asansör - asansör imalatı - asansör kabinleri - izmir - asansör fırması, asansör firmaları, yürüyen merdiven, yürüme bandı, yük asansörleri, şahıs asansörleri

Asansr Firması arrow Haberler
Haberler PDF Yazdr E-posta

Engellilere Yönelik Mimari Düzenleme Kılavuzu
Engelli insanların kentsel yaama katılım alanındaki ihtiyaçları özürlü olmayanlarla farklı olmakla birlikte benzerdir. Engelli olarak tanımlanan bireyleri, toplumun ayrı bir kesimi olarak niteleme yerine bütünlemi bir parçası olarak algılayabilmek ve mekanda da buna olanak salayabilmek amacıyla fiziksel çevreye ulaılabilirliini salamak gerekmektedir.

Tüm insanlar gibi, engelli insanların da ulaım hizmetlerinden eit fırsatlarda yararlanması iine, okuluna, alıverie, spor alanlarına, parklara, engelli olmayan insanların kullandıı yollarla ve taıtlarla gidebilmesi gerekmektedir.

Herkes, tüm yaamsal alanlara ulamak hakkına sahiptir. Bu, çada toplum olmanın önemli bir gereidir ve yerel yönetimlerle bu konuda çok büyük sorumluluklar dümektedir. Yerel yönetimler, yaptıkları sosyal ve teknik alt yapı yatırımlarıyla kent mekanının ekillenmesinde önemli role sahiptir. Kentsel ulaım hizmetlerinin, kentteki her türlü açık alan ve yapının engelliler için ulaılabilirliinin yerel yönetimlerce salanıyor olması, engellilerin sosyal yaama katılmasında fırsat eitliini salayan en önemli unsurdur.

Engellilerin fiziksel çevreye ulaılabilirliklerinin salanmasının yanında, çevre faktörlerinin özre neden olması da bir dier konuyu oluturmaktadır. Özellikle trafik kazaları ve trafik kurallarına uyulmaması, bu sistemlerin bir bütün olarak sunulmaması, özre neden olduu gibi özürlülerin ulaılabilirliini de kısıtlamaktadır.

Ulaılabilirlik ve kullanım açısından;

. Kamusal binalara (kamunun kullanımına açık resmi ve özel tüm yapılar) eriim,

. Açık alanlar (sokak, cadde ve meydanlar, parklar, rekreasyon alanları v.b.),

. Konutlar,

. Toplu taımacılık ve

. Trafik düzenlemeleri konularında,

yerel yönetimler yasal sorumlusu ve yetkilisi olarak çözüm getirmek zorundadır.

Bu nedenle, özürlülere yönelik olarak yapılması gereken düzenlemelerin, mevzuat ve standartlara uygun olması konusunda karılaılan aksaklıklar; yerel yönetimlerin bu konudaki yetki ve sorumlulukları; mevcut mevzuat ve standartlar konusunda yerel yönetimlerin bilgi, teknik ve mali açıdan yeterlilii; bu konudaki denetim sistemi hususlarında Özürlüler İdaresi Bakanlıı ile sürekli ibirliinde olmalarında yarar görülmektedir.

Özel fiziksel ve mimari düzenlemeler gerektiren hareket engeli son derece geni kapsamlıdır. Sürekli özürlülerin yanında hamile, çocuk, yalı, hastalık ve kaza nedeniyle özürlü artlarında yaayan geçici özürlüleri ilgilendirir.

Bu rehber, kapsamlı ve ayrıntılı ekilde hazırlanmamıtır. Ayrıntılar TSE'nin ilgili standardlarında ve belediyelerin hazırlamı olduu imar yönetmeliklerinde belirtilmitir. Rehberde tasarımcı, plancı veya uygulayıcı olarak; fiziksel çevreye ulaım alt yapısı, konutlar ve ulaım hizmetine ilikin önerilerde bulunulmaktadır.

 

 

parkta scooter'la dolaan yalı kadınlar

 

2.YASAL ÇERCEVE

2.1. Mevcut Durum

İmarla ilgili yasa ve yönetmeliklerde çou kez birbirine paralel ancak birbirinden farklı kapsama sahip hususlara deinilmitir. Uygulamada da giderek daha fazla sayıda örnee rastlanmaktadır. Ancak yine de uygulamaların beklenilen hızla gerçekletiini ve fiziksel çevrenin tam eriilebilir nitelie kavutuunu söylemek mümkün deildir. Bunda, uygulayıcıların ilgili standardlardan haberdar olmamasının etkisi büyüktür.

Standardlar kaliteyi, teknik özellikleri ve uyulan kuralları ifade eder. Bu nedenle Türk Standardları Enstitüsü'nün çıkarmı olduu ilgili standartlara itibar edilmesi gerekir. Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan ve bina içi bina yakın çevresi ve açık alanları kapsayan standartlar belirlenmitir ( İlgili Standardlar TSE Bakanlıı ve Bölge Müdürlüklerinden temin edilebilir ).

Bunlar arasında;

. TS 12576 Şehir İçi Yollar- Özürlü ve Yalılar İçin Sokak, Cadde, Meydan ve Yollarda Yapısal Önlemler ve İaretlemenin Tasarım Kuralları, fiziksel çevrenin eriilebilir olması yönünde kapsamlı önerilere sahiptir.

. T. TS 12460 Şehir İçi Yollar-Raylı Taıma Sistemleri-Bölüm 5: Özürlü ve Yalılar İçin Tesislerde Tasarım Kuralları,

. TS 12574 Şehir İçi Yollar- Raylı Taıma Sistemleri-Bölüm 10: İstasyon İçi İaret ve Grafik Tasarım Kuralları,

. TS 12575 Şehir İçi Yollar-Raylı Taıma Sistemleri-Bölüm 14: İstasyon Platformu Oturma Elemanları

Konut dıı çevrenin yapısal düzenlemesinde bavurulan standartlardır.

Özürlü ve yalılara uygun konut düzenlenmesinde tek referans;

. TS 9111 Özürlü İnsanların İkamet Edecei Binaların Düzenlenmesi Kuralları, standardıdır.

Özürlülerin ulaımını salayan toplutaım veya binek araçlara ilikin belirlenmi standard bulunmamaktadır.

Bu standartlar yanında Bayındırlık ve İskan Bakanlıı'nca hazırlanan imar yasası ve 1999 yılında deitirilen yönetmeliklerine ve Büyükehir belediyelerinin imar yönetmeliklerine fiziksel çevre düzenlemelerine yönelik maddeler eklenmitir.

Özürlü ve yalılar için fiziksel ve mimari düzenlemelere ilikin çeitli kanun ve yönetmeliklerde hususlar bulunmaktadır.

�  3194 sayılı İmar Kanunu'na 1997 yılında eklenen ek madde ile,

Ek Madde 1- Fiziksel çevrenin özürlüler için ulaılabilir ve yaanabilir kılınması için; imar planları ile kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda, Türk Standartları Enstitüsünün ilgili standardına uyulması zorunludur.

hükmü getirilmitir.

10 Temmuz 2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükehir Belediyesi Kanunu'nda Büyükehir Belediyelerine ve ilçe ve ilk kademe belediyelerine verilen görev, yetki ve sorumluluklar arasında özürlülerle ilgili hususlar yer almaktadır.

Böylece �özürlüler� veya �özürlüler� sözcüünün imarla ilgili yasal düzenlemelerde artık yer aldıı görülmektedir. Örnein İzmir, İstanbul, Bursa ve Ankara Büyükehir Belediyesi İmar Yönetmeliklerinin tümünde de özürlülerin kentsel mekanda ve binalarda eriebilirliini kolaylatırıcı hususlar yer almaktadır.

�  3.7.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14, 38, 60 ve 77 inci maddelerinde de özürlülere yönelik hizmetlere deinilmektedir.

5302 sayılı İl Özel İdareleri Kanunu'na özürlülerle ilgili hususlar eklenmitir.

�  5378 sayılı Özürlüler Kanununun geçici 2 nci maddesinde, kamu kurum ve kurulularına ait mevcut resmi yapıların, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeil alanlar,spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel altyapı alanları ile gerçek ve tüzel kiiler tarafından yapılmı ve umuma açık hizmet veren her türlü yapıların özürlülerin eriebilirliine uygun duruma getirilecei;geçici 3'üncü maddesinde de,Büyükehir belediyeleri ve belediyelerin,ehir içinde kendilerince sunulan veya denetimlerinden gerçekletirilen toplu taıma hizmetlerinin özürlülerin kullanımına uygunluunu salayacaı hükmü altına alınmıtır.

Bu uygulamaların gerçekletirilmesi için tanınan 7 yıllık süre 7/7/ 2005 tarihinde balamıtır.

�  Aynı kanunun,

MADDE 19. � 23.6.1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 42 nci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aaıdaki fıkra eklenmitir.

Özürlülerin yaamı için zorunluluk göstermesi hâlinde, proje tadili kat maliklerinin en geç üç ay içerisinde yapacaı toplantıda görüülerek sayı ve arsa payı çounluu ile karara balanır. Toplantının bu süre içerisinde yapılamaması veya tadilat talebinin çounlukla kabul edilmemesi durumunda; ilgili kat malikinin talebi üzerine bina güvenliinin tehlikeye sokulmadıını bildirir komisyon raporuna istinaden ilgili mercilerden alınacak  tasdikli  proje deiiklii veya krokiye göre inaat, onarım ve tesis yapılır. İlgili merciler, tasdikli proje deiiklii veya kroki taleplerini en geç altı ay içinde sonuçlandırır. Buna ilikin yönetmelik 22 Nisan 2006 tarih ve 26147 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüe girmitir.

�  2006/ 18 Sayılı Kamu Binaları, kamuya açık alanlar ve toplu taıma araçlarının özürlülerin kullanımına uygun duruma getirilmesi hakkındaki Babakanlık Genelgesi

3. ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK DÜZENLEMELER

3.1. Özürlü ve Yalılara Yönelik Yapısal Düzenlemelerde Genel Kurallar

Ulaabilirlik yapısal çevrenin temel bir özellii olup, özürlülerin günlük yaamlarının sürdürebilmelerinde, öncelikle evlerinden çıkabilmeleri ve bakalarına muhtaç bütün ticari ve idari kamu binalarındaki ilerine gidip gelebilmeleri, sosyal-kültürel, spor, salık, dini faaliyetler gibi aktivitelere ulaabilirliin salanması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Özürlülerin hareketini, kolaylatırmak için yollar engellerden arındırılmalıdır. Dik, yüksek, keskin, kavisli veya köeli olan yollar, özürlülerin hareketini kısıtlayıcı olduundan, yaya kaldırım yüzeyi aynı yükseklikte, düz ve rahat kavisli olarak yapılmalıdır.

Mevcut bir yol üstüne, özürlülerin ve yayaların yararlanacaı bir tesis yapılacaı zaman ne tür bir tesisin yapılacaının belirlenmesi, ölçümlendirilmesi gereklidir .(Örnek: Toplu taım durakları, oto parklar, yaya yolu kaldırım düzenlenmesi, dinlenme yerleri, aaçlandırma vb.)

Kapalı ve açık tüm alanlarda ulaabilirlii güçletiren nedenler olarak tanımlanan fiziksel engellerin kaldırılarak, fiziksel çevre özürlüler için yaanabilir ve ulaılabilir tasarlanmalıdır.

Özürlü yayaların yürüyülerini serbestçe gerçekletirebilmeleri için, yeterli yürüyü alanları salanmalı, yoldaki düzenlemeler onlara istedikleri yer gitmeleri için engel olmamalıdır.

Uzun yürüme yolları, rahat ve kullanılı olmayan geçitler, uzun bekleme süreleri, özürlülerin ulaabilirliklerini zorlatıran/caydıran bir unsur olduundan, çevre, herkesin ilevlerini mümkün olduunca en özgür ve eit ekilde yapmasını salayacak biçimde düzenlenmelidir.

Özürlülerin etrafta serbestçe ve engellenmeden dolaabilmeleri için yaya yolunda;

-Yeterli genilik

-Yeterli hareket alanı

-Ba hizası altında serbest alan

-Düz satıh ve kaygan olmayan yüzey

-Yönlendirme, uyarma araçları salanmalıdır.

Görme özürlüler için de ses veya dokunma yolu ve iri puntolu sembol ve harfler ile hareket etme olanaı salanmalıdır.

Eitimli köpek kullanan görme özürlülerin günlük zorunluluklarını giderebilme için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Özürlüler için ulaabilirlik kolaylıklarının salanmasında dier salıklı yayaları da kapsayacak ortak hizmet olanakları düünülmelidir. Ayrıca insanlar fiziki bakımdan birbirinden farklı olduundan, farklı kategorideki insanlar için ayrı tesisler yapmak yerine, herkes tarafından kullanılabilir ortak artlardaki tasarımlar yapılmalıdır.

   

3.2. Açık Alanlar

sokakta engelsiz yol tasarlayan iki insan

 

Yol, yaya yolu, meydan, yeil alan, spor alanı gibi kentsel açık mekanların engelsiz tasarlanması veya mevcutların engelsiz duruma getirilmesi için önlemler alınması esastır.

TS 12576 �Şehir İçi Yollar � Özürlü ve Yalılar İçin Sokak, Cadde, Meydan ve Yollarda Yapısal Önlemler ve İaretlemelerin Tasarım Kuralları

Nisan 1999'da Türk Standartları Enstitüsü'nce hazırlanan� TS 12576 �Şehir İçi Yollar � Özürlü ve Yalılar İçin Sokak, Cadde, Meydan ve Yollarda Yapısal Önlemler ve İaretlemelerin Tasarım Kuralları standardı proje yapımcıları ve uygulayıcılar için önemli yol gösterici bir doküman niteliindedir.

Bu standarttan yararlanılarak;

�  Halen kullanılan meydan, park, yaya yolu, kaldırım, geçitler, rampalar, merdivenler, duraklar, istasyonlar, otoparklar, telefon kabinleri, sinyalizasyon ve iaretlemeler gibi bütün kentsel altyapı özürlülerin eriimine uygun hale getirilmelidir.

�  Bu hizmetlere ilikin yeni projeler özürlü vatandaların eriimine uygun olarak yapılmalıdır.

�  Kaldırımın baladıı ve bittii yerlerde tekerlekli sandalyenin rahatlıkla inip çıkabilecei rampaların olması, kaldırımların üzerinde bulunan direkler, çöp kutuları, trafik panoları, çiçeklikler, zincirler, demir kazıklar, sarkan aaç dallarının kaldırılması ve taıtların park etmesinin önlenmesi, ticari iyerlerinin önlerine tezgah açılmasının kısıtlanması ve yaya geçitlerindeki trafik ııklarının sesli hale getirilmesi gibi tedbirlerle, görme özürlü ve ortopedik özürlü vatandaların ehir içinde eriebilirlii salanmalıdır.


 • Görme özürlülerin güvenli eriimini salamak üzere kaldırımda, hissedilebilir yönlendiriciler, kontrast ve fosforlu renk düzenlemeleri yapılmalıdır.
 • Zihinsel özürlülerin ulaabilirliinin salanmasında basit iaretlemeler ve yönlendirici-bilgilendirici donanımlar gereklidir. Özellikle ulaım sistemlerini kullanırken, tek baına bir yerden bir yere gitmek istediklerinde, kentsel hizmetlerin düzenli olması (örnein; otobüs saatlerinin, durak yerlerinin süreklilii ve aynı olması) gerekmektedir. Ayrıca yazılı bilgilendirmenin büyük puntolar ile ve yalın olması da zihinsel özürlülerin bulundukları yeri algılaması ve gidecekleri yeri planlamasında kolaylık salayacaktır.

 

yolda yürüyen kolyuk denekli adam

3.3.Kapalı Alanlar

3.3.1.Kamusal Binalar

Eriilebilirlik kapsamında, resmi yapılar yanında, kamunun kullanımına açık tüm binalar kamusal binalar diye ele alınmaktadır. Özürlü bireylerin toplumsal yaama katılımında bu binalara eriebilirliklerinin salanması büyük önem taımaktadır. .


 • Resmi ve umumi binalarda bir kattan fazla olan yapılarda eriilebilirlik için özürlülerin kullanımına uygun standartlarda asansörün zorunlu tutulması aynı zamanda bu asansörün acil durum asansörü (bkz. Yangın Yönetmelii Madde 63.) niteliinde olması salanmalıdır.
 • Eitim kurulularında özürlü veya engelsiz tüm çocukların bir arada eitim alabilecei bina tasarımlarının gerçekletirilmesi önem taımaktadır. Bu kapsamda, engel türleri ve gereksinmelere göre bir arada eitim alabilecek grupların belirlenmesi ve düzenlemelerin bu anlayıla yapılması sosyal etkileim açısından önem taımaktadır. Eitim yapılarının projelerinin bu açıdan yeniden gözden geçirilmesi zorunludur.
 • Özürlü çocukların, toplumla daha fazla bütünlemesini salayabilmek için özürlü çocukların salıklı çocuklarla birlikte yararlanabilecei krelerin yasalar çerçevesinde kurulması ve kurucu kurululara destek olunması yararlı olacaktır. Krelerin yeil alanlar yakınında kurulması ve krelerle birlikte spor faaliyetlerinin içeren tesislerin oluturulması özürlü çocuklara oldukça önemli fırsatlar yaratabilecektir.
 • Resmi binalar yanında kamusal kullanıma açık tüm binalarda, engel türüne göre kullandıı dier yardımcı araç ve gereçler ile kullanabilecekleri, sahanlıklı ve korkuluklu rampa, asansör, tuvalet gibi olanakların salanması gereklidir.
 • Özürlülerin eriimi açısından salık kuruluları kukusuz öncelik taımaktadır. Bu yapılarda hastaların kullanacaı iç ve dı mekanların tümünde, özürlülerin eriebilirliini salayacak önlemler alınmalıdır.
 • Belediyeler dahil bütün kamu kurulularınca, kendi binalarının girileri, asansörleri, koridorları ve tuvaletlerinin standartlara uygun ekilde yapılması gerekmektedir.

metroda bekleyen özürlü kadın

 

Günlük yaam sürerken insanlar bir çok bina, tesis, alan ve mekanı kullanırlar. Özürlülerin günümüzün önemli sosyal ve kültürel etkinliklerinden birisi olan turizm hareketinin dıında kalması beklenemez. Bu hem ülkelerin turizm gelirlerinin artması, turizm potansiyellerinin gelimesi hem de özürlülerin bu önemli etkinliin dıında kalmaması açısından çok büyük önem taımaktadır. Özürlülerin toplum yaantısına özürlü olmayanlar ile eit fırsatlarla katılabilmelerinin salanmasında mekansal düzenlemeler önemli yer tutmaktadır.  • Turizm tesislerinde yatak odaları ve suitlerin önemli bir bölümü özürlülere uygun olarak tasarlanmalıdır. Bu binaların iç düzenlemesinde uzman kiilerin katkıları salanmalıdır.BUNA İLİŞKİN STANDARD ?
  • Turizm tesislerinde özürlüler için ayrılan ve düzenlenen odaların, dier otel odaları ile edeer yönde ve manzarada, aydınlatma ve eit ulaım kriterlerine uygun tasarlanması salanmalıdır.

3 .3.2. Konutlar

Tüm toplu konut projelendirmesi ve üretiminde, özürlü bireyler için tasarlanmı ortamlarda dier insanların da rahat edebildii gerçeinden yola çıkan ve belli standartlara uyulan �uyarlanabilir konut� yaklaımı ele alınabilir. Uyarlanabilir konut, normal konutun özelliklerine sahip, ancak gerek duyulduunda hızlı ve ekonomik bir biçimde uygun deiimler yapılabilen konuttur. Özürlülerin kullanımına uygun kapı ve koridor genilikleri tuvalet, banyo ölçüleri, elektrik tesisatı, mutfak donatıları gibi temel ilkeleri tüm konutlarda salamak ana amaçtır. Bu özelliklere göre yapılacak konutlar, yapım maliyetini artırmayacaı gibi, özürlü olmayanların yaamını da kolaylatırıcı çözümler sunacaktır. Böylece sadece özürlüler için deil, hayatının belli bir
döneminde özürlülük durumu ile karılaacak ya da yalandıında hareket kabiliyeti azalacak kiiler için de esnek çözümler sunulmu olacaktır.

Özürlü ve yalılar için uygun konut düzenlemesinde bavurulması gerekli tek kaynak Türk Standardları Enstitüsü' nün ilgili standardı olan;

TS 9111 Özürlü İnsanların İkamet Edecei Binaların Düzenlenmesi Kuralları standardıdır.(Bu standardın revizyonu yapılmaktadır.)

TS 9111 standardından yararlanılarak;

�  Yeni yapılacak tüm konutlar, özürlülerin giriine ve katlara ulaımına uygun asansör, merdiven, rampalar belirlenen ölçü ve nitelikte yapılmalıdır.

�  Yarım kat merdiven engelinin ortadan kaldırılması ve kot farkının giderilerek asansöre ulaılması salanmalıdır..

�  Banyo ve tuvaletler özürlü ve yalıların eriimi ve kullanımına uygun yapılmalıdır. Konutlarda ev kazalarının en aza indirilmesi için gerekli düzenlemeler ve basit donanımlar salanmalıdır. Evin birçok noktasına tutunma kolları konulabilir. Dolaplar uygun yükseklikte düzenlenmelidir. Keskin köeler ve kaygan zeminler ortadan kaldırılmalıdır.

�  Yeni yapılacak binalara inaat ruhsatı verilirken, projelerde özürlülerle ilgili düzenlemelerin yapılıp yapılmadıı kontrol edilmeli, bu düzenlemeler yoksa ruhsat verilmemelidir.

�  Tamamlanmı yapılara yapı kullanma izni verilirken, bina girilerinde, asansörlerde ve dier ortak alanlarda özürlülerle ilgili standartlara uygun düzenlemeler yapılmamısa yapı kullanma izin belgesi verilmemelidir.

�  Mevcut konutların girileri özürlülerin eriimine uygun hale getirilmelidir.

4. TOPLU TAŞIMACILIK

Bugüne dek ülkemiz de çeitli belediyeler tarafından özürlülerin ulaımına yönelik olarak mevcut otobüslerin uyarlanması veya özürlülere uygun tasarlanmı yeni otobüslerin alınarak sefere konulması seçenekleri denenmitir. Ancak gerek duraklara eriimde yaanan sorunlar, verilen servislerin yeterince duyurulamaması, özürlülerin farklı corafi bölgelerinde ikamet etmesi gibi nedenlerle kullanım sıklıı istenilen düzeyde olamamıtır. Bu durum karısında belediyeler ya bu seferleri kaldırmak ya da azaltmak yolunu seçmilerdir.

Özürlülerin ulaımı normal insanlarla aynı toplu taım aracı kullanma esasına dayanmalıdır. Ancak yalnız otobüs deil, gerektiinde özürlülere yönelik tasarlanmı daha küçük ulaım araçları seçilerek, düzenli ya da talebe balı seferler konulması düünülebilir.

Yerel yönetimlerin denetimindeki tüm toplu taım araçları ve ehir içi servis araçları özürlülere yardımcı araç ve gereçleriyle rahatlıkla eriebilecekleri biçimde donatılması ve araç ile durak ve kaldırım yüzeyleri arasındaki kot farklılıklarının giderilmesi gerekmektedir.

Yerel yönetimler, ayrıca özel durumdaki özürlülerin taınması için özel donanımlı araçlar hazırlamalı ve bunları hizmete sunmalıdır.

Eriebilirlik bir bütün olarak görülmelidir, arada bir parçası koparsa eriebilirlik salanamaz. Bundan dolayı yapılacak uygulamaların sürekliliinin salanmasına özen gösterilmelidir. Örnein, bilgilendirme sistemi, konuttan duraa, istasyona, iskeleye vb. eriim, otobüsler, vagonlar, vapurlar vb ile kaldırımlar bu bütünün birer parçası olarak görülmelidir.

otobüse binen özürlü kadın

5. TRAFİK DÜZENLEMELERİ VE GÜVENLİİ

Trafik güvenlii yaya ve taıt trafii açısından birlikte düünülmelidir. Kent merkezlerinde öncelik yayaya verilmelidir. Trafik ve yol güvenlii konusunun, yol kaplaması, yer döemesi, yol üzerindeki elemanlar ve alt yapı ile birlikte düünülmesi gerekir. Yayanın, yaya yolunda, geçidinde ve kaldırımdaki tüm hareketleri trafik güvenlii kapsamında ele alınmalıdır. Yaya ve taıt trafiinin kesitii noktalarda, yayanın yolu hemzemin olarak geçmesi salanmalıdır.

Yayalar açısından kent içinde trafik güvenlikli alanlar oluturulmalıdır. Yaya alanları artırılmalı ve geniletilmelidir. Taıt hızının yavalatıldıı trafik durultma alanları oluturulmalıdır. Kavak noktalarında güvenli ve konforlu geçii salayacak sinyalizasyon ve erit düzenlemeleri yapılmalıdır. Iıklı yaya geçitlerinde özürlü, yalı ve çocuk hızı düünülerek geçi süresi belirlenmelidir.Düzenli kent içi kaza istatistikleri toplanmalı, bu dorultuda tehlikeli kavaklar güvenlikli hale getirilerek trafik kazaları nedeniyle oluabilecek özürlülük durumlarını önleyici tedbirler alınmalıdır.

Kent içindeki demiryoluyla karayolunun hemzemin olarak kesimeleri, trafik younluuna göre katlı çözümlere kavuturulmalı veya otomasyon sistemiyle donatılmalıdır.

Görme özürlüler için üretilen, konum ve trafik iaretlerine ilikin bilgi veren sesli kumanda cihazı ve benzeri yardımcı araçların kullanımı yaygınlatırılmalı, görme özürlülerin bu tür sesli yada titreimli uyarı aletleri sosyal güvenlik kapsamına dahil edilmelidir.

Özürlülerin kullandıı motorlu taıtlara uygun park yeri düzenlemeleri kent genelinde yaygınlatırılmalıdır.

Araçların kaldırıma çıkmasını önlemek üzere yapılan mantar türü taıt engelleyicileri, görme ve ortopedik özürlüler açısından ciddi tehlikeler yaratmaktadır. Bu tür cadde mobilyaları kaldırılmalıdır.

Sinyalizasyon standartlarının ve özürlülere yönelik uyarı iaretlerinin tüm belediyelerce kullanımı salanmalıdır.

Aydınlatmanın artırılması ile özürlülerin mekanları daha güvenli kullanımı salanabilecektir.


Artık Merdiven Çıkmak Sorun Deil!

Asansör yapılamayan konut ve iyerlerinde merdivenleri oturarak rahat ve huzurlu bir ekilde çıkabilmeniz için gelitirilmi yeni ürünlerimizle hizmetinizdeyiz.

Merdiven platformları, aktif tekerlekli sandalye kullanıcıları için gelitirilmi, çok nitelikli özelliklere sahip, uygun maliyetli merdiven çözümlerinin en baında yer almaktadır. Ürünün kukusuz en öne çıkan özellii, kullanıcının, düz ya da döner, her türlü merdiveni yardım almadan ve kendi tekerlekli sandalyesi ile birlikte inip çıkabilmesidir. Böylece engelli kii her türlü bina veya alana kendi çabasıyla girip çıkabilir.

Bu sistem merdiven basamakları üzerine yahut merdiven boyunca duvara ankrajlanarak monte edilir.

Merdiven üzerinde hafif bir tadilat gerektirdii ve katlı vaziyetteyken 26 cm eninde yer kapladıı için, hususi apartman girilerinde kullanım için bu ürünün montajı için komulardan izin alınması gerekmektedir.

Gerek kamusal alanda, gerekse eitim ve salık alanında, merdiven platformları engelli vatandalara modern kent yaamında eit olanaklar sunan, engelli kiinin daha baımsız, daha olaan bir hayat sürmesini salayan yegâne bulu olarak anılmayı hak etmektedir.ASANSÖR SEMPOZYUMU 2008 SONUÇ BİLDİRGESİ
23 - 25 MAYIS 2008
 
Asansör Sempozyumu 23 - 25 Mayıs 2008 tarihleri arasında İzmir Kültürpark Fuar alanında Elektrik Mühendisleri Odası ve Makine Mühendisleri Odaları tarafından İzmir‘de gerçekletirilmitir.
Sempozyum 15 kurum ve kurulu tarafından desteklenmi olup, sempozyum boyunca 10 oturumda 34 bildiri, 3 poster bildiri, 1 panel, 2 çalıtay, 1 seminer,  ilköretim çaındaki çocukların bilinçlendirilmesi amacıyla "asansör ve yürüyen merdivenlerin güvenli kullanımı" konusunda eitim çalıması gerçekletirilmitir.
Sempozyumda ayrıca gençlerin bilgi birikimlerinin gelitirilmesi, sanatçı ruhlarının açıa çıkarılması amacı ile "Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Güvenli
Kullanımı" liseler arası poster yarıması düzenlenmi, yarımasında dereceye giren posterler sergi alanda 3 gün boyunca sergilenmitir. Sempozyumun üçüncü günü poster yarımasında dereceye giren örencilere ödülleri verilmitir.
Oturumlarda asansör alanında bilimsel, teknik ve AR-GE kapsamında sektörel ve akademik çalımaların yanı sıra mevzuat, eitim ve uygulamaya ilikin özgün bilgi ve deneyimlerin paylaıldıı ortamlar yaratılmıtır.
Sempozyum kapsamında düzenlenen "Ülkemizde Asansörlerin Gelecei" balıklı panelde ise; Sanayi ve Ticaret Bakanlıı, Bayındırlık ve İskan Bakanlıı, Makina Mühendisleri  Odası, Elektrik Mühendisleri Odası ve Türkiye Asansör Platformu temsilcilerinin katılımıyla konu mevzuat, belgelendirme, denetim, gözetim,
hukuk ve uygulamalar açısından ayrıntılı olarak tartıılmı, görü ve öneriler üretilmi ve paylaılmıtır.
Sempozyum sonucunda aaıdaki konuların kamuoyuna sunulması karar altına alınmıtır.


•Ülkemizde İmar Kanunu ve Tip İmar Yönetmeliinin yanı sıra 15 Büyükehir Belediyesinin 12 tanesinde de kendi Büyükehir İmar Yönetmelikleri bulunmaktadır. Tip İmar Yönetmelii ve Büyükehir İmar Yönetmeliklerinin asansör de dahil olmak üzere bir çok teknik konuda farklı düzenlemeleri içerdii tespiti yapılarak, hazırlıkları süren imar kanunu çalımalarında ve balı yönetmeliklerinde özellikle teknik konulardaki  farklılıkların giderilmesi ve bu konuların ortaklatırılması gerektii vurgulanmıtır.


•Günümüzde her alanda olduu gibi asansör teknolojileri alanında da çok hızlı bir gelime ve deiim yaanmaktadır. Bu gelimelere uyum salamak, ürün ve hizmet kalitesini arttırmak, rekabet edebilme gücünü sürekli olarak salayabilmek için sektörde bilgi, beceri ve i alıkanlıklarına sahip nitelikli insan gücüne gereksinim vardır. Nitelikli insan gücü salamak konusunda üniversiteler, ara teknik eleman yetitiren okullara ve meslek odalarına önemli görevler dümektedir. Üniversitelerin ilgili bölümlerinde Asansör Teknolojisi seçmeli ders olarak yer almalı, meslek liselerinde ve meslek yüksek okullarında bu alandaki ders sayıları arttırılmalıdır.


•Sanayi ve Ticaret Bakanlıı tarafından 13.07.2004 tarihinde oluturulan Asansör Teknik Komitesi tarafından yapılan görevlendirme uyarınca EMO ve MMO‘nun birlikte hazırladıı ve bakanlıın onayına sunduu "Asansör Tesis, İletme ve Bakım Yönetmelii" taslaının deerlendirilerek ivedilikle Asansör mevzuatına yansıtılması gerektii belirtilmitir.


•Ülkemiz asansör sektörünün hızla gelien bir imalat sektörüne dönütüü, yapılan imalatların birçounun ihraç edilmeye balandıı, youn rekabet ortamında sektörün ihracat yeteneini sürdürüp gelitirebilmesi için AR-GE çalımalarına önem vererek teknolojisini gelitirmesinin gereklilii saptanmıtır. Yerli üretimin ulusal ve uluslar arası rekabet ortamında etkinliinin arttırılması için AR-GE ve yüksek üretim teknolojisine yönelik yatırımlara destek verilmesinin devlet politikası olması gerektii vurgulanmıtır.


•Sektörde finansman, sermaye yetersizlii, düük verimlilik, kalifiye i gücü, teknolojik ve endüstriyel birikim ve paylaım sorunlarına ilikin kalıcı, köklü çözüm mekanizmalarının ilerliinin artırılması gereksinimi vardır. Sektörde sahip olunan bilgi ve deney birikiminin uygulamaya ve katma deere dönütürülmesi için sistem tasarımında ulaılan seviyenin gelitirilerek yaygın kullanımının salanması, yerli malzeme üretim ve kullanımının tevik edilmesi gerekmektedir


•AB Teknik Mevzuatının uyumlatırılması, standartlara uygun üretim ve haksız rekabet koullarının giderilmesi konularının sektörün ilk gündem maddelerini oluturmasına karın mevcut sorunların çözümüne ilikin etkin koordinasyon zeminlerinin istenilen oranda yaratılamadıı ve/veya deerlendirilemedii saptanmıtır. Bu nedenle öncelikle Bakanlık, Üniversite, TMMOB‘ye balı Meslek Odaları ve Sektör Derneklerinin sürekli ibirlii ortamının gelitirilmesi gerekmektedir.


•AB Teknik Mevzuatı uyum süreci içersinde, ulusal mevzuatın uyumlatırılması çalımasının ülkemiz asansör sanayisinin koulları da dikkate alınarak ivedi olarak tamamlanması gerekmektedir.


•Asansör Yönetmelii uyarınca Makina Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası bazı belediyelerle ortak protokoller yapmıtır. Yapılan yıllık periyodik denetimler sonucunda, mevcut asansörlerde imalat ve montajdan, yetersiz bakım ve iletmeden kaynaklanan olumsuzlukların oranının oldukça yüksek olduu tespit edilmitir. Asansörlerin bakımının yetkin firmalarca yapılmasının salanması yanı sıra, ilgili kamu kuruluları ve yerel yönetimler; asansör periyodik kontrollerinin düzenli olarak yaptırılması konusunda daha duyarlı olmalı, denetim süreçlerinde Meslek Odaları ile ibirliini arttırmalı ve periyodik kontrollere ilikin idari düzenleme  Bakanlık tarafından ivedilikle gerçekletirilmelidir.


•Meslek odalarının kurulu yasalarının verdii görev çerçevesinde, kamu yararına ve kamu adına sürdürdüü üretim ve hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi amacıyla, mesleki denetim hizmetlerinin önündeki yerel ve merkezi siyasi iktidarlarca konulan tüm engeller ve sınırlamalar kaldırılması gerektii ve  mesleki denetimin olmazsa olmaz koulunun "uzmanlık ve belgelendirme" olduu belirtilmitir.


•Asansörlerin ilk denetimleri belediyelerce veya valiliklerce yapılarak ruhsat verilmekte, Odalarımız ise ancak yapılan protokoller çerçevesinde ruhsatlandırma süreçlerinde devreye girebilmektedir. Oysa ülkemizde çok sayıda iskansız bina bulunmakta ve bu binaların asansör denetimleri yasal boluklar nedeniyle yapılamamaktadır. Bu durum, birçok binadaki asansörlerin topraklamasız, emniyetsiz ve fren tertibatı bulunmaksızın çalıması anlamına da gelmektedir. Bu binalara ve denetimsiz asansörlerine yönelik çalımalar da yapılması gerekmektedir.


•Engelli standartlarına uyum, bir ülkenin çadalıının ve insana verdii deerin  göstergesidir. Engelliler, yalılar ve hamileler bata olmak üzere tüm kesimlerin yapılarında, sokaklarında, i yerlerinde ve asansörlerinde rahatça hareket edebildii bir ülkede yüksek bir yaam kalitesine sahip olunabilir. Fiziksel çevrenin engelliler açısından ulaılabilir ve yaanabilir kılınması için imar planlarının yapılmasında kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda engellilerin sosyal yaam ile üretime katılmalarını salayacak düzenlemeler yapılmalı, var olan standart ve düzenlemelerin uygulanmasında ilgili kurumlar, özellikle belediyeler sorumluluklarını yerine getirmelidir.


•Sektörle ilgili sorunların çözümünde bilginin paylaılmasına önem verilmeli, sanayi, üniversite, ilgili kamu kuruluları (Sanayi ve Ticaret Bakanlıı, TSE, Bayındırlık Bakanlıı) sektör dernekleri ve Meslek Odaları ibirlii içinde çalımalıdırlar.


•Asansör Yönetmeliinde, halen kullanılmakta olan asansörlere ilikin bir yaptırım bulunmamaktadır. Mevcut asansörlerin iyiletirilmesi için Bakanlıkça ilgili yönetmeliklerde buna yönelik  bir düzenleme yapılmalıdır.


•Piyasa Denetimi ve Gözetimine ilikin Sanayi ve Ticaret Bakanlıının yönetmelii 16 Mayıs 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüe girmitir. Bakanlık bata asansörler olmak üzere sorumluluk alanına giren ürünlere ilikin piyasa denetim ve gözetim faaliyetlerini yaygınlatırmalı, uygun olmayan ürünler ve kurululara yaptırımlar uygulamalıdır.

 

TMMOB                                                                TMMOB 
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI                    MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODA


Asansör Yaptırırken Dikkat

Planlama Aamasında :

-Binanın bulunduu belediyenin imar ve yangın yönetmelikleri incelenmeli ve göz önünde bulundurulmalıdır.

-Asansör avan projesi tercihen asansör montaj firmalarına yaptırılmalıdır.

-Avan proje ve mimarideki ölçülere azami dikkat edilmelidir.

-Elektrik tesisat projesinde asansöre ait kolon hattı emaları, kuyu aydınlatması ve makina dairesi aydınlatması verilmeli, besleme panosu detaylarını içermelidir.

-Binanın ve asansörün kullanım amacı, avan projeyi yapan kiiye detaylı olarak bildirilmelidir.Bina Yapım aamasında;

-Kuyu dibinin en az 150 cm yapılması tavsiye edilir.

-En üst durak zemin kotundan en az 370 cm makine dairesi kümbet betonu yükseklii olmalıdır.

 

-Makine dairesi kümbet betonundan tavan yükseklii en az 200 cm olmalıdır.

 

-Kuyu dibinin su izolasyonu yapılmalıdır.

-Kuyu ebatları mimari projeye ve avan projeye uygun tesis edilmelidir.

-Kuyu açıklıklarına bariyer konarak kazalar engellenmelidir.

-Makine dairesi yükseklii ve dier ölçülere dikkat edilmelidir.Firma seçiminde :

-Firmanın ISO 9001:2000 Kalite yönetim sistemine göre belgelendirilmi olması, Referanslarının kuvvetli olması, yetkililere kolay ulaılabiliyor olması, sözleme veya teklifinin teslim sürelerini içermesi tercih nedenidir.

-Firmanın yapmı olduu bir asansöre ziyaret faydalı olacaktır.

-Tekliflerin deerlendirilmesi ve firma seçimi aamasında Profesyonel bir kontrol firmasından yardım alınması tavsiye
edilir.

 

Yapım aamasında ;

-Asansör firmasının taahhüdünde bulunmayan ilerle ilgili Asansör firmasından rapor istenmelidir.

-Rapora göre inaatla ilgili iler yapılmalıdır.

Müteahhide ait iler;

-Asansör kuyusu ve makine dairesinin oluturulması

-Kuyu bölmesi için gerekli çelik konstrüksiyon malzemenin temin edilmesi

-Kuyu dibinin temizlenmesi, su çıkması durumunda izolasyonun yapılması

-Asansör kuyusu badanasının yapılması ( kalıp ve demir parçalarının kesilmesi )

-Kuyuya iskele konulması ( yerleim planı tarafımızca verilecektir. )

-Kuyu aydınlatmasının yapılması ( kuyu dibinden ve kuyu tavanından 50

cm den balayarak her kata birer lamba kuyu dibinden ve makine dairesinden kumanda edilecek ekilde wavien – yerleim planı tarafımızca verilecektir.)

-Kuyu dibine 220 V. Priz konulması ( çizimi tarafımızca verilecektir. )

-Kuyu dibine ini merdiveni yapılması ( çizimi tarafımızca verilecektir. )

-Kapı montaj öncesi ve sonrası gerekli kırım , örüm, sıva kaplama ileri )

-Makine dairesine dıa açılan 800 x 2000 mm ebadında demir kapı yapılması ( kapı kilidi içerden elle dıardan anahtarla açılabilir olmalı )

-Makine dairesinin boyanması ve aydınlatmasının yapılması ( 200 Lüks ıık iddetinde )

-Makine dairesi tabliyesine çıkı için merdiven yapılması ( tutamaklı olacaktır)

-Makine dairesi tabliyesinin

kenarının korkulukla çevrilmesi ( yükseklik 1.10 cm . )

-Makine dairesi tavanına askı kancası yapılması

-Makine dairesi havalandırması için panjurlu pencere yapılması ( 2 adet 60x60 Demirden)

-Makine dairesine enerji hattının getirilerek uygun enerji panosu ile balantısının yapılması ( detaylı çizim tarafımızca verilecektir. )

-Makine dairesi tabliyesi zayıf olursa çelik konstrüksiyon ile kuvvetlendirilmesi

-Şantiyede kilitli üstü kapalı bir deponun temin edilmesi

-Montaj sahası güvenliinin salanması

-Asansör kullanma ruhsatının alınması sırasında yapılacak masraflar. (Harç, vergi,müellif kaydı v.s.)

-Asansör boluunun büyük olması sebebiyle gerekli U demir bölmelerinin

yapılması

-Asansör tesisi dolayısıyla icap eden su, elektrik v.s tesisatların nakledilmesi, gereken tadilat, takviye, icap eden putreller ve bil cümle inaata taalluk eden iler ve malzemeleri yapılması

 
Advertisement

Sponsor

Destekleyenler

Web Tasarım
Partner

Rss Kaynakları

web tasarım
DigiPara Liftdesigner We use DigiPara Liftdesigner for elevator drawings