asansör - asansör imalatı - asansör kabinleri - izmir - asansör fırması, asansör firmaları, yürüyen merdiven, yürüme bandı, yük asansörleri, şahıs asansörleri

Asansr Firması arrow Bakım ve İletme Ynetmelii
Bakım Ve İletme Ynetmelii PDF Yazdr E-posta

 XXX/4146E.01 

R.Gazete No. 27058

R.G. Tarihi: 18.11.2008 

Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: 

ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİİ 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar     

Amaç    

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliin amacı; insanların ve/veya yüklerin taınmasında kullanılan asansörlerin hizmete alındıktan sonra çevrenin, insanların ve canlıların salık ve güvenliini tehdit etmeyecek ekilde kullanımlarını salamak üzere; iletilmesi, bakımı ve yıllık kontrolleri için uyulması gereken kuralları belirlemektir.     

Kapsam    

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Asansör Yönetmelii (95/16/AT) kapsamında monte edilmi asansörleri ve aynı Yönetmeliin yürürlüe girmesinden önce monte edilmi ve halen faal olan asansörleri kapsar.     

 Dayanak    

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlıının Tekilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci ve 33 üncü maddeleri ile 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı  Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 19 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıtır.     

Tanımlar    

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;    

a) Asansör: Belirli seviyelerde hizmet veren, sabit ve yataya 15 dereceden fazla bir açı oluturan raylar boyunca hareket eden bir kabine sahip olup; insanların, insanların ve yüklerin, bir kii kabine zorlanmadan girebiliyorsa ve kabinin içinde bulunan veya kabin içindeki kiinin eriim mesafesinde yer alan kumandalarla teçhiz edilmi ise sadece yüklerin taınmasına yönelik bir tertibatı,    

b) Asansör monte eden: Asansörlerin tasarım, imalat,  montaj ve piyasaya arzından sorumlu olan, asansöre CE uygunluk iaretini ilitiren ve AT uygunluk beyanı düzenleyen gerçek veya tüzel kiiyi,    

 c) AT uygunluk beyanı: Asansör monte edenin piyasaya arz ettii asansörün Asansör Yönetmelii (95/16/AT) hükümlerine uygunluunu beyan ettii belgeyi,     ç) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlıını,     

d) Bakım: Asansörün hizmete alınmasından sonra tasarlandıı biçimde, kullanım ömrü boyunca kendisinin ve bileenlerinin, fonksiyonlarını ve güvenlik gereklerinin devamlılıını salamaya yönelik bütün ilemleri,     4/span>

e) Bina sorumlusu: Asansörün, güvenli bir ekilde çalımasını salamak amacıyla düzenli olarak bakımını, onarımını ve yıllık kontrolünü yaptırmaktan sorumlu olan, binanın maliki veya kat maliki/malikleri veya bunların yetki verdii gerçek veya tüzel kiiyi,    

f) Kurtarma çalıması: Asansör içerisinde insanın/insanların mahsur kaldıına dair bilginin alınmasıyla balayan, asansörün teknik dosyasında yer alan kurtarma talimatına uygun olarak yapılan ve insanın/insanların serbest kalmasıyla sonuçlanan çalımayı,    

g) Yetkili mühendis: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliine balı Elektrik Mühendisleri Odası ve Makine Mühendisleri Odasınca asansörlere yönelik olarak proje, montaj, bakım, tadilat, standartlar ve mevzuat üzerine mesleki yeterlilii belgelendirilen Elektrik/Elektronik ve Makine Mühendislerini,     ) Yetkili servis: Asansör monte edenin, asansörlerin bakım hizmetlerini yürütmek için; sorumluluu kendinde olmak üzere noter huzurunda yapılan sözleme ile yetki verdii TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip gerçek veya tüzel kiiyi,    

 h) Yıllık kontrol: Asansörün, güvenli ve iletme yönünden uygun ekilde çalıtıının tespiti için, hizmete alınmasını müteakip iki yıl sonra, devamında yılda en az bir kere bina sorumlusu tarafından yaptırılacak kontrolü,     ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Asansörlerin Tescili      Asansörlerin tescili    

MADDE 5  (1) Asansörün monte edildii binaya uygunluu ile ilgili ilemler, Belediye veya Belediye hudutları dıındaki yapılar için Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kurulular tarafından 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili dier kanunlar ve bu kanunlar kapsamında yürürlükte bulunan mevzuata göre yürütülür.    

(2) Bu Yönetmelik kapsamına giren asansörlerin kayıt altına alınması amacıyla, iletmeye alınacak asansörler, belediyeye veya belediye hudutları dıındaki yapılar için valilie veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kurululara tescil ettirilir. Asansör monte eden, asansörün AT Uygunluk Beyanı ile birlikte adı geçen kurululara bavurarak asansörün tescilini yaptırır.    

(3) Belediyeler veya Belediye hudutları dıındaki yapılar için Valilikler veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kurulularca yapılan tesciller, altı aylık dönemler itibariyle asansörün bulunduu ildeki Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüüne listeler halinde bildirilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜMAsansörlerin Bakımı, Bakımın Kapsamı ve Bakımla İlgili Dier Hususlar     

Bakım    

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki asansörlerin kullanılması esnasında, can ve mal güvenliini teminen sürekli kontrol altında tutulabilmesi için;    

a) Asansörü monte eden veya onun yetkili servisi, monte edilen asansör için garanti süresi boyunca aylık bakım ve servis hizmetlerini vermek zorundadır. Garanti süresi içinde bina sorumlusu ile asansörü monte eden veya onun yetkili servisi arasında aylık bakım ve servis hizmetleri sözlemesi yapılması zorunludur.    

b) Bina sorumlusu garanti süresinin bitiminden sonra asansörü monte eden veya onun yetkili servisiyle veya bir baka asansör monte eden veya onun yetkili servisiyle aylık bakım ve servis hizmetleri sözlemesi yapmak zorundadır.    

c) Asansör monte edenle yetkili servisi arasında yapılacak olan yetkili servis sözlemesi, montaj ve revizyon konuları hariç, sadece bakım ve servis konularını içerir.    

 ç) Asansör monte eden, yaptıı her tip ve özellikteki asansörün yedek parçalarını 10 (on) yıl süreyle temin etmek ve kendisince monte edilen asansöre aylık bakım ve servis hizmeti veren bir baka asansör monte edenin veya onun yetkili servisinin veya bina sorumlusunun bu konudaki talebini acilen ve normal piyasa koullarında karılamak zorundadır. Bununla birlikte asansör monte eden, kendi bilgi ve becerisini içeren ticari sırları saklı kalmak kaydıyla, yedek parçaların yanı sıra bakım hizmeti verilebilmesini temin eden dier araç ve bilgileri de ilgililere salar. Asansörü monte eden, asansöre müdahale edilmesine engel olunması amacıyla çeitli cihaz ve ifreleme yöntemlerini kullanmı ise,  ilgilinin asansöre müdahale edebilmesi için gerekli tüm bilgi ve imkanı salamak zorundadır.     

Bakımın kapsamı    

MADDE 7 – (1) Can ve mal güvenliinin devamını salamak için; asansörün ve tüm aksamlarının bakımı, bakım ve iletme kılavuzlarında yer alan talimatlara göre yapılmalıdır.    

a) Bakım;    

1) Yalama ve temizlemeyi,    

2) Kontrolleri,    

 3) Kurtarma çalımalarını,    

4) Ayarlama ilemlerini,    

5) Kullanıma veya yıpranmaya balı olarak meydana gelebilen ve asansörün karakteristiklerini etkilemeyen bileen onarımı veya deitirilmesini,     kapsar.   

  b) Bakım;    

 1) Yeni bileenin karakteristikleri orijinali ile aynı olsa dahi makine, asansör kabini, kapısı, kontrol paneli, kılavuz ray gibi bir ana bileenin veya güvenlik aksamının deitirilmesini,    

2) Asansörün yerinin deitirilmesini,    

3) Asansörün hız, taıyabildii yük v.b. gibi herhangi bir karakteristiinin deitirilmesi de dahil modernizasyonunu,    

4) İtfaiye tarafından yapılan kurtarma çalımalarını,    

5) Asansör boluunun (kuyusunun) dı bölümlerinin temizlenmesini,    

6) Asansör kabini iç kısmının temizlenmesini,     kapsamaz.     

Bakımla ilgili dier hususlar    

MADDE  8 – (1) Bakımla ilgili dier hususlar aaıda belirtilmitir.    

a) Bakım yapan firmaca temin edilecek asansör bakım defteri, yapılacak kontrollerde görevliler tarafından incelenir. Bu defter asansörün varsa makine dairesinde veya bina sorumlusunca kalıcı olarak muhafaza edilir. Her bakımdan sonra asansör bakımı ile ilgili yapılan bütün ilemler asansör bakım defterine ilenir. Bakım defterine ilenecek kayıtların bir nüshası bakım yapan firma tarafından da muhafaza edilecektir.    

 b) Bakım yapan firmalar, asansörlerin bakımını bu Yönetmelie uygun olarak yapacak olup, can ve mal güvenlii yönünden asansörün risk taıması durumunda, bina sorumlusunu yazılı olarak bilgilendirir. Bilgilendirme yapıldıktan sonra bina sorumlusu, asansörün uygun hale getirilmesini salayacaktır. Bakım yapan firmanın yazılı ihtarına ramen uygunsuzluk giderilmedii takdirde sorumluluk bina sorumlusuna ait olacaktır.    

 c) Bakım iini üstlenen firma, bakım sözlemesi imzalanması akabinde söz konusu asansör için detaylı bir durum tespit raporu hazırlayıp, bina sorumlusuna verecektir.         

 ç) Bakım yapan firma,  bakımını yaptıı asansörün durumu hakkında talep edilmesi halinde, ilgililere gerekli her türlü bilgiyi verecektir.            

 d) Bakımı yapan firma, bina sorumlusunun, iki kiiden az olmamak üzere asansör sayısını dikkate alarak belirleyecei sayıda kiiye acil durumlarda kurtarma çalıması konusunda eitim vermek zorundadır. Verilen bu eitim bir tutanakla kayıt altına alınacaktır. Ayrıca kurtarma çalımalarını içeren talimat, kurtarma çalımasını yapacak olanların kolaylıkla görebilecekleri yerlerde muhafaza edilecektir. Bina sorumlusu, eitim alan kiilerin deimesi halinde yeni görevlilere eitim verilmesini salayacaktır.    

 e) Bu Yönetmeliin 7 nci maddesinin (b) bendinin  (1), (2), (3) numaralı alt bentlerinde yer alan ve bakım çalıması olarak deerlendirilmeyen asansöre ait deiiklikler, herhangi bir asansör monte eden tarafından yerine getirilmelidir.    

 f) Asansör bakımı yapılırken, yürürlükte bulunan bakım ile ilgili standartlar dikkate alınmalıdır.    

g) Bakım sözlemelerinde bu Yönetmelie aykırı hususlar yer alamaz. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bina Sorumlusu ve Yıllık Kontrol     

Bina sorumlusu    

MADDE 9 – (1) Bina sorumlusu; asansörün bu Yönetmelik kurallarına uygun olarak güvenli bir ekilde çalımasını salamak amacıyla ayda en az bir defa düzenli olarak bakımını yaptırmaktan ve kullanıcıların can ve mal güvenliinin tam olarak salanması amacı ile gerek kullanım hatalarından, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek tehlikelerin önlenmesi için ilk yıllık kontrolünü asansörün hizmete alınmasını müteakip iki yıl sonra, devamında ise yılda en az bir kere yaptırmaktan sorumludur.     

Yıllık kontrol    

MADDE 10(1) Yapının balı bulunduu Belediye veya Belediye hudutları dıındaki yapılar için Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kurulularca, asansörün hizmete alınmasını müteakip iki yıl sonra, devamında yılda en az bir kere olmak üzere, her asansörün kontrolü yapılır. Ancak, kadrosunda yeterli sayıda Elektrik/Elektronik ve Makine Mühendisi bulunmayan Belediye veya Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kurulular, yıllık kontrol iini, o asansörün yapımında görev almamı Yetkili Mühendislere yaptırabilirler. Bu mühendisler tarafından can ve mal güvenlii yönünden tesisin iletilmesine engel bulunmadıına dair en az üç nüsha halinde bir rapor düzenlenir. Hazırlanan raporun birer nüshası Belediyede veya Valilikte veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kurulularda, bakım yapan firma ve bina sorumlusunda muhafaza edilir. Bu raporun tanzim ettirilmesinin takibi sorumluluu, asansörün bulunduu bina sorumlusuna aittir.    

(2) Yıllık kontrol, asansörün bakımını üstlenen firma nezaretinde gerçekletirilecektir.    

(3) Bu Yönetmeliin 7 nci maddesinin (b) bendinin  (1), (2), (3) numaralı alt bentlerinde yer alan ve bakım çalıması olarak deerlendirilmeyen asansöre ait deiiklikler sonrasında veya meydana gelebilecek bir kaza sonrasında yıllık kontrol tekrarlanacaktır.    

(4) Yıllık kontrol neticesinde, asansörün çalımasında can ve mal güvenlii açısından bir tehlike söz konusu ise; asansörün çalımasına can ve mal güvenlii salanıncaya kadar izin verilmez. Buna ramen, asansörün çalıtırılmasından bina sorumlusu sorumludur.    

(5) 1/1/2012 tarihinden itibaren yapının balı bulunduu Belediye veya Belediye hudutları dıındaki yapılar için Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kurulular, bina sorumlularının yapacakları bavurular uyarınca yapılacak yıllık kontrolleri, TS EN 17020 standardına göre asansör konusunda akredite olmu A tipi muayene kurulularına yaptıracaklardır. Bu kuruluça verilecek olan muayene raporu üç nüsha olarak tanzim edilerek, birer nüshası Belediyede veya Valilikte veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kurulularda, bakım yapan firmada ve bina sorumlusunda muhafaza edilecektir. Yıllık kontrolün yaptırılıp yaptırılmadıının denetiminden ise Belediye veya Belediye hudutları dıındaki yapılar için Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kurulular sorumludur. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeitli ve Son Hükümler      Aykırı davranılarda uygulanacak hükümler    

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmeliin hizmete ilikin hususlarına aykırı hareket edenler hakkında; 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, tarafların bu Kanun kapsamı dıında kaldıı durumlarda ise genel hükümler geçerlidir.     

Yürürlükten kaldırılan hükümler    

MADDE 12 – (1) 15/2/2003 tarihli ve 25021 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Asansör Yönetmeliinin (95/16/AT) 14 ila 26 ncı maddeleri yürürlükten kaldırılmıtır.     

Yürürlük    

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüe girer.     

Yürütme    

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 
Advertisement

Sponsor

Destekleyenler

Web Tasarım
Partner

Rss Kaynakları

web tasarım
DigiPara Liftdesigner We use DigiPara Liftdesigner for elevator drawings