ve hareketli arabalı lama testere makinaları ,

5. Ahap ve benzeri malzemeleri ilemek için, bu Ekin bu bölümünün 1, 2, 3, 4, ve 7 inci paragraflarında belirtilen makina tiplerinin oluturduu kombine makinalar ,

6. Ahap ilemek için çoklu takım tutuculu, el ile beslemeli zıvana tezgahları,

7. Ahap ve benzeri malzemeler ilemek için, el ile pinol hareketi uygulayan kalıpçı frezeleri,

8. Ahap ilemek için portatif, zincirli testereler,

9. Malzemelerin souk ilenmesi için kullanılan, el ile yüklemeli ve/veya boaltmalı, stroku 6 mm'den , hızı 30 mm/ sn'den yüksek olan, bükme presleri de dahil presler,

10. El ile yüklemeli veya boaltmalı, enjeksiyon veya sıkıtırmalı (preslemeli) plastik kalıplama makinaları ,

11. El ile yüklemeli veya boaltmalı, enjeksiyon veya sıkıtırmalı (preslemeli) kauçuk kalıplama makinaları ,

12. Aaıda belirtilen, yer altı çalımaları için üretilmi makinalar ;

- Ray üzerinde çalıan makinalar : Lokomotif ve dekoviller,

- Hidrolik güçle çalıan tavan destekleri,

- Yer altında çalıan makinalarda kullanılan içten yanmalı motorlar.

13. El ile yüklemeli, evsel atıkların toplanması için kullanılan, sıkıtırma donanımlı çöp kamyonları,

14. Ek I'in 3.4.7 numaralı paragrafında tanımlanan kardan kavramalı, sökülebilir transmisyon milleri ve koruyucuları,

15. Araç bakım asansörleri,

16. Üç metreden daha fazla dikine yüksekliklerden düme riski taıyan kiilerin indirilip kaldırılmasında kullanılan aygıtlar,

17. Patlayıcıların ( pyrotechnics ) imalatında kullanılan makinalar .

B. Emniyet parçaları

1. Kiilerin güvenliini salamak için, özel tasarımlanmı, detektör niteliindeki elektro-duyarlı aygıtlar (malzemesiz-lazer, optik vb. engeller, algılama perdeleri, elektromanyetik detektörler vesaire),

2. Çift elle kumandalı olarak emniyet fonksiyonlarını ifa eden mantık birimleri,

3. Bu Ekin (A) bölümünün 9, 10 ve 11 numaralı paragraflarında belirtilen presleri korumak için kullanılan otomatik hareketli koruyucu perdeler,

4. Devrilmeye Karı Koruyucu Yapılar (DKKY-ROPS),

5. Düen Cisimlere Karı Koruyucusu Yapılar (DKKY-FOPS).

Ek V

AT UYGUNLUK BEYANI

Makina tabiri, makinalarla birlikte bu Yönetmeliin 4 üncü maddesinde belirtilen emniyet parçalarını da ihtiva edecektir.

1 - AT Uygunluk Beyanı imalatçının veya Türkiye'de yerleik yetkili temsilcisinin piyasaya arz edilen makinanın ilgili temel salık ve emniyet kurallarına uygun olduunu belirttii belgedir.

2 - AT Uygunluk Beyanının imzalanması imalatçıya veya Türkiye'de yerleik yetkili temsilcisine makinalar üzerine CE uygunluk iaretini koyma yetkisini verir.

3 - AT Uygunluk Beyanını düzenlemeden önce imalatçı veya Türkiye'de yerleik yetkili temsilcisi aaıda belirtilen belgelerin her türlü incelemeye hazır halde tutulduunu ve tutulacaını garanti eder:

a) Aaıdakileri içeren bir teknik imalat dosyası;

- Kontrol devrelerinin emalarını da ihtiva etmek üzere makinanın genel eması,

- Her türlü hesaplama sonuçlarını, test raporlarını ve makinanın temel salık ve emniyet gereklerine uygunluunu kanıtlayacak tam detaylı çizimler.

- Aaıdakilerin bir listesi:

* Bu Yönetmelikte belirtilen temel gerekler,

* Standardlar,

* Makinanın tasarımı sırasında kullanılan dier teknik spesifikasyonlar ,

- Makinanın yol açtıı riskleri gidermek üzere uygulanan yöntemlerin açıklanması,

- İmalatçı isterse, yeterli bir kurulu veya laboratuvardan (1) aldıı teknik bir raporu veya belgeyi,

- İmalatçı eer bir standarda uygunluk beyan ederse, kendisi veya yeterli bir kurulu veya laboratuvarca (1) yapılan testlerin sonuçlarını içeren teknik bir raporu,

- Makinaya ilikin talimatların birer kopyası.

b) Seri imalatta makinanın bu Yönetmelik hükümlerine uygunluunun devam etmesini salamak üzere uygulanacak olan her türlü iç önlemler.

İmalatçı, parçalar, balantılar ve komple makina üzerinde gerekli aratırmaları ve testleri yaparak tasarım ve imalat sonucunda makinanın emniyetli olarak yapılıp hizmete verilebileceini kanıtlayacaktır.

Yetkili ulusal makamların usulüne uygun ekilde gerekçelendirilmi isteine karılık belgelerin sunulmaması, bu Yönetmelikte belirtilen gereklere uygunluk ve varsayımının askıya alınması için yeterli neden sayılacaktır.

4- a) Bu Ekin 3 numaralı paragrafında belirtilen belgelerin anında ulaılabilir olması gerekmez. Ancak gerektiinde önemiyle orantılı derecede kısa bir süre içinde bir araya getirilmeleri mümkün olmalıdır. Bu konudaki bilginin temel emniyet gereklerine uygunluu dorulamak amacıyla gerekli görüldüü haller dıında makinanın yapımında kullanılan parçalarla ilgili detaylı planlar ve spesifik bilgi içermeleri gerekmemektedir.

b) Bu Ekin 3 numaralı paragrafında belirtilen belgeler makinanın veya seri haldeki ürünlerde en son makinanın imalinden itibaren en az on yıl süre ile yetkili ulusal makamlar için hazır tutulacaktır.

c) Bu Ekin 3 numaralı paragrafında belirtilen belgeler, makina ile ilgili talimatlar haricinde, Türkçe olarak hazırlanmı olacaktır.

——————

(1) Bir kurulu veya laboratuvar , ilgili standardda belirtilen deerlendirme kriterlerini karılıyorsa yeterli sayılır.

Ek VI

AT TİP İNCELEMESİ

Makina tabiri, makinalarla birlikte bu Yönetmeliin 4 üncü maddesinde belirtilen emniyet parçalarını da ihtiva eder.

1 - AT Tip İncelemesi Onaylanmı Kuruluun makinanın bir örneinin bu Yönetmeliin ilgili hükümlerine uygun bulunduunu belgeledii ve onayladıı ilemdir.

2 - AT Tip İncelemesi için bavuru, imalatçı veya Türkiye'de yerleik yetkili temsilcisi tarafından makinanın bir örnei ile ilgili olarak tek bir onaylanmı kurulua yapılır.

Bavuru u belgeler ve beyanlarla gerçekletirilir;

- İmalatçının veya Türkiye'de yerleik yetkili temsilcisinin adı ve adresi ile makinanın imal edildii yer,

- En az aaıdakileri ihtiva eden bir teknik dosya;

* Kontrol devrelerinin emaları ile birlikte makinanın genel bir projesi,

* Hesaplama notları, test sonuçları ve makinanın temel salık ve emniyet gereklerine uygun olup olmadıını incelemeye yarayacak dier belgelerle birlikte tam detaylı çizimler,

* Makinanın yol açabilecei riskleri gidermek için uygulanan yöntemlerin açıklaması ile kullanılan standardların listesi,

* Makina ile ilgili talimatların birer sureti,

* Seri imalatta makinanın bu yönetmeliin hükümlerine uygunluunun devam etmesini salamak için uygulanan iç önlemler.

Bavuru ile birlikte tasarlanan imalatı temsil eden bir makina veya makinanın nerede inceleneceini belirten bir bildirim ibraz edilir. Yukarıda belirtilen belgelerin bu konudaki bilgilerin makinanın temel emniyet gereklerine uygunluunu saptamak bakımından art olmadıı durumlarda imalatta kullanılan parçalarla ilgili detaylı planları ve dier spesifik bilgileri içermeleri gerekmez.

3 - Onaylanmı Kurulu AT Tip İncelemesini aaıda belirtildii ekilde yapar:

- İtiraz edilen veya incelemeye sunulan makinanın uygunluunu saptamaya yardımcı olmak üzere verilen teknik imalat dosyasının incelenmesi,

- Makinanın incelenmesi sırasında aaıdaki ilemlerin yerine getirilmesi;

a) Makinanın teknik imalat dosyasına uygun ekilde uygun imal edilip edilmedii ve öngörülen iletme koulları altında emniyetli bir ekilde kullanılıp kullanılmayacaı hususunun belirlenmesi,

b) Kullanılmı ise, standardların gerektii ekilde uygulanıp uygulanmadıının kontrolü,

c) Makinanın ilgili temel salık ve emniyet gereklerine uygunluunu kontrol etmek amacıyla gerekli muayene ve testlerin yapılması.

4 - Makinanın Yönetmelik hükümlerine uygun olduunun tespiti halinde Onaylanmı Kurulu, bir AT Tip İnceleme Belgesi düzenleyerek bavuru sahibine verecektir. Bu belge muayene sonuçlarını kaydedecek, veriliinde öngörülen her türlü kayıt ve kısıtlamaları gösterecek ve onaylanan örnein tanımlanmasına ilikin açıklamaları ve çizimleri de kapsayacaktır.

5 - İmalatçı veya Türkiye'de yerleik yetkili temsilcisi, ilgili makina üzerinde yaptıı veya yapmayı düündüü her türlü deiiklikleri, nitelikleri bakımından ufak dahi olsalar bildirmek ve teknik dosyasına ilemek zorundadırlar. Onaylanmı Kurulu, bu deiiklikleri inceleyerek, imalatçıya veya Türkiye'de yerleik yetkili temsilcisine AT Tip İnceleme belgesinin yürürlükte kalmaya devam edip etmeyeceini bildirmelidir.

6 - AT Tip İnceleme Belgesi vermeyi reddeden veya geri almaya karar veren Onaylanmı Kurulu, bu durumdan dier onaylanmı kuruluları haberdar eder. Belgenin verilmeme nedenleri ile geri alı nedenlerini Komisyona ve Avrupa Birlii üyesi ülkelere bildirir.

7 - Dosyalar ve AT Tip İnceleme usulleri ile ilgili yazımalar, onaylanmı kuruluun yerleik olduu ülkenin resmi dilinde veya onun kabul ettii baka bir dilde olacaktır.

Ek VII

ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINACAK ASGARİ KRİTERLER

Makina tabiri, makinalarla birlikte bu Yönetmeliin 4 üncü maddesinde belirtilen emniyet parçalarını da ihtiva eder.

1 - Dorulama (onay) testlerini dorulama hizmetleri yapmakla görevli kurulu, yöneticisi ve sorumlu personeli muayene ettikleri makinaların tasarımcısı, imalatçısı, satıcısı, montajcısı veya taraflardan herhangi birinin yetkili temsilcisi olmayacaklar, makinaların tasarımı, imali, pazarlanması veya bakımı konularında dorudan veya yetkili temsilcisi sıfatıyla ilgili bulunmayacaklardır. Ancak bu hüküm imalatçı ile kurulu arasında teknik bilgi alıveriine mani sayılmayacaktır.

2 - Kurulu ve personeli, belirleme testlerini en üst derecede profesyonel dürüstlük ve teknik yetenek düzeyinde yapacaklar, kararlarını veya inceleme sonuçlarını etkileyecek her türlü baskılardan ve bata mali olmak üzere inceleme sonuçlarından çıkarları bulunan kii veya gruplardan gelebilecek her türlü etkiden uzak olacaklardır (tutulacaklardır).

3 - Kurulu incelemeleri ile idari ve teknik görevlerinin yeteri gibi yapılabilmesini mümkün kılacak personele ve teknik imkanlara ve özel incelemelerin gerektirdii tesislere eriebilme olanaklarına sahip bulunacaktır.

4 - İncelemelerden sorumlu personel;

- Yeterli teknik ve mesleki eitime,

- Yaptıkları testlerin artlarının gerektirdii düzeyde tatminkar bilgiye ve yeterli tecrübeye,

- Belgeleri, kayıtları ve testlerin yapıldıını teyit eden raporları hazırlama hususunda beceriye,

sahip olacaktır.

5 - Muayene personelinin tarafsızlıı garanti edilecektir. Personelin ücretleri yapılan testlerin sayısına veya sonuçlarına balı olmayacaktır.

6 - Eer yaptıı ilerin sorumluluu devletçe üstlenilmemise kurulu sorumluluk sigortası yaptıracaktır.

7 - Kuruluun personeli testleri ifa edileri sırasında elde ettikleri her türlü bilgi konusunda profesyonel müteri gizlilii (faaliyetlerin ifa edildii yetkili idari devlet makamları ile ilgili hususlar hariç olmak üzere) riayet edecekler ve bu Yönetmeliin ve bu Yönetmeliin dayanaını tekil eden tüm mevzuatın hükümlerine göre hareket edeceklerdir.

 
 
Advertisement

Sponsor

Destekleyenler

Web Tasarım
Partner

Rss Kaynakları

web tasarım
DigiPara Liftdesigner We use DigiPara Liftdesigner for elevator drawings