asansör - asansör imalatı - asansör kabinleri - izmir - asansör fırması, asansör firmaları, yürüyen merdiven, yürüme bandı, yük asansörleri, şahıs asansörleri

Asansr Firması arrow Asansr Ynetmelii
Asansr Ynetmelii PDF Yazdr E-posta

 VIII/3194E.055

***ÖNEMLİ NOT: R.Gazete No. 25021 R.G. Tarihi: 15.2.2003 No ve tarihli Yönetmelik 18.5.2009 tarihinden geçerli olmak üzere 18.11.2008 R.G. tarihli Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıtır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlıından : 

ASANSÖR YÖNETMELİİ (95/16/AT) Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliin amacı; İmar Kanunu ve buna balı imar yönetmeliklerine göre ina edilen binalarda, insan ve yük taımasında kullanılan asansörlerin ve güvenlik aksamlarının projelendirilmesi, tasarımı, imali, montajı ve bakımı gerektii gibi yapıldıında ve iletilmesinde kullanıcıların salıını ve güvenliini tehlikeye atmayacak ekilde piyasaya arz edilmelerini teminen; tasarım ve imalat aamalarında uyulması gereken temel salık ve güvenlik kuralları ile takip edilmesi gereken uygunluk deerlendirme ilemlerini ve uygunluk deerlendirmesi yapacak onaylanmı kuruluların görevlendirilmesinde dikkate alınacak asgari kriterleri belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 - Bu Yönetmelik kapsamına ilikin hususlar aaıda belirtilmitir.
a) Bu Yönetmelik, binalarda ve inaatlarda sürekli olarak kullanılan asansörleri ve Ek IV’de listelenen asansörde kullanılacak güvenlik aksamlarını kapsar.
Asansörler için bu Yönetmelikte belirtilen risklerin tamamı veya bir bölümü belirli yönetmeliklerin kapsamına giriyorsa, bu Yönetmelik söz konusu belirli yönetmeliklerin yürürlüe giri tarihinden önceki bu tür asansörlere uygulanmaz veya uygulaması durdurulur.
b) Bu Yönetmelik, aaıda belirtilen asansörleri kapsamaz.
1) Kamu veya özel, insan taımacılıına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları,
2) Askeri veya güvenlik amaçlı özel tasarımlanmı ve yapılmı asansörleri,
3) Maden ocaı vinçleri,
4) Sahne asansörleri,
5) Nakil vasıtalarına monte edilmi asansörleri,
6) Makinelere balı ve sadece çalıma yerine giri amaçlı asansörleri,
7) Dili Rayda çalıan trenleri,
8) İnsan veya insan ve yüklerin taınması amaçlı asansörlere yönelik inaat alanında kullanılan antiye asansörleri.

Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik, 4703 sayılı Ürünlere İlikin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıtır.

Tanımlar
Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlıını,
b) Müstearlık : Dı Ticaret Müstearlıını,
c) Komisyon : Avrupa Birlii Komisyonunu,
d) Asansör : Binalarda ve inaatlarda, belirli seviyelerde hizmet veren, esnek olmayan ve yatay düzlemle 15°’den fazla bir açı oluturan sabit raylar boyunca hareket eden bir kabine sahip olan ve ;
- İnsanların,
- İnsanların ve yüklerin ve
- Kabine girilebiliyorsa, yani bir kii zorlanmadan kabine girebiliyorsa ve kabin içine ya da kabin içindeki bir kiinin kolayca ulaabilecei ekilde yerletirilmi kontrollerle teçhiz edilmi ise, sadece yüklerin taınmasına yönelik bir tertibatı,
e) Model asansör : Teknik dosyasında, objektif deerler ile tanımlanan ve benzer güvenlik aksamını kullanan model asansöre uygun olarak imal edilen asansörlerin temel güvenlik kurallarını nasıl karılanacaının gösterildii numune asansörü;
(Model asansör ile model asansörün tipleri olan asansörlerin parçalarını oluturan asansörler arasında izin verilen tüm varyasyonlar azami ve asgari deerleriyle birlikte teknik dosyada açıkça belirtilmelidir.
Temel güvenlik kurallarını salamak bakımından muhtelif ekipmanın benzerlii hesaplama ve/veya tasarım planları gösterilebilir.)
f) Asansör Firması: Bu Yönetmelik kapsamındaki asansörlerin tasarımından, imalatından, montajından, projesinden, bakımından, iletme ruhsatından ve piyasaya sürülmesinden sorumlu olan ve ürüne adını, ticari markasını veya ayırt edici iaretini koyarak CE iaretini ilitiren ve AT uygunluk beyanını düzenleyen gerçek veya tüzel kiileri; asansör firmasının Türkiye dıında olması halinde, asansör firması tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca asansörün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri asansör güvenliine ilikin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kii veya kuruluu,
g) Güvenlik aksamı : Ek- IV’de listelenen asansör aksam ve parçalarını,
h) Güvenlik aksamı imalatçısı: Bu Yönetmelik kapsamındaki asansörlerin güvenlik aksamının tasarımından, imalatından, piyasaya sürülmesinden sorumlu olan ve ürüne CE iaretini ilitiren ve AT uygunluk beyanını düzenleyen gerçek veya tüzel kii veya kuruluu; güvenlik aksamı imalatçı firmasının Türkiye dıında olması halinde, güvenlik aksamı imalatçı firması tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca güvenlik aksamının tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri asansör güvenliine ilikin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kiiyi,
i) Modül: Bu Yönetmelik gereince, asansörün veya güvenlik aksamının taıdıı risklere göre hangi uygunluk deerlendirmesi ilemlerine tabi tutulacaını gösteren yollardan her birini,
j) CE Uygunluk iareti: Bu Yönetmelik kapsamındaki asansörlerin veya güvenlik aksamlarının veya asansörlerin imalinde kullanılan asansörle ilgili dier ekipman, aksam ve parçaların çalıırken veya kullanırken çevrenin ve insanların salık ve güvenliini veya söz konusu ise malların güvenliini tehdit etmeyecek nitelikte olduunu belirten, bu Yönetmelikte yer alan temel salık ve güvenlik kurallarına, teknik düzenlemede yer alan kurallara uygun olduunu ve tüm uygunluk deerlendirmesi ilemlerine tabi tutulduunu ve bu Yönetmelik hükümlerine uygunluunu gösteren iareti,
k) Temel Güvenlik Kuralları : Asansörün / güvenlik aksamının insan salıı ve güvenlii veya söz konusu ise malların güvenliinin korunması açısından sahip olması gereken asgari salık ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koullarını,
l) Uygunluk Deerlendirmesi: Asansör veya güvenlik aksamının bu Yönetmelie uygunluunun denenmesi ve muayene edilmesi ve / veya belgelendirilmesine ilikin her türlü faaliyeti,
m) Uygunluk Deerlendirmesi Kuruluu: Asansör veya güvenlik aksamının bu Yönetmelie uygunluunun denenmesi ve muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilikin faaliyette bulunan özel veya kamu kuruluunu,
n) Onaylanmı Kurulu: 4703 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulama yönetmeliklerinden Uygunluk Deerlendirme Kuruluları ile Onaylanmı Kurululara Dair Yönetmelik ve bu Yönetmelik hükümlerine göre bu Yönetmelik çerçevesinde uygunluk deerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluları arasından Bakanlık tarafından belirlenerek yetkilendirilen özel veya kamu kuruluunu,
o) Standart : Üzerinde mutabakat salanmı olan, kabul edilmi bir kurulu tarafından onaylanan, mevcut artlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için bu Yönetmelik kapsamındaki asansörün veya güvenlik aksamı veya dier aksamın özellikleri, ileme ve imalat yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, iaretleme, etiketleme ve uygunluk deerlendirmesi ilemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması ihtiyari olan düzenlemeyi,
ö) Ulusal Standart : Bu Yönetmelik kapsamındaki asansör veya güvenlik aksamı veya dier aksamlara yönelik Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan standartları,
p) Uyumlatırılmı Ulusal Standart : Bu Yönetmelik kapsamındaki asansör veya güvenlik aksamı veya dier aksamlara yönelik uyumlatırılmı Avrupa standardını uyumlatıran ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından Türk Standardı olarak kabul edilip yayımlanan standardı,
r) Uyumlatırılmı Avrupa Standardı : Bu Yönetmelik kapsamındaki asansör veya güvenlik aksamı veya dier aksamlara yönelik Avrupa Birlii Komisyonunun talimatı üzerine bir Avrupa Standardizasyon Kuruluu tarafından hazırlanan ve Avrupa Toplulukları Resmi Gazete’sinde ismi yayımlanan standardı,
s) AT Uygunluk Beyanı : Asansör firmasının veya güvenlik aksamı imalatçısının piyasaya arz ettii asansörün veya güvenlik aksamının bu Yönetmelik hükümlerine uygunluunu beyan ettii belgeyi,
) AT Tip İnceleme Belgesi : Onaylanmı kurulu tarafından düzenlenerek asansör firmasına verilen asansör veya güvenlik aksamının bu Yönetmelik hükümlerine uygunluunu gösteren belgeyi,
t) Piyasaya arz : Asansör firmasının asansörü kullanıcıya hazır hale getirdii ilk durumu veya güvenlik aksamı imalatçısı veya dier aksam imalatçılarının imal ettikleri aksamları, asansör firmasına tedarik ve kullanımı amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için hazır hale getirdii ilk durumu,
u) Piyasa Gözetimi ve Denetimi : Bu Yönetmelik kapsamındaki asansörün veya güvenlik aksamının veya dier aksamların piyasaya arzı veya daıtımı aamasında veya bunlar piyasada veya kullanımda iken bu Yönetmelie uygun olarak imal edilip edilmediinin ve güvenli olup olmadıının Bakanlık tarafından denetlenmesi veya denetlettirilmesini,
ü) Bina sorumlusu: Asansörün, bu Yönetmelik kurallarına uygun olarak güvenli bir ekilde çalımasını salamak amacıyla düzenli olarak bakımını ve onarımını ve kontrolünü yaptırmaktan sorumlu olan, binanın maliki, kat maliki veya bunların yetki verdii kii veya kuruluu,
v) Yetkili Servis : Bu Yönetmelik kapsamında yer alan asansörlerin bakımı ve onarımı için asansör firması tarafından yetkilendirilen özel veya tüzel kiiyi,
y) Ürün : Asansörü ve/veya asansör aksam ve parçalarını,
z) İletme Ruhsatı: Bu Yönetmelik kapsamında piyasaya arz edilen asansörün; avan ve tatbikat projelerine, standartlara ve bu Yönetmeliin temel kurallarına ve teknik düzenlemelere uygunluunun belgelenmesini müteakip, binanın balı bulunduu Belediye veya belediye hudutları dıında Valilik tarafından verilen, asansörün kullanılmasında can ve mal güvenlii açısından bir sorun olmadıını belirten belgeyi,
za) Asansör yaptırıcısı : Asansörün tesisi için asansör firması ile sözleme yapan özel veya tüzel kiileri,
zb) Elektrik Projesi: Tesis edilecek asansörün tipine göre elektrikli kumanda, kontrol, emniyet sistemleri, sinyal sistemleri ve genel tahrik güç vb. sistemlerini ihtiva eden elektrik akım yollarını gösteren projeleri, bunların birbirinden ayrılmaz bir bütün oluturduunu,
zc) Proje: Yapılacak tesisin hesaplarını, elektrik projelerini, ölçülerini ve binaya yerleik eklini kapsayan komple tasarımı,
zd) İnaat Mahalli: Yapılarda asansör kabininin çalıacaı kuyu ile tahrik ve kumanda elemanlarının bulunduu mahallini,
ze) Trafik Hesabı: Bina ekil ve ihtiyaçlarına göre asansörün adet, hız, kapasite, kumanda ve kullanma ekillerini en ekonomik biçimde tespit eden hesap tarzını,
zf) Yıllık Kontrol: Asansörün emniyet ve iletme yönünden standartlara uygun ekilde çalıtıının yılda en az bir defa yetkili bir mühendis tarafından kontrol edilmesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Temel Güvenlik Kuralları ve Standartlar

Temel Güvenlik Kuralları
Madde 5 -
Bu Yönetmelik kapsamına giren asansörler, Ek-I’de belirtilen temel salık ve güvenlik kurallarını yerine getirmek zorundadır.
Bu Yönetmelik kapsamındaki güvenlik aksamları, Ek-I’de getirilen temel salık ve güvenlik artlarını karılamalı veya monte edildikleri asansörde söz konusu temel kuralları salamalıdır.

Standartlar
Madde 6 - Standartlara ilikin hususlar aaıda belirtilmitir.
a) Bir uyumlatırılmı stantart bir veya daha fazla temel salık ve güvenlik gereini kapsaması durumunda,
1) Bu standarda uygun imal edilen asansörlerin 5 inci maddedeki ilgili temel kurallara uygun olduu kabul edilir veya,
2) Bu standarda uygun imal edilen, güvenlik aksamının doru olarak monte edildikleri asansörlerin ilgili temel kurallara uymasını salamak için uygun olduu kabul edilir.
b) Bakanlık, uyumlatırılmı ulusal standartların isim ve numaralarını Resmi Gazete’de yayımlar. Bakanlık bu bilgileri Müstearlık aracılıı ile Komisyona bildirir.
c) Bakanlık, uyumlatırılmı Avrupa standardının bulunmadıı durumda, Ek-I’de yer alan asgari temel salık ve güvenlik kurallarının doru uygulanması için önemli ya da ilgili mevcut ulusal standartlar ve teknik özellikler hakkında ilgili taraflara bilgi vermek için gerekli önlemleri alır.
d) Bakanlık, (a) bendinde belirtilen uyumlatırılmı ulusal standartların veya bu standartların esas aldıı Avrupa standartlarının 5 inci maddede belirtilen güvenlik artlarını tamamen salamadıını tespit etmesi durumunda, konuyu Müstearlık aracılıı ile Komisyona bildirir. Komisyon konu üzerinde yapacaı deerlendirmeyi müteakiben, söz konusu uyumlatırılmı Avrupa standardını ve bunu uyumlatıran uyumlatırılmı ulusal standardın yayımdan çekilmesi gerektiini bildirmesi halinde, Bakanlık söz konusu uyumlatırılmı ulusal standardı Resmi Gazete’deki yayımlanan listeden çıkarır.
e) Ek-XV’de Türk Standartları Enstitüsü tarafından uyumlatırılan mevcut uyumlatırılmı standartlar verilmitir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygunluk Deerlendirmesi İlemleri, "CE" İaretlemesi ve
CE Uygunluk İaretinin Usulsüz Kullanımı

Uygunluk Deerlendirmesi İlemleri
Madde 7 -
Güvenlik aksamları ve asansörler için uygunluk deerlendirme ilemleri aaıda belirtilmitir.

A- Güvenlik aksamları için uygunluk deerlendirmesi ilemleri:
Ek-IV’de belirtilen güvenlik aksamlarının piyasaya sürülmesinden önce, güvenlik aksamı imalatçısı tarafından aaıdaki ilemler yapılmalıdır.
a) Güvenlik aksamına aaıda belirtilen uygunluk deerlendiresinden birisi uygulanır.
1) Güvenlik aksamı modeli, Ek -V’e göre AT tip incelemesine ve Ek-XI’e göre onaylanmı bir kurulu tarafından yapılacak imalat denetimine sunulur veya ,
2) Güvenlik aksamı modeli Ek-V’e göre AT tip incelemesine sunulur ve Ek-VIII’e göre imalat denetimine yönelik bir kalite güvence sistemi iletilir veya ,
3) Güvenlik aksamı modeli için Ek-IX’a göre tam kalite güvence sistemi iletilir.
b) Kullanılan Ekte (duruma göre Ek-VIII, Ek-IX veya Ek-XI) verilen artları dikkate alarak, her güvenlik aksamına CE iareti ilitirilir ve Ek-II’de listelenen bilgiyi içeren AT uygunluk beyanı düzenlenir.
c) Güvenlik aksamı imalatçısı AT uygunluk beyanının bir kopyasını güvenlik aksamının son imalat tarihinden itibaren 10 yıl süreyle muhafaza eder.

B- Asansör için uygunluk deerlendirmesi ilemleri:
Piyasaya sürülmeden önce bir asansörün aaıdaki ilemlerden birinden geçmesi gerekmektedir.
a) Asansör,eer Ek-V’de bahsedilen AT tip incelemesi yapılan bir asansöre göre tasarımlanmısa;
1) Ek-VI’da belirtilen son muayene veya,
2) Ek-XII’de belirtilen asansör kalite güvence sistemi veya,
3) Ek-XIV’de belirtilen imalat kalite güvence sistemi uygulanarak imal edilip, monte edilir ve deneyleri yapılır.Tasarım, montaj ve deney safhalarına yönelik ilemler aynı asansör üzerinde yapılabilir. Veya;
b) Asansör, Ek-V’de bahsedilen AT tip incelemesi yapılan bir model asansöre göre tasarımlanmısa;
1) Ek-VI’da sözü edilen son muayene veya,
2) Ek-XII’de sözü edilen asansör kalite güvence sistemi veya,
3) Ek-XIV’de sözü edilen imalat kalite güvence sistemi, uygulanarak imal edilir, monte ve deneyleri yapılır. Veya;
c) Asansör, uyumlatırılmı standartlara tam olarak uygun deil ise, tasarım incelemesinin elik ettii Ek-XIII’e uygun bir kalite güvence sistemi uygulanan bir asansöre göre tasarımlanmısa;
1) Ek-VI’da belirtilen son muayene veya,
2) Ek-XII’ye uygun olarak asansör kalite güvence sistemi veya,
3) Ek-XIV’e uygun olarak imalat kalite güvence sistemi uygulanarak imal edilip monte edilir ve deneyleri yapılır. Veya;
d) Asansöre bir onaylanmı kurulu tarafından Ek-X’da belirtilen birim dorulama ilemi yapılır. Veya;
e) Asansör Ek- XIII’e göre tam kalite güvence sistemine tabi tutulur, eer bu kalite güvence sistemi ilgili uyumlatırılmı standartlara tamamen uygun deilse, tasarım incelenir.
Yukarıda bahsedilen (a), (b) ve (c) bentlerindeki durumlarda tasarımdan sorumlu kii imalat ileminden, montajdan ve deneyden sorumlu kiiye mutlak güvenlikle çalıabilmesi için gereken tüm belge ve bilgiyi salamalıdır.
C) Asansör firması, bu maddenin (B) fıkrasında sözü edilen bütün durumlarda aaıda belirtilen hususları yerine getirir.
a) Kullanılan Ekte (duruma göre Ek-VI, Ek-X, Ek-XII, Ek-XIII veya Ek-XIV) verilen artları dikkate alarak asansöre CE iaretini ilitirir ve Ek-II’de listelenen bilgiyi içeren bir AT uygunluk beyanı düzenler,
b) Asansörün piyasaya sürülme tarihinden itibaren 10 yıl süreyle AT uygunluk beyanının bir kopyasını muhafaza eder.
c) Bakanlık; Komisyonun, Avrupa Birlii üyesi ülkelerin ve dier onaylanmı kuruluların istemeleri halinde, uygunluk beyanının ve son muayeneye ilikin deney raporlarının bir kopyasını asansör firmasından temin edebilir.

CE Uygunluk İareti
Madde 8 -
CE uygunluk iaretine ilikin hususlar aaıda belirtilmitir.
a) CE uygunluk iareti "CE" harflerinden ibarettir. Kullanılacak iaretin ekli Ek-III’de verilmitir. CE uygunluk iaretinin ilitirilmesinde ve kullanılmasında 17/1/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan CE Uygunluk İaretinin Ürüne İlitirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmeliin 5 inci maddesinin hükümleri geçerlidir.
b) CE uygunluk iareti, Ek-I’in “Genel” balıklı bölümünün madde 5’ine uygun olarak her asansör kabinine açıkça ve görülebilir ekilde, Ek-IV’de listelenen güvenlik aksamının her birine, eer mümkün deilse güvenlik aksamına ayrılmayacak biçimde takılan bir etiketin üzerine ilitirilir.
c) Üçüncü tarafları CE uygunluk iaretinin anlamı ve ekli açısından yanıltacak iaretlerin asansörlere veya güvenlik aksamlarına takılması yasaktır. CE uygunluk iaretinin görünebilirliini ve okunabilirliini azaltmaması artıyla, dier herhangi bir iaret asansörlere veya güvenlik aksamlarına ilitirilebilir.

CE Uygunluk İaretinin Usulsüz Kullanımı
Madde 9 -
Bu Yönetmeliin 13 üncü maddesinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla;
a) Bakanlık, CE uygunluk iaretinin uygun olmayan bir ekilde ilitirildiini tespit etmesi durumunda, asansörü monte eden asansör firması veya güvenlik aksamının imalatçısı asansörün veya güvenlik aksamının CE uygunluk iaretiyle ilgili hükümlere uygun olmasını salamakla ve yapılan bu ihlali sona erdirmekle yükümlüdür.
b) Uygun olmama durumu devam ediyorsa, Bakanlık, söz konusu güvenlik aksamının piyasaya arzının kısıtlanmasına veya yasaklanmasına veya asansörün piyasadan çekilmesini ve kullanımının yasaklanmasına ilikin tüm önlemleri alır.
Bakanlık bu durumu ve yapılan ilemleri Müstearlık aracılıı ile Komisyona ve Avrupa Birlii üyesi ülkelere bildirir.
c) Asansör firmasının veya güvenlik aksamı imalatçısının bu Yönetmeliin yükümlülüklerine uymaması durumunda, asansörü veya güvenlik aksamını piyasaya arz eden kii, bu yükümlülüklerden sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Piyasaya Arz, Piyasa Gözetimi ve Denetimi

Piyasaya Arz
Madde 10 -
Bu Yönetmelie uygun olarak imal edilmi asansörlerin veya güvenlik aksamlarının piyasaya arzı ve serbest dolaımına ilikin esaslar aaıda belirtilmitir.
a) Doru bir biçimde projelendirilen, imalatı, montajı ve her ay bakımı yapılan ve amacına uygun olarak kullanılan bu Yönetmelik kapsamında yer alan ve sadece insan salıını ve güvenliini, yerine göre malların güvenliini tehlikeye atmayan asansörlerin piyasaya arz edilmesine ve hizmete konulmasına izin verilir.

Bu Yönetmelik kapsamına giren güvenlik aksamının piyasaya arzına veya hizmete sokulmasına, monte edildikleri asansörlerin doru bir biçimde montajı ve bakımı yapıldıında ve amacına uygun olarak kullanıldıında, sadece insan salıı ve güvenliini veya söz konusu ise malların güvenliini tehlikeye atmamaları halinde izin verilir.
b) Bu Yönetmelie uygun asansörlerin ve/veya güvenlik aksamının piyasaya arz edilmeleri veya hizmete konulmaları yasaklanamaz, sınırlanamaz veya engellenemez.
c) Güvenlik aksamı imalatçısının beyan ettii, bu Yönetmelik kapsamındaki asansörlere takılması düünülen bu Yönetmelie uygun aksam ve parçaların piyasaya sürülmesi yasaklanmaz, sınırlanmaz veya engellenmez.
d) CE uygunluk iaretini taıyan ve beraberinde Ek-II’de belirtilen AT Uygunluk Beyanı bulunan asansörlerin ve güvenlik aksamlarının bu Yönetmeliin Üçüncü Bölümünde (7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddeler) belirtilen uygunluk deerlendirme ilemleri de dahil olmak üzere, bu Yönetmelik hükümlerinin tümüne uyduu kabul edilir.
e) Ticaret fuarlarında, sergilerde, gösterilerde ve benzeri durumlarda; bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan asansörlerin veya güvenlik aksamlarının asansörü monte eden firma veya güvenlik aksamlarının imalatçısı veya yetkili temsilcileri tarafından uygun hale getirilene kadar satıa çıkarılamayacaının görünür bir iaretle açıkça belirtilmesi kaydıyla, yürürlükteki Yönetmelik hükümlerine uymayan asansörlerin veya güvenlik aksamlarının sergilenmesi engellenmez. Gösteriler sırasında, kiilerin korunması için yeterli güvenlik tedbirleri alınmalıdır.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi
Madde 11 -
Bakanlık, asansörlerin veya güvenlik parçalarının piyasa gözetimi ve denetimini 17/1/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik’te belirtilen hükümler çerçevesinde yapar veya yaptırır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Onaylanmı Kurulu

Onaylanmı Kurulu
Madde 12 - Bakanlık, Yönetmeliin 7 nci maddesinde belirtilen uygunluk deerlendirme ilemlerinde faaliyet gösterecek Onaylanmı Kuruluların tespitini, tayinini, bildirimini ve statülerinin kaldırılmasını 17/1/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Uygunluk Deerlendirme Kuruluları ile Onaylanmı Kurululara Dair Yönetmelik’te belirtilen hükümler ve bu Yönetmeliin Ek-VII'de belirtilen asgari kriterler çerçevesinde gerçekletirir.

ALTINCI BÖLÜM
Tedbirler


Tedbirler
Madde 13 -
Asansörler veya güvenlik aksamlarının temel salık ve güvenlik kurallarının yerine getirmeleri ile ilgili ve usulsüz iaret kullanımına karı alınan tedbirler aaıda belirtilmitir.
a) Bakanlık, bu Yönetmelie uygun olarak imal edilen CE uygunluk iareti taıyan ve amacına uygun olarak kullanılan bir asansörün veya güvenlik aksamının kiilerin ve yerine göre malların güvenliini tehlikeye atabileceini tespit ederse, asansörün veya güvenlik aksamının piyasadan toplanması veya toplatılması, piyasaya arzını engelleyecek veya serbest dolaımını kısıtlayacak bütün tedbirleri alır.
Bakanlık, özellikle bu durumun bu tip bir tedbir kararının gerekçesiyle birlikte;
1) Bu Yönetmeliin 5 inci maddesinde belirtilen temel güvenlik kurallarını karılayamaması,
2) Bu Yönetmeliin 6 ncı maddesinde bahsedilen standartların yanlı uygulanması,
3) Bu Yönetmeliin 6 ncı maddesinde bahsedilen standartlardaki eksiklik yüzünden olup olmadıını, Müstearlık aracılıı ile Komisyona bildirir.
b) Uygun olmayan bir asansör veya güvenlik aksamı "CE" uygunluk iareti taıyorsa, Bakanlık iareti kullanana karı gerekli tedbirleri alır ve Müstearlık aracılıı ile Komisyonu bilgilendirir.
c) Asansörü monte eden asansör firması, binanın veya inaatın sorumlusu ile irtibata geçerek, gerekli bilgi alı veriini salamalı ve asansörün iyi çalımasını ve güvenlikli kullanımını salamak için gerekli tedbirleri almalıdır.
d) Asansör firması, asansör kuyusunun asansörün çalıması ve güvenlii için gerekenin dıında bir boru tertibatı, tel sistemi ya da baka bir donatımın olmamasını salayacak gerekli tedbirleri almalıdır.
e) Bu Yönetmeliin 10 uncu maddesinin (a) bendi ve 13 üncü maddenin (c) ve (d ) bentleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu Yönetmelik hükümleri, asansörlerin bu Yönetmelikte belirlenmemi bir ekilde deitirilmesi anlamına gelmesi artıyla, Bakanlıın söz konusu asansörler hizmete girdiinde veya kullanıldıında kiilerin korunmasını salamak için gerekli gördüü uygun artları bu Yönetmelie uygun olarak koyma haklarını etkilemez.
     

Proje    

Madde 14 -Asansörün avan ve tatbikat projeleri, Elektrik-Elektronik ve Makine Mühendisleri tarafından tespit edilen esaslara uygun olarak mütereken hazırlanır.     Projelerin hazırlanmasında Türk standartları esas alınacaktır, Türk standartları kapsamı dıındaki iler için menei ülke standartları esas alınır.     Asansör avan projeleri mimari proje ile birlikte yapılacak ve mimari projeye esas tekil eder.     Asansörün tesisi ile ilgili tatbikat projeleri ise asansör montajı yapılmadan önce ilgili makama onaylattırılır.     İletme Ruhsatı alınması aamasında ilgili kuruma ve asansör yaptırıcısına projeler ruhsatla birlikte verilir.     

Trafik Hesabı    

Madde 15 -Mimari tatbikat projelerinin yapımından evvel, yapının özellik ve kullanım artlarına uygun trafik hesabı yapılmalıdır.     a) Trafik hesabı, standart kapsamındaki iler için ilgili standardına, standart kapsamı dıındaki iler ve komple ithal iler için ise menei ülkenin hesap usullerine göre asansör projelerini hazırlayan mühendis tarafından yapılır.     b) Trafik hesabında kabul edilen ana kriterlerin sorumluluundan bu kriterleri veren mimar, hesap sonucu bulunan asansör sayısı ve karakteristiinin sorumluluundan projeyi hazırlayan mühendis sorumludur.     

Mukavemet Hesabı ve Mekanik Proje    

Madde 16 -Mukavemet hesabı ve mekanik proje ile ilgili hususlar aaıda belirtilmitir.     a) Asansörün yapısını ilgilendiren mukavemet hesapları:     İnaatın statik hesabına uygun olmak üzere asansörün makine dairesine, kuyu dibine ve ray tespit yerlerine gelecek yüklerin miktar ve cinsini gösteren hesaplardır ve bu hesaplar makine mühendisleri tarafından tanzim edilerek imzalanır.     b) Asansörün imalatını ilgilendiren mukavemet hesapları :     Asansörün projesine uygun, ilgili standartlara göre makine mühendisleri tarafından yapılacak mukavemet hesaplarıdır.     c) Asansöre ait mekanik projeler makine mühendisi tarafından tanzim edilerek imzalanır. Asansörün mekanik kısımlarından makine mühendisi, teknik uygulama sorumlusunun nezaretinde projeye uygun olarak yapılmasından asansör firması sorumludur.     

Elektrik Projeleri    

Madde 17 -Asansöre ait elektrik-elektronik projeleri elektrik-elektronik mühendisi tarafından tanzim ve imza edilir. Asansörün elektrik-elektronik ile ilgili kısımlarından elektrik-elektronik mühendisi, teknik uygulama sorumlusunun nezaretinde projeye uygun olarak yapılmasından asansör firması sorumludur. Elektrik projeleri iletme ruhsatı müracaatı esnasında verilir.     

Asansörün Kurulacaı İnaat Mahalli    

Madde 18 -Yapılarda asansör tesisinin kurulacaı inaat mahalleri, mutlaka bu Yönetmeliin 15 inci maddesindeki trafik hesabı sonucunda bulunan sayı ve karakteristie uygun asansörler için standartların öngördüü boyutlarda olmalıdır.     

İnaat Mahallinin Özellikleri    

Madde 19 -Asansör tesisinin kurulacaı inaat mahallinin özellikleri unlardır:     a) Kat kapıları önündeki sahanlık, varsa Türk standartlarına, yoksa uluslar arası geçerli standartlara uygun büyüklükte olmalıdır.     b) Asansör makine dairesine çıkı merdiveni, binanın ana merdiveni özelliinde olmalıdır.     c) Asansör kuyusunun iç yüzü beton perde deilse, toz tutmayacak ekilde perdahlı sıva yapılmalıdır.     

İ Kazaları ve Dier Sorunlar    

Madde 20 -a) Asansör montajına baladıktan sonra, asansör kuyusunda olabilecek i kazaları ve dier sorunlardan, asansör firmasının elemanlarının çalıtıı anlarda asansör firması; dier zamanlarda ise inaat firması sorumludur. Bu durum montaja balandıı anda asansör firması ve inaat firması arasında hazırlanacak bir tutanakla belirlenir.     b) Asansör kuyularının bakımı esnasında yeterli derecede aydınlık olabilmesi için, asansör kuyusuna makine dairesinden kumandalı sabit aydınlatma tesisatı yapılmalıdır.     

İletme Ruhsatı    

Madde 21 -İletme Ruhsatı, asansör firması tarafından Belediyeden veya Belediye hudutları dıındaki yapılar için Valilikten alınan belgedir. Bu belge verilirken; asansör firmasınca bu Yönetmelik gerei asansörün tasarımı, projelendirilmesi (avan, uygulama, mukavemet, trafik hesapları), imalatı ve montajı yapılarak ve bakım sözlemesiyle bakımı üstlenilerek, can ve mal güvenlii açısından uygun olması ve CE uygunluk iareti ile Onaylanmı Kurulutan alınan AT tip inceleme belgesinin ve AT uygunluk beyanının varlıı aranır. Belgesi bulunan ve CE uygunluk iareti taıyan asansörler için ilgili kurumlarca ruhsat aamasında ayrıca inceleme ve denetim yapılmaz.     

 Bina Sorumlusu    

Madde 22 -Bina sorumlusu, asansörün, bu Yönetmelik kurallarına uygun olarak güvenli bir ekilde çalımasını salamak amacı ile ayda bir defa düzenli bakımını ve onarımını bu Yönetmelikte tarif edilen asansör firmasına veya yetkili servisine yaptırmaktan ve kullanıcıların can ve mal güvenliinin tam olarak salanması amacı ile gerek kullanım hatalarından, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek olan tehlikelerin önlenmesi için yapının balı bulunduu belediye veya valilik tarafından ilk kontrolünü asansörün iletmeye açılmasından iki yıl sonra, daha sonraki kontrollerini de her yıl yaptırmaktan sorumludur.     

 Bakım    

Madde 23 -Bu Yönetmelik kapsamındaki asansörün kullanılması esnasında, temel salık ve emniyet gereklerinin devamlılıını teminen sürekli kontrol altında tutulabilmesi için;     a) Bina sorumlusu ile bir asansör firması veya onun yetkili servisi arasında garanti müddetince geçerli aylık bakım ve servis hizmetleri anlaması yapılması zorunludur. Ayrıca, asansör firması arızaya müdahale zamanını söz konusu anlama metninde belirtmelidir.     b) Anlama yapılan firma, asansörü imal eden asansör firması veya onun yetkili servisi olabilecei gibi, bir baka asansör firması veya onun yetkili servisi olabilir. Ancak, garanti süresince aylık bakım ve servis hizmetleri için anlamaya balanan firma muhakkak asansörü imal eden asansör firması veya onun yetkili servisi olmalıdır.     c) Aylık bakım ve servis hizmeti verilen asansörde, orijinal yedek parça kullanılır.     d) Asansörü imal eden firma, yaptıı her tip ve özellikteki asansörün orijinal yedek parçalarını 10 yıl süreyle stokta bulundurmak ve kendisince imal edilen asansöre aylık bakım ve servis hizmeti veren bir baka asansör firması veya onun yetkili servisinin veya bina sorumlusunun bu konudaki talebini, acilen ve normal piyasa koullarında mutlaka karılamak zorundadır.     

Yıllık Kontrol    

Madde 24 -Yapının balı bulunduu belediyelerce veya belediye hudutları dıındaki yapılar için valiliklerce en az yılda bir kere her asansörün kontrolü yapılır. Ancak kadrosunda yeterli teknik eleman bulunmayan belediyeler veya valilikler yıllık kontrol iini dıarıdan elektrik ve/veya makine mühendisine yaptırabilir. Bu mühendis emniyet ve iletme yönünden tesisin iletilmesine engel bulunmadıını belirten ve sorumluluunu taıyan bir rapor verir.     Bu rapor 3 nüsha olarak düzenlenir; birer nüshası belediyede veya valilikte, asansör firmasında veya yetkili servisinde ve bina sorumlusunda muhafaza edilir. Bu raporun tanzim ettirilmesinin takibinden asansörün bulunduu bina sorumlusu ve bakımını yapan firma mütereken sorumludur.     

 Kullanıcılar ile İlgili Hususlar    

 Madde 25 -Asansör kullanan kiilerin aaıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekir.     Asansörün özelliine göre farklılık arz edecek hususları asansör firması veya bakımcı firma yazılı olarak ilgililere verir, ilgililer bu bilgileri kullanıcılara aktarır ve görebilecekleri yere asarlar.     Bu bilgiler unlardır:     a) Asansör içinde kat arasında kalan kiilerin kurtarılmasında asansör firması veya bakımcı firmanın yazılı talimatına aynen uyulması,     b) Asansöre 12 yaından küçüklerin yalnız binmelerinin önlenmesi,     c) Asansöre girerken kabinin o katta olup olmadıına dikkat edilmesi,     d) Asansöre girip çıkarken oyalayıcı hareketlerde bulunmayıp bu iin süratle yapılması,     e) Asansör kullanıcısının kat kapısını içeriden veya dıardan mutat eklin dıında açmaya uramaması,     f) Asansör kullanıcısının kat arasında kaldıında kapı camını kırarak çıkmaya çalımaması,     g) Kapısız kabinlerde asansör kullanıcısının kabin içinde seyir halinde hareketli olan kapı tarafındaki duvara kendisinin veya beraberindekilerin veya eyalarının temasına meydan vermemesi,     h) Asansör kullanıcısının kabin üstündeki çıkı kapaından kendi baına çıkmaya çalımaması (bu kapak sadece dıarıdan kurtarmak isteyenler için kullanılır),     i) Kabin içine konan yüklerin dengeli yüklenmesine dikkat edilmesi, kabin hareket halinde iken bu yüklerin kaymaması için tedbir alınması,     j) Anlamalı bakım yapan firma dıında baka bir firma ve kiilerin asansöre müdahale ettirilmemesi.     

İstisnalar    

 Madde 26 -Makine dairesiz yapılan asansörler için makine dairesi ile ilgili hükümler uygulanmaz. Ancak asansör firması tarafından muhtemel riskleri önleyici tedbirler alınmalıdır. Ayrıca güvenlik artları ile standartların ön gördüü dier artlar da uygulanır. 

Bildirimler
Madde 27 -
Bildirimlere ilikin hususlar aaıda belirtilmitir.
a) Bakanlıkça, 95/16/EC sayılı Avrupa Birlii direktifi dikkate alınarak hazırlanan bu Yönetmeliin uygulamaya konulduu Müstearlık aracılıı ile Komisyona ve Avrupa Birlii üyesi ülkelere bildirilir.
b) Bu Yönetmelik hükümleri gereince, herhangi bir asansöre veya güvenlik aksamına 9 uncu ve 13 üncü maddelerle getirilen her türlü sınırlama, yasaklama ve tedbirlerin alınmasını gerektiren sebepler belirtilerek, Bakanlıkça en kısa süre içinde ilgili taraflara ve Müstearlık aracılıı ile Komisyona ve Avrupa Birlii üyesi ülkelere bildirilir.

Gizlilik
Madde 28 -
Bakanlık, Onaylanmı Kurulu ve bu Yönetmeliin uygulanmasına katılan bütün taraflar, görevlerini yerine getirmeleri sırasında temin ettikleri bütün bilgilerin gizliliini salar.

Aykırı Davranılarda Uygulanacak Hükümler
Madde 29 -
Bu Yönetmeliin Yedinci Bölümünde yer alan hizmete ilikin hususlara aykırı hareket edenler hakkında 4077 sayılı Kanun ve bu Yönetmeliin ürünlere ilikin hükümlerine aykırı davranıta bulunanlara ise 4703 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 30 -
20/12/1995 tarihli ve 22499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmelii, bu Yönetmeliin zorunlu olarak uygulamaya girdii tarihten itibaren yürürlükten kaldırılmıtır.

Düzenlemeler
Madde 31 -
Bakanlık, bu Yönetmeliin uygulanması ile ilgili olarak gerekli mevzuat düzenlemelerini yapmaya yetkilidir.

Ulusal Daimi Komite
Madde 32 -
Bu Yönetmeliin uygulanması ve ilerliinin salanması amacıyla, gerektiinde, Bakanlık koordinasyonunda ilgili kamu ve özel kurum ve kurulularının temsilcilerinden oluan Ulusal Daimi Komite kurulabilir. Bu komiteye itirak edecek kurum ve kurulular ve komitenin çalıma usul ve esasları yayımlanacak tebli ile belirlenir.

Geçici Madde 1 - Bu Yönetmelik, yürürlüe girdii tarihten 18 ay sonra zorunlu olarak uygulanır. Bu süre zarfında gerek bu Yönetmeliin hükümlerine uygun üretilen, gerekse 30 uncu maddede belirtilen Asansör Yönetmelii ve ilgili standardına uygun imal edilen ürünler piyasaya arz edilebilir.

Yürürlük
Madde 33 -
Bu Yönetmelik yayım tarihinde yürürlüe girer.

Yürütme
Madde 34 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
 .
 
Advertisement

Sponsor

Destekleyenler

Web Tasarım
Partner

Rss Kaynakları

web tasarım
DigiPara Liftdesigner We use DigiPara Liftdesigner for elevator drawings